Délmagyarország, 1975. március (65. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

miRG EROLETÁRTA1, EGYES ÖLJETEK! ér. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 65. évfolyam 51. szám 1975. március 1., szombat Ára: 80 fillér Tejipari Vállalat Fokozottabban takarékoskodnak ÉM * 11 'Élrlflk : " i^M vttM ' - * Somogyi KSrolyné felvétele Yíkarékoskcdnak a esomagolóany agokkat 'Az ésszerű takarékosságra hívta fe! a figyelmet pár­tunk Központi Bizottsága a kongresszusi irányelvekben. Erre üsjtel többek között a Csongrád" megyei Tejipari Vállalat is; az irányelvek szellemében készítették el a kollektíva észrevételeit fel­használva az intézkedési ter­vet A terv összességében más­Bél millió forintnyi megtaka­rítást tartalmaz. Ez az ösz­szeg sok mindenből tevődik össze. Technológiai módosí­tások révén — a minőség megtartásával — még gazda­ságosabban kívánják felhasz­nálni az alapanyagot, a te­jet. Ebből a terv szerint 679 ezer forintot nyernek. Az utóbbi években a fogyasztók megkedvelték a vállalat ál­tal bevezetett csomagolási el­járásokat, a zacskós tejet, a poharas tejfölt, tejszínt, jog­hurtokat, a túróféleségeket kis tálkákban, a fóliás sajto­kat. A műanyag alapú cso­magolási eszközök felhaszná­lásának mennyiségét úgy le­het csökkenteni, ha a gépek kezelésénél vigyáznak a mun­kások, ne legyen selejt. Kö­zös elhatározással úgy dön­töttek, a csomagolóanyagok­ból 212 ezer forint értéket takarítanak meg, szintén ész­szerüseggel. körültekintéssel. Ez nem azt jelenti, hogy ed­dig herdáltak, hanem azt, hogy ezután maximálisan odafigyelnek a drága mű­anyag minden grammjára, még annyit se rontanak, amennyi megengedhető len­ne. A tejipar is az energiaigé­nyes ágazatok közé tartozik. A Csongrád megyei Tejipari Vállalat kollektívája mégis úgy döntött, hogy az idén megtakarítanak 30 tonna sze­net, 108 tonna fűtőolajat, egy­millió 800 ezer kilowatt vil­lamos energiát, 8 ezer 77 köbméter vizet. Ez sem olyan egyszerű. A fűtőanyaggal úgy tudnak spórolni, hogy felül­vizsgálják a gőzvezetékek szi­getelését. ahol kfll, pótolják. A csomagolásban annyi gé­pel állítanak munkaba, amennyi egy műszakban el tudja látni a termelés szab­ta feladatokat, így fölösle­gessé válik a második nyolc óra alatt az üzemrész fűté­se. A technológiai rendszer­nek megfelelően felülvizsgál­ják a villanymotorokat, ahol kisebb teljesítményű is elég, ott cserélnek. Minimális be­ruházási költséggel megold­ják, hogy az összes kondenz­víz visszakerüljön a kazá­nokba, újrafelhasználásra. A fuvarköltségeket is sikerül a terv alapján 258 ezer forint­tal csökkenteni. Az áruellá­tás maradéktalan teljesítésé­vel okosabban szervezik meg, a terítő járatokat, az autók még kevesebb alkalommal futnak üresen, mint eddig, a rakfelületüket pedig ésszerű árucsoportosítással teljesen kihasználják, minden eset­ben. Ez sokkal több fejtörést okoz azoknak, akik ezzel fog­lalkoznak, de vállalják, ha nehezebbé válik is a munká­juk. Nagy értéket képvisel a savó, bár nem tartjuk sokra. A szakemberek ismerik a hasznos tartalmát, ezért a megelőző időkben is igye­keztek "felhívni rá az, állat­tartók figyelmét. Piackuta­tás révén már megkezdték a szerződéskötést téeszekkel, de magán-sertéshizlalókat is ellátnak savóval, az