Délmagyarország, 1975. április (65. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

4-1 O. H f"1* O FT/I—V.'Á F VTT.AG proletáriai, EG YMÖ WET&glS^SS'4' K* >7?\rV DELMAGYARORSZAG MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 65. évfolyam 77. szám 1975. április 2* szerda Áraq 80 fillér Felszabadulásunk 30. évfordulója alkalmából Köszöntötték a munkásmozgalom régi szegedi harcosait Tegnap, kedden délelőtt a Tisza Szálló hangversenyter­mében a szegedi munkás­mozgalom régi .harcosainak találkozóját rendezte meg az MSZMP Szeged városi bi­zottsága. A szívélyes, elvtár­si találkozón részt vett Tö­rök József, az MSZMP Sze­ged városi bizottságának el­ső titkára, Papp Gyula, a szegedi városi tanács elnöke, dr. Varga Dezső és Deák Bé­la, a városi pártbizottság tit­kára. A munkásmozgalom régi szegedi harcosait Török Jó­zsef köszöntötte az MSZMP Csongrád megyei és Szeged városi bizottsága, a Csongrád megyei és a Szeged városi tanács végrehajtó bizottsága nevében. A többi között hangsúlyozta, hogy a fiata­labb nemzedék megkülön­böztetett tisztelettel köszönti hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából mindazokat, akik az illega­litás évei alatt is harcoltak a szocializmus győzelméért, hazánk jövőjének megterem­téséért, és Haz elmúlt három évtizedben sem kímélték erejüket a máért, a holna­pért. ök tudják legjobban — látva sikereinket, eredmé­nyeinket —, hogy érdemes volt küzdeni. Mindig is az élvonalban dolgoztak, aktív szervezői voltak az előre­haladásnak, és tőlük tanul­tak helytállást a fiatalok, akik munkájukban támasz­kodnak, építenek a munkás­mozgalom régi szegedi har­cosainak élettapasztalatára, lelkesedésére. A köszöntő szavak után közös ebéden vettek részt a szegedi munkásmozgalom ré­gi harcosai, akik a fehér aSztal mellett hosszan elbe­szélgettek egymással. Somogyi Károlyné felvétele Képünkön: a találkozó résztvevőinek egy csoportja Értékelték a település­fejlesztési versenyt Ülést tartott a megyei tanács végrehajló bizottsága A Csongrád megyei tanács Végrehajtó bizottsága tegna­pi, dr. Perjési László tanács­elnök, illetve Hantos Mihály tanácselnök-helyettes elnök­letével tartott ülésén többek között értékelte a megyei te­lepülésfejlesztési verseny ta­valyi eredményeit is. A ta­valyi eredmények magasan fölülmúlják az 1973-as telje­sítményeket, javarészben a kongresszusi felajánlások következtében, önmagában is tiszteletre méltó az adat: 1974-ben Csongrád megyében 135,2 millió forint értékű tár­sadalmi munkát végeztek a települések fejlesztéséért. Még szebb azonban az ered­mény, ha azt is számítjuk, hogy 1973-hoz képest 29 szá­zalékkal, vagyis 30,4 millió forinttal többet tettek le a lakosok, szocialista brigádok . városuk, községük asztalára. Nagyon szép eredmények születtek tehát tavaly a me­gyében, hiszen csak az öt város lakói 87,1 millió forint értékű társadalmi munkával járultak hozzá lakóhelyük fejlesztéséhez. Az eredmé­nyeket az is javította, hogy a helyi tanácsok és a válla­latok közötti együttműködés példaszerűen javult, s ennek eredményeképpen a gazdasá­gi szervek is egyre több se­gítséget adnak a települések fejlődéséhez. Maga a társadalmi mun­ka értéke is figyelemre mél­tó, de a munkák részletesebb felsorolása teszi igazán szem­léletessé, mennyi mindennel lett gazdagabb a megye, a lakosság önzetlen segítőkész­sége révén. Tavaly társadal­mi összefogás eredménye­képpen felújítottak és