Délmagyarország, 1975. július (65. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

OLETÜIU G T ESÜ L) ETE 65. évfolyam 152. szám 1975. július 1., kedd Ára: 80 fillér hassunk. M. a A SZOT elnöksége Tudománypolitikai megbeszélés a megyei pártbizottságon Van mit megőriznünk! N émileg értetlenkedve — olykor talán hitetlenül — hallgatja, olvassa legtöbb hazánkfia a nemzetközi gazdasági élet gyorsan változó arculatáról szóló hír­adásokat. Hiszen leginkább csak hallott ennek kedvezőtlen hatásáról népgazdaságunkban, mintsem saját bőrén, pénz­tárcáján érezte meg a tőkés inflációt, a cserearányok rom­lását. Elismeri ugyan, hogy lehet takarékosabban bánni anyaggal, energiával, eszközzel, idővel, de nyugtatja is ma­gát: nincs nagy baj, az ötéves tervben előirányzott életszín­vonal-emelkedést elérjük. Igaz! Csakhogy közben több tu­cat milliárd forintra növekedett az az összeg, melyet dotá­ció és termelői ártámogatás formájában az államháztartás a folyamatos termelésbe visszairányít, s ez a befizetett nye­reségadónak egyharmada! Súlyosbodó terhek az állami költségvetésben, s a kívánatosnál, szükségesnél sokkal las­súbb változás, igazodás a megnövekedett követelményekhez a termelésben, a külkereskedelmi forgalomban, a nemzet­közi munkamegosztásban, igy fogalmazhatjuk meg a maii helyzetet. Hajlunk a végletekre. Vagy cselekvést bénitö pesszi­mizmus, vagy a gondokat lekicsinylő, felületi optimizmus lelhető napjainkban jó néhány termelői közösségben. „Mi lesz igy, hogyan tervezzünk?" Avagy : „Dinamikus fejlődés­re számítunk a következő években". Természetes, hogy a munkahelyek közérzete, vélekedése — mert hisz' ötmillió­nál több ember dolgozik az országban! — befolyásolja, eset­leg torzítja is a közvéleményt, találgatásokat szül, és eköz­ben a legfontosabbra borul félhomály. A mai körülmények, feltételek közepette legfőbb fel­adatunkat, a már elért szint tartása, az eredmények csor­bítatlan megőrzése alkotja. Mert van mit megvédenünk a kedvezőtlen hatásoktól! A szociálpolitika tekintélyes ará­nyát a családi jövedelmek változásában, a tömeges lakás­építést, az ipar némely ágának gyors fejlődését, a mezőgaz­daságban a zárt termesztési rendszerek — idén 900 ezer hektáron alkalmazzák — térhódítását, mindazt, amit a ne­gyedik ötéves terv esztendeiben írhattunk fel országos és egyéni sikereink, gyarapodásunk gazdag listájára. Elkerülhetetlen a kérdés: ha ez a legfőbb gondunk, képesek vagyunk-e rá? Csakis határozott igennel felelhe­tünk A gyakorlatbani igen persze sokkal bonyolultabb, ne­hezebben kimondható, érvényesíthető, mert hiszen nem csupán szándékokon múlik, hánem.... E hanem kell. hogy rányomja bélyegét jövőbeni '—'már mai!— cselekedeteink­re. Mindenütt lehet és kell tenni azért, hogy ainít elértünk; azt megőrizzük, s amiben lehet, ott szilárd alapot teremt­sünk a társadalom további gyarapodására. Nyíltan szólt erről a tiszteletre méltó alapelvről Kádár János, a párt Központi Bizottságának első titkára a Duna­újvárosban június 12-én tartott választási nagygyűlésen, amikor azt mondotta: „pártunk és kormányunk rendkívül következetes abban is, hogy a fogyasztás növekedése nem haladhatja meg a termelés növekedését. A névleges bért lehet növelni, de ha annak nincs valódi árufedezete, ak­kor az nem reális életszínvonal-növekedés. Mi tehát feltét­lenül a szerényebb, de biztosított fejlődés hívei vagyunk." Egy társadalom erejét elsősorban az mutatja meg, mennyire képesek szembenézni problémáival, reális lehetőségeivel. Ez az önismeret napjainkban azt követeli meg, hogy a gaz­dasági élet valamennyi részterepe igazodjék a megváltozott — nehezebb — körülményekhez. Ebben az igazodásban — ne féljünk leírni — egyéneknek, csoportoknak — a társada­lomnak — áldozatot is kell hozniuk, s nem beletörődő le­mondással, hanem a ma és holnap összefüggéseinek föl- és elismerésével. K ellemesebb nyári foglalatosságok kínálkoznak, mint