Délmagyarország, 1975. október (65. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-01 / 230. szám

Az Ornzftíjgyűléísi Könyvtár VILÁG MIOLETÁRIAl EGYESÜLJETEK! állományából törölve DÉLMAGYARORSZÁG MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 65. évfolyam 230. szám 1975. október 1., szerda Ára: 80 fillér Körkép a belvárosi lakásépítkezésekről Befejezte látogatását az indiai államelnök Több évvel ezelőtt, még a negyedik ötéves terv előké­szítésekor fogalmazódtak meg a Belváros rekonstruk­ciójának főbb szempontjai. Meghatározó szerepet játszott ebben az állásfoglalásban az a tény, hogy a nem sokkal az árvíz. után épült házak állapotának hirtelen romlása szinte egyidőben következ­hetne be, ha az összehangolt felújítási és újjáépítési ter­vek ezt a „robbanást" nem előzik meg idejében. Az ésszerűség diktálta hogy el­sősorban ne a szórványos üres telkekre, hanem a föld­szintes tömbök helyén ki­alakítható. összefüggő terü­letekre gondoljanak a terve­zők, és lehetőleg úgy, hogy a korábbi utcahálozatot es utcaképet is formáljak a for­galmasabb utak mentén. Az építőipar teljesítőképes­ségét és a többnyire zárt, körülhatárolt felvonulási te­rületeket figyelembe véve hat háztömb rekonstrukcióját ké­szítették elő. illetve kezdték meg, a megvalósulás folya­matának egy része azonban átnyúlik a következő ötéves tervre is. A Kossuth Lajos sugárút 18—20. szám alatt 50. tanácsi célcsoportos lakás épületét — amely mellé a megyei tanacs beruházásában újabb lakások és a szomszédos tanácsháza épületét is fütó tömbkazán kerül még — a CSOMITERV Npvák István vezette tervező kollektívájának elképzelései alapján, uníváz szerkezeti elemekből a DÉLÉP építi fel. Az L alakú ház sugárút fe­lőli, négyemeletes szárnyában kap helyet a Komplett Ru­házati Vállalat közel 400 négyzetméter alapterületű kisáruháza, a hatemeletes belső épületszárny földszint­jére pedig garázsokat ter­veztek. A Kossuth Lajos sugárút 9—13. számú házsor bontásra vár. Darvas Imre és tervező­csoportja a Szilágyi utca felé ót szinttel. a sugárútra pedig hét emelettel néző lakóházat tervezett, amelyben 65 ta­nácsi lakás, földszintjén pe­dig autószalon és villamossá­gi szaküzlet kap helyet. Az univáz elemeket itt is a DÉ­LÉP szerelj majd össze, az építkezés várhat^ kezdési időpontja: 1976. A belvárosi rekonstrukció egyik 'egszebb tömbje lesz az Arany János utcai, amely­ből a CSOMITERV székháza és egy négylakásos épület már elkészült. A második ütemben kezdte meg a CSO­MIÉP az Autóker Kazinczy utca felőli, ezer négyzetmé­teres szaküzletének és rak­tárának építését amely fölé 36 lakásos, ötszintes lakóhá­zat tervezett Darvas Imre tervezőcsoportja. A Dózsa György utcára nyílik majd a Hungária Vállalat 400 négyzetméter alapterületű új üzlete. Mellette megmarad az IKV lakóhaza, az Arany János utca sarkára pedig — újszerű homlokzati megol­dással — 16 lakásos épületet terveztek. A Tisza-parti szálloda és az ifjúsági ház környékén is eltűntek a kis földszintes há­zak, a Belvárosban először itt építenek házgyári elemek­ből épületeket a Maros ut­cában és a Zárda utcában. Az egyik ház földszintjén — dicséretes előrelátás, hogy a szálloda közelében erre is gondoltak — kis üzleteket alakítanak ki. dohány-, hír­lap., illatszer-, népművésze­ti és édességbolt kap majd itt helyet, összesen 216 négy­zetméter területen. A másik Kedden délelőtt elutazott Magyarországról Fakhrud­din AH Ahmed, az Indiai Köztársaság elnöke és fele­sége, aki hivatalos látogatást tett Magyarországon. Az in­diai államelnökkel együtt í elutazott kísérete is. A Ferihegyi repülőtéren ünnepi külsőségek között, meleg baráti szeretettel bú­csúztatták az indiai nép kép­viselőit. A búcsúztatáson megjelent Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és fe­lesége, Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke, dr. Trautmann Rezső, az Elnö­ki Tanács helyettes elnöke, Nemeslaki Tivadar kohó- és gépipari, dr. Romány Pál mezőgazdasági és élelmezés­ügyi, Rödönyi Károly közle­kedés - és postaügyi minisz­ter, valamint a politikai,' a gazdasági és a kulturális élet számos más vezető személyi­sége. Fakhruddin Ali Ahmed szívélyes búcsút vett a ma­gyar közéleti személyiségek­től, a diplomáciai képvise­letek .vezetőitől, tagjaitól. , Az indiai államfő látogatá­sáról kiadott közös közle­ményt lapunk 2, oldalán is* mertetjük. Somogyi Károlyné felvétele A Nagykörúton épülő ház is része a Nemestakács utcai tömbnek két lakóház alapszintjen ga­rázsokai alakítanak ki, a há­rom épületben összesen 120 lakás lesz. Mér elkészült a Partizán utca. Zászló utca, Honvéd téf, Lenin körút, Hunyadi Janqs sugárút határolta tömb beruházási programja és kiviteli, fcerve. melyét a Szegedi Tervező Szövetkezet készített, felépítését, a £SO­MIÉP vállalta. A tömbbelső­ben az 56 KISZ-lakás. az utcafrontokon a 122 tanácsi célcsoportos keretből épülő lakás zömmel kétszobás lesz. A négyemeletes épületegyüt­tes Lenin körút felőli föld­szintjén önkiszolgáló papír­írószer bolt kap helyet, a Partizán utca felőli oldalra Elutazott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége pedig múheljnsort terveztek. Itt jutnak majd üzlethelyi­séghez azok a kisiparosok, akiknek üzletét a Belváros­ban másutt és később lebon­tásra ítélik. Téglablokkot elemekből álló új háztömb emelkedik mar a Nemestakács utcában ÍS-, Először 173 OTP-laká&t — ez a munka már javában tart — majd 74 tanácsi la­kást építenek itt a DÉLÉP szakemberei a Szegedi Ter­vező Vállalat Rantál János vezette csoportjának doku­mentációja alapján. Az OTP­házak földszintjén garázssor, a Petőfi Sándor sugárút felő­li oldalon pedig 430 négyzet­méter alapterületű ABC­áruház lesz. Kedden elutazott Buda­pestről a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának küldöttsé­ge, amely a magyar ország­gyűlés meghívására hivata­los, baráti látogatást tett ha­zánkban. A küldöttséget Pjotr Mironovics Maserov, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának póttagja, a Legfel­sőbb Tanács Elnökségének tagja, a Belorus^ Kommunis­ta Párt Központi Bizottsá­gának első titkára vezette. A delegáció tagja volt Konsz­tantyiu Nyikolajevics Rud­nyev, a szövetségi tanács tag­ja, automatizálási és műszer­gyártási miniszter, az SZKP Központi Bizottságának tag­ja; Mihail Vesziljevics Pa­sov, a szövetségi tanács tagi­ja, a kereskedelmi, közellátá­si és közszolgáltatási bizott­ság tagja,' a munkásküldöt­tek dnyepropetrovszki terü­leti tanácsa végrehajtó bi­zottságának elnöke, az Uk­rán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagja; Akbar Kaszimovics Atahod­zsajev, a szövetségi tanács tagja, a közoktatási, tudomá­nyos és kulturális bizottság a betakarításnak illést tartett a negyei operatív bizottság Az utóbbi két esztendő talán legbizakodóbb hangulatú ülését tartotta tegnap délután a megyei betakarítási ope­ratív bizottság, dr. Perjési László megyei tanácselnök el­nökletével. Az optimista hangulat abból fakadt, hogy a száraz, meleg szeptember kedvezett a mezőgazdaságnak, és a kedvező időjárás adta lehetőségeket a termelőszövetke­zetek és állami gazdaságok mindenütt kihasználják. Néhány adat Szilágyi Ernő osztályvezető beszámolójá­ból: viszonylag rövid idő alatt 120 ezer hektárról kell betakarítani megyénkben a termést, közel 100 ezer hek­táron kell elvetni a kenyér­gabonát — lehetőleg október végéig —, és 123 ezer hektár vár őszi mélyszántásra. A valósághű kép megrajzolá­sához azt a körülményt is számításba kell vennünk,' hogy a felkészülésre most kevesebb idő volt — elhúzó­dott' az aratás, és korábban értek az őszi növények —, alaposan elhasználódott gé­peket kellett rövid idő alatt megjavítani, és némi alkat­részgondok most is vannak. A nyári belvizek hatása most is érződik, 18 ezer hektár még mindig járhatat­lan a gépek számára. A bur­gonya 60, a kukorica 15, a cukorrépa 15,"a szőlő 50 és az alma 50 százalékát si­került mostanáig betakarí­tani. A búza tervezett ve­tésterületének 10, a rozsnak 50 és az őszi árpának 60 százalékán került földbe a mag. Számottevő munkaerő­gondok nem nehezítik idén az őszi termés begyűjtését, a diákok és a katonák köz­reműködése nagy segítséget jelent most is. Legnagyobb gond idén is a cukorrépával van, a tavalyi­nak éppen az ellenkezője. A melegben gyorsan romlijk a répa, a gyárak tehát szíve­sen vennék, ha nem szednék teljes ütemben a gazdaságok, a termelők viszont igyekez­nek kihasználni a rendkívül jó időt. Azt kérték a fel­dolgozóipar képviselői, minél kevesebb gyommal szállít­sák a termést, ezzel is kés­leltethetik a romlást. Az operatív bizottság arra kér­te a cukorgyáriakat, csak a magasabban fekvő területe­ken egyezkedjenek lassúbb szedésre, hiszen néhány na­pos őszi eső a termőterület nagy részén beláthatatlan következményeket hozna. A tavaly őszi állapotokkal ösz­szevetve érdemel megkülön­böztetett figyelmet a paradi­csompaprika körül kialakult rendkívüli piaci helyzet. Ta­valy a termelők kérték az operatív bizottságot vegye rá a kereskedelmet, hogy vá­sároljon meg minden papri­kát, most a kereskedelem és a konzervgyár kéri, tegye­nek eleget szerződésben vál­lalt kötelezettségüknek a termelók. Szabó Sándor, a megyei pártbizottság titkára válaszolt erre a problémára. Utalt arra, hogy a bizton­ságos zöldségtermelés még mindig megoldatlan gon­dunk, a mostani árfelhajlás a korábbi évek rossz gya­korlatának a következményé. A termelők, a kereskedelem és a konzervgyár kapcsolatát jól átgondolt döntésekkel le­het és kell javítani. Figyel­met érdemel az állami gaz­daságok -képviselőjének a bejelentése is: sikerült olyan kukoricatörő gépet szerkesz­teniök, amely az eddig for­galomban levőknél jobb tel­jesítménnyel dolgozik ötle­tüket szívesen továbbadják az érdeklődő gazdaságoknak. tagja, a sramarkandi Aliséra Navoj Állami Egyetem rek­tora; Szvetlana Artyemovna Atajan, a nemzetiségi tanács tagja, a kereskedelmi, közel­látási és közszolgáltatási bi­zottság tagja, a Jereváni Lámpagyár gépbeállító szak­munkásnője; Jaan Antono­vics Tinuvere, a nemzetiségi tanács tagja, a közellátási bizottság tagja, az Eszt Szov. jet Szocialista Köztársaság Hellenurme kolhozának el­nöke, az Észt Kommunista Part Központi Bizottságának tagja. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Apró Antal, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnö­ke, Inokai János és Péter János, az országgyűlés alel­nöke, Nemeslaki Tivadar ko­hó- és gépipari miniszter, valamint Marjai József kül­ügyi államtitkár búcsúztatta. Ott volt az országgyűlés szá_ mos tisztségviselője, továb­bá V. J. Pavlov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete és B. P. Ivanov vezérezredes, a hazánkban ideiglenesen ál­lomásozó szovjet déli had­seregcsoport parancsnoka. Többször mondanak hírekef Újdonságok a rádióműsorban Október 6-tól új műsor­rend lép életbe a Magyar Rádióban. A Magyar Rádió alkalmazkodni kíván a vál­tozásokhoz, és a közönség számára napszakonként dif­ferenciáltabb műsorválaszté­kot igyekszik biztosítani. Az új rendszerben heti 24 órá­val nő a műsoridő mennyi­sége. Hétfőtől péntekig a III. adő a jelenlegi 18 óra he­lyett 14 órától, szombaton pe­dig 12 óra helyett reggel 8 órától sugároz műsort. A Kossuth adó hangban, tarta­lomban a magyar rádiózás legjobb hagyományait to­vábbvivő országos fő adó. Feladata az alapos, részletes informálás és az oktatás. Itt hangzanak el a rádió „napi-" és „hetilapjai", „folyóiratai", valamint a legrangosabb mű­vészi műsorok. A Petőfi adó feladata a gyors hírközlés, emellett minden napszakban számos szórakoztató irodalmi és könnyűzenei műsort hall­hatunk majd itt: A harma­dik adón elsősorban a na­gyobb terjedelmű zenei és prózai műsorokat sugározzák majd. Lényegesen növekszik a híradások száma. Október 6-tól a Kossuthon 16-szor, a Petőfin 21-szer, a IIL adón pedig ötször mondanak híre­ket. Változatlanul tovább je­lentkezik a reggeli krónika három kiadása és a déli kró­nika. Az esti krónika utódja lesz az esti magazin, amely korábbi időpontban, meg­hosszabbított műsoridővel je­lentkezik. Hétfőtől péntekig a Kossuth adón hallhatjuk 18.30-tói 19.15-ig az új politi­kai magazint, amely a jelen­legi rövid tudósításokon és riportokon túlmenően a napi események hátterét és össze­függéseit igyekszik ' majd elemzőbben, színes és válto­zatos fórmákban magyarázni. A délutáni Kossuth-műsor­ban mindennap 20—25 perc­ben, 17 és 18 óra között egy­egy gazdaságpolitikai, belpo­litikai, művelődéspolitikai, il­letve tudományos ismeretter-* jesztő műsor kerül a halígar­tók elé. Külön gonddal szerkesztik a péntek esti és a hétvégi na­pok műsorát. A péntek esü program — a szabad szom­batok miatt — részben átve­szi a korábbi szombat esték szerepét. Ezért itt lehetőség lesz akár az éjszakába is be­lenyúló gazdag esti progra­mok szerkesztésére. Az új műsorstruktúra nagyobb te­ret biztosít az ifjúsági adá­soknak, és arra is lehetősé­geket teremt, hogy a jövőben több speciális adá6 készüljön a nőknek, nyugdíjasoknak, a váltott műszakban dolgozó munkásoknak.

Next

/
Thumbnails
Contents