kar­bantartottak 44 kilométer utat, építettek 35 kilométer járdát, és 80 kilométert új­jáépítettek, 10 kilométer új csapadékelvezető csatorna épült, és 519 kilométert kar­bantartottak, segítették 25 kilométer vízvezeték építé­sét. A társadalmi munkások­nak köszönhető 59 ezer négy­zetméter új park születése, és 439 ezer négyzetméter gondozása, 17 ezer négyzet­méter játszótér építése, 90 ezer fa ültetése. De társadal­mi munkások működtek köz­re 20 bölcsődei és 575 óvodai hely építésében, 28 kilomé­ter közvilágítási hálózat fej­lesztésében, és három közsé­gi sportpálya építésében is. Ennyi mindennel lett te­hát gazdagabb a megye, hi­szen ezekre a beruházásokra már nem futotta volna a ta­nácsok fejlesztési és felújítá­si forrásaiból. A legszebb példát erre talán a gyermek­intézmények fejlesztése és segítése nyújtja. Növekedett az önkéntes pénzbeli hozzá? Hengerművet avattak Felszabadulásunk ,30. év­fordulója tiszteletére tegnap, kedden munkásgyűlést tar­tottak és felavatták a Diós­győri Lenin Kohászati Mű­vek új büszkeségét, az évi 400 ezer tonna kapacitású ne­mesacél hengerművet. Ava­tóbeszédet dr. Horgos Gyula kohó. és gépipari miniszter mondott. A hengerműről tu­dósításunk a 2. oldalon. Hz MSZBT küldöttsége Moszkvában • Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjá­nak, az országgyűlés, vala­mint a Magyar—Szovjet Ba­ráti Társaság elnökének ve­zetésével kedden Moszkvába utazott a baráti társaság kül­döttsége, amely részt vesz a hazánk felszabadulása 30. év­fordulója tiszteletére rende5 zett ünnepségsorozaton. A delegációval utazott Marjai József külügyi államtitkár és Duschek Lajosné, az MSZMP KB tagja, a SZOT titkára. A küldöttség megérkezett Moszkvába. Felszabadulásunk ünnepére Szovjet küldöttség érkezett megyénkbe Fogadás az odesszai vendégek tiszteletére a megyei pártbizottságon — Látogatás a Szegedi Cipőgyárban és a szentesi Árpád Tsz-ben járulás is a településfejlesz­téshez: 1973-hoz képest a háromszorosára. Ebben is nagy szerepet töltöttek be a kongresszus és felszabadulá­sunk 30. évfordulójának tisz­teletére meghirdetett, jól szervezett versénymozgal­mak. A végrehajtó bizottság — értékelve a teljesítményeket — úgy döntött, hogy a váro­sok versenyében egy lakdsra jutó 662 forint teljesítmeny­nyel — összesen 13,3 millió — Csongrád érdemelte ki az első helyezettnek járó egy-1 millió forint jutalmat. A nagyközségek versenyében — minden lakóra 1071 fo­rint jutott — Csanádpalota nyerte el az első hely fél­millió forintos jutalmát, a községek közül pedig 1124 forintos lakónkénti teljesí­téssel Királyhegyes lett az első, 300 ezer forintos juta­lommal. Azt is meg kell je­gyezni, hogy bár Szeged az egy lakóra jutó teljesítmé­nyével a városok között utol­só helyen végzett (201 fo­rinttal lakónként), de 1973­hoz képest jó eredményeket könyvelhet el a város, hi­szen az összes teljesítmény meghaladta az 52 millió fo­rintot. a Hétfőn, a késő esti órák­ban Szabó Sándor, a megyei pártbizottság titkára, Kovács Imre, a megyei tanács elnö­kének általános helyettese és Papdi József, a megyei pártbizottság osztályvezetője a szolnoki vasútállomáson fogadta azt a szovjet kül­döttséget, amely a megyénk­kel testvéri kapcsolatokat fenntartó Odessza területről érkezett, hogy részt vegyen a hazánk felszabadulása 00. évfordulója alkalmából ren­dezett ünnepségeken, és amelynek vezetője Vlagyimir Alekszandrovics Artamonov, az Odessza Területi