Délmagyarország, 1980. február (70. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK. LAPJA 70. vfolyam 4.6. szam . 1980. február 1., pentek Ara: 1,20 forint Sikeres évkezdés Több szén, kelendőbb gépek, jobb minőségű áruk Már az esztendő első hó- termeléssel párhuzamosan A Tiszai Vegyi Kombinát napjaban figyelemre méltó nagyszabású üzemi kísérlete- csökkenő létszámmal teljesí­sikereket értek el azok a ket kezdtek a költségek csök- tette januári feladatait, bele­vállalatok, ahol kellőképpen kentését szolgáló új módsze- értve kooperációs kötelezett­felkészültek a szigorúbb kö- rek alkalmazására. Egyebek ségeit is, amelyek alapján vetelmények teljesítésére. között eljárást dolgoztak ki jelentős mennyiségű etilént . ... . a marónátronlúg felhaszná- szállítottak a Borsodi Vegyi T HÍr™yXíüzem%?nanÍk- ^^ T* f I ^ —„„„„.A _Jí,__j_ ennek az anyagnak világ- unióbeli Kalusba. Bevált az zárták az ^v efső hTnapiáU piaci ára rövid ,dő alatt osztónzési rendszer" januárban kereken 700 ezer csaknem megkétszereződött. A minőségi és mennyiségi tonna szenet hoztak felszín- Az Egyesült Izzó pécsi So- teljesítmények alapján re, 60 ezer tonnával többet piana Gépgyárában azt tart- ugyanis a premiumok elér­az előírt programnál, ják. a legfontosabb ered- "étik a fizetés 30 százalé­« ,-m, Iritaáa.twtair » r... ménynek, hogy januárban az kát- a műanyaggyárban pe­s Így kielégíthettek a Gaga- éve/ feladatok időarányos di6- ahol az egyéni teljesít­nn Hoeromu megnovekedett . .. , Vasvis ményeknek különösen nagy Lgf/nét- hosszú idő óta" löször a? ev a jelentősége, a fizetés 60 szakCan volt n"gy szük ég? egyenletes munkával indult, szazaiékát. több szénre s mivel ezt Ez elsősorban úgy volt lehet- A Győri Közúti Építő Vál­meekapta mind»n korábbi séges' hogy az egész évre la]at csütörtöki munkásgyű­OH..*- tervezett 300 millió forint lésén arról tájékoztatták a fiL ? o A értékű vákuumtechnikai be- dolgozókat a vállalat vezetői, nyalva 408 millió kilowatt- rendezéseiket; festékcsoma- hogy 100 millió forint érté­gMtatotorsS háló: g°10 gépeiket' . tubusgyártó kű gépparkjukat sikeresen t k gépsoraikat mar teljes ege- felkeszitettek a kora tavasz­n széboB lekötötték a hazai és szal kezdődő útépítési mun­Megnövekedett kapacitás- külföldi vevők, így a mun- kákra. Vállalkozásaik közé sal kezdte az új évet hazánk kát szinte ideális körűimé- tartozik az Ml-es út Moson­legnagyobb timföldgyára Aj- nyek között szervezhették magyaróvár és az országha­kán: az üzembővítés újabb meg. A munkaerő át- tár közötti szakasza burkola­szakaszával készültek el, csoportosításával körűibe- tának megerősítése, a gab­amelynek segítségével az lül félszáz ember ke- csikovo—nagymarosi vízlép­idén 16 ezer tonnával növel- rült most közvetlenül a ter- csőrendszer felvonulási üt­hetik a termelést. A szabad melőhelyekre. Januárban jainak megépítése, Tatabá­telepítésű gyárban a rendkí- összesen 25 millió forint ér- nya térségében az Ml-es vül hideg idő ellenére ja- ..k- k- ,rut bocsátott ki aut°Pálya alat« aluljárói, a nuárban a tervezettnél 7 ,eKU Keszarut Docsalo t K1 Pápa—Sárvár útvonalon pe­százalékkal több timföldet az üzem, otszor annyit, mint dfg a Marcal folyón átveze­óllrtottak elő. A növekvő tavaly ilyenkor. tő híd építése. (MTI) Ülést tartott az MSZMP Szeged városi bizottsága Az MSZMP Szeged városi pasztalataikat: dr. Piros ra javaslatot tett a városi bizottsága tegnap délután ki- László nyugalmazott vezér- pártértekezlet szóbeli vitain­bővitett ülést tartott a Kál- igazgató; dr. Csákqny Béla, dító beszámolójára, amelyet vm téri székházban. Az ülé- a JATE tanszékvezető egye- a pártbizottság egyhangúlag sen részt vett és felszólalt temi tanára; Szabó Sándor elfogadott. dr. Komócsin Mihály, a nyugdíjas vezérigazgató; Ki- A pártbizottság első titká­Csongrád megyei pártbizott- ri Szilveszterné, a Szegedi ra végül köszönetet mon­ság