Délmagyarország, 1975. szeptember (65. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 65. évfolyam 205. szám 1975. szeptember kedd Ára: 80 fillér » Tanácskozás a vasutak villamosításáról ötnapos tanácskozás kez­dődött tegnap, hétfőn a MÁV Szegedi Igazgatóságán a vasútvillamosítás szerkezetei tervezési normáinak kialakí­tásáról. A KPM vasúti fő­osztályának gépészeti szak­osztálya által rendezett esz­mecserén a szocialista orszá­gok vasúti együttműködési szervezetének ,—azOSZZSD­nek — bolgár, csehszlovák, német, szovjet és magyar szakemberei vesznek részt. A tanácskozáson a szakér­tők megvitatják a vasutak helyhezkötött villamosberen­dezéseinek — oszlopalapok, oszlopszerkezetek — korsze­rűsítéséről. illetve egységes méretezéséről készített kö­zös jelentést. Napirenden sze­repel még a vasútvillamosí­tás gépesítésére kidolgozott javaslattervezet tanulmányo­zása. E javaslatok és terve­zetek összegzik a vasutasok eddigi tapasztalatait, előseu gítik a villamosítás költsé­geinek számottevő csökken­tését, a munka gyorsítását és a minőség javítását. A tanácskozás résztvevői holnap, szerdán megtekintik a békéscsabai vasútállomá­son megépített felsővezeték­rendszert. Megkezdődött az űj tanév Elutazott a kolhoz­küldöttség Elutazott hazánkból a moldavai SZSZK kolhozta­nácsának küldöttsége, amely N. M. Zajcsenkónak, a Mol­davai KP Politikai Bizottsá­ga póttagjának, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa nemzetiségi tanácsa elnökhe­lyettesének, a kolhoztanács elnökének vezetésével tar­tózkodott hazánkban. A TOT-tal létrejött megálla­podás szerint a jövőben to­vább bővülnek a moldavai kolhozok és a magyar tée­szek kapcsolatai, különösen a szakmai tapasztalatcserék. Somogyi Károlyné felvétele fez újszeged! Sportcsarnok sem bizonyult túl tágasnak a 600-as számú ipari szak munkásképző intézet tanévnyitó ünnepségén Hétfőn hazánk 4700 álta­lános iskolájában és 530 kö­zépiskolájában ünnepélyes tanévnyitóval megkezdődött az 1975—76-os tanév. Az ál­talános iskolák nappali ta­gozatain 1 055 000 diák kezd­te meg a munkát, mintegy 20 ezerre] több, mint tavaly Ilyenkor. A tanévnyitó ün­nepségeken mindenütt szere­tettel. külön köszöntötték a legkisebbeket, a 148 ezer el­ső osztályost. A gimnázi­umokban és a szakközépis­kolákban 209 ezren tanul­nap nappali tagozaton, kö­zöttük 55 ezer elsős. A tanév munkarendjében nincsenek lényeges változá­sok: a korábbi esztendőkhöz hasonlóan folyik majd a munka. Az utolsó tanítási nap az általános Iskolákban 1976. június 5-e. A középis­kolák IV. osztályában 1976. május 8-a, az első—harma­dik osztályokban pedig jú­nius 8-a az utolsó tanítási nap. A tanévzáró ünnepsége­ket június 12—17. között, az igazgatók által kijelölt na­pon tartják A téli szünet de­cember 22-től január első vasárnapjáig, a tavaszi szü­net április 5-től április 13-ig tart. A tanítás szünetel: no­vember 7-én, március 15-én, március 21-én, április 4-én, húsvéthétfőn és május 1-én. Tegnap délelőtt Szeged va­lamennyi általános és közép­iskolájában is megtartották a tanévnyitó ünnepséget. Az iskolák legtöbbje felfrissítve, tisztára festve fogadja ma a diákokat: a nyári takarítási munkákkal mindenütt idő­ben elkészültek. A most kezdődő tanév ne­héz feladat elé állította a vá­rosi tanács vb művelődésügyi osztályát. Különösen az álta­lános iskolai tanulók elhe­lyezése, napközis felvétele okozott gondot. Legjobban Tarjánban szorít a cipő: nem készült el az idei tanévre ígért ötös ütem iskolája. Ta­lán jövőre vehetik birtokuk­ba a gyerekek a hatos ütem­ben épülővel egyszerre. Ak­kor nem lesz szükség az ideihez hasonló szükségmeg­oldásokra. Most ugyanis csak úgy tudták orvosolni az ál­datlan állapotot, hogy a kör­nyező iskolákba „osztották el" a tanulókat. Igv a 101-es épületből a Gera Sándor is­kolába, a 800-as épületekből és a felsővárosi egyes ütem területéről a Dózsa György és a Dugonics iskolákba, a 400-as épületekből a Szilién sugárúti, a 600-asokból pedig a Gedói iskolába irányítot­ták a gyerekeket A napközi otthonok is Tar­jánban a legzsúfoltabbak. Át­menetileg a volt Csillag téri barakk ABC-t, a 2-es számú általános iskolában levő la­kást, s egy lakásból kialakí­tott óvodát alakítottak át ál­talános iskolai napközi ott­honná. A sokszoros túljelent­kezés nyomására mindenütt a lehető legmagasabb lét­számra emelik a napközis csoportokat. A felvételnél fő­ként a legkisebbeket: az al­sótagozatosokat, s az egye­dülálló szülők gyermekeit részesítették előnyben. Az elmúlt évekhez hason­lóan idén ismét gondot oko­zott a tanító- és az óvónő­hiány. Az általános iskolai napközi otthonokban nyugdí­jas pedagógusok, az óvodák­ban pedig képesítés nélküli óvónők alkalmazásával se­gítettek a helyzeten. A jö­vőre nézve vigasztaló, hogy nagy népszerűségnek örvend a Tisza-parti gimnáziumban és szakközépiskolában nem­rég bevezetett óvónőképzés. (Idén négyszeres volt a túl­jelentkezés.) Ezúttal a tavalyinál töb ben jelentkeztek a középis­kolákba is: összesen 1660 el­ső osztályost köszönthettek a tanévnyitó ünnepségeken; 520 diákot a gimnáziumok­ban, 1140 tanulót pedig a szakközépiskolákban. A kö­zépiskolás kollégiumok 462 diákot tudtak a 622 jelent­kezőből felvenni. Főbb változások a tanterv­• ben idén sem az általános, sem a középiskolákban nem lesznek. Legfontosabb fel­adat az 1972-es, az állami oktatásról szóló párthatáro­zat tervszerű végrehajtása. Az oktatással együtt a ne­velőtevékenységre, a tudat­formálásra helyezik a hang­súlyt. Néhány újdonságról azért beszámolhatunk. Az előző évek kísérletei után az általános iskolák felsőtagoza­tos osztályainak többségében, s a középiskolás osztályok felében új tantárgyként be­vezetik a családi életre ne­velést. A Tisza-parti gimná­ziumban új, biológia és test­nevelés tagozatos osztály in­dul. Erdészeti oktatási ankét Az Országos Erdészeti Egyesület Oktatási Bizottsá­ga, valamint a Kiss Ferenc erdészeti, növénytermesztő és állattenyésztő szakközép­iskola, a Bedő Albert erdő­gazdasági szakmunkásképző iskola és az Erdészeti Egye­sület szegedi csoportja ok­tatási ankétot rendezett Sze­geden a 25 éves technikus­képzés es a szegedi erdészali oktatás 20 éves fennállásá­nak alkalmából. A kétnapos ankét megnyitó ünnepségét tegnap, hétfőn tartották a Technika Házá­ban. Jelen volt dr. Tamasi Mihály, az MSZMP Csong­rád megyei Bizottságának, és Szabó G. László, az MSZMP Szeged városi bi­zottságának osztályvezetője, Müller Józsefné, a Csongrád megyei tanács vb., és Forgó Pál a városi tanács vb mű­velődésügyi osztályának ve­zetője, valamint Dékány Klá­ra, a KISZ Szeged városi bizottságának első titkára. Megnyitót Tóth István, az Országos Erdeszeti Egyesület oktatási bizottságának veze­tője mondott. Ezután dr. Szűcs Kálmánnak, a Mező­gazdasági- és Élelmezésügyi Minisztérium főosztályveze­tőjének és dr. Vendégh Sán­dornak, az Oktatásügyi Mi­nisztérium főosztályvezető­jének felszólalásával meg­kezdődött a kétnapos elő­adássorozat. Az ankét célja, hogy tovább erősítse a ter­melő üzemek és az oktatási intézmények közötti kapcso­latot. A résztvevők az erdé­szeti oktatás időszerű felada­tairól hallgatnak előadáso­kat, számszerint tizenkettőt. Tegnap, délután Ásottha­lom községben a Bedő Albert erdógazdasagi szakmunkás­képző intézet falán ünnepé­lyesen leplezték le Takáts Ferenc emléktábláját. Az 1972-ben elhunyt Takáts Fe­renc a Magyar Tanácsköz­társaság idején a Soproni Erdő- és Bányamernöki Fő­iskola ifjúsági vezetője volt. Később mint tanár évtizede­ken keresztül erdésznemze­dékeket nevelt. Ezenkívül mint mérnök, elévülhetetlen érdemeket szerzett az alföldi táj kietlen homokvidékeinek fásításában. A Szovjetunió nemzeti napja a mezőgazdasági kiállításon Hétfőn a Szovjetunió nem­zeti napja volt a mezőgazda­sági kiállítás fő eseménye. A szovjet lobogókkal feldí­szített vásárvárosban ezen a napon az OMÉK legnagyobb kiállítói, a szovjet vállalatok, üzemek termékei, korszerű gépek és más berendezések kerültek az érdeklődés előte­rébe. A bemutatók magas mű­szaki