Délmagyarország, 1980. március (70. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! 70. cvfolyai.1 51. szám 1980. március 1„ szombat Ára 1,20 forint Felelősségteljes tanácskozás P ártunk XII. kongresszusának előkészületei fontos állomáshoz érkeztek megyénkben. Az elmúlt hetekben lezajlottak a kongresszusi irányelve­kel megvitató és a vezetőségeket, párttestületeket új­jáválasztó párttaggyűlések, üzemi, intézményi, közsé­gi, városi, járási pártértekezletek. Ma reggel összeül Szegeden a Csongrád megye több mint 32 ezer kom­munistáját képviselő küldöttek pártértekezlete, felelős­ségteljes tanácskozása. Megyénk kommunistáinak, dolgozóinak figyelme e tanácskozás felé fordul, hiszen jól tudják, hogy a me­gyei pártértekezlet — felelőssége tudatában — veszi számba, értékeli a XI. kongresszus és az 1975-ös me­gyei pártértekezlet óta végzett munkánk eredményeit, de gondjainkat, megoldandó problémáinkat is. és dol­gozza ki újabb ötéves politikai munkaprogramját. E magas fokú felelősségtudat hatotta át megyénk kom­munistáinak. párton kívüli dolgozóinak tízezreit is, akik véleményt mondtak a Központi Bizottság kong­resszusi irányelveiről, társadalmunk közös céljairól, s ezzel alkotó módon részt vesznek pártunk politikájá­nak alakításában. A kongresszusi irányelveket megyénk dolgozói egyetértéssel fogadták, az azokban kifejeződő célokat, törekvéseket magukénak érzik. Helyeslik, hogy az irányelvekben a Központi Bizottság a párt fő politikai irányvonalának megerősítését kéri a kongresszustól. Tudatában vannak annak, hogy — mint ahogyan ed­digi sikereinknek, úgy további társadaloméoítő mun­kánknak is — biztos alapja a párt és a dolgozó tö­megek közötti kölcsönös bizalom, a néptömegek alko­tó aktivitásának kibontakozása. A párt politikája iránti bizalom forrása a dolgozó embereknek az a tapasztalata és tudata, hogy a párt tevékenységét a nép szolgálata vezérli. A dolgozó tö­megek ezért a következetességért, nyíltságért és őszin­teségért rokonszenveznek a párt politikájával, amelyet a saját politikájuknak fogadnak el. Sajátjuknak érzik ezt a politikát, hiszen legalapvetőbb érdekeik és törek­véseik fogalmazódnak meg benne. Az elmúlt években — az életünkben jelentkező gondok és nehézségek ellenére — megyénkben is erő­södött a munkásosztály vezetésével a munkás-paraszt szövetségen alapuló népi-nemzeti egység, amelyben növekszik az értelmiség szerepe. A párttagok és a pár­ton kívüli dolgozók politikai együttműködése tovább szilárdult a termelőmunkában, a gazdasági erőfeszíté­sekben és a társadalmi, közéleti cselekvésben is. A párt és a tömegek közötti kölcsönös bizalom erejét bi­zonyítja. hogy megyénk dolgozói a nemzetközi helvzet bonyolult fordulataira higgadtan reagálnak és meg­értően veszik tudomásul azt a tényt, hogv jelenlegi életszínvonalunk megőrzéséért is az eddiginél hatéko­nyabb munkát kell végeznünk. A közös társadalmi és nemzeti céljainkkal való azonosulás jut kifejezésre a pártunk XII. kongresszu­sának tiszteletére, felszabadulásunk 35. évfordulójára indított munkaverseny kibontakozásában, a Vörös Csil­lag Gépgyár Sziklai Sándor szocialista brigádjának kezdeményezéséhez való tömegméretű csatlakozások­ban. Mindez annak jele. hogv a dolgozó emberek ma­gukénak érzik kiteljesedő szocialista rendszerünket és jól tudják, hogy szorgalmuktól, igyekezetüktől függ saját és egész társadalmunk jövője. Az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának írásos beszámolója — amelyet kézhez kaptak a pártértekezlet küldöttei — szemléltetően érzékelteti