igények szerint Ez újabb 78 ezer fo­rintot jelent a vállalatnak, ugyanakkor az állattenyész­tők nagy tápértékű itatóta-r karmányhoz jutnak. Vissza kell térni egy gon­dolathoz: a takarékossági terv több munkát fejtörést követel. A tejipar dolgozó közössége ezt vállalta, belát­va, hogy a népgazdaság ér­dekei szoros összhangba^ vannak az egyéni érdekek­kel. Közös célokat csak együttes erővel lehet elérni. B. L Fogadás az NDK aa nagykövetségén | A Német Demokratikus ! Köztársaság nemzeti nép­hadserege megalakulásának 19. évfordulója alkalmából Heinz Barthel ezredes, az NDK budapesti nagykövet­ségének katonai és légügyi attaséja pénteken fogadást adott a nagykövetségen. A fogadáson megjelent Pacsek József vezérőrnagy, honvé­delmi miniszterhelyettes, Rácz Sándor, az MSZMP KB közigazgatási és admi­nisztratív osztályának veze­tője, a Magyar Néphadsereg tábornoki és parancsnoki ka­rának sok tagja, a társ-fegy­veres testületek több vezető beosztású munkatársa. Illést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács módosí­totta a muzeális emlékek vé­delméről szóló 1963. évi 9. számú törvényerejű rendele­tet. Az új rendelkezések ér­teimében a földben, a vizek medrében, vagy máshol rejlő, illetőleg az onnan előkerülő, műemléki értékű tárgyak, nemzeti kincsek az állam tulajdonát képezik, így az állami szocialista tulajdont megillető védelemben része­sülnek. Az ásatásokon kívül az építkezéseknél, földmun­káknál stb. feltárt muzeális értékeket a helyi tanácsnál be kell jelenteni. A muzeális érték felfedezője és bejelen­tője a tárgy jelentősegétől és értékétől függően elismerés­ben részesül. Az Elnöki Tanács ezután bírákat mentett fel és vá­lasztott meg, valamint egyéb ügyeket tárgyalt. Kiállítás II Szovjetunió idegenforgalmáról A Szovjetunió idegenfor­galmáról nyílt kiállítás pén­teken Budapesten, az Urá­nia Filmszínházban, ahol fél­száznál több színes fotó, kép ad áttekintést a baráti ország turistákat vonzó ne­vezetességeiről. Az Országos Idegenforgalmi Tanács, az Intourist szovjet utazási iro­da és az APN szovjet sajtó­ügynökség rendezte közös kiállítást Budai András, az OIT elnöke, és V. F. Jevszt­ratyenkova. az Intourist el­nökségi tagja nyitotta meg. Az 1971-ben kötött ma­gyar—szovjet' idegenforgal­mi kormányközi megállapo­dás eredményeként is mind­inkább élénkül a két ország közötti turistaforgalom. Ezt jelzi, hogy tavaly mintegy 100 ezer szovjet állampol­gár érkezett hazánkba, s ugyanakkor 140 ezer ma­gyar kereste fel a Szovjet­unió városait, üdülőhelyeit Különösen kedveltek a „Ba­rátság- és a Béke-vonatok", 1974-ben 34 magyar Barát­ság-vonat futott be a külön­böző szovjet pályaudvarok­ra. a testvérvárosok turistái­val. Mint a kiállítás anyaga is tükrözi, idén különösen gaz­dag program összeállításá­val várja a külföldi — köz­tük a magyarországi — tu­ristákat az Intourist. Mint­egy 135 szovjet várossal is­merkedhetnek meg az ér­deklődők. A több mint 100 javasolt turistaútvonal közül néhány a magyar turisták által még kevésbé látoga­tott vidékekre 'is elkalauzol­ja a vendégeket. Továbbfej­lődnek a már ismert fekete-­tenger-parti üdülőhelyek, s így az eddigieknél is gazda­gabb programválaszték vár­ja Szocsi, Jalta, Picunda szál­lodáiban a napfényt és a