Délmagyarország, 1980. július (70. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

Go . ^ Az Oi^ájWyűlési Könyvtár VILÁG PROLE TÁRJ AI. EGYESÜLJETEK irományából törölve 70. évfolyam 152. szám 1980. július 1., kedd Ara: 1,20 forint AZ MSZMP SZEGED R OS IBI ZOTTSÁGÁN AK LAPj A Felkészültek a gabona fogadására x » A malmok várják a búzát — Átvétel minőség szerint — Takarékos hszteszsákok A betakarítás sikere az át­vétel gyorsaságától is függ. Mivel minden megérett szem értékes, nem közömbös a gazdaságoknak, milyen gyor­san adják at a termést. Ha hosszú sorokban órákat áll­dogálnak a teherautók a fel­vásárló épületek előtt. ha éppen amiatt nem tud ürí­teni a kombájn, mert nincs hova, bizony a gazdálkodó közösségek kerülnek hát­rányba. Lassabban halad a betakarítás a tervezettnél. Lmiatt is nagyon lényeges, a gyors és pontos gabonaát­vétel. Az elmúlt évek tapaszta­latai szerint általában nem volt fönnakadás, a gabona­ipar is idejében fölkészült az aratásra. Most sem cse­lekedtek másként, sőt még több idejük is maradt ..az utolsó simításra", mert az aratás később kezdődik. Idejében rendbehozták, ki­takarították az épületeket, oemeszelték, fertőtlenítették a hombárokat, átnézték, kija­vították a felhordó gépeket, tároló silókat. A szállító gaz­dasagokkal átadási-átvételi megállapodásokat kötöttek. A gabopaipari szakemberek föl­keresték a íéeszeket, szak­szövetkezeteket, állami gaz­daságokat, megbeszélték a részleteket is. A Csongrád megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat az elő­zetes termésbecslések alapján 170—1H0 ezer tonna termény tárolását vállalta. Tizenhá­rom helységben 24 átvevő­helyen fogadják az új gabo­nát. Egyelőre még csak az őszi árpát. Országszerte 148- malom \urja az idei termést — s amint a gabonatrösztnél el­mondták — valamennyiben felkészültek a kenyérnek va­ló fogadására, elvégezték a szükséges nagyjavításokat, s néhány rekonstrukcióra is sor került. Bármennyire is felkészült a gabonaipar, mégis szüksé­ges, hogy maguk a gazda­ságok is vállalkozzanak a termés tárolására. Ennek és még más hasonló időszerű tennivalók jegyében tartot­tak tanácskozást tegnap Sze­geden a gabonaipari válla­lat Hajnóczy utcai központ­jában. ahol nemcsak a föl­vásárlásról. hanem a javító­búza minőségi követelmé­nyeiről is szó volt. Mint is­meretes, az idén nyáron osz­tályba sorolják a búzát. Kü­lönböző tulajdonságai alap­ján javító, szokványmalmi és takarmánybúzaként ve­szik át a gazdaságoktól a termést. Az átvételnél — az idén először mindenütt — a gabo­na minősége lesz a döntő, ötszáz községben, települé­sen 860 átvevőhelyen napi 300 ezer tonna termény mi­nőség szerinti átvételére ké­szültek fel. A gabonaipar 102 laboralóruimot rendezett be a legkorszerűbb műsze­rekkel. nogy a búza béltar­talma. s egyéb tulajdonságai alapján első, második vagy harmadik kategóriába sorol­ják a beérkező gabonát. Az első kategóriába az úgyne­vezett javított vagy különle­ges minőségű búza kerül — ennek — 100 kilogrammon­ként — 325 forint az átvé­teli ára. s biológiai értéké­nél fogva a legjobb minősé­gű liszt készülhet belőle. A második kategóriába az ét­kezési vagy szokványbúza tartozik — ebből sütik a ke­nyeret — » 310 forint az ára. Végül a hai'madik cso­portot — 280 forintos áron — a takarmánybúzának tart­ják fenn. A javított búzát a fölvá­sárló saját raktárában vagy mezőgazdasági üzemnél tá­rolja. Csongrád megyében a szerződött 169 ezer 760 ton­nából 55 ezer 520 tonna ja­vító, 97 ezer 140 tonna szok­vány-malmi, a többi takar­mánybúza. Az idén is előze­tes tárgyalás, illetve megál­lapodás után é.jszaka- is vesz­nek át gabonát. * A gabonaipar kívánságára takarékos liszteszsákok gyár­tását kísérletezték ki a Ken­derfonó és Szövőipari Vál­lalatnál. Ezekből kevésbé szóródik a búzaliszt szállítás közben, mint a korábban ké­szültekből. Az új szövési-konfekcioná­lasi technológiával készült zsákok kitűnően kiállták az ejtőpróbákat: embermagas­ságból többször ledobva sem szakadlak fel, ugyanakkor egy 50 kilós zsákból csupán 15—20 deka liszt szóródott ki. feleannyi, mint a ha­gyományos zsákból. A na­gyobb takarékossági követel­ményeknek megfelelően ha­tározzák meg a liszteszsákok új minőségi szabványát is. Mindez csak a vállalatnál évente készülő 150 000 zsák esetében' annyi liszt, megta­karítását jelenti, amelyből mintegy 25 000 egykilós vekni süthető. ahordoió, értékesebb nyersanyagok Eredményes félévet zártak a bányászok és a kohászok Az első féléé termelőmun­'kájának eredményeit július első napjaiban összegezik a vállalatok, a fő folyamátok azonban már ismertek, mi­vel az irányító é®.felügyeleti szervek rendszeresen nyo­mon követik a vállalatok eredményeit, a munkájukat nehezítő tényezőket, tájéko­zódva arról, ljogvan tarthat­nak léoést a magasabb kö­vetelményekkel. hogyan áll­ják meg helyüket a szigo­rúbb feltételek mellett. Né­hány kulcsfontosságú iparág már első félévi gyorsjelenté­sét is elkészítette, s ezekből kitűnik. hogy érezhetően hasznosítják az irányító munkában, a szervezésben reilő tartalékokat. Bár to­vábbra is tanasztalhatók ki­er-ósek. a kooperáló vállala­tok közötti szállítási zavarok. 0 termelés az első félévben 1 terveknek megfelelően ala­I kult. nőtt a termelékenység. s jó néhány helyen gazda­ságosabbá vált a munka. A szénbányászat első fél­évi, felemelt, 12,6 millió ton­nás tervét előre nem látható, geológiai nehézségek ellené­re is teljesítette. sőt némileg — mintegy 10 ezer tonnával — túl is teljesítette, mégpe­dig a tavalyinál kevesebb szabadnap feláldozásával. A múlt év első; felében 440 ezer. most 270 ezer tonna szenet termeltek a szabadna­pokon. vagyis a hivatalos munkaidőt iobban kihasznál­ták. Az egy főre jutó ter­melés körülbelül 2,5 száza­lékkal emelkedett. A mecse­ki. az oroszlányi és a borso­di bányák 15—20 ezer ton­nával teljesítették túl ter­vüket. A legértékeseb energiahor­dozóból. a kőolajból az elő­zetes számvetés szerint az előirányzottnál ió 10 ezer tonnával hoztak felszínre többet az Országos Kőolaj­és Gázipari Tröszt vállala­tainak szénhidrogenbányá­szai. Főként az algyői olaj­kutak gazdái jeleskedtek a túlteljesítésben: a nemzet­közileg is elismert új mód­szerrel. a vízbesajtolasos él­járással a szokásosnál is na­gyobb hatékonysággal tere­lik a termelőkutakhoz a föld mélyéről az olajat. A föld­gázbányászok törekvéseinek eredményességét mintegy 20 millió köbméter terven felü­li földgáz tanúsítja. A vaskohászat az év első felében kielégítette a hazai igényeket, tartós hiányt egyetlen termék esetében sem tapasztaltak. A kohóüze­mek tervszerűen dolgoztak. Acélból a tervezettnél 36 ezer tonnával gyártottak töb­bet. A magasabb feldolgozott ­ságű termékek arányának növelése és a gazdaságos ex­portból szármáazó árbevétel csaknem 20 százalékos növe­kedése jelzi a Magyar Alu­míniumipari Tröszthöz tarto­zó vállalatok első félévi si­keres munkáját. Bauxitból, timföldből és alumíniumból egyaránt többet termeltek, mint tavaly ilyenkor, ugyan­akkor tovább javították a minőséget, bővítették a gaz­daságos termékek választé­kát. Ennek jegvében készült et az új fóliamű a Kőbányai Könnyűfémműben. amely­nek nyomán' a hazai fólia­gyártás megduplázódik. (MTI) ztantyin Katusev Hétfőn, tegnap szovjet Ivettes, a bizottság társelnö­küldöttség érkezeti; hazánk- ke és Vlagyimir Pavlov, a ba a magyar—szovjet gaz- Szovjetunió budapesti nagy­dasági és műszaki tudomá- követe fogadta, nyos együttműködési kor­mányközi bizottság 25. ülés­szakára. A delegációt Konsztantyin Katusev a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, a kormányközi bizottság szov­jet tagozatának elnöke ve­zeti. A vendégeket a Feri­hegyi repülőtéren Marjai József miniszterelnök-he­íeÉíleiráyei a hegyekben Grúziában kikísérleteztek egy új fagyálló teafajtát: a „Kolhidát". Mivel jól fejlő­dik még a tengerszint feletti 550 méter magasságban is, a meghonosítása révén jelen­tősen növelhető az ültetvé­nyek területe. Ugyanakkor a termés elérheti a hektáron­kénti 8—10 . ezer kilogram­mot. Kezdetnek a „Kolhidát" ötezer hektáron kezdik él termeszteni. A SZOI elnökségének ülésén termelési kooperáció és a termékek minősége A vállalatok jól működő együttműködése és a termé­kek kifogástalan minősége egyaránt fontos tényezője a népgazdasági egyensúly javí­tásának, ezért a szakszerve­zetek folyamatosan figyelem­mel kísérik ezek alakulását', "és segítik a hibák kijavítá­sát — hangsúlyozta hétfői ülésén a SZOT elnöksége, amely a termelési kooperá­Progressz­Vasárnap, moszkvai idő szerint 7 óra 41 perckor a Szovjetunióból Föld körüli pályára állították az újabb teherszállító űrhajót: a Progressz—10-et. A kiadott hivatalos jelentés szerin a Progressz—10 különféle be­rendezéseket és egvéb terhe­ket szállít a Szaliut—6—Szo­juz—8C űrkompiexumra, a további .kutatómunka zavar­talan folytatása érdekében. Az űrhajó 51,6 fok hajlás­szögű pályáján 191—281 ki­lométernyire távolodik el a Föld felszínétől, s 88.9 perc alatt tesz meg egv fordulatot. A repülésirányító közoont jelentése szerint valamennyi berendezés kifogástalanul működik. Jugoszláv idegenforgolom A jugoszláv idegenforgal­mi szakemberek a dinár le­értékelését követően a kül­földi turisták Jugoszlávia iránti érdeklődésének foko­zódását várják. A szállodai és kemping­árak a dinár leértékelését követően azonosak marad­nak. a magánszobák kiadóit felkérték, ho'gv ne emeljék áraikat. Az ülés résztvevői egyúttal javasolták: fontoló­ra kellene venni azt is. hogv szeptember elejétől a turis­ták számára árengedménye­ket biztosítsanak. Varoslödön az 1840-es években már termelő majolikagyárat tíz éve újították fel. A 140 éves gyárban vörös agyagból készülő ízléses, korszerű formájú étkészletek, teás­és mokkásedénvek több mint felét, tizenkétmillió forint értékben, külföldi piacra szállít iák. Kénünkön: nyers agyagedények tisztítása dóval és a termékminőség­gel kapcsolatos szakszerve­zeti feladatokat vitatta meg. A szocialista munkavér­senyben a minőségi felada­tok kerültek előtérbe, ame­lyek magukban foglalják a pontosságot, a vállalatközi szerződésekben megszabott' feladatok jó minőségben, ha­táridőre történő teljesítését is. Az újítómozgalom is egy­re inkább a minőség javítá­sát szolgálja. A szocialista brigádok legértékesebb fel­ajánlásai is a minőség ja­vításához kapcsolódnak. A minőség javulása is a lehetségesnél lassabban ha­lad. Óvatos számítások sze­rint is milliárdokkal lenne növelhető a nemzeti jöve­delem a minőség javításával. Egy-egy ismétlődő hiba ala­posabb elemzésre, s nem utolsósorban a minőségre ösztönző bérezés gyorsabb elterjesztése nagy mérték­ben gyorsíthatná a javulás folyamatát. A vállalatok azonban gyakran a minőség alakulásának . csak egy-egy részkérdésére figyelnek, s nem fordítanak figyelmet a | minőséget befolyásoló ténye­zők egészére. A SZOT elnöksége további napirendi pontként a szak­I sz ervezeti számvizsgáló bi­zottságok tevékenységének továbbfejlesztéséről, majd a szakszervezetek megyei ta­nácsai, illetve a szakszerve­[ i.etek budapesti tanácsa fel­i adata és hatáskörére vonat­1 kozó korábbi határozat vég­rehajtásáról tárgyalt. Javas­I lat hangzott el az SZMT-k szerkezetének módösitásá ra és a létszám csökkentesére is. Eszerint a Szakszerveze­tek Budapesti Tanácsa, to­vábbá Borsod és Veszprém megyei SZ^T létszámát 2— 2-vel. a többi megyében — Békés. Nógrád és Vas megye kivételével — egy személlyel kell csökkenteni.

Next

/
Thumbnails
Contents