Délmagyarország, 1980. november (70. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

U$(bO / VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZ M P S ZEGED 70. évfolyam 257. szám 1980 november 14 szombat Ára: 1,20 forint Sl BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA c> Kádár János fogadta Pjotr Syemicseyet Kádár János, a Magyar KB kulturális osztályának Szocialista Munkáspárt Köz- vezetőjét, ponti Bizottságának első tit- A szívélyes, elvtársi légkör­kára pénteken a KB székhá- ben lezajlott megbeszélé6e­zában fogadta Pjotr Gyemi- ken véleménycserére került csevet, az SZKP KB Politi- sor a magyar—szovjet barát­kai Bizottságának póttagját, ság, a tudományos és kultu­a Szovjetunió kulturális rális együttműködés fejlő­miniszterét, aki a 6zovjet désének tapasztalatairól, kultúra napjai magyarorszá- és időszerű feladatairól, gi rendezvényein vesz részt Megállapodtak a kulturális Óvári Miklós, a Központi kapcsolatok elmélyítésében Bizottság titkára és Aczél & sokoldalú továbbfejlesz­György miniszterelnök-he- tesében. lyettes, a Politikai Bizottság ' . . , . , Tegnap folytatódtak ha­tagjai ugyancsak pemeken záTlkban a nagysikerű szov. fogadták Pjotr Gyemicsevet jet kulturális napok gazdag és Vaszilij Saurot, az SZKP eseményei. DH a szegedi olajiparban A napokban DH-ankétot gondolat: a hatékonyabb intézkedés, ahol erre a fel­tartottak a NIM-tárcához munka érdekében kísérleti- tételek a legoptimálisabbak. tartozó vállalatok részvéte­lével. Mivel az NKFV sze­gedi üzeme az utóbbi idő­leg be kellene vezetni DH-munkarendszert mondotta Juratovics Aladár, a És hogy minek köszönhe­— tő a DH-rendszer ilyen ki­emelkedő sikere az olajme ben egyre nagyobb, az ága- — A gondolatot tettek kö-. z(,n? Elsődlegesen annak, zat egészét tekintve is ki emelkedő sikerrel alkalmaz­vették, 1977 óta alkalmaz­zuk a DH-t a gyakorlatban. za a DH-információs rend- Két éve rájöttünk az alkal­szert, Juratovics Aladár üzemigazgatót, az üzem ve­zetőjét kérdeztük meg, mi­nek köszönhetik eredmé­nyeiket? — Több éve felvetődött vállalatunk vezetőiben a hogy a szegedi üzem vezeté­se felismerte: gyorsan, kö­vetkezetesen kell reagálni a mázott DH javaslati rend- dolgozók hibajelzéseire, ja­szer hiányosságaira, s az vaslataira, gyorsan kell in­idén, augusztustói bevezet- tézkedniük a hibák felszá­tük a DH hibainformaciós moiása, a javaslatok hasz­(hibafeltáró és -elhárító) nosítása érdekében. Az ered­Szüreteinek a diákok ww Őszutó a határban Telnek a puttonyok — Vetik a gabonát Félő már, hogy bármelyik napon fagyra virradhat a határ. Fájón érintve a gazdá­kat, hiszen még sok gyü­mölcs és zöldség kint van a földeken. A megkésett nyá­ron sokat segített ugyan a bosszú ősz, mégis most már nem sok jóval számolhatnak a gazdaságokban. Tudják is ezt a szakemberek, ezért sok helyen hét végére is munkál rendelnek el. Mondván: a paprika, a szőlő nem várhat, a gabona magjának földbe kell kerülnie. Naponta 60 hektárral fogy a vetnivaló terület a sándor­falvi Magyar—Lengyel Ba­rátság Tsz-ben. A homokos parcellákon már elvetették a gabonát, most Szaporhegyen és a Tisza mentén dolgoznak a Vetőbrigádok. A nagyobb, összefüggőbb táblákon több gépet kapcsoltak egybe, hogy gyorsabban haladjanak a munkával A kisebb területe- Kevés sz5i5 még maradt a Az őszi betakarítást segítet­ken ezzel a módszerrel nem tökéken _ ezt a katonák se- ték a nagyközségi általáncs is próbálkoztak, ott meg ha- gítségévei szüretelik le a iskolások, gimnazisták De gyományos modon — egy ve- sándorfalvi Magyar—-Lengyel voltak diákok a kisteleki tógépet húz egy traktor — ^r^tság Tsz-ben. szövetkezetben Szegedről és dolgoznak. Tervezik a sán- A kisteieki Üj Élet Tsz- Csengeléről is. Általában dorfalviak, ha szép, napsute- ben is a SZokásos munkák 100—400 diák dolgozott eb­ses marad az ido, jovo hét adnak elfoglaltságot a tagok- ben a téeszben, de volt olyan közepére földbe szórjak 1700 nak Szüretelnek, vetik aga- nap is, amikor 520-an voltak hektár kalászos magjat. bonát. Baksról a Magyar— kint. Ha ilyen marad az idő, Sürgeti őket az idő, mert a Bolgár Barátság Tsz-ből a közösség nemsokára lesze­régi gazda szavával novem- hordják a kukoricát. Az álla- di a 36 hektáros almáskert ber elején már ajándék min- toknak vették, mert nem ter- termését is. den óra napsütés. Legjobban mett annyi, amennyi kelle- A kisteleki pincéhez na­a kukoricatörők érzik ezt, ne. Csak abraknak valót vá- ponta 3—400 tonna szőlőt hiszen még a feketeföldeken sárolnak, mert siló, széna és szállítanak a környező gaz­is könnyen boldogulnak. Az lucerna van elegendő az 1200 daságokból. Eddig több mirt idei őszre 800 hektáron érett szarvasmarhának és az ezer 7 ezer tonnát vásároltak fel, be a kukorica, amelynek ter- sertésnek. A biztonság ked- háromnegyedét a tervezett­mését — hasonlóan a többi véért hozattak még 30 vagon nek. gazdaságokban — kombáj- répaszeletet,. a cukorgyár Az október végi öröm — a nokkal törik le, pótkocsikkal melléktermékét. szép napos idő —, ha meg­hordják a szárítókba. Már A kisteleki Űj Élet Tsz- marad novemberre elégedet­csak a kertekben, a háztáji ben több mint 100 hektáron tek lehetnek a gazdaságok­parcellákban állnak a sorok- bő terméssel „honorálták" a ban: a természet behozza a hoz az emberek, s szedik le szőlőlugasok a gondoskodást, lemaradást, kézzel a csöveket. A sándor­falvi téeszben a közösben dolgozó kukoricatörőknek célprémiumot tűztek ki. A legjobbakat díjazzák évek óta. Minden „kiló" takarmányt megbecsülnek, mert a ho dályokban, akiokban 2500 birkát tartanak. Etetésükhöz nélkülözhetetlen a jó abrak. Bar nincs gondjuk — ötezer birkának való takarmányuk is termett —, de pazarolni semmiképpen nem szeretné­nek. A juhokkal etetik föl a kukorica összezúzott szárát, hogy minél kevesebbet for­dítsanak le az ekefejek. Ugyanis több mint 2 ezer hektár szántanivalójuk van, ebből még az idén 816 hektá­ron szeretnének „tiszta mun­kát"* rendszerünket. Sokat köszönhet ennek a rendszernek az olajipar. Se­gítségével jelentős gazdasá­mények azt is feltételezik, hogy a munkarendszert le­hetőleg „bürokrácia"-mente­sen kell vezetni, illetve -az gi eredményeket értek el. anyagi és erkölcsi elismerés „Beszédes számok" bizo- feltételrendszerét ésszerűen nyitják ezt. Az idén, az első jól kell alkalmazni. Az háromnegyed évben 351 hi- eredményekben természele­bajelzést, javaslatot fogad- sen annak is szerepe van, tak el a rendszer keretein hogy nemcsak felismerték, belül, a hasznosított javas- de a