Délmagyarország, 1979. február (69. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-01 / 26. szám

VilAG PROLETÁRJA!,ÉGYESÖLJETÉK! DELMAGYARORSZÁG MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGA NAK LAPJA 69. évfolyam 26. szám 1979. február 1., csütörtök Ára: 1,20 forint Koordinációs megbeszélés a megye építőiparénak feladatairól Dr. Sxabó János államtitkár Szegeden Tegnap, szerdán délelőtt Szegedre érkezett dr. Szabó gedi sugárutakon és köruta­János építési és városfejlesztési minisztériumi államtitkár, kon nagy szükség lenne. A hogy Csongrád megye és Szeged város vezetőivel áttekintse jflenlegi, technológiával azon­,, , . , „ . ban ezek csak dragan kivi­B megyeben soron levő legfontosabb építési jellegű felada- telezhetők. 1980-tól beveze­tők megvalósulását és a felmerülő problémákat. A megyei tésre kerül a Dél-Alföldön a tanács székházában folytatott tanácskozáson az államtit- vázpanelos építkezés. Feltét­káron és a kíséretében levő minisztériumi vezetőn kívül len\üí szükséges, hogy mindez .... , , . .. .... , . . .. _ , . .. . csökkentse az elomunka­tobbeK kozott reszt vett Szabó Sándor, a megye, partbi- igénytj alkalmazza a2okat Zottság titkára, Török József, a szegedi városi pártbizott- a módcsításokat, amelyek a Rág első titkára, dr. Perjési László, Csongrád megye ta- kivitelezés egyszerűsítését Rácselnöke és Papp Gyula, a szegedi városi tanács elnöke is. szólalják. A tájékoztatót Szabó Sán­A megjelentek üdvözlése likátipari bázisát is. A sze- d°r' Papp Gyula és dr. Per­után dr. Pctrik István, a me- gedi téglagyár agyagbányája ^as^o kiegeszi tette Ez­gyei tanács elnökhelyettese egy-két éven belül kimerül, 'Ján<? allam­vázolta a tárgyalás főbb kér- ezért a gyárral szomszédos, 4ltkáur valaszaban elmondot­déseit, amely'oen első helyen tanácsi kezelésben levő te- ta> h®?y a minisztérium fő­szerepeit Csongrád megye rületből tíz hektárnyit át mogatja a megyei vezetők el­építöipari szervezetei tevé- kellene adni, mert ezzel is 0Ondolasa.it ..s"rge_to®n. Yetet" kenységének értékelése, mind mérsékelni lehet a más me- te fel a különböző építőipari a lakásépítés, karbantartás, gyékből behozott téglameny- 6Z?^e«tfk /°kozott egyutt­mind pedig a szolgáltatás te- nyiséget. A Békés megyei működését, társulását. Pelda­rületén. Elmondotta, hogy a Tégla- és Cserépipari Válla- ke™ e™l\tetle VcsjPrem me" megyei párt- és tanácsi ve- lat a VI. ötéves tervben, Met ahol JZ ipari szervezet zetés napirendre tűzte az 1981. évi kezdéssel, a kismé- í®""14. ® innivalók megva­1978. október 12-1 KB-hatá- retű téglaellátás javítására i6sitásara- A szegedi házgyár rozat végrehajtásának meg- Hódmezővásárhelyen új gyár rekonstrukciojár ú szólva szervezését, és meghatározta létesítését kezdi meg. A gyár megemlítette, hogy az ko­a helybeli feladatokat. Mun- üzembe helyezése után je- ™°ly g?n?ot, ^JY?4- ™Yel a ka bizottságok alakultak a lentős javulás várható a tég- lehetőségek korlátozottak, párt-, az állami és tömeg- laellátásban, amely különö- További tárgyalások szük szervezetek, az építőipari ki- sen a kertes családi házat ségesek a fútómúvek. val a Vitelező, tervező, beruházó építőknek kedvező hír. mint a termálviz-felhaszná­vállalatok képviselőinek rész- Már 1977. május 19-én tar- lás megteremtésének lehetó vételével. Föltárták azokat a tott koordinációs megbeszé- sége'ről. nem utolsósorban problémákat is, melyek ne- lésen is szóba került a bá- pedig a közműalagút, köz hezítik a tervek megvalósí- nyakavica hiánya. A helyzet múfolvosó éoítósi rendszer tását Ezek között szerepel nem változott azóta sem. A mielőbbi bevezetéséről, többek között általában az bánya a tanácsi és a szövet- r,éi„tán az államtitkának építőipari, különösen pedig a kezeli építőipari szervezetek .. . " az auamtitkár ak szakipari kapacitás szűkös részére nem igazolt vissza tivaule5en vett részt- ame volta, és néhány, már-már kavicsot Gondot jelent á lyen Jelen voltak a megyá krónikussá váló építőanyag- tsz-ek kavicsbányáiból az el- ben dolgozó építőipari válla- koraiság. Éppen az elmúlt év és szerelvényhiány. szállítás, mert azt a meg- iatok szövetkezetek tervező tapasztalatai igazolták, hogy Az V. és a VI. ötéves terv- rendelőnek kell elvégezni. ^^ási, városgazdálkodá­ben ls gondot okoz, hogy A lakossag részéről egyre ' .fe5 , , jelenleg még nem tisztázott több panasz érkezik az új vá- sl 88 kozutépito vállalatok az energiahordozók ára és a rosrészekbol a tetőbeázások vezetői, párttitkárai. Ottvol­fűtóművek beruházási költ- miatt. Ezért azt tervezik, tak továbbá Szeged, Hódme sége. Komoly problémát je- hogy a Szeged-Rókus váras- zővásárhely, Szentes, Mak" lent a kapcsolódó létesítme- résztől kezdődően mar ket- . _ ^ , . -..„t- ir^f.^r.^ moMr.Ai- héjú, lejtéses tetőt építenek. & Csongrad Pártbizottságai Az úgynevezett foghíjak "ak gazdaságpolitikai kérdé­beépítésére, különösen a sze- 6ekkel fog' "lkozó titkárai is. Vízellátás, fürdők A tervezett ütemben épülnek tovább a vízügyi létesítmények A vízgazdálkodási beruhá- latok gazdasági, párt- és tö­zásök 70,5 százalékát for- megszervezeti vezetői, dítják az idén a vízellátás, A Szentendrén megtartott a szennyvízelvezetés, a -tisz- értekezleten dr. Illés György, títás és a fürdőellátás fej- az OVH elnökhelyettese a lesztéséne. A tervezett beru- közműves vízellátás csator­házásokkal a közüzemi víz­művek kapacitását napi 180 ezer köbméterrel, a szenny­víztisztító kapacitást pedig napi 70 ezer köbméterrel nö­velik. E feladatok végrehaj­tása során új beruházás megkezdésére nem kerül sor. Az anyagi, tervezői és kivi­telezői erőket a folyamatban levő beruházások ütemes megvalósítására, a tervezett befejezésekre és a VI. öt­éves terv előkészítésére kí­vánják fordítani. A felada­tok így is rendkívül jelentő­sek, s igénylik a munkában résztvevő vízügyi dolgozók cselekvő közreműködését, az eddiginél is jobb munkáját — állapították meg pénteki tanácskozásukon a közüzemi víz, csatorna- és fürdőválla­názás és fürdőszolgáltatás helyzetéről szóló előadásá­ban a többi között arról is szólt, hogy ieíenleg hazánk 1260 településén működik vízmű, minden városunkban és 5000 főnél népesebb köz­ségünkben vezetékes • víz­szolgáltatás van. A vízellá­tásban megközelítjük az ahol a vízkészletek- hiánya ezt elsődlegesen indokolja. Ezek a rendszerek 1979-ben az V. ötéves terv pro-ramta szerint épülnek tovább, öt év alatt mintegy 4 milliárd forintot fordítanak ilven lé­tesítményekre. A közegész­ségügyileg veszélyeztetett te­lepülések vízellátásának programját két ütemben hajtják végre, elsőként — 1980-ig — a legkritikusabb helyzetben levő 152 település vízellátását oldják meg. a következő ötéves tervben európai átlagszínvonalat, mintegy 700 helység hasonló csatornázás és szennyvízi '.az- problémáit számolják fel. títás tekintetében azonban A tanácskozás résztvevői sajnos még a gyengen ellá­tott országok között va­gyunk. Ez utóbbiban jelen­tősen előrelépni a következő tervidőszakok feladata lesz. A tanácskozáson részlete­sen szóltak a vízellátás fej­lesztéséről. a regionális víz­művekről. Ezeket a rendsze­reket azonban a területeken építik és fejlesztik tovább. egyetértettek abban hogy az ágazat fejlesztéséhez to­vább kell keresni a belső tartalékokat, a termelés­szolgáltatás biztonsázának megtartása mellett automa­tizálásra. fokozott gépesítés­re és a jelenleginél lényege­sen magasabb fokú szerve­zettségre van szükség. (MTI) • •• ff a jovo Több vetőmag Megkeadéúött a kiszúéUlús A kukoricanemesítés új gozó új gépsorok a várt iránybart halad. Ma már teljesítményt nyújtották, nem elegendő egyedül á ma­gas terméshozam, legalább ilyen fontos követelmény a nyék költségeinek emelkedő se, ami miatt csupán Szege den több mint 330 millió fo­rint hiány jelentkezik mára tervezett létesítmények meg­valósulási költségei néL A megye erőfeszítéseket tesz a felújítási munkákhoz Bzükséges kivitelezői kapaci­tások megteremtésére. Jelen­tős mértékben növelik a ta­nácsi építőipari vállalatok és ipari szövetkezetek ilyen irá­nyú tevékenységét. A szük­séges fejlesztési alapok azon­ban még hiányoznak. Az el­látottságot figyelembe véve, A magyar-szovjet kormánykőzi bizottság iilése Szerdán, tegnap Moszkvá- son a két ország küldőttsé­ban megkezdődött a magyar gét az együttműködési bi­—szovjet gazdasági és mű- zottság társelnökei: Marjai szaki-tudományos együttmú- József és Konsztzntyin Katu- I Gabonatermesztési a rövidebb tenyészidejű faj­táké a jövő, ezért ajánlatos termesztési arányuk növe­lése. A késeiknél a betaka­rítás elhúzódása azzal a ve­széllyel járhat, hogy utánuk nem tudják idejében elvetni az őszi kalászosokat. Több év tapasztalatai intenek ar­ra. hogy még az ország déli, napfényben bővelkedő tájain , sem szabad százhetven nap- i nál hosszabb tenyészidejű I fajtákat termelni. Ezekután örevendetesnek | mondható, hogy a Dál-Alföld ; nagy vetőmaggyárából. a J Hódmezővásárhelyi Fői "kó­lái Tangazdaság hibridüze­méből most 10-12 százalék­kal több korai kukoricave­tőmag kerül ki. mint a meg­előző esztendőkben. E fajták jó A kukoricagyár olyan mennyi­ségű szaporítóanyaggal ren­delkezik — a tavalyról ma­radt készletekkel együtt — amely mintegy 700 ezer hek­tár bevetésére elegendő. Tervezési együttműködés Huszár István miniszter­elnök-helyettesnek. az Or­szágos Tervhivatal elnöké­nek meghívására szerdán Budapestre érkezett Kiril Zarev, a Bolgár Népköztár­saság miniszterelnök-helyet­tese. a Bolgár Állami Terv­bizottság elnöke, hogy tár­gyalásokat folytasson a ország tervezési együttmű­ködésének fejlesztéséről. A Ferihegyi repülőtéren Hu­szár István fogadta. Minden órával közelebb az oltáshoz Jelentés Zsanáról ködisi kormányközi bizottság sev miniszterelnök-helyette­fejlesztení kell a megye 6zi-1 új ülésszaka. A tanácskozá- sek vezetik. A bizottság a beszédek el­hangzása után megkezdte a napirenden szereplő előter­jesztések magvitatását A töb­bi között áttekintik a két or­szág között megkötött szab­ványügyi együttműködési megállapodás teljesítését, a tudományos és műszaki fej­lesztési tervek összehangolá­sának egyes kérdéseit. Szere­pel a napirenden a két or­szág együttműködése a Du­nai Vasmű kokszolóblokkjá­Veszprém megye Viharkárok helyreállítása Veszprém megyében, ahol irányokban 20 vezetéket is szerda reggel a vihar miatt tart egy-egy oszlopsor — nem még 21 községben szünetelt tudott ellenállni a ráneheze­az áramszolgáltatás, a nap- dő tehernek és a heves vi­közbsn vegzett megfeszített harnak. A viharkárok gyors­munkával ismét villanyhoz mérlege szerint Veszprém juttattak mintegy 6000 csa- megyében 165 telefonvezeté­ket. ket tartó oszlop kettétört, 103 & b-orfrfr- virrnrió éiiel pedig kidőlt Az elzk'romcs W-ott vihar naav puszti- vLetékek tartóoszlopai közül 25 dóit. V<£«VhT táti és a távközlési hálózat- oszlop is. A megyeben 89 he­ban. A vizenyős hó, az ónos lyen szakadt meg az elekt­eső és az azt követő fagy romos vezeték, nyomán helyenként 10 cen- A posta és az áramszolgál­tt. méter átmérőjű jégburok dolgozói szerdán a dél­rakódott rá a vezetékekre. A utáni órákra ideigleneier Tapolcáról kiágazó távközié- megteremtették az összeköt RÍ rendszer — ahol a fő- tetést, ..j.^,^-,.. között zerepelnek a szegedi ! Kutató Intézet tudományos munka­társai által nemesített KSC 360 és a Szegedi SC 369 jelű kukoricák csakúgy, mint az intézet által fajtafenntartott Pioneer-hibridek. A feldolgozó üzem „nap­tára" már tavaszt jelez: í megkezdődött ugyanis a ve­tőmag kiszállítása. Nagy vá­laszték és bőséges készlet jellemző az új szezonra. Ki­lencszáz vagon szaporító­anyagot állítottak elő, leg­többet az üzem fennállása nak és dúsítóüzemének épí- j óta, ami a rekonstrukció tel­tásében, a paksi atomerőmű j jes befejezésének köszönhe­•pítésében. 1 tő. A három műszakban dol­Megtakarítás Az Észak-Magyarországi a bútoripar használja fel. Vegyi Művek sajóbábonyi új Várhatóan a jövőben nem poliuretán üzemében évente lesz szükség poliuretán im­tizezer tonna műanyaghabot portra, s ez jelentős deviza­gyártanak, amelynek zömét megtakarítás. (MTI) 5on.wgyi Kuruij/itb te A tegnapi zsanai hírek közül az a legfontosabb, hogy js ütemben haladtak a földmunkagépek, az akna megköze ütését szolgáló, vagy negyven méter hosszú, két és fél mé ter széles és másfél méter mély árok építésével. Ennek at ároknak az lesz a feladata, hogy védelmében a maniouíá tornak nevezett munkagép hosszú karjával letéphesre ai aknát körülvevő beton egy részét, s így a kit iré.vé 'elml brigád tagjai megvizitálhassák, mi a még mindig meglevő kisebb, oldal irányú kifújás oka. A vízlevezető árok ki­építése is fontossá vált most, hogv a tűz elo"ásához minden rával közelebb jutnak a zsanai kitörés ellen védekezők. Képünkön: az ároképítés egy mozzanatát örökítettük meg: j párolgó-gőzölgő homok jelzi a tűz közelségét. A földgázkitörésekről tudományos kommentárunk az 3. oldalon.

Next

/
Thumbnails
Contents