Pártbi­zottság másodtitkára, tagjai pedig: Szergej Alekszandro­vics Karacsencev, az Izmail járási pártbizottság első tit­kára és Valentyina Ivanovna Artyeleva, az Odesszai Cipő­gyári Egyesülés munkásnője, alapszervezeti párttitkár, az Odessza Területi Pártbizott­ság tagja. Tegnap, kedden délelőtt Szegeden, a megyei pártbi­zottságon fogadást adtak a szovjet vendégek tiszteletére. Az eseményen jelen volt — a delegáció tagjain kívül — dr. Komócsin Mihály, a Csongrád megyei pártbizott­ság első titkára, dr. Perjési László megyei tanácselnök, dr. Koncz János, dr. Németh Lajos, Szabó Sándor, a me­gyei pártbizottság titkárai, Török József, a szegedi vá­rosi pártbizottság első titká­ra, Kovács Imre és Papp Gyula, Szeged megyei város tanácselnöke. A vendégeket dr. Komó­csin Mihály üdvözölte, majd adott tájékoztatót az MSZMP XI. kongresszusát előkészítő politikai munka kiemelkedő eseményeiről. Ezt követően megyénk fejlődésének fő tendenciáit ismertette. Vé­gül javaslatot tett arra vo­natkozóan, hogyan lehetne tovább gazdagítani az Odessza terület és szűkebb pátriánk között örvendetesen fejlődő kapcsolatokat — amelyeknek kiemelt fontos­ságot és jelentőséget tulaj­donítunk —, méghozzá úgy, hogy a magyar és a szovjet dolgozók közül minél töb­ben személyes kapcsolatba is kerülhessenek egymással. A Csongrád megyei párt­bizottság első titkárának szavaira a szovjet delegáció­vezető válaszolt. Ismertette területük néhány politikai, gazdasági eredményét, vala­mint azt, milyen politikai és gazdasági célkitűzésekkel ké­szülnek a Szovjetunió Kom­munista Pártja jövő eszten­dőben sorra kerülő XXV. kongresszusára. Ezután a szovjet delegáció a Minőségi Cipőgyár szegedi gyárát kereste fel. Itt Gre­minger Dezső igazgató és Majoros József, a pártszerve­zet titkára adott rövid is­mertetőt, melyből a vendé­gek megtudhatták, hogy mi­lyen ütemben fejlődött an­nak a szegedi üzemnek a termelése, amelynek legna­gyobb megrendelője a Szov­jetunió, ahová idén — össz­termelésüknek mintegy ki­lencven százalékát — egy­millió-kétszázezer pár cipőt exportálnak. Valentyina Ivanovna Ar­tyeleva ismertette ezután rö­viden annak a gyárnak az életét, ahol ő dolgozik Odesz­szában, majd a vendégek megtekintették a gyár né­hány munkatermét. Egyik helyen Artyeleva elvtársnő elismerő sorokat írt be — további eredményes munkát kívánva a kollektívának — a „Béke" nevet viselő szo­cialista brigád naplójába. A délutáni órákban a ven­dégek a szentesi Árpád Ter­melőszövetkezetbe látogat­lak. A szövetkezet kertészeti központjában Labádi Sán­dor, a szentesi városi párt­bizottság első titkára és Csorba György szentesi ta­nácselnök fogadták a szov­jet vendégeket, és a kísére­tükben érkezett megyei ve­zetőket, akiket Szabó László, a tsz elnöke és Lantos Ger­gely, a közös gazdaság párt­szervezetének titkára tájé­koztatott az itt folyó politi­kai és gazdasági munkáról. Ezt követően a szentesi párt­és tanácsi vezetők ismertet­ték röviden a helység fejlő­dését, majd a vendégek a közös gazdaság növény- és állattenyésztő telepeit tekin­tették meg, amelyek jól rep­rezentálják a mezőgazdasági' termelés iparszerűvé válását. A szovjet vendégek mai programjában csongrádi és szegedi látogatás szerepel. Spázár Mihály felvétele Dr. Komócsin Mihály tájékoztatja szovjet vendégeinket a megye fejlődésének ered­ményeiről a megyei pártbizottságon rendezett fogadáson. (Fotó:LázárMihályt

Next

/
Thumbnails
Contents