gyakorlatban eredmé­latokra több mint 66 ezer nyesen alkalmazzák mind­forint jutalmat fizettek ki. ezt. A DH nem cél, hanem A hibainformációs rendszer eszköz, a vezetési munka a alkalmazásával több mint 40 gyakorlatban bevált segítője. millió forinttal nőtt a ter- — a DH hibainformációs melési érték, és közel 6.2 , . , ... . , . . ... millió forinttal az adómén- rendszert tovább is kívánják tes — tiszta — nyereség. A munkarendszer mennyiségi fejleszteni? — DH-munkarendszernek, és minőségi mutatói jelen- azaz Dolgozz Hatékonyab­tősen javultak. Sok mindent bizonyítanak ezek a tények. Részint azt, hogy a DH egyre népsze ban! munkarendszernek szoktuk nevezni hibainfor­mációs rendszerünket — mondotta erről Juratovics rűbb a szegedi olajiparban, Aladár. — Közben azt is részint pedig azt is, hogy a jól tudjuk, hogy ez a mun­vezetés érzékenyen s főként kamódszer nem teljesen elé­gyorsan reagál a hibajelzé- gíti ki a rendszer fogalmát, sekre, intézkedik a hibák Sok mozgalmi elem van az felszámolása érdekében. alkalmazásban. Ez még nem A vezetés sokat köszön- voIna baj, de az már igen. het a munkarendszernek. hogy még nem teljesen zárt ez a rendszer. Ezért a kö­Nagy segítséget ad szamuk- vetkezőkben a rendszerjel­ra a veszteségek és a vesz- leget szeretnénk tökéletesí­teségforrások, a konkrét hi- teni. Jövőre tervezzük a bák felismerése, következe- DH szervezésfejlesztési és tes felszámolásuk. A mun- szociálpolitikai tervekre, a karendszer minden vezetőt biztonságtechnikai és mun­aktivitásra, problémaérzé- kavédelmi ellenőrzések ta­kenységre sarkall. Megnő a pasztalataira, összegezve a vezetői példamutatás szere- tervezési munkára történő pe. A mostanában oly so- kiterjesztését, tervezési kat vitatott decentralizációs rendszerünk és a DH hiba­kérdések megoldásában is információs rendszer kölcsö­segít. A hibák felszámolá- nős kapcsolatának megte­sára ott, azon a vezetési remtését. szinten történik döntés és L. P. Az Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná sa pénteken ülést tartott Losonczi Pál tájékoztatta az Elnöki Tanácsot a Szo­cialista Etiópiában, a Tan­zániai Egyesült Köztársa­ságban, a Mozambiki Népi Köztársaságban és a Zam­biai Köztársaságban ez év szeptemberében tett hivata­los látogatásáról, és ezen államok vezetőivel folytatott tárgyalásairól. Az Elnöki Tanács a tájékoztató jelen­tést jóváhagyólag tudomásul vette és megállapította, hogy a látogatások és tár­gyalások eredményesek vol­tak: jelentősen hozzájárul­tak a Magyar Népköztársa­ság és a meglátogatott ál­lamok politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatainak továbbfej lődéséhez. Törvényerejű rendeletet fogadott el az Elnöki Tanács a földértékelésről. A rende­let értelmében a jelenlegi­nél korszerűbb, a hatékony jövedelemszabályozást job­ban szolgáló, a termelést leginkább befolyásoló ter­mészeti tényezőkön alapuló földértékelés kerül beveze­tésre. Az új földértékelést — amely a mező- és erdő­gazdasági művelést szolgáló külterületi és zártkerti, to­vábbá a nagyüzemi műve­lessel hasznosított belterüle­ti földekre vonatkozik — 1981-től folyamatosan hajt­ják végre. A Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek vég­rehajtásaként az Elnöki Ta­nács módosította a bányá­szatról, valamint a villamos energiáról szóló törvényt. A jogszabály a kisajátítástól eltérő sajátos kártalanítási szabályokat tartalmaz azok­ra az esetekre, amikor a bá­nyászati tevékenység vagy az energia továbbítását szol­gáló berendezések elhelye­zése a használati jogok kor­látozásával jár. A törvény­erejű rendelet a kihirdetés­sel lép hatályba. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, továbbá egyéb, folya­matban levő ügyeket tár­gyalt (MTI) Magyar-jugoszláv pártközi tárgyalások A Magyar Szocialista Központi Bizottságának el- matosan népeink javára Munkáspárt Központi Bi- nökségének tagja látogatást eredményesen fejlődnek, zottsága meghívására októ- tett hazánkban. Kíséretében ber 29—31. között Alekszan- volt Dusán Lazics, a KB dar Grlicskov, a Jugoszláv nemzetközi osztályának al­osztályvezetője. i Kommunisták Szövetsége Átadták a Tiszai Koolajíinomítót Leninvárosban pénteken felavatták a mintegy 7,5 milliárd forintos költséggel épült és évente 3 millió tonna kőolaj fel­dolgozására alkalmas Tiszai Kőolajfinomí­tót. Az új nagyüzemet Simon Pál nehéz­ipari miniszter adta át rendeltetésének. Az ünnepségen mondott beszédében a minisz­ter egyebek között hangsúlyozta, hogv a most átadott üzem a nemzetközi együtt­működésen, a magyar—szovjet olefin­egyezményen alapuló szocialista iparfei lesztés eredménye. A Tiszai Kőolajfinomí­tó üzembe lépésével Leninváros térségében új iparág jött létre. Ez az üzem fokozza a népgazdaság energiaellátásának biztonsá­gát és a gazdálkodás rugalmasságát, a borsodi iparvidék és Kelet-Magyarország szénhidrogén-ellátásának meghatározó je­lentőségű tényezője. Az avatási ünnepségen részt vettek a Tiszai Kőolajfinomító. valamint a beru­házásban érdekelt építő- és szerelővállala­tok dolgozóinak képviselői. Borsod megye és Leninváros párt- és tanácsi szerveinek vezetői Jelen volt Dimitrij Novikov. a Szovjetunió budapesti nagykövetségének anácsosa is. A Tiszai Kőolajfinomító építése 1972-ben kezdődött, és az üzem szakaszosan ké­szült el. Az építők legjobbjai kitüntetése­ket kaptak. A nemzetközi helyzetről folytatott véleménycsere so­rán hangsúlyozták, hogy minden haladó forradalmi Kádár János, az MSZMP és demokratikus erővel KB első titkára fogadta összefogva segíteni kell a Alekszandar Grlicskovot. békés egymás mellett élés, A jugoszláv vendéggel meg- az enyhülés politikájában beszélést folytatott Gyenes elért eredmények megörzé­. , _ „.. , D. .. sét és elmélyítését. A András, a Kozpontt Bízott- kommunlsta és munkás. ság titkára. pártoknak az egyenjogúság, Az elvtársi légkörben le- az önállóság, egymás állás­zajlott tárgyalásokon kői- ^^^a^^^lytatott csonos ta.iéko/.tatas hangzott együttműködésé és interna­el pártjuk munkájának fő cionalista szolidaritása ered­irányairól, a szocialista épí- menyesen szolgálja a bé­tőmunka legfontosabb idő- ke és a társadalmi haladás szerű kérdéseiről. Áttekint- URye,É ve a Magyar Népköztársa- A megbeszélésen résztvett ság és a Jugoszláv Szoci- Varga István, a KB osztály­alista Szövetségi Köztársa- vezető-helyettese és Milán ság együttműködését. meg- Veres. Jugoszlávia budapes­állapították, hogy azok va- ti nagykövete, lamennyi területen íulya- (MTI) t V a

Next

/
Thumbnails
Contents