Délmagyarország, 1975. május (65. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

(H(MP VILÁG PROLETÁRIAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAŰ 65. évfolyam 101. szám 197S. május 1., csütörtök Ára: 80 fillér A M AGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA Saigon felszabadult Szerdán, tegnap, a saigoni elnöki palotára feltűzték a Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormányá­nak lobogóját. Két órával azt követően, hogy Duong Van Minh, a saigoni rendszer elnöke a rádióban bejelentette a teljes és feltétel nélküli kapitulációt, a dél-vieínami fő­városba a népi fegyveres erők egységei vonultak be, ame­lyeket Saigon lakosai melegen üdvözöltek. Hírügynökségi jelentések szerint a saigoni hadsereg egységei egymás után hagyják el állásaikat, és leteszik a fegyvert. Az elnöki palotát a népi fegyveres erők fiatal harcosai foglalták el. akik készségesen álltak a UPI hírügynökség tudósítójának kamerája elé. „Elérkezett az a pillanat, amelyre 30 éve vártunk" — mondotta a palotát elfoglaló harcosok egyike. Részletes tudósításunk a 2. oldalon. El JEN MÁJUS • • • • • • rr - Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára május 1-c alkal­mából ünnepi köszöntöt mondott tegnap, szerdán este a rádióban és a televízióban. Tisztelt hallgatóim! Kedves elvtárs­nők! Kedves elvtársak! A munka és a munkások nagy ün­nepének előestéjén a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Sza leszervezetek Országos Taná­csa nevében tisztelettel köszöntöm a magyar munkásokat, parasztokat, ér­telmiségieket, egész dolgozó népün­ket. Az alkotó munkát és a dolgozó em­bert köszöntjük május elseje alkal­mából. Tisztelettel adózunk az em­bert emberré tevő munkának: jelen­legi és eljövendő sikereink zálogának. Meghajtjuk az elismerés zászlaját a dolgozó ember előtt, aki naponta a mélybe száll a föld kincséért, a ko­hókból izzó acélt csapol, épít házat és gyárat, elveti a magot, tanít, gyógyít, alkot. Május elseje a teremtő munkát, a proletár nemzetköziséget és az új éle­tet hordozó tavaszt jelképezi. Ez a nap világszerte összeforrott a dolgo­zók legbensőbb érzéseivel, vágyaival és törekvéseivel. Ezért május elseje mindig új lendületet, kedvet, ösztön­zést ad a küzdelemhez és a munká­hoz. A magyar dolgozók nevében kö­szöntjük munkástestvéreinket, akik a szocialista országokban élnek és szor­galmas, tervszerű munkával építik az új társadalmat, a dolgozó emberek világát. Köszöntjük a tőkés országokban élő és harcoló osztálytestvéreinket. Köszöntjük nemzeti függetlensé­gükért harcoló testvéreinket, akik né­pük önrendelkezési jogának kivívását és az emberhez méltó élet feltételei­nek megteremtését tűztéle maguk elé. Ma ünnepelnek azok is, akik re­ménykednek és azok is, akik már útra leltek, akik már rátérhettek az új társadalom építésének útjára. Ezek közé tartozunk mi, magyarok is. Büszkék vagyunk rá, hogy hazánk­ban — a világnak ezen a kicsi részén — a munkásosztály májusi eszméi va­lóra válnak. Népünk joggal büszke arra, hogy szabadon alakíthatja szebb, gazdagabb, emberibb jövőjét. Biz­tonságot és erőt kölcsönöz számunkra, hogy a szocializmust építő népek nagy családjába tartozunk. Tudunk őrülni nagy alkotásainknak és min­dennapos eredményeinknek, mert mindezek saját munkánkból fakad­nak. Szépen fejlődő fát ültettünk, és jól­eső érzéssel ízleltük meg első gyümöl­cseit. Termőre fordult