Délmagyarország, 1980. április (70. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

Odesszai pártküldöttség érkezett Szegedre Az elsS negyedévben Hétfőn az MSZMP Csong­sad megyei Bizottságának meghívására háromtagú odesszai delegáció érkezett Szegedre J. G. Borsosnak, az Ukrán Kommunista Párt Odessza Területi Bizottsága gazdaságpolitikai titkárának vezetésével. A küldöttség tagjai N. F. Sztasejev nyug­állományú vezérőrnagy, a Nagy Honvédő Háború ve­teránjai odesszai bizottságá­nak elnöke és L. M. Gromo­vaja, az odesszai konzerv­gyár munkásnője, a kerületi pártbizottság tagja. A dele­gáció elé utaztak és a szol­noki vasútállomáson fogad­ták Szabó Sándor, a megyei pártbizottság titkára és Papdi József, a megyei pártbizottság osztályvezető­je. Röviddel az érkezés után a megyei pártbizottság szék­házában dr. Komócsin Mi­hály, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a me­gyei pártbizottság első tit­kára fogadta a küldöttség tagjait.' Jelen voltak dr. Perjési László, a Csongrád megyei tanács elnöke. Gyár­fás Mihály, dr. Koncz Já­nos és Szabó Sándor, a me­gyei pártbizottság titkárai. A végrehajtó bizottság nevében dr. Komócsin Mi­hály üdvözölte a vendége­ket. majd tájékoztatta őket az MSZMP XII. kongresszu­sának munkájáról és hatá­rozatában megjelölt felada­tokról. Ezt követően szólt a megyei pártértekezlet be­számolói és. az ezt követő vita alapján a párt- és tár­sadalmi szervek, az ipari, mezőgazdasági üzemek, a kereskedelem előtt álló gazdaságpolitikai feladatok­ról. Ismertette a két test­vérmegye baráti kapcsola­Több szélt, földgáz, ib export Folytatódik a munkaverseny A vendegeket dr. Komóesin Mihály fogadta, és tájékoz­tatta a pártbizottság épületében tainak kiszélesítésével foglal­kozó javaslatokat. A tájékoztatóban elhang­zottakra, a javaslatokra J. G. Borscs válaszolt, majd arról szólt, hogy Odessza megyében milyen gazdasági eredményeket értek el az idén. Az odesszai küldöttség a délutáni órákban a szegedi pártbizottság székházába lá­togatott, ahol a vendégeket Török József, a szegedi vá­rosi pártbizottság első titká­ra és Papp Gyula, Szeged megyei város . tanácsának elnöke fogadták. A megbe­szélésen részt vatt Szabó Sándor, a megyei pártbizott­ság titkára. Berta István és dr. Székely Sándor, a váro­si pártbizottság titkárai. Ezt követően Szeged ne­vezetességeivel ismerkedtek az odesszai vendégek. Ellá­togattak az új városrészek­be, és megtekintettek több új létesítményt. Előbb a Dóm térre látogattak, majd sétát tettek a Tisza-parton, ezt követően pedig Odessza városrészben a Sportcsar­nokkal és a versenyuszodá­val ismerkedtek, ahol Ré­vész István igazgatóhelyet­tes kalauzolta a vendégeket. A Il-es számú általános is­kolában Forgó Pál igazgató, Korsós Imre, a pártszervezet titkára,' a' tantestület több tagja és az úttörők egy cso­portja fogadták a pártkül­döttség tagjait, akik elisme­réssel szóltak a látottakról. A delegáció ma, kedden Hódmezővásárhelyre láto­gat. Napirenden Teendők a textiliparban Több mint ezer textilipari szakember vett részt a hét­főn befejeződött textiles mű­szaki hónap rendezvényein. Az MTESZ Textilipari Mű­szaki Tudományos Egyesüle­tének az ágazati szakszerve­zettel közösen rendezett ese­ménysorozatán a technikai újdonságok mellett az új sza­bályozó- és árrendszer, az energiatakarékos technoló­& magyar-vietnami konzuli egyezmény megerősítése Szarka Károly külügymi­niszter-helyettes és Nguyen Phu Soai, a Vietnami Szocia­lista Köztársaság budapesti nagykövete hétfőn a Külügy­minisztérium Dísz téri ven­dégházában kicserélte a két ország közötti, 1979. október 11-én aláírt konzuli egyez­ményt megerősítő okitatait. Az egvezmény az okiratcsere napjától számított harmin­cadik napon lép érvénybe. Az eseményen részt vettek a Külügy-, a Belügy-, az Igazságügyi, a Közlekedés­és Postaügyi- valamint a Pénzügyminisztérium, to­vábbá a Legfőbb Ügyészség, s a vietnami nagykövetség vezető munkatársai. (MTI) giák alkalmazása szerepelt az előadások középpontjában. A nagy érdeklődés nem­csak az aktuális témaválasz­tásnak köszönhető, de annak is, hogy az előadások zömét a textilgyáraában rendezték meg — többnyire filmvetí­tésekkel színesítve. A szak­emberek a textilipar minden ágában — a fonó, a szövő, valamint a gyapjú és pamut kötőiparban — megismer­hették nemcsak az ágazat előtt álló feladatokat, de a társvállalatok gondjait, mű­szaki lehetőségeit is. (MTI) A gazdasági élet első ne­gyedévi adatait a közeli na­pokban összegezik, a válla­latok előzetes _ értékelései azonban máris arra utalnak, hogy a kongresszusi és fel­szabadulási munkaverseny számottevő eredményeket hozott a belső tartalékok feltárásában és hasznosítá­sában. Sokhelyütt