Délmagyarország, 1974. szeptember (64. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-01 / 204. szám

64. évfolyam 204. szám 1974. szeptember t„ vasárnap Ára: 1 forint VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! b) Vezetékes gáz jezett ár a gáz fűtőértékétől A vezetékes gáz árának füf5fn ~ **nt **** icn. _ helysegenkent változó. Bu­emelkedése kereken 20 szá- dapesten például a gáz ára zalék. A köbméterben kife- az alábbiak szerint alakul: Megnevezés városi gáz főzési, vfzmelegltési célra Ft/köbméter fűtési célra Ft/köbméter földgáz főzési, vízmelegítést célra Ft/köbméter fűtési célra Ft/köbméter régi ár új ár áremelés % 0,84 1,— 19,0 0,67 0,80 194 1,64 1,97 20,1 1,31 1,56 19,1 Nagykanizsán és környé­kén, valamint Hajdúszobösz­lón és néhány városigáz-szol­gáltatással rendelkező vidéki városban a városi gáz ára köbméterenként 16 fillérrel, a földgázé pedig köbméteren­ként 33 fillérrel emelkedik. Azokban a központi, vagy távhőellátási berendezéssel és meleg vízzel ellátott laká­sokban, ahol a szolgáltatott gázért átalányösszeget kell fizetni (gázmérő nélküli fo­gyasztók), az átalánydíjak 20 százalékkal — forintra kere­kítve — kerülnek feleme­lésre. (Folytatás az 5. oldalonj Átépítik a szentesi tévéállomást Függőlegesre kell maid állítani a vevőantennákat 'A tévé második műsorát Szegeden és Csongrád me­gyében jelenleg nem tudják fogni készülékeiken az előfi­zetők, noha ugyanannyi elő­fizetési díjat fizetnek, mint akik a második csatorna műsorát is élvezik. A szente­si tévéállomás, amely tizen­négy évvel ezelőtt lépett mű­ködésbe, a tévé második mű­sorának továbbítására nem alkalmas, éppen ezért napi­rendem van a rekonstrukció­ja, amelyhez már hozzá is kezdett a Posta Rádió- és Televízióműszaki Igazgatóság beruházási osztálya. Szeged lakosságát is élénken foglal­koztatja, valamint az állo­más adáskörzetében lakókat a szentesi tévéállomás átépí­tése, hogy mikortól kezdve tudják fogni a második mű­sort is. A Posta Rádió- és Televízióműszaki Igazgatóság beruházási osztályától ezzel kapcsolatban a következő információt kaptuk, a már folyamatban levő, s a követ­kező időszakra tervezett fej­lesztési munkákról: A szentesi tévéadó 1960­ban üzembe helyezett állo­másépülete és maga a to­rony már nem felelt meg a megnövekedett számú be­rendezés, valamint az an­tenna elhelyezésére. Ezért még 1968-ban megépítették az új adóépületet, amely a majd később beépítésre, fel­szerelésre váró készülékeket is be tudja fogadni. A már megkezdett rekonstrukció folytátásaként a negyedik ötéves tervben — 1975rig — elkészül a torony építése, megerősítése, meghosszabbí­tása. A jelenleg is működő, 20 kilowattos berendezést azo­nos teljesítményű új adó váltja fel, s a régi berende­zést tartalékként fogják ke­zelni. A Posta Rádió- és Te­levízióműszaki Igazgatóság beruházási osztálya az át­építés kapcsán arról is gon­doskodik, hogy a külföldi té­véadók okozta zavarokat ki­küszöböljék. Éppen ezért az új tévéadó a 10-es csatornán fog sugározni a mostani 11­es helyetti Ez azonban bizo­nyos technikai műveletek el­végeztetésére készteti az elő­fizetőket, ugyanis az új adó­antenna-rendszerrel áttérnek a függőleges adásra, tehát a jelenleg vízszintesen álló an­tennákat függőleges helyzet­be kell állítaniuk az előfize­tőknek is. A szentesi adó vételére való átállás két szakaszban történik: az új adóantenna­rendszer elkészültével át kell térni a függőleges polarizá­cióra, de egy ideig még a 11­es csatornán a régi adó su­gároz. Egy későbbi időpont­ban lép majd üzembe az új adóberendezés, és akkor vá­lik szükségessé átállni a 11­es csatornáról a 10-esre. Mind a polarizáció, mind a csatorna változásának idő­pontjáról a posta idejében értesíti, tájékoztatja előfize­tőit, továbbá a javítószolgá­latot és a kereskedelmet, hogy a szükséges előkészüle­teket elvégezhessék, és ne érjen senkit meglepetés. Mindez a rekonstrukció má­sodik szakaszához tartozik. Ez 1975 végéig tartalmazza a szükséges munkálatokat, amelyeknek költsége mint­egy 60 millió forint A szegedi 8-as csatomán működő reléadó továbbra is üzemben marad, éspedig vál­