tengerpartot kedvelőket. Kü­lönösen kedveltek azok a kombinált túrák, amelyeken egy hetet a tengerparton pi­henhetnek a résztvevők, a másik héten pedig ismerke­dő körúton vehetnek részt az ország más vidékein. Újdonság a külföldi autós­turisták számára szervezett program. Az Intourist az idén meg­emlékezik a fasizmus felett aratott győzelem 30. évfor­dulójáról, külön programo­kat szervez a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának nevezetes hadszintereire. Befejeződtek a gyermek­védelmi napok Épülamagasház Befejeződött a Csongrád megyei gyermekvédelmi na­pok rendezvénysorozata. Az ankétokon, előadásokon és vitákon több száz pedagógus, tanácsi do}go?6, . az egészsé­gesen fejlőiül és a problema­tikus gyerekek nevelésével foglalkozó szakember vett részt. A megye városaiban és községeiben ugyan eddig sem tekintették kampányfel­adatnak az ifjúságvédelmet, az előadássorozat azonban még jobban ráirányította a figyelmet az egyre aktuáli­sabb, jogos társadalrhi igény­re: az értelmes, harmonikus gyermeknevelésre. Az elő­adások többsége — más-más életkorról szólva és eltérő nézőpontokból — ennek az igénynek mindennapi felada­tait fogalmazta meg. A gyermekvédelmi napok záróünnepségét tegnap, pén­teken delelőtt a megyei ta­nács KISZ-klubjában ren­dezték meg. A tanácskozások tapasztalatairól szólva Han­tos Mihály, tanácselnök­helyettes elmondotta: a gyer­mekvédelem nem csupán a hivatásos pedagógusgárda feladata, ezt jól példázta ez a rendezvénysorozat is. Á társadalmi érdeklődés közép­pontjába kerültek az elmúlt évek központi intézkedései, az ifjúsági törvény, az okta­táspolitikai és közművelődési határozat, a családjogi tör­vény módosítása. Az ezekből adódó feladatokról gyakran esett szó a tanácskozásokon, melyek méltó fórumává vál­tak az eredményes ifjúság­védelemnek. A társadalmi gondoskodás rendszerének Csongrád me­gyei eredményeiről, a család­központú szemlélet kialakí­tásának újabb módszereiről adott számot a több száz elő­adás és ankét, tükrözve egy­úttal azt az elemző munkát is, amely Csongrád megyé­ben ss osszágos vizsgMáM­sóikat is megelőzve foglalko­zott a demográfia kérdései­vel. A gyermekvédelmi napok záróaktusaként tizenöt neve­lőszülő türelemmel, szeretet­tel végzett munkáját köszön­te meg a megyei tanács el­nökhelyettese a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet nevében, mely a veszélyeztetett gyer­mekek sorsával példamuta­tóan törődő hét hivatásos pártfogót is emléktárggyal jutalmazott. A megyei műve­lődési osztály felhívására ké­szített öt legjobb dolgozat írójának, a nevelőotthonok­ban dolgozó 11 pedagógusnak és a gyermekvédelem öt ál­talános iskolai aktivistáiának megjutalmazásában is tükrö­ződik a gyermekvédő mozga­lom rangja. A mozgalomé, mely a mindennapok gya­korlatában áldozatos munká­val tesz eredményes lépése­ket a veszélyeztetett KrraíHme­•asfc nsgsasö&ásá&fe, Aes S. Sándor felvétele Befejezte a DÉLÉP Újszegeden, a Bérkert utca és az Odesszai körút sarkán épülő magasház monolit betonszer­kezelének építését. Az eddig elkészült három szintre sze­relik a tizennégy lakó-, a két gépészeti és az egy fölépít­RmémyS emeletet. Felvételünk egy előregyártóit homlokzati Menetese beemeléséről készült. I

Next

/
Thumbnails
Contents