már a mi új rendünk, most más egyre többet és jobbat ad egész népünk üdvére és ja­vára. Ezért jövőnkbe vetett szilárd hittel járjuk a magunk választotta utat. Országszerte megújuló, gazdago­dó, egyre tartalmasabbá váló életünk számtalan tanújelével találkozha­tunk. A korszerű gyárak, az iparoso­dó mezőgazdaság, az újjászülető váro­sok és falvak munkánk eredményeit hirdetik. Megváltozott életünkről vallanak azok az emberek is, akik al­kotó akaratukat, hazaszeretetüket, szocialista meggyőződésüket nap mint nap tettekben juttatják kifejezésre. Már eddig is sokat megvalósítot­tunk céljainkból, de még nem min­dent. Még sokkal többet akarunk el­érni, hogy minden becsületes dolgo­zó embernek még szebb, még gondta­lanabb legyen az élete. Nem pihenünk meg, szüntelenül hajt bennünket a holnapért vállalt felelősség, a ma­gunk és gyermekeink jövőjéért való tenniakarásunk. Céljainkat, terveinket csak két ke­zünk szorgalmas munkájával válthat­juk valóra. Ma már milliók érzik és értik — saját tapasztalataikból —, hogy csak a jól, a tisztességesen vég­zett munka lehet fejlődésünk forrása. A több lakást, a jobb és szebb árut. a kulturáltabb életkörülményeket ne­künk kell megteremtenünk. Ezért tiszteljük a munkát, ezért becsüljük a szebb életünkért munkálkodó, dolgo­sé ejnberi. Támogatnunk kell minden olyan tö­rekvést, amely céljaink elérését kö­zelebb hozza. Szabad utat biztosítunk valamennyi hasznos kezdeményezés­nek. Erősítjük az alkotó munka len­dületét, a közösségi magatartást, a szocializmus ügye iránti elkötele­zettségtől áthatott cselekvést. Nem látványos megnyilvánulásokra, lát­szateredményekre, hanem szívós és fe­gyelmezett munkával elérhető, tartós eredményekre van szükségünk. Eb­ben a jövőt formálásban mindannyi­unknak megvan a maga posztja, ahol helyt kell állnunk, és nem is akárho­gyan, hanem a dolgozó embert min­dig jellemző becsülettel és elkötele­zettséggel. Kedves elvtársak! Népünk jól tud­ja, hogy a fejlett szocialista társada­lom felépítésének két döntő jelentő­ségű belső forrása van, mégpedig a jó politika és a társadalmi méretű ösz­szefogás. Most mindkettővel rendel­kezünk. Pártunk népünk alkotó erejére és tehetségére alapozza terveit. Az or­szág egész lakossága bizalommal és cselekvő egyetértéssel fogadta a XI. kongresszuson elfogadott határozatot és programot. Ez pedig egyet jelent az előttünk álló nagy feladatok telje­sítésének legszilárdabb biztosítékával. Pártunk ismeri az igényeket és a reális lehetőségeket. Mindent elkövet, hogy ezek összhangba kerüljenek. Őr­ködik azon, hogy szoros kapcsolatban legyen a történelmet formáló munkás­osztállyal és szövetségeseivel: a szö­vetkezeti útra lépett parasztsággal, a szocialista értelmiséggel, egész dolgo­zó népünkkel. Az MSZMP XI. kongresszusa reális fejlődést határozott meg. Világosan látjuk céljainkat, kezünkben tartjuk sorsunkat, munkánkkal alakítjuk jö­vőnket. Népünk összefogása, egyetér­tése a mindennapi munkában jut ki­fejezésre. Csak rajtunk áll, hogy ezt a nagy erőt — a kongresszusi határo­zatok gyakorlati végrehajtása során — következetcsen megőrizzük. E gondo­latok jegyében még egyszer őszinte tisztelettel és megbecsüléssel köszön­töm hazánk dolgozó népét. Kívánom, hogy családjukkal és munkatársa­ikkal együtt boldogan ünnepeljenek május elsején, a munka ünnepén, a világ dolgozóinak harcos seregszemlé­jén. Az ünnep után pedig következze­nek