első titkára is. Ruhagyár pártbizottságának dott a testület tagjaínak az Berta Istvánnak, a városi titkára; dr. Komócsin Mi- éímúlt esztendőben végzett pártbizottság titkárának el- hály. Az elhangzottakra dr. felelősségteljes munkáért, nöki megnyitója után dr. Székely Sándor válaszolt, amelyet a XI. pártkongresz­Székely Sándor, a városi majd a pártbizottság megfe- szűs határozatainak valóra pártbizottság titkára adott lelő álláspontot foglalt el áz váltásáért. Szeged város jelentést a kongresszusi irányelvek vitájában el- eredményeinek további gya­irányelvek vitájának össze- hangzottak csoportosításáról, rapításáért végeztek a párt­foglalásáról, s tett javasla- További értékelésre és hatá- bizottságban és munkahe­tot a városi pártértekezlet rozathozatalra a február 16- lyükön. elé terjesztendő állásfogla- án összeülő városi pártérté- A jelenlegi választási idő­lásra. A témához a követke- kezlet lesz majd illetékes. szak utolsó pártbizottsági ző pártbizottsági tagok szól- Ezután Török József, a vá- ülése elnöki : zárszóval i'eje­tak hozzá, mondták el ta- rosi pártbizottság első titká- ződött be. Energia a mezőgazdaságban A MÉM felmérése Á kővetkező években le- időszakban 6 százalékra mér- alapos műszaki előkészítést hetőség lesz arra, hogy a me- séklődött, s azzal számolnak, igényel. A következő évek­zőgazdaság energiafogyasztó- hogy ez a tendencia tartós ben józan számítások alap­sának növekedési ütemét je- marad. Mindössze 3 százaié- ján megkétszerezik a geoter­lentősen, akár felére csök- kos növekedést terveznek a mikus energia felhasználását, kentsék — ezt állapította következő évekre, ami azt helyettesítve ezzel a drá§a meg a MÉM átfogó elemzé- jelenti, hogy bár a felhasz- fűtőolajat, se, amely az energiagazdái- nált energiahordozók meny- . ia. kodási tennivalókkal foglal- nyis^e továfcb nő, egységnyi i^g lintóg?40 kőzik. Bar a mezogazdasag termék előállítására mégis százalékát Mtevó hajtóknya­n«n tartozik az energiát egy- kevesebb energiát hasznai- mennyiség€ méreékelhe­oldaluan csakis felhasznaló nak fel. tő azzal-. hogy motordiagnosz­agazatok köze hiszen a nap- Biztatóak a kilátások az tikai állomásokat és jól fel­energia es a fotoszintezes jo- olaj földgázza] való helyet_ szerelt szervizhálózatot ala­voltabol vegul is megnegy- tesítésére Az orszag gázve- kitanak ki, és gondoskodnak szerezocük a termenyekpen zeték-hálózata már kialakult, a traktorok, erőgépek gazda­felhalmozodott energiatarta- g a számítósok szerlnt ameny. ságos kihasználásáról. To­lom mégis : az energiahordo- R n eg mezögazda- vábbi lehetőség a géppark zofckal való körültekint? gaz- ^ üzem 4_5 kUométernéi motorteljesítményének növe­dalkodas hozzásegítheti az hosszabb vezetékkel lése ezzei ugvanis aránvo­üzemeket jövedelmük foko- tlakozik ehhez úev ol- ugyanis aranyo­zásához Annál is inkább, csal'al?ozlK: enfnez'. ,ugy . . san csökkenthető a tüzelő­• :. . , csobb energiaforráshoz jut. mivel a termelési koltsegek- NöveJ. M üzemek esélyeit anyag-fogyasztas. (MTI) ben az olaj. a földgáz, a vil- h a án idöszakban ked. _________ lamos energia mind nagyobb vezmé es feltételek mellett reszt követel, a tökarmany- használhatják a földgázt, ily szaritasban például 50, az Lázár György Miskolcon Miskolc 1995-ig tartó, hosszú távú településfejlesz­tési koncepcióját vitatták meg a városi tanács csütör­töki ülésén, amelyen részt vett és felszólalt Lázár György, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Minsztertanács elnöke. Mis­kolc város országgyűlési képviselője is. Mint a beszámolóban el­hangzott, a fejlesztés előte­rében továbbra is .a lakás­építés áll. A felszólalók ez­zel kapcsolatban hangsú­lyozták, hogy az üzemek­nek az eddiginél többet kell tenniük a munkáslakás-épí­tési akció érdekében. Fontos feladatként jelöli meg a koncepció a szociális, okta­tási, valamint kereskedelmi létesítmények építését. Közölték a tanácsülésen, hogy a következő években új négyszáz ágyas szálloda épül, Miskolc-Tapolcán bő­vítik az Éden kempinget és szomszédságában jövőre új motelt és éttermet létesíte­nek. (MTI) A Hunyadi János sugárúton Újjávarázsolt óvoda íll. Markója Imre hazaérkezett Dr. Markója Imre igaz­ságügy-miniszter csütörtökön hazaérkezett Csehszlovákiá­ból, ahol dr. Pavol Király­nak, a Szlovák Szocialista Köztársaság igazságügy-mi­niszterének meghívására tar­tózkodott. üvegházi termelésben 70 százalékot. módon adott a közvetlen pe<^Ig anyagi érdekeltség is. . , . A geotermikus energia fel­A mezőgazdasag energia- használasaban a magyarme­fogyasztasa tíz ev alatt - zögazdaság a nemzetközi él­osszefuggesben a korszerű vonalban van jeienleg gepek, technologiak alkalma- min( 100 hektáron fó]ia. zasaval. va amint a novekvo satrakat üzemei,etnek, to­hozamokkal - megketszere- yábbi 60 hektáron pedig zodött. Az összes energiahor- üveghazakat fűtenek termál­dozot olajra atszamitva — vizzeJ A lehetőségeknek ha­azaz az olajegyenerteket ala- tón szab> hogy a yiz hötar. pul vege — 1.7—1,8 millió tglma viszonylag alacsony, tonna volt a tavalyi felhasz- ennélfogva szállítása nem kí­nálás, amelynek növekedési fizetődő, csakis helyhez köt­üteme azonban — a korábbi ve hasznosítható. Noha a víz intézkedések nyomán — már. végső soron ingyen van, egy­is fékeződött. Az 1970—74. egy kút fúrási költsége 8—10 közötti tízszázalékos évi fo- millió forint, így a termál­Magyar-kubai árucsere-forgalmi megállapodás Vas János és Jósé de la ket, valamint gépeket és Fuente külkereskedelmi mi- tartalék alkatrészeket szál­niszterhelyettesek csütörtö- lít, s Kubából finomított kön Budapesten aláírták az cukrot. déligyümölcsöket. 1980. évi magyar—kubai színesfémet és egyéb fo­árucsere-forgalm i jegyző- gyasztási cikkeket vásárol, könyvet. A megállapodásban Tovább bővítik az Ikarus az 1980. évi kölcsönös áru- autóbuszok kubai összesze­szállításokat, az 1976—1980. relésében kialakult együtt­évi hosszú lejáratú megálla- működést, podás alapján irányozták Az aláírásnál jelen volt ír kulkereskedel­Nagy László felvétete Játék a megszépült falak között Ünnepélyes keretek között Jelentős részt vállaltak g adták át tegnap, csütörtökön munkálatokból az óvodával az átalakított Hunyadi Já- szerződésben álló szocialista nos sugárúti napköziottho- brigádok: a statikai munká­nos óvodát. Tavaly június- kat végző Építésügyi Minő­ban kezdődött meg a mun- ségellenőrző Intézet szegedi ka: födémcserét kellett vé- állomásának Vedres István gezni az épületen, az apró- S20cialista brigádja mintegy ságok pedig átmenetileg a 16 ezer forint értékű tarsa_ Földmíves utcai óvodában találtak otthonra. dalmi munkát végzett, a Kossuth-laktanya Petőfi Sándor KlSZ-alapszerveze­tének katonafiataliai 600, a laktanya Karikás Frigyes szocialista brigádja pedig Veress Péter ^^H mi kat, élelmiszereket, kohásza- bares, a Kubai Köztársaság elő. Magyarország textília- miniszter és José A_ Ta_ gj'asztáíbővules az elmúlt vizes gazdaikodáz szintén i ti termekeket, gyógyszere- budapesti nagykövete. (MTI) mény vezetője elmondta: a tavalyi nemzetközi gyer­mekév alkalmából rekordidő alatt, összesen 718 ezer fo­rint értékben varázsolták 140 órat segített az átalakí­újjá az óvodát, amely most tásban. több új helyiséggel bővülve A tegnapi ünnepélyes át­hívogató, szép környezetet adáson már birtokba is vet­korszeru körülmenyeket biz- . . „ „„ , . , , ... , tek a kicsinyek az áltáluk tosit 75 kis lakojanak. Kö­zülük 60 napközisként vesz részt a nyolc óvónő és a nek telált három dajka által szervezett dalos műsorral köszöntötték és irányított foglalkozáso- az építők és a városi lanácf kon, a változatos játékok- művelődésügyi osztályának ban, programokban. megjelent kep1. iseióit. is a réginél sokkal szebb­„uvit": verses * a

Next

/
Thumbnails
Contents