színvonalára jellemző, hogy a kiállításon egész sor szovjet termék nyert külön­féle érmeket, ami a konst­rukciók értékét, a berende­zések használhatóságát di­cséri. Egyebek között arany­éremmel tüntették ki a cu­korrépa-betakarító gépet, az új gabonakombájnt, vala­mint 3 traktortípust, közöt­tük a keresett MTZ—80-as típust. Nagy tetszést váltott ki a látogatók körében a szocialista országok pavilon­jában látható szovjet kiállí­tási anyag, a kitűnő minő­ségű termények, a gyümölcs­és zöldségfélék, valamint az erdészeti termékek. A szov­jet kiállítók információs szolgálatát ezen a napon megerősítették. A szovjet nemzeti nap al­kalmából P. I. Morozov, a Szovjetunió mezőgazdasági miniszterhelyettese és V. A. Csebösev, a Szovjetunió élel­miszeripari miniszterhelyet­tese ismertette az újságírók­kal az ágazatok termelési eredményét, és a fejlesztési elképzeléseket. A Szovjetunióban jól ha­lad a mezőgazdasági fejlesz­tés komplex programjának megvalósítása. Az utóbbi 10 hónapban a mezőgazdasági termékek mennyiségének nö­vekedésében a Szovjetunió érte el a legmagasabb szin­tet a világon. A szovjet me­zőgazdaság még egyetlen tervidőszakban sem kapott ilyen mértékű támogatást, mint a jelenlegi, IX. ötéves terv idején, amikor a mező­gazdaság fejlesztésére 131 milliárd rubelt fordítottak, többet mint az ezt megelőző két ötéves tervben együtt­véve. A gazdaságok 1971—75 között másfélszer több me­zőgazdasági gépet kaptak, mint az elmúlt ötéves terv ideje alatt. A szovjet gépipar jelenleg több mint 1400-féle külön­böző mezőgazdasági gépet és berendezést gyárt. Tíz év alatt megháromszorozódott a mezőgazdaságban felhasznált műtrágya mennyisége. En­nek nyomán 1973-ban és 1974-ben volt a legmaga­sabb a szemestermény-ho­zam: 222,5, illetve 195,6 mil­lió tonna. Az állattenyésztés erőteljesen fejlődik, tíz év alatt a hústermelés 1,8-szo­rosára fokozódott. A jelen­legi tervidőszakban 500 nagyüzemi szarvasmarha- és sertéstelepet helyeztek üzem­be. A falusi lakosság anya­gi jóléte állandóan emelke­dik, a kolhoztagok havi át­lagkeresete 10 év alatt meg­kétszereződött. A X. ötéves tervidőszakban tovább bőví­tik a termelést a gazdaságok, növelik a hozamokat és job­ban kihasználják a termőte­rületet; fokozzák a földmű­velés és az állattenyésztés általános színvonalát. A Szovjetunió élelmiszer­ipara öt év alatt több mint kétszeresére fokozta terme­lését, és ez színvonalasabba tette a lakosság ellátását. Üzemek egész sora épült az országban. Ezek termékeinek egy része a mezőgazdasági kiállításon is -megtalálható. A miniszterhelyettesek foglalkoztak a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokkal, a szakosodással és kooperá­cióval. Rámutattak: a Ma­gyarország által exportált mezőgazdasági, élelmiszer­ipari gépek és berendezések felét a Szovjetunió vásárolja meg, az élelmiszeripari cik­kek aránya valamivel még ennél is magasabb. A Szov­jetunióban jó híre van a magyar zöldségkonzervek­nek, gyümölcsöknek és más termékeknek. est es jarda orozsmán Utt épül D A dorozsmai új iskolához és a 248 lakásos lakótelep­hez vezető, gidres-gödrös, kátyús — mondjuk ki nyíltan5 jóformán járhatatlan — út helyett újat épít a Magas- és Mélyépítő Vállalat. Ott jártunkkor még csak egy rövid sza­kaszon mélyítette ki a kotrógép az úttükröt, melyre tömö­rített kohósalak kerül majd. Felvételünkön, a Barátság ut­cában folyó földmunkát örökítettük meg. A jó hír mellé idekívánkozik egy másik is, amelynek már bizonyára nem örülnek a kiskundorozsmai mun'cásia­kások lakói. Hogy ne csak járható úttest, de járda is vezes­sen az új házakhoz, nemrégiben betonlapokat szállítottak Dorozsmára. A járdalapok egy részét azonban a szomszidos családi házak kertjeiben láttuk viszont. Még csak nem is rejtettek el a háztulajdonosok, ott díszelegnek a beton'apok a kertek kis útjain, vagy a kapukon belül, egyelőre még egymásra rakva. Pedig azokat nem a kerti utak, hanem B lakótelepi jarda epítesere szánta a városi tanács. I

Next

/
Thumbnails
Contents