azokat az. erőfe­szítéseket. amelyeket megyénk dolgozói tettek az 1975-os megyei pártértekezlet célkitűzéseinek valóra váltásáért. Négy év alatt a megyében 34 milliárd fo­rint beruházás valósult meg. és a termelés növekedé­sének forrásául a termelékenység emelkedése szolgált. Legdinamikusabban a nehézipar fejlődött, s megvénk továbbra is az erőteljesen fejlődő mezőgazdasággal rendelkező ipari megyék közé tartozik, amelynek gaz­dasági" szerepét jól mutatja, hogy kőolajtermelésünk az országosnak 76. a földgá'ztermelcs 63. a szalámitermc­lés 75 százalékát adja. Négy év alatt a tervezettnél mintegy 10 százalékkal több — 20 ezer — lakás éDült, s az általános iskolai tantermek száma közel 8 száza­lékkal növekedett. Az ÖL évvel ezelőtti céljaink többségét sikerült el­érnünk. bár — a nehezebbé vált gazdasági feltételek és munkánk fogyatékosságai következtében — egyes feladatok teljesítésében elmaradás tapasztalható. Nem mindenütt sikerült még kellően érvényt szerezni a ha­tékonysági. minőségi és az ésszerű takarékossági köve­telménveknek. Az új lakónegyedekben a lakásépítéshez, kapcsolódó létesítmények jelentős hányada késéssel valósul meg. A nehezebb gazdasági viszonvok ellenére kedvező politikai feltételek közepette, a párt és a tömegek szi­lárd együttműködésével, bizalommal láthatunk a jövő feladatainak megoldásihoz. M egyénk kommunistái, dolgozói azzal a meggyő­-ődésse! köszöntik a Csongrád megyei pártérte­' kezletet bogti a megye egész dolgozó népének érdekeit szolgáló döntéseket hoz és tövőnket mogolo­pozótin ielöli ki társadalomalakitó munkánk további feladatait. lizMénf az Központi Bizottságának üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1980. február 28-án Kádár János elvtárs elnökletével ülést tartott. Az ülésen részt vett a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját az időszerű nemzetközi kérdé­sekről; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának jelentését a kongresszusi előkészítő munkáról; — Havasi Fcrenc elvtársnak, a Központi Bizottság tit­kárának tájékoztatóját a VI. ötéves terv előkészítéséről. A Magyar Népköztársaság továbbra is arra törekszik, hogy a belügyekbe való be nem avatkozás és a kölcsö­nös előnyök alapján fejlődje­nek kétoldalú kapcsolatai a tőkés országokkal. Azért te­vékenykedik, hogy a politi­kai, a gazdasági, a tudomá­nyos-műszaki és a kulturális kapcsolatokban elél t eredmé­nyek megőrzésével és fej­lesztésével is hozzájáruljon a népek közötti bizalom es megértés erősítéséhez. Hazánk, a Magyar Népköz­társaság a jövőben is meg­tesz mindent, ami tőle telik azért, hogy Európa, a világ népei tovább haladhassanak előre az enyhülés, a béke, a felemelkedés útján. I. II. A Központi Bizottság át­tekintette az utóbbi hóna­pok legfontosabb nemzetkö­zi eseményeit. Megállapítot­ta, hogy a világpolitikai helyzet az imperialista kö­rök aknamunkája következ­tében feszültebbé vált, fel­erősödtek azok az irányza­tok, amelyek veszélyeztetik az enyhülés terén elért eredményeket. 4 Az imperialisták arra törekszenek, hogy megbontsák a két világ­rendszer között jelenleg fennálló egyensúlyt, és ka­tonai fölényre tegyenek szert. Ezt a célt szolgálta a NA­TO-országok 1978. évi wa­shingtoni döntése a katonai kiadások fokozott növelésé­ről, valamint az 1979. évi brüsszeli határozata, amely új középhatósugarú rakéták telepítését irányozza elő egyes nyúgat-európai orszá­gokban. Az- Amerikai Egye­sült Államok mindmáig nem ratifikálta a hadászati támadófegyverek korlátozá­sát szolgáló, nehezen létre­jött SALT—II. megállapo­dást, és, ez akadályozza a katonai enyhülés szempont­jából nélkülözhetetlen to­vábbi tárgyalásokat. A ve­szélyt, a feszüttséget növelik azok az újabb törekvések, amelyek az imperializmus katonai jelenlétének további kiszélesítését és megerősíté­sét célozzák a világ külön­böző térségeiben. • A társadalmi haladásért küzdő és a külső támadások ellen védekező afgán forra­dalom nak — a két ország szerződése alapján — nyúj­tott törvényes, a nemzetkö­zi joggal összhangban álló szovjet segítség ürügven tett amerikai lépések, a fel­szított szovjetellenes propa­gandakampány fokozta a feszültséget és mérgezi a nemzetközi légkört. O Senki sem vitathatja el a népeknek azt a jogát, hogy küzdjenek nem­zeti függetlenségük kivívá­sáért és megszilárdításáért, a társadalmi felemelkedé­sért. Ebből kiindulva a Köz­ponti Bizottság ismételten kifejezésre juttatta a ma. gyar kommunisták szolida­ritását Ázsia. Afrika. Latin­Amerika népeinek igazságos harcával. amelyet nemzeti függetlenségük megszilárdí­tásáért. a társadalmi hala­dásért vívnak az úigyarma­tosító törekvések ellen. O A NATO-nak. az Im­perialisláknak a fegy­verkezési verseny fokozását célzó újabb akciói veszé­lyeztetik a politikai enyhü­lés már elért eredményeit, nagy terheket rónak az emberiségre, aggodatammal töltik el a béke minden hí­vét A Központi Bizottság eb­ben a helyzetben fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a békés egymás mellett élés­nek nincs esszerü alterna­tívája, reális cél az enyhülés eredményeinek megvédése, egy új világháború kirob­bantásának a megakadá­lyozása. A világfejlődés fő irányát meghatározó erővi­szonyok a reakciós körök minden próbálkozása elle­nére sem változtak meg. A békét, az emberiség jövőjét fenyegető veszélyek elhárí­tásához azonban szükség van minden, a nemzetközi helyzet élezését ellenző, bé­keszerető erő aktív fellépé­sére. A Központi Bizottság meg van győződve arról, hogy valamennyi ország, minden nép érdekének az felel meg, ha a kormányok felelősen foglalnak állást és hozzájá­rulnak a feszültság csökken­téséhez, a különböző társa­dalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésé­hez, a biztonság megszilár­dításához, a- béke megőrzé­séhez. ^ A Szovjetunió, a szo­• cialista közösség orszá­gai folytatják erőfeszítéseiket a világ békéjét fenyegető veszélyek elhárításáért, a nemzetközi enyhülés terén el­ért eredmények megőrzéséért és megszilárdításáért. Ez vi­lágosan kifejezésre jutott L. I. Brezsnyev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnöksége elnökének választói előtt tartott beszé­dében és más szocialista or­szágok — közlük hazánk — vezető testületeinek, felelős képviselőinek megnyilatkozá­saiban. A nemzetközi helyzet kedvezőtlen irányzatainak felerősödése különösen idő­szerűvé teszi a Szovjetunió­nak, a Varsói Szerződés szer­vezetének ismert javaslatait, amelyek a katonai feszültség csökkentését, a különböző társadalmi rendszerű orszá­gok kölcsönös biztonságának erősítését, a bizálom növelé­sét szolgálják. C A Magyar Népköztár­saság, szövetségeseivel együtt folytatja sokoldalú erőfeszítéseit a' fegyverkezé­si verseny megfékezése, a békés egymás mellett élés út­jában álló akadályok elhárí­tása érdekében. Változatlanul fontosnak tartja, hogy mi­előbb életbe lepjen a SALT— n. megallapodas, megkezdőd­jenek a tárgyalasok a fegy­verzet további korlátozásá­ról, és ne kerüljön sor az újabb közép-hatósugarú ra­kéták nyugat-európai elhe­lyezésére. A Varsói Szerződés orszá­gai — köztük hazánk — konkrét javaslatukkal már kifejezték a készségüket egy olyan európai értekezlet meg­tartására, amelynek feladata a katonai enyhülés elősegíté­se és a bizalomerősítő intéz­kedések meg'árgvatósa len­„e. Ilye., értekezlet mielőbbi létrejöttét a helyzet sürgeti. Továbbra is előmozdítjuk a helsinki záróokmány ajánlá­sainak a meg' alósítását, a madridi tanácskozás előkészí­tését. A Központi Bizottság át­tekintette a párt XII. kong­resszusának előkészítését és megállapította, hogy az a szervezeti szabályzatnak meg­felelően, rendben haládr A párt 24 ezér alapszerve­zeté'oen megtartották a be­számoló és a vezetőségvá­lasztó taggyűléseket. Ered­ményesen zajlottak le az üzemi, az intézményi, a köz­ségi, a városi, a budapesti­kerületi, a járási és járási jogú, valamint a városi-já­rási pártértekezletek. A párt szervezetei felelősségteljesen adtak számot az ötéves mun­káról, s tárgyalták meg a kongresszusi Irányelveket. A társadalmi és tömegszerveze­tek vezető testületei is széles­körűen megvitatták a Köz­ponti Bizottság irányelveit. Mind a pártban, mind a társadalmi és tömegszerveze­tekben aktív és érdemi vita fplyt; az eredmények szám­bavétele mellett nyíltan szól­tak _ a hibákról, a társadal­munkat foglalkoztató gon­dokról, problémákról is. Sok hasznos észrevétel és kiegé­szítő javaslat érkezett a Köz­ponti Bizottsághoz. Az irány­éi vekről folytatott vitában is megnyilvánult pártunk eszmei, politikai egysége. A megnyilatkozásokban kifeje­zésre jutott népünk alapvető egyetértése a szocialista cé­lokban és tettrekészsége a feladatok megoldásában. Ez jól tükröződik a XII. kong­resszusnak és hazánk felsza­badulása 35. évfordulójának tiszteletére Indított országos munkaverseny-mozgalomban is. amely új lendületet ka­pott a Vörös Csillag Gépgyár Sziklai Sándor szocialista brigádjának kongresszusi műszakok' szervezésére tett kezdeményezésével. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta a XII. kongresszus elé terjesz­tendő beszámoló iának és határozati javaslatának a tervezetét. * A Központi Bizottság megtárgyalta a kongresszusi felkészülés további tenniva­lóit. Az alábbiak szerint véglegesítette az 1980. már­cius 24-én összeülő kong­resszus napirendjére vonat­kozó javaslatát: 1. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának beszámolója a XI. kongresszus határo­zatainak végrehajtásáról, a párt feladatairól. . " v Előadó: Kádár János elvtárs. 2. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi El­lenőrző Bizottságának be­számolója. Előadó: Brutyó János elvtárs. 3. A fellebbviteli bizott­ság jelentése. Előadó: a fellebbviteli bizottság elnöke. 4. Á Központi Bizottság és ,a Központi Ellenőrző Bizottság tagjainak meg­választása. ' III. A Központi Bizottság meghallgatta és tudomásul vette a tájékoztatást a VI. ötéves népgazdasági terv előkészítési munkálatairól. (MTI) fi vásárlók érdekében A Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet a fogyasztói érdekvédelmet, a minőség szigorú ellenőrzését végzi. Az el­múlt évben mintegy ötezer-ötszáz termék és előminta mi­nőségét vizsgálták meg, ennek hetvennégy százaléka felelt meg a követe!mérveknek. Bud-merten é" viiiő'-— ezerhat zlz ü ',ötben "é z.;i, k 'lz ~i '.z . -,.ő sége mellett a heb-es tárolást és kezelést is ellenőrizték. Az intéze+ márt k fontos feladata a vásárló' reklamációit szakvéleményezése Az elmúlt évben mintegy harmintót­ezer vásárlói kifogás: vizsgáltak meg. Kénünkön: a vegy­ipari osztályon ellenőrzik a háztartási es kozmetikai szerek minőségét.

Next

/
Thumbnails
Contents