javult a szer­vezettség, szilárdult a fe­gyelem, s ezt érzékelhetően fejezi ki' a növekvő terme­lékenység. a megbízhatóbb minőség. Nagy számban ér­keznek jelentések arról is, hogy a dolgozók a munka­versenyt folytatják, új mun­kasikerekkel köszöntik ha­zánk felszabadulásának 35. évfordulóját. A szénbányászok verse­nyében a borsodiak. az oroszlányiak és a tatabá­nyaiak kerültek az élvonal­ba, de a tröszt más üzemei is kiemelkedő eredménnyel zárták a negyedévet: nem­csak termelési tervüket tel­jesítették túl, hanem a szén fűtőértékét is az előírt szint (ölé emelték. A munka megkönnyítésére az idén 700 millió forint értékű gépet helyeznek üzembe. újabb szénmezők feltárására nedig félmilliárd forintot költe­nek. A kőolaj- és földgázbá­nyászok is jobban kihasz­nálták termelőberendezései­ket, s műszaki intézkedése­ket tetek a kimerülőfélben levő kutak hozamának fenn­tartásáért, másutt a terme­lés növeléséért. így az első negyedévben az előirány­zottnál mintegy 200 millió köbméterrel több földgázt hoztak a felszínre. Propán­bután gázból 5000 tormát szállítottak az országnak terven felül. A munkaver­I seny további szakaszában a | kimerülőben levő kutakat pótolják. Hazánk legnagyobb tim­földgyárában, Ajkán az első negyedévben a tervezettnél 5000 tonnával több timföl­det gyártottak, ami nagy­részt annak köszönhető, hogy a szerelési és felújítá­si munkálatokat lényegesen lerövidítették, így keveseb­bet álltak a gépek. A Ganz-M AVAG vasúti járműgyárában a munka­verseny egyik legnagyobb eredménye az, hogy a be­dolgozó vállalatok nagy ré­sze már most a tervnek megfelelően eleget tesz szállítási kötelezettségeinek, így az első negyedévben a vasúti járműgyár is üteme­sen, tervszerűen dolgozha­tott. Határidőn belül el­hagyta a gyárat Tunisz szá­mára három újabb luxus­motorvctnat, bangladesi ren­delésre elkészült négy dízel­hidraulikus mozdony, s ugyancsak bangladesi meg­rendelésre megkezdték a keskeny nyomtávú mozdo­nyok gyártását a tervnek megfelelő ütemben készül­nek szovjet megrendelésre a négyrészes motorvonatok, s előrehaladtak az Üj-Zéland­ba kerülő villamos motor­vonatok gyártásának előké­születeivel. A tervezettnél 50-nel több autóbusz készült az első ne­gyedévben az Ikarus szé­kesfehérvári gyárában: ösz­szesen',2100 távolsági és vá­rosi, valamint úgynevezett félkész autóbusz került ki a gyártócsarnokból, az utób­biakat alkatrészként expor­tálják, és külföldön szerelik össze. Lépést tartani a divattal — ez jellemzi a Páva Női Ruhagyár tervezőinek idei gyártmányfejlesztést kon­cepcióját, amelynek eredmé­nyeivel már most, a tavaszi szezonban találkozhatunk a hazai üzletekben. 1.980-ra 740 új modellt dolgoztak ki, és ajánlottak a kereskede­lem számára, az első ne­gyedévben 120-félét már gyártottak ls. (MTI) „Győztes" házak A házakat mondjuk „győztesnek", pedig igazából azo­kat tekintjük nyertesnek, akik a felújításban közreműköd­tek. A szegedi városi tanács végrehajtó bizottsága tavaly is meghirdette a lakóhiz-felújí'ási pályázatot, amelynek ered­ményét képcinkkel mutatjuk be olvasóinknak. A felújítási versenyt a Szegedi Magas- és Mélvévitőipari Vállalat nyer­te meg, az Attila utca 11. számú házzal, második pedig az IKV lett, a Jósika utca 19. és 21-es számú házzal. Randewű az űrben Automatikusan összekapcsolódott a teherűrha ó a Szaljut — 6-tal A Z MSZMP SZEGED VÁR OSI B I ZOTTSÁGÁ N A K L ARJA 70. évfolyam 77. szám 1980. április 1., kedd Ára: 1,20 forint A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának elnöksége hétfőn, tegnap ülést tartott. Elfogadta a szakszervezeti kongresszusokon és küldött­értekezleten megválasztásra kerülő vezető szervek össze­tételének és létszámának főbb elveit. További napi­rendi pontként döntött az 1980. évi SZOT-díjak ado­mányozásáról, majd megvi­tatta a vállalati művelődési bizottságok munkájáról szó­ló tájékoztató jelentést. (MTI) Szombnton este moszkvai idő szerint 23 óra 01 perckor a Progressz—8 automatikus teherűrhajó összekapcsoló­dott a Szaljut—6 űrállomás­sal, amely két és fél éve ke­ring a világűrben. A teherszállító űrhajó a Szaljut—6 tudományos űrál­lomás további működéséhez szükséges rakományt vitt. A földi irányítóközpont utasításai alapján a Föld kö­rüli pályán végrehajtott ma­nőverek után a Progressz—8 a közelítést biztosító beren­dezések hatókörébe ért, s ezekkel hajtották végre a közelítést, a dokkolást és az összekapcsolást. A Progressz—8 és a Szal­jut—6 aggregátegységénél levő csatlakozónyílásnál kap­csolódott össze az űrállomás. A Szaljut—6 és a Progressz —8 berendezései kifogástala­nul működnek. (TASZSZ) Somogyi Károlyné felvételei VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents