Délmagyarország, 1976. január (66. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-01 / 1. szám

66. évfolyam 1. szám 1976. < január 1., csütörtök Ára: 80 fillér Bizalommal indulunk E gyütt, egységben munkálkodott az ország népe mindazért, amit öt esztendei szorgalmas munka után magáénak mondhat, de együtt voltunk a tervezgetésben is, százezrek cseréltek véleményt az ország jövendő sorsának alakításáról, az elkövetkező évek feladatairól. A párt és a nép, a kormány és a dolgozó milliók szoros kapcsolata, ez volt sikereink eredője akkor is, mikor a hogyan tovább kér­déseiben döntöttünk az elmúlt öt év­ben, s benne a szokatlanul nehéz 1975­06 esztendőben, és akkor is, amikor a határozatok, a döntések után a tetteké lett a szó, velük kellett bizonyítani egyetértésünket. Kádár János, a párt első titkára fogalmazta meg a XI. kongresszuson elhangzott zárszavában, az elmúlt évek politikájáról, a párt m-nkastílusáról szólva: „Előbb meg­győztük az embereket, s csak azután hajtottuk végre határozatainkat. Ezért nyugszik szilárd alapokon szocialista rendszerünk minden pillére." Ha az elmúlt esztendő sikereinek okát kutatjuk akár a gazdaságban, álcár az élet más területein, nemcsak a kollektív erőfeszítésekről, a felelősség­tudattal. hozzáértéssel végzett munká­ról szólhatunk, hanem arról a nélkü­lözhetetlen hajtóerőről is, amit a párt és a tömegek, a kormány és a nép ősz­szeforrottsága jelent. A bizalom nagy erőforrás, hát még ha az az állampol­gárok tudatos, alkotó részvételével pá­rosul. Mindez a jó, a helyes politika bi­zonysága. Abban ugyanis nemcsak je­len vannak a tömegek igényei, nemcsak felismerheti benne mindenki a saját érdekeit is, hanem éooen ezáltal és éppen ezért vélik realizálhatóvá, ezért forrnak vele össze a tömegek a meg­valósítás. a végrehajtás sokszor nehéz, olvkor áldozatos munkát kívánó nap­jaiban. Hénv és hánv jelzés, tőmeg­igénv. bírálat formálódott döntéssé az elmúlt években, és került vissza a tö­megek közé, mint program, végrehaj­tandó határozat! A nártnak, a kor­mánynak és a dolgozóknak ez a biza­lomteM. alkotó munknkaocsolata tette lehetővé, hogy elkerüljünk buktatókat, hogy időben változtassunk az arra megérett feladatokon. Anélkül, hogy hallgatnánk róla. hogy vanrak még munkahelyek, ahol czó nélkül mennek el a dolgozók vélemé­nye. bírálata mellett, elmondhatjuk, az elmúlt időkben egészséges érzékenység tanúi lehetünk. Érzékenyebbek lettek a pártmunkások, az állami tisztségvise­lők. a felelős közéleti emberek a dolgo­zók problémáira, jelzéseire. És érzéke­nyebbek lettek a tömegek is: jobban megértik az országos gondokat, felis­merik lehetőségeink korlátait, és ön­kéntes munkájukkal segítenek ott, ahol az anyagi eszközök kimerüljek, vagy határt szabnak az igényeknek a lehe­tőségeknek. A párt és a tömegek min­dennapos, élő kapcsolatának eredmé­nyeként azok is megtanulnak nemzeti mére'.ekben és keretekben gondolkod­ni, felismerni és mérlegelni a nagy ösz­szefüggéseket, akik eddig alig láttak túl tágabb munkahelyük, vagy éppen a műhelyük, irodájuk ajtaján. Gazdag politikai, erkölcsi tőkével, bi­zalommal indulunk az új esztendőben, amely — akárcsak az elmúlt év — ne­héz lesz. talán nehezebb, mint volt ed­dig. Erről is őszintén szóltak az ország felelős vezetői, s már figyelmezetett rá a nárt XI. kongresszusa, a Központi Bizottság legutóbbi, novemberi határo­zata, a szakszervezetek országos kong­resszusa és a parlament decemberi ülésszaka is. f*ne, a bizonyság: őszin­tén szólunk, nemcsak a sikereinkről, hanem a gondiainkról is. Nem titko­lunk el semmit, még az áremeléseket is előre tudatjuk. Nem kérkedni aka­runk őszinteségünkkel. A párt és a kormány számára természetes dolog, hogy mindenről tájékoztatja a tömege­ket. mert tudja: sokszor még a jót is csak így lehet elfogadni, hát még a kel­lemetlen dolgokat! És ezekből az utób­bi időben kijutott nekünk is, annak ellenére, hogy messze nem éreztük, vi­seltük a tőkés világ válságából nálunk is elkerüihatetl»nül érezhető terheket olyan mértéiben, mint érezhettük vol­na. ha az állam nem veszi a vállára azok jelentős részét A párt és a kormány vezetői őszin­tén a rsáo elé tárták, hogy nem várha­tunk csodára, a nehezebbé vált körül­ményekben elsőoorban a saját erőnk­re és lehétőségeinkre kell é-u'teniipk. A tartalékok nem a határainkon kívül vannak, hanem azon belül, önmagunk­ban. íme. ez őszinte szó. amely a ki­Indulópont az első feltétel ahhoj. hogy egyáltalán, felkutassuk tartalé'-ainkat, hogv azután felmutassuk: élhetünk ezekkel is, DÓ tolhatjuk veszteségeinket Igv lesz válasz az őszinte szóra a ke­ménv. a felelősségtudattal végzett mun­ka. fgv születhetnek meg azok az in­tézkedések amelyek számolnak a meg­takar'té-okkal, az eddig rejtett erőfor­rásokkal. G azdag volt az elmúlt esztendő or­szágos szintű és méretű eszme­cserékben. tanácskozásokban, a párt kongresszusától a szakszervezetek kongresszusán át a parlament legutóbbi ülésszakáig. És újabb, fontos tanács­kozásokat tartogat számunkra az új esztendő is. De túl ezeken a tanácsko­zásokon, legven továbbra is mindenna­pos a vezetésre hivatott szervek és tö­megek nárbeszéde. alkotó együttmű­ködése. Ez volt és ez lesz a jövőben is sikereink legbiztosabb forrása. FARAGÓ JENŐ Töretlen lendülettel Az év utolsó napja mindig szimbólum: valami lezárul, nál. A 16 szocialista brigád A hangszergyár kollektí­s üj kezdődik. Az idei év utolsó napja egy egész tervidő- tagjai érdeklődve várják a vája 112 és fél százalékra szak végét jel;nti, január első napjain már az V. ötéves kongresszusi és felszabadu- teljesítette éves értékesítési terv mejvalós'tásáért dolgozunk. Mégis, tegnap minden lási munkaverseny második tervét"; jó néhány nappal év rgyanűgv tört int, mint bármelv más munkanapon. Meg- szakaszának értékelését, hogy vége előtt ,e'hagyták az üze­k érd ezt ük néhány szegedi üzemben, milyen volt az utolsó jó, vagy szerényebb ered- met az utolsó belföldi és nap? A válaszokból kiderült, hagv a két ötéves terv hatá- ményeücnek megfelelően exportszállítmányok. A tőkés rán a termelés folyamatos, a munka lendülete töretlen. folytathassák a versenyt. országok megrendelőinek vo­, ' A Dél-alföldi Erdő- és Fa- nós hangszereket, a belföldi A MAV Szegedi Igazga- ján 590 vagonból 303 szál- feldolgozó Gazdaság decem- piacra pedig citerákat ké­tóságának vasutasai fölké- lított cukorrépát, és 79 ke- ber utolsó napján a szó leg- szítettek. Az év utalsó napjai szültek az ünnepi forgalom rült exoortra. Ugyancsak 30- szorosabb érteimében a „1ö- más hétköznapokhoz hason­lebonyolítására. Mentesítő án és 31-én egy-egy cukor- vőnek" dolgozott: a hónap lóan teltek, legfellebb annyi vonatokat indítottak, s ahol répa-irányvonatot indítottak elején teljesítették a neeve- volt a különbség hogy a fi­kellett, több pénztárt nyi- Székutasról a Mezőhegyes! d'k ötéves tervben előírt zikai dolgozók egy része is tottaic, mint máskor. Decem- Cukorgyárba. feladatokat. A ládaüzem, a a leltározóknak segített. Hol­ber 23-tól január 5-ig — a A Szegedi Sütőipari Vál- fűrészüzem. az úi lemez- nap majdnem mind a Hl forgat om gyorsítása érdeké- (alat dolgozói tegnapelőtt és üzem munkásai, s az érdé- dolgozó megkezdi az' idei * t I ben buszok helyett újra vo- |egnap ugyanolyan üzemben szek tegnao még szokásos ad3tok megoldását, amelyek "atokát indítottak a Szeged dolgoztak, mint máskor, napi munkáinkat végezték, részben már meghatározó*- | és Vásárhely közötti pá- SZOmbati napokon. Azúj.Ta- de ho'rap vállukra vesz'k a tak. A belföldi megreng lyán. Tegnap előtt 1002 vas- ^asz utcai üzemben min- széts-órt, aoró fagazdaságok lökkel a szerződések lep úti kocsit igényeltek a sze- denki megszokta már a mo- összehangolásának gondiait többjét már megkötötték, t gedi vállalatok, ebből 330-at dern gépeket, a megváltozott ís- Az ötödik ötéves tervben külföldi megrendelők igé­cukorrépával raktak meg, munkakörülményeket Nem dekeir'ek^esff'elően^ koor- nyei ^vábbra is lényegesen 190-et pedig exportra küld- is volt nehéz, hiszen lé- dtnác'ós tevékenység' is vár nagyobbak, mint a gyár ter­ítek. Tegnap, szilveszter nap- nyegeser. jobbak a korábbi- a kollektívára. tnelési lehetőségei. 1 A* Onwággyűlési Könyvi Állományából töfttíve ÁEBamffik újévi üzenetei Joszip Broz Tito, a Jugo­szláv Szocialista Szövetsági Köztársaság elnöke hagyo­mányos újévi televíziós be­szédében az európai bizton­sági konferenciát „jelentős fejlődésként" értékelte. Hoz­zátette, hogy most „a Hel­sinkiben elfogadott elvek megvalósításáért kell nagy küzdelmet folytatni". * Nieolae Ceausescu, az KKP főtitkára, román állam­fő az újév a'kalmából mon­dott rádió- és televíziós be­szédében nemzetközi politi­kai kérdésekkel foglalkozva kiemelte Helsinki jelentősé­gát, az indokínai és az afri­kai népek nagy sikereit. * Gerald Ford amerikai el­nök újévi üzenetében azzal a felhívással fordult az ame­rikaiakhoz, hogy „csatlakoz­zanak Amerika felvirágoz! a­tásához és megvéd elme lésé­hez, és isten segítségével építsék az új évben hazáju­kat". At elnök utalt arra, hogy az új esztendő egyben a füg­ge'lensági nyilatkozat 200. évfordulójának éve is. Ki­jelentette: „Erősen és két­száz év büske örökségével kezdjük az üj esztendőt." ¥ „1976-nak Nagy-Britannia gazdasági megerősödése évé­vé kell válnia" — mondotta Haroid Wilson brit minisz­terelnök újévi üzenetében. Az angol kormányfő szerint olyan jelek vannak, hogv a recesszi 5 elérte mélypontlát Az új esztendőben az inflá­ció elleni harcot „döntő"n javunkra kell fordítani". A munkáspárt" ak támogatnia kell a kormányt „nagy gaz­dasági harcában". * A világgazdaság! helyzet ma kedvezőbb, mint egy esz. tendeje — állapította meg szerdán este elhangzott új­évi rádió- és televí-i*1^ be­szédében Helmut Schmidt szövetségi kancellár A nyugatnémet kormány­fő újévi nyilatkozatában el­ső helyen foglalkozói a nem. zetközi gazdasági helyzettel és bizakodóan állapította meg, hogy várható a kon­junkturális fellendülés, még­ha visszafogottan is. VILÁG PROLÉTÁRIAI, EGYESÜLJETEK! / Á gyermekeké • •» 99 cs jovo Ma még csak játszanak, ami természetesen nem is olym „csak": a játék a gyerek munkája, sőt egyben {el­készülése is a majdani igazi munkára. Házat építenek, fri­zurát fésülnek, autót vezetnek, s még számtalan más teve­kenyscggel foglalják el megu'at, melyet majd ifjúkoruk­ban megtanulnak, s felnőttként naponta végeznek. Most — a két tervidőszak mezsgyéjén — igazán nem túlzás szo­ba ho ni, hogy mi valamennyien értük dolgozunk, az ó jövő ükét építjük. S lám. ők is készülnek rá a maguk módján: játszanak. Enélkül .az ön'eledt játék nélkül épp­úgy nincs boldog gyermekkor, mint később tudatos, ki­egyensúlyozott alkotómunka. I v

Next

/
Thumbnails
Contents