ismét a dolgos hétköznapok, ame­lyekhez egész népünknek erőt, egész­séget és újabb sikereket kívánok. Kádár János látogatása Angyalföldön Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára — Biszku Bélának, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizott­ság titkárának társaságában — szerdán, május l-e elő­estéjén ellátogatott Angyal­földre. A vendégek a kerü­leti pártbizottság székházá­ban tett látogatás után föl­keresték a 90 éves kender­jutagyárat, amely ismét el­nyerte a Kiváló Vállalat cí­met. Ott megtekintették a cérnázót, a gombolyítót, a szövődét és a varrodát. Min­denütt fegyelmezett munka, rend, tisztaság és a munkás­osztály nemzetközi ünnepére való készülődés jele fogadta őket. Az ünnepet megelőző napon a gyár minden üzem­részében műszakváltáskor röpgyűlést tartottak a dolgo­zók. Egy ilyen rögtönzött röpgyűlésen vett részt a szö­vődében — örömmel fogadott vendégként — Kádár János, s hallgatta végig Jancsó Jó­zsef üzemvezetőnek az ünne­pet méltató szavait. Kádár János emléksorokat jegyzett be a Vörös Október, a 25 éves felszabadulás, a Radnóti és a Thálmann szo­cialista brigádok naplójába' illetve a vállalat vendég­könyvébe. Kádár János nagy megelégedéssel szólt a látot­takról. A Központi Bizott­ság nevében gratulált a Ki­váló Vállalat cím elnyerésé-* hez, további sok sikert kí­vánt, s külön kifejezte elis­merését azért, hogy miköz­ben a vállalat fejlesztette a termelést, korszerűsítette a technikát, a technológiai fo­lyamatokat, megőrizte és ápolja a nagy múltú gyár szép munkásmozgalmi ha-i gyományait. Május 1 szegedi programja Ma, csütörtökön a mun­kásosztály nemzetközi ünne­pének reggelén hat órakor zenekarok ébresztik a sze­gedieket. Három zenekar — a munkásőr, a vasutas és egy népi zenekar — járja a várost, zenével köszöntve az ünnepet. A zenés ébresztő után, 9 óra tájban már gyü­lekeznek a gyárak, vállala­tok, intézmények dolgozói, hogy időben útnak indulhas­son színes, felvonuló mene­tük a Széchenyi térre, a ha­gyományos május 1-i nagy­gyűlésre. A délelőtt 10 óra­kor kezdődő ünnepi nagy­gyűlésen Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja mond beszédet. A nagygyűlés befejeztével Újszegeden megkezdődik a majális, sátrak sora kínál szórakozást, ételt, italt aa ünneplőknek. Délután 3 órau kor kezdődik a ligetben, a szabadtéri színpadon az elő­adás, amelyen a Szegedi Nemzeti Színház művészei és a Fortuna zenekar szóra^ koztatják a közönséget, az­után pedig az ÉDOSZ együt-f tese ad műsort. Gazdag lesz a mai, újszeg gedi sportprogram is. A Kisstadionban ünnepi kéziJ labdatornát rendeznek, a te-* niszpályákon bemutatót tar­tanak. a versenyuszodában! pedig az évadnyitó verseny­re várják a közönséget. Ter­mészetesen, egész nap nyitni va lesz a vidám park isj ahol a gyermekek is megta-' lálhatják a majális örömeit, Felavatlak a Dunai Vasmű számítóközpontját Sikeres üzemi próbái befe­jeztével szerdán, tegnap fel­avatták Dunaújvárosban a Dunai Vasmű számítóköz­pontját. Az R—20 típusú szovjet számítógépet, a hoz­zátartozó periféria egysége­ket és kártyalyukasztó rész­leget helyezték üzembe. 60 millió forint beruházással. Az új számítógép a 13 ezer dolgozót foglalkoztató kohá­szati kombinát anyagkészle­tét, valamint álló- és forgó­eszköz-nyilvántartását, ké-. sőbb bérelszámolását is auto­matikusan ellátja. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents