Délmagyarország, 1979. január (69. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

AZ MSZMP S Z E G É D : VÁ R O S I BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA i Könyvtár tórplve VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 69. évfolyam L szám 1979. január 3., szerda Ára: 80 fillér Közös nagy ügyünk egységke foiSaija nemzeiíínket Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, az Elnöki Tanács elnö­ke újévi köszöntöt mondott januar 1-én a Kossuth rádióban és a televízióban. Egy munkás évet hagyva magunk mö­gött, bizakodással köszöntjük az új esz­tendőt Mozgalmas, eseményekben gazdag Időszakot zártunk le. Belpolitikai életünk­nek fontos állomása volt a Központi Bi­zottság tavaly áprilisi ülése, amelyen át­tekintettük a XI. kongresszus óta vég­zett munkánkat. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyetértésével talál­kozott az a fő következtetés, hogy a kong­resszus határozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy tovább folytatjuk a né­pünk támogatását élvező politikai irány­vonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anyagiakban és szellemiekben gyarapo­dott országunk, emelkedett az életszínvo­nal. javultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkörben tevékenykedik szo­cialista hazánk gazdasági és kulturális felemelkedésén, a fejlett szocialista társa­dalom építésének nagy müvén. 1978-ban, ötéves tervünk harmadik évében nern minden sikerült úgy, ahogyan szerettük volna De a nehezebb és bonyolultabb feltótelek ellenére is elértük vagy megkö­zelítettük a magunk elé tűzött célokat. Közös ügyünk nagy tetteket szülő egy­ségbe foglalja össze a nemzetet Életünk valósága lett a hazánk boldo­gulását szolgáló nemzeti egység. 3melv­nek megteremtéséről a múltban annyit álmodoztak népünk legjobbjai. Jászebével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan ré­gen megosztották a társadalmat, részek­re szaggatták a nemzetet. Pártunk szö­vetségi politikája jut kifejezésre abban, hogy a szocializmusért, a béke megőrzé­séért, népünk javára jó egyetértésben együtt munkálkodnak a párton kívüliek és párttagok, a különböző világnézetű ál­lampolgárok. Eredményeink legfőbb for­rása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nemzeti egység, a párt és a tö­megek közti kölcsönös bizalom. Ez a leg­főbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel szerényebbek az eddiginél. Fejlődésünknek most olyan szakaszában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilárdítsuk elért ered­ményeinket, s megalapozzuk népgazda­ságunk fejlődését, népünk életszínvonalá­nak a rendszeres növelését. Feladataink sikeres megvalósítása min­denekelőtt felelősségteljesebb munkát kö­vetel. Olyan világban élünk, amikor a követelménvek szigorúbbak lettek a gaz­dasági életben. Általános követelmény a gazdaságosság javítása, az országon be­lül és a határainkon túl is jól értékel­hető termékek részaránvának növelése. Ez az útia az ország további általános fej­lődésének, az életszínvonal megalapozott emelésének. Társadalmunk túlnyomó többségének igazságérzetével és helyeslé­sével találkozik az a törekvésünk, hogy a jobb, eredményesebb munka nagvobb megbecsülésben, kellő anyagi és erkölcsi elismerésben részesüljön. Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a jó gazda gondosságával hasznosít­suk a szocialista építés évtizedeiben lét­rehozott anyagi és szellemi erőinket az ország, a közösség érdekében. Meggyőző­désünk, hogy az idei népgazdasági terv­ben megfogalmazott célok összhangoan vannak a helyzetünkből fakadó követel­ményekkel, lehetőségeinkkel: valóra vál­tásukkal jól szolgáljuk közvetlen és táviati céljainkat, elősegítjük hazánk szocialista fejlődését. Amikor eredményeinket szám­ba vesszük — a Magyar Szocialista Mun­káspárt immár több mint két évtizedes bevált politikájának és gyakorlatának megfelelően — nem hallgatunk a gon­dokról, a nehézségekről sem. A párt, a kormány és a nép közötti köl­csönös bizalom tükröződik abban, hogy nyíltan szólunk problémáinkról is. Ez a nyíltság é3 őszinteség élteti a társadal­munkban egyre erősödő szocialista demok­ráciát, amely egyaránt jelenti a jogok bő­vülését, a felelősséget, a tevőleges közre­működést közös dolgaink intézésében. Ez a szilárd alap a biztosítéka annak, hogy eredményeden elvégezhessük bonyolultabb teendőinket, amelyekhez hasonlókkal, sőt lényegesen nehezebbekkel is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt évtizedekben. Kedves Elvtársak! Szocializmust építő munkánkhoz nél­külözhetetlen a béke. Külpoliti­kánk legfontosabb, változatlanul alap­vető célja a béke biztosítása, a fe­szültség csökkentése, a fegyverkezési ver­seny megfékezése, az enyhülési folyamat elmélyítése. A Magyar Népköztársaság. együtt halad a szocialista közösség orszá­gaival. A békés egymás mellett élés poli­tikájából kiindulva, az építő együttmű­ködés szándékától vezérelve, széles körű, kiterjedt kapcsolatokat építünk a világ­nak szinte valamennyi államával. Erősít­jük kapcsolatainkat a fejlődő országokkal. A kölcsönös előnyök figyelembevételével alakítjuk viszonyunkat a gazdaságilag fej­lett tőkésállamokkal is. Olyan világ meg­teremtéséért küzdünk, amelyben nemcsak ml, hanem gyermekeink, unokáink is bé­kében élhetnek. Erre a kötelességünkre külön is figyelmeztet bennünket az idei esztendő, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi gyermekévnek nyilvánított. Hazánk, népünk, az emberi­ség sorsáért, békés jövőjéért érzett mély­séges felelősségtől áthatva, erőnkhöz mér­ten mindent elkövetünk azért, hogy a nemzetközi élet kedvező folyamatai még erőteljesebben bontakozzanak ki, tartóssá váBanak. Kedves Honfitársaim! Az új év nem ígér könnyű si­kereket. Küzdelem, kemény munka vár ránk. Mégis bizakodva és jo­gos reménnyel nézünk elébe. A nagyvi­lágban nem vagyunk egyedül. Szövetségc­seket, barátokat tudunk magunk mellett. Hazai eredményeink jó alanot adnak a feladatok teljesítéséhez. Erőink mozgósí­tásával, a nemzet egységbe fogott akara­tával elérjük céljainkat. Meggyőződésünk, hogy hazánk minden állampolgára foko­zott felelősséggel, jobb, r-edményesebb munkával, öntudatos helytállással veszi ki részét közös tennivalóink sikeres elvégzé­séből. Az év első napján a Magvar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa nevében eredményes, boldog új évet kívánok egész népünknek. A Tisza völgyében Körkép az év első munkanapjáról A szegedi olajfnezín, üzemekben, mezogazdasáetan Árvízvédelmi készültség Heves árhullámot indított el a Tisza felső szakaszán és mellékfolyóin a december végi felmelegedés, esőzés és hóolvadás. December 30-a esti óráitól kezdve, lényegé­ben három nap alatt a Tisza vízszintje Vásárosnamánynál több mint nyolc méterrel emelkedett. Ezért a Felső-tiszavidéki és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság harmad­fokú árvízvédelmi készültsé­get rendelt el a Tisza Zá­tony es Tiszabecs közötti szakaszára, másodfokút a Túron, a Szamoson, a Krasz­nán és a Bodrogon, elsőfokút pedig a Tisza Záhony és Tiszafüred közötti szakaszá­ra. Megáradtak a Körösök is. A Fekete Körösön Antnál kedden már 703 centiméte­res vízszintet jelzett a mér­ce. Ezért a Körös vidéki Víz­ügyi Igazgatóság harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el. Ezenkívül első fokú készültség, figyelőszol­gálat őrzi a Fehér-, a Sebes­Kettős-Köröst is. A megáradt Tisza és mellékfolyói men­tén több mint 030 kilométer hosszú védvonalon 750 víz­ügyi dolgozó tart kévü'taé­got a veszély elhér'tásá-a. A januári gyo~s 'ehűlhalap­ján számítani" lehet arra, hogy az erős hideg hamaro­san lefagyasztja, mérsékli a vízgyűjtő területeken meg­áraat folyók vízutánpótlását, de ennek kedvező hatása még nem érezhető a magyar szakaszokon — egyelőre to­vábbi áradás várható. (MTI) Üj intézkedési, cselckvési tervekkel indult az 13"0-cs esztendő az üzemekben. A korábbiaknál szigorúbb felté­telek jelentékeny változáso­kat követelnek meg a gaz­dálkodásban, a napi gyakor­lati munkában, a termelési eszközök és tartalékok hasz­nosításában. A mai energiaszegény idők­ben minden csepp olajra, és minden köbméter földgázra nagy szüksége van a népgaz­daságnak. Illő takarékoskod­nunk is az energiával. A sze­gcdi szénhidrogén-medcncc dolgozói mindent megtettek és megtesznek ebben az esz­tendőben is, hogy felszínre hozzák a föld mélyének kin­cse't Tavaly az algyői me­zőről és a környékbeli ki­sebb mezőkről közel három­ezer olajbányász munkája nvomán 700 kútból 1 millió 600 ezer tonna kőolaj és több mint 4 milliárd köbméter földgáz került felszínre. Ez a mennyiség a hazai termelés­nek több mint három-egye­de. Sokai segített a múlt év eredményeiben a szocialista munlsaverseny, hiszen 120 briníd külön is vállalást tett a sikere*: érdekében. A Kőoütjkutaiú Villúlit szegedi üzemének dolgozói 13 beren desőasel vallatták a föld mélyét, s örömmel nyugtáz­tál:, hogv fúrásaik zöme si­keres veit. Ritkaság számba megy, hogv a fúrásoknak mi-döcsze 0 5 százaléka volt eredmény-'elen. Ez az arány még az o'ajmezőkben gazdag arab országokban is rekord­nak 6zámít. Az viszont igaz, hevy a mi mezőink nem iraki méretűek, kicsinyke terüle­tek, kevés szénhidrogént ga­rantálnak, de nekünk erre a kevésre is >'aen nagy szüksé­günk van, hiszen az olajárak állandóan emelkednek. A kutató vállalat vezetői elmondtál:, hogy ebben az esztendőben 7 fűtőberende­zéssel és 13 lyukbefejező be­rendezéssel dolgoznak, s a tervek szerint legalább annyi munkát kell elvégezniük, mint tavaly. Az algyői mező­ben újabb kutakat keli átad­niuk a termelőknek, s a ku­tatások legfontosabb területe az üllési, a forriskúti és a rúzsai határ. Szeretnének a kutatók eleget tenni a szen­tesi Árpád Zöldségterme'ő Szövetkezet megrendelésének ÍG, S ott négy darab kutat fúrnak meleg vízért. A szö­vetkezetben 420 milliós beru­házással lasean már elké­szülnek az üvegházak, de azok fűtésére termálvizet kell „fakasztani". A Nagyalföldí Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat sze­gedi üzemének dolgozói túl­teljesítették múlt évi tervei­ket. Többletként harminc­ezer tonna kőolajat adtak a népgazdaságnak. Ebben az esztendőben úgy tervezik, hogy a kisebb olajmezőket jobban kihasználják. A nagy mennyiségű olaj és földgáz kitermelésére, részbeni fel­dolgozására és továbbítására tizennégy féle beruházási nrogram, 6,5 milliárd érték­ben fejeződött bc az elmúlt évben. A szegedi medence leglé­nyegesebb tennival n közé tartozik, hogy az újabb fel­tárásokat minél előbb üzem­be helyezzék. A móraváresi torüle'ről már több mint 100 ezer tonna kőolajat termel­nek ki, de ugyancsak jelentős Éjszaka az olajmezőn Jég alól halásznak a Fehér-tón a kelebiai, az üllési és a fe­rencszállási kis mezők olaj­hozama is. Az év első mun­kanapja ugyan sok nehézsé­get okozott, a hóesés és a nagy hideg zavarta, de nem gátolta meg a kitűnő műsza­ki berendezésekkel dolgozó olajbányászokat A Szegedi Kenderfonó és Szövőipari Vállalat szegedi gyárában kedden megkezdő­dött a régi kenderfeldolgozó gépek leszerelése, hogy azo­kat vidéki gyáraikba tele­pítsék. Azok, akik ezelőtt ennél a gépnél dolgoztak, nemsokára korszerű, mű­anyag-feldolgozó berendezé­sek mellé állnak. A szegedi gyárban ugyanis nagyszabá­sú műanyagprogram végre­hajtásával növelik számotte­vően a termelés gazdaságos­ságát Az Ikarus Gyár munkás­gyűlésén a minőség javításá­nak jelentőségét hangsúlyoz­ták. A vállalat megállapo­dást kötött a Dunai Vasmű­vel. amely vállalta, hogy n jövőben még jobb minőségű oldaremeneket és csőanyago­kat szállít az autóbuszokhoz. A Csepel Autógyárban az idén már egyetlen darab sem készül a hagyományos 450-es típusú tehergépkocsiból, mert gazdaságtalannak bizonyult. Ilyen teherautókat szocialis­ta országokból importálunk. Az így felszabadult időt és energiát az autóbuszpadló­vázak gyártásának bővítésé­re és egyéb gazdaságos, d] termékek bevezetésére for­dítják oly módon, hogy a korszerű gyártmányok ará­nya a múlt évi 83-ról 00 szá­zalékra növekszik. Nem panaszkodhattak a közös gazdaságok az elmúlt év végére. Az enyhe idő miatt' sokfelé munkába is álltak: a gépek, kihasználták a téli tavaszt Annál inkább zsörtölődnek most az új esz­tendő kezdetére, mert hide­get, havat hozott, s jobbára szín alá szorította a gépe­ket. Azért nem maradt csendet a határ. Sándorfalva szélén például a szegedi Felszaba­dulás Tsz hatalmas traktora szántotta a paprikaföldet Deszken is nekifogtak, hogy a még parlagon- levő száz­hektárnyi földet előkészítsék a tavaszi veteményeknek. Öpusziaszeren és Szatymazoa a dűlőutakat hozták rendbe. Az út menti elburjánzott sö­vényeket nyesték. Rúzsán, a mérgesi kerületben a DÉ­FAG munkásai vágták, ritkí­tották az erdőt. Fenyő kerül majd az akác helyére. Jáger János brigádját többször be­szorította a hideg a fabódé­ba, a dobkályha mellé. A Szegedi Állami Gazdaság ha­lászainak is nehéz volt a dolguk. A befagyott Fehér­tóból kellett halászniuk. Ügy segítettek magukon, hogy körbelékelték a befagyott vi­zet, és a jég alatt húzták végig a hálót.

Next

/
Thumbnails
Contents