Délmagyarország, 1979. június (69. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-01 / 126. szám

i VILÁG PROLETÁRJAI#EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP SZEGED VÁROSI BIZ OTT SÁG Á N A K LAP) A 69. évfolyam 126. szám 1979. június péntek Ara: 1.20 forint A szovjet párt- és kormányküldöttség látogatásának második napján Októberi Forradalom Érdemrend a Csepel Vas- és Fémművek kollektívájának Leonyid Iljics Brezsnyev adta át a magas kitüntetést — Bensőséges ünnepség a Parlamentben — Díszvacsora az Országházban — Kádár János és L. I. Brezsnyev mondott pohárköszöntőt Bensőséges ünnepséggel kezdődött csütörtökön dél­előtt Leonyid Iljics Brezs­nyevnek, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottsága főtitkárának, a Leg­felsőbb Tanács Elnöksége el­nökének és a vezetésével hi­vatalos, baráti látogatáson hazánkban tartózkodó szov­jet párt- és kormányküldött­ségnek a programja. A vendégek a Parlament delegációs termében a ma­gyar munkásosztály képvise­lőivel, a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. év­fordulóját köszöntő jubileu­mi munkaverseny csepeli kezdeményezőivel, az orszá­gos mozgalomban élen járó kollektívák, szocialista bri­gádok, üzemi, vállalati kö­zösségek küldötteivel. Álla­mi-díjasokkal, a Szocialista Munka Hőseivel találkoztak. Leonyid Iljics Brezsnyev Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kárával együtt érkezett a te­rembe, ahol már ótt voltak a szovjet párt- és kormány­küldöttség tagjai: Andrej Cromiko, az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminiszte­re, Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, a Közpon­ti Bizottság titkára, Konsz­tantyin Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának tit­kára, Ivan Arhipov, az SZKP Központi Bizottságának tag­ja. a Szovjetunió Miniszter­tanácsának elnökhelyettese, Viktor Dobrik, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Bizottsá­gának póttagja, a lvovi terü­leti pártbizottság első titkára, valamint Vlagyimir Pavlov, az SZKP Központi Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Politikai, társadalmi köz­életünk számos vezetője vett részt a forró hangulatú, ba­ráti összejövetelen. Ott vol­tak: Gáspár Sándor, a Ma­gyar Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának főtitkára és dr. Maróthy László, a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsá­gának első titkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai; Gyenes András, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, Méhes La­jos, a budapesti pártbizottság első titkára, Púja Frigyes külügyminiszter, Szűrös Má­tyás, hazánk moszkvai nagy­követe, Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke. Her­czeg Károly, a Vas-, Fém-és Villamosenergia-ipari Dolgo­zók Szakszervezetének főtit­kára, Soltész István kohó- és gépipari miniszter, Varga Ist­ván, az MSZMP KB osztály­vezető-helyettese, Bíró György né, a Textilipari Dol­Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter­tanács csütörtökön ülést tar­tott. Marjai József, a Miniszter­tanács elnökhelyettese be­számolt a KGST végrehajtó bizottságának 90. üléséről. A kormány jóváhagyólag tudo­másul vette a jelentést. Meg­bízta a nemzetközi gazdasá­gi kapcsolatok bizottságát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ülésen el­fogadott ajánlásokból adódó feladatok végrehajtására. A Minisztertanács jóváha­gyólag tudomásul vette a mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszter jelentését a mezőgazdasági termékek mi­nőség szerinti átvételének helyzetéről és a további fél­adatokról, valamint a Ter­melőszövetkezetek Országos Tanácsa főtitkárának a na­pirendhez kapcsolódó tájé­koztatóját. A belkereskedelmi minisz­ter jelentést tett a munka- és üzemszervezés helyzetéről a belkereskedelemben. A kor­mány tudomásul vette a be­számolót és a tervezett in­tézkedéseket. A Minisztertanács titkár­sága vezetőjének előterjesz­tése alapján a kormány kor­szerűsítette az országos ha­táskörű állami szervek feletti felügyeletről szóló 1968. évi határozatát. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) A Szakszervezetek Megyei Tanácsa napirendjén Társadalombiztosítás, lakásépítés r*"**5-^ - ­Leonyid Iljics Brezsnyevtől a Csepel Vas- és Fémművek kollektívája nevében Ernszt Antal átveszi a kitüntetést, az Októberi Forradalom Érdemrendet. (Fotó: Tóth István — MTI—Telefotó—KS) gozók Szakszervezetének fő­titkára. A legnagyobb budapesti munkáskerületek vállalatai­nak, kommunistáinak képvi­seletében ott volt a találko­zón Ernszt Antal, a Csepel Vas. és Fémművek pártbi­zottságának első titkára. Ga­zai Vilmos, a Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgatója. Kovács Károly, a XIII. kerü­leti pártbizottság első titká­ra, 2arnóczi József, a X. ke­rületi pártbizottság első tit­kára, Szer Ferenc, a XXI. kerületi pártbizottság titkára. A szovjet párt- és kor­mányküldöttség és a magyar dolgozók képviselőinek talál­kozóján Leonyid Iljics Brezs­nyev mondott beszédet. Leonyid Brezsnyev beszéde Kellemes kötelességet tel­jesítek ma: átadom Vörös Csepel dicső munkáskollek­tívájának az Októberi Forra­dalom Érdemrendet Kötelességem kétszeresen is kellemes, mivel magamat is csepelinek tartom. Jól em­lékszem arra a találkozásra a gyár dolgozóival, amikor a törzsgárdatag megtisztelő cí­met adományozták nekem. Vörös Csepelnek olyan ön­életrajza van, amelyre mél­tán lehet büszke minden munkás, technikus, mérnök, mindenki, aki a csepeli üze­mekben dolgozik. Most két olyan eseményről szeretnék szólni, amellyel Vörös Csepel nemzetközi hí­re sok vonatkozásban össze­függ. Mindenekelőtt a csepeliek aktív részvételéről a Magyar Tanácsköztársaság megterem­tésében. És bár abban az időben Magyarországon a néphatalom nem maradha­tott fenn, a Tanácsköztársa­ság nagy, lelkesítő segítség volt Szovjet-Oroszországnak. A második — a maga ne­mében szintén nagy jelentő­ségű — esemény 1977 ja­nuárjában történt. Vörös Csepelről hangzott el akkor a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját köszöntő munkaversenyre szóló felhívás. A csepeliek mintha csak átvették volna a távoli 1918-ból érkező sta­fétabotot. Lendületük egy tő­ről fakadt a Moszkvai Ren­dező-pályaudvar munkásai­nak lelkesedésével, amelyben Lenin a munkához való kom­munista viszony csíráit látta. Csepel kollektívája képes volt kifejezni azt, ami szinte a levegőben volt. Éppen ezért vették át a csepeliek kezde­ményezését a testvéri orszá­gokban és ezért indulhatott útjára nemzetközi méretek­ben az októberi jubileum tiszteletére hirdetett munka­verseny. Nagyon jó az, elvtársak, hogy a munkásosztály inter­nacionalista osztály volt és maradt. A Szovjetunió, Magyaror­szág és a többi szocialista or­szág munkássága, a tőkés or­szágok munkásmozgalma szinte naponta bizonyítja magas fokú internacionalista öntudatát, bajtársiasságát, az igaz ügyért harcoló népekkel való szolidaritását Egyik nagyszerű példája ennek a hős Vietnam támogatása. Valójában éppen a mun­kásmozgalom internaciona­lizmusához kötődnek döntő mértékben az emberiségnek a békéhez, a szabadság a jó akarat és az igazság eszméi­nek diadalához fűzött remé­nyei. Engedjék meg, kedves elv­társak, hogy átadjam a szov­jet dolgozók szívélyes, test­véri üdvözletét a magyar munkásosztálynak, minden magyar dolgozónak. Szívből köszöntöm a cse­pelieket a megérdemelt ki­tüntetés átvétele alkalmából. A nagy tapssal fogadott be­széd után az SZKP KB fő­titkára. a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke átnyúj­totta a Csepel Vas. és Fém­művek kollektívájának ado­mányozott Októberi Forra­dalom Érdemrendet. (Folytatás a 2. oldalon.) A Szakszervezetek Csong­rád megyei Tanácsának teg­napi, csütörtöki ülésén a szervezett dolgozók válasz­tott képviselői nagy figyel­met szenteltek annak a je­lentésnek, amely a társada­lombiztosítási és egészség­ügyi ellátás legutóbbi öt év alatti fejlődését tekintette át. . 1 A szakszervezetek székhá­zában megtartott ülésén Oláh Mihály, • az SZMT el­nöke köszöntötte a megje­lenteket — közöttük dr. Koncz Jánost, a megyei pártbizottság titkárát. dr. Csehák Juditot, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsá­nak titkárát és dr. Petrik Istvánt, a megyei tanács el­nökhelyettesét. Dr. Nagy Máté, az SZTK megyei igaz­gatóságának vezetője fűzött rövid szóbeli kiegészítést az írásban előterjesztett anyag­hoz. Ezt követően dr. Do­bóczky Károlyné, az SZMT titkára vitaindító előadásá­ban hangsúlyozta: — Az elmúlt öt esztendő­ben a nemzeti jövedelemnél gyorsabban emelkedett az egy dolgozóra, nyugdíjasra, illetve eltartottra eső társa­dalombiztosítási juttatás ösz-. szege. Ez jelentősen hozzá­járult az életszínvonal növe­kedéséhez, azonban egyik forrása volt a társadalmi túlköltekezésnek. Nyilván­való tehát az ellentmondás, hiszen a megtermelt javak­nál többet költeni csupán a költségvetés terhére lehetsé­ges. A fölszólalók — dr. Csaja Klára. Csikós Mihály. Győri Mihály, Juhász József, Pol­gár Jenőné, Mári Sándorné. Marsi Mihályné, dr. Villányi Ilona, dr. Bíró Lajos — a munkaterületükön tapasztalt tények alapján mondtak vé­leményt a társadalombiztosí­tási és egészségügyi ellátási rendszerben elért eredmé­nyekről, de a föllelhető el­lentmondásokat, hibákat sem hallgatták el. Szóltak többek között arról. hogy néhány iparágban — minde­nekelőtt a textil-, a ruháza­ti- és az élelmiszeriparban — még igen sokat kell ten­ni a munkakörülmények ja­vításáért Bár megyénk tíz­ezer lakosára 88 kórházi ágy jut, a valóság azonban az. hogy Szegeden, mint regio­nális egészségügyi központ­ban több dél-alföldi megye lakosságát is gyógyítják, s valójában csak hatván kór­házi ágy jut tízezer Csong­rád megyei állampolgárra. Ez bizony már lényegesen kevesebb az országos átlag­nál. Dr. Koncz János, a megyei pártbizottság titkára szólt arról, hogy az elmúlt húsz esztendő. során mennyire alapvető változások követ­keztek be az egészségügyi és társadalombiztosítási rend­szerben. Intézményes gyer­mekgondozási segélyünket, állampolgári jogon élvezett, ingyenes orvosi ellátásunkat és több más szociális vív­mányunkat nem is titkoltan irigylik nálunk sokkal gaz­dagabb országok polgárai. Rámutatott azonban arra is, hogy az eddiginél sokkal fe­gyelmezettebb. hatékonyabb munka szükséges a rendkí­vül magas színvonalú szo­ciális és egészségügyi ellátás anyagi feltételeinek biztosí­tásához. A Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében fölszólalt az S2MT ülésén dr. Csehák Judit. A Szakszervezetek Csong­rád megyei Tanácsának tegnapi ülésén jelentést fo­gadott el a munkáslakás-épí­tési tervek eddigi megvalósí­tásáról. s az ötéves tervben e témában még megoldandó feladatokról, amelyet dr. Petrik István terjesztett elő, s amelyhez Kovács Sándor, az SZMT titkára fűzött ki­egészítést. Ezt követően pe­dig dr. Ágoston József, az SZMT vezető titkára beszá­molt a testületnek a leg­utóbbi ülés óta végzett tit­kársági, illetve elnökségi munkáról. Dr. Dobóczky Károlyné előterjesztése alapján az SZMT — érdemeinek elis­merése mellett — fölmentet­te korábbi szakszervezeti tisztségei alól Nagy Zoltánt. s helyette az SZMT. illetve az elnökség tagjává válasz­totta Sebők Jánost. a HVDSZ megyei bizottságá­nak titkárát.

Next

/
Thumbnails
Contents