gyártmányrangsorok felállítása, értékelemzés, a ter­melőberendezések szervezettebb működtetésének biztosítása, a nehéznek ígérkező aratás lebonyolítása, új piacok felkutatása külföldön, az import mérséklése. S még­is, bár ilyenkor — mint mondják — „szabadságra megy az ország", mindez, s a seregnyi hasonló feladat nem tűr ha­logatást, nem ér rá őszig...! Minden nap veszteség, minden hét lehetőségeink pazarlása. Keményebben, céltudatosab­ban, az össztársadalmi érdekeket mindenben, mindenkor el­ismerve, érvényesítve kell dolgoznunk. Ez az egyetlen út ahhoz, hogy megteremtődjék a kedvezőtlen hatások ellen­súlya, megőrizzük azt, amit elértünk. S ezt az utat szüksé­ges szilárdítanunk, bővítenünk ahhoz is, hogy előbbre jut­Megkezdődtek a Szegedi Ünnepi Hetek A fesztivál Intéző bizottságának ülése Jó két hete látható a sze- ródás, vagyis ez idáig a szer- lentkeztek eddig a pedagógiai gedi képtárban a dél-alföldi vezők idegeit megkímélték nyári egyetemre, s körűibe­jubileumi képzőművészeti ki- a szállásgondok. lül 200 résztvevőre számíta­állitás, a minap telt ház A nagyobb szabású prog- nak a művelődéselméleti hallgatta a dómban Lehot- ramok során a Felszabaduld- nyári egyetemre: mindkettőt ka Gábor koncertjét, a Lo- si Nemzetközi Néptáncfeszti- az üjszegedi Biológiai Köz­comotiv GT is fellépett az vál nyitja meg. Július 12-én, pontban rendezik. Július 25­újszegedi színpadon Vagyis: szombaton délután menet- én este táncház reprezentál­ás elörendezvényekícel meg- tánccal vonulnak a résztve- ja a Dugonics téren a kilen. kezdődtek az idei Szegedi vők a Széchenyi téri meg- cedik alkalommal meghirde­Ünnepi Hetek. A fesztivál nyitóhoz. Aznap este fél 8- tett Szegedi Ifjúsági Napok intéző bizottságának tegnapi tói az ÉDOSZ Szeged Tánc- kezdetét. Másnap lépnek fel ülését — ahol részt vett De- együttes, a zágrábi Joza Via- a művészeti csoportok (szov­ák Béla, a városi pártbizott- hovic együttes, a dessaui ve- jet és finn vendégegyüttesek ság titkára és dr. Sebe Já_ gyikombinát szakszervezeti is), majd nagygyűlés lesz a nos, a megyei pártbizottság táncegyüttese és a VDSZ Széchenyi téren — és fccrne­osztáiyvezető-helyettese is — Bartók Táncegyüttes lép kö- vál. Július Felkészültek a gabona átvételére azzal a bejelentéssel nyitotta zönség elé az üjszegedi sza_ meg Papp Gyula, a városi badtéri színpadon. Másnap, tanács, és az intéző bizottság valamint július 15- és 17-én, elnöke, hogy a hírek szerint ugyancsak este fél 8-tól, lát­menetrendszerűen haladnak hatják a nézők ugyanitt a az előkészületek az úgyneve- szakszervezeti fesztivál kül_ zett nagy programokra is. földi és hazai vendégegyüt­Horvátli Mihály, az intéző teseit, július 14-én délután bizottság titkára, beszámoló- 4-től kezdődik a színházban jában elmondta, megszokot- a koreográfiai verseny, a Má­té vált, ha nyaranta Szeged jusjárás címmel hirdetett gá_ az országos érdeklődés kö- laest július 20-án lesz a zéppontjába kerül, százez- dómszínpadon. Ezen a napon reknek rendes évi program- érkeznek Szegedre a feszti­ja, hogy napokat töltenek válrendező országok világta­nyáridöben Szegeden. Nem nácsának szakemberei, akik a csökkent az érdeklődés a vá- gálaest megtekintése utáni rosban sem. A Dóm téren "•->nőkben Szegeden tanács­május közepétől dolgoznak koznak. az asztalosok, díszletfestők. A vendéglátás is érzékeli a varrók, szokásos nézőtéri növekvő érdeklődést, hiszen karbantartási munkálataikat az elmúlt hónapban 12 szá_ végzik aj építők, állnak a zalékkai nagyobb forgalmat pavilonok' az Oskola utcai bonyolítottak le a vendéglg­leendő központi könyvtár he- tó egységek, ami körülbelül lyén. Szombaton befejeződ- 2 millió forintot jelent A tek Budapesten, a Madách szombat-vasárnapi műszak­Színházban, Ibsen drámájá- ban dolgozók munkahelyi nak. a Peer Gyntnek élőké- pótlékot kapnak, és sikerült születei a szabadtéri bemu- megoldani a fiatalok szesz­tatóra, a dómszínpadon pe- mentes szórakoztatását is, az dig július 13-án kezdődnek üjszegedi Vigadóban. A Tol_ a Bánk bán próbái. A közön- buhin sugárút elkészültével ségszervezők derekas mun- autósok is könnyen megkö­káját dicséri, hogy tíz elő- zelíthetik a szabadtéri játé­adásra (Háry János, Bánk kok parkolóhelyét, a Belvá­bán, Májusjárás, a Fidelio ros tisztítását két újonnan premierje) szinte alig kapha- beállított gép garantálja. Az tó jegy, s az elmúlt napok- idei lakáéfelújítási progra­ban igencsak megnőtt az mot úgy irányították, hogy a érdeklődés Beethoven operá- szabadtéri idején „csende­jának és a Peer Gyntnek sebb műszak" biztosítsa a előadásai iránt. A tervezett város dekoratív küllemét, az 60 ezer 200 jegy helyett jú- Aradi vértanúk terén díszvi­lius l-ig, tehát máig 65 ezer lágítás, zászlók erdeje jelzi 569 talált gazdára, így au- a város ünnepi hangulatát, gusztus végéig okkal számít- A kereskedelem szakem­hatnak 72—73 ezer nézőre, berei ígérik, nem lesz gond ami a tavalyi rendkívül si- az áruellátással; idén is meg­keres évad látogatottságának rendezik a kirakatversenyt. felelne meg. A hét végére Befejeződtek az Otthon '75­elkészül ,a fesztivál tartal- kiállítás szervezési munkái, mas, dekoratív kiállítású mű- plakátjaik az egész ország­sorfüzete. Számolnunk kell a ban megtalálhatók. Nyolc növekvő idegenforgalommal, sportág nemzetközi versenye hiszen az eddig lekötött ven- ezer résztvevőt (300 külföl­dégnapok száma meghaladja dit) vár Szegedre, a marato­a tavalyit, ugyanakkor üte_ ni futásra 69 versenyző, 34 mezesük szerencsére nem külföldi atléta, jelezte rész­olyan zsúfolt, nagyobb a szó- vételét. Háromszázan je­Expressz show hívja a talokat Üjszegedre. A hagyományokhoz híven, a nagy munka előtt, aratás megkezdésekor hívták össze tegnap a Gabona Tröszt szo­cialista brigádvezetöinek ta­nácskozását. A mezőgazda­sági üzemek gépállománya, műszaki felkészültsége — mondta tájékoztatójában Ré­kai Gábor vezérigazgató — az előző évhez képest tovább növekedett. Ez lehetővé te­szi, hogy kedvező időjárás esetén az aratás tizenöt-husz nap alatt befejeződjön. Az idén 630 községben és városban 1369 helyen 2219 átvételi vonalat szerveztek meg a tröszt ivállalatai. Az idén 3 millió 186 000 tonna állandó és ideiglenes 27-én" délelőtt raktárkapacitással gazdái ­en aelelou kodnak. Ezenkívül a tröszt vállalatai eddig 770 ezer ton­na bértárolási szerződést kö­töttek. fia­Vasút­korszerűsítés A MÁV Szegedi Igazgató- sen nehezebb szerelvények is saga korszerűsíti a Szeged— használhatják a pályát. Az Békéscsaba közötti vasútvo- átépítést jelenleg Rókus és nalat. A felújítás befejezése Algyő között végzik. A ré­után az eddigi óránként hat- gen nehéz vasúti pályaepi­van kilométeres sebesség he- * . , , , , > l lyett majd száz kilométer- test korszerű gepek segítik, rel közlekedhetnek a vona- Felvételeinket a pályafelújí­tok, s ugyanakkor lényege- tásról készítettük. A 140 embert helyettesítő géplánc két tagja ülést tartott A kollektív szerződések szerződések az idén lejár­1974. évi végrehajtásának, s nak, s mint a SZOT elnök­idei módosításának tapaszta- sége megállapította, a fel­lalairól tárgyalt hétfői ülé- tótelek jók a következő öt­sén a SZOT elnöksége. Az éves szerződések ípegkötésé. öt étre megkötött kollektív hez. Tegnap, hétfőn Szegedre látogatott dr. Márta Ferenc akadémikus, a Központi Bi­zottság tagja, a Magyar Tu­dományos Akadémia főtitká­ra és felkereste a megyei pártbizottságot, ahol dr. Komócsin Mihály első titkár fogadta. Az eseményen jelen volt dr- Koncz János, a me­gyei pártbizottság titkára is. Ezt követően megbeszélésre került sor a párt tudomány­politikai irányelvei megvaló­sulásának helyzetéről és so­ron következő feladatairól, valamint a témakörrel össze, függő Csongrád megyei ta­pasztalatokról. .'/'."' ' Rcs s- Sándor felvételei A képen táthald karok atmoszférával tömörítik 4 zúzott kövek ~ ' t

Next

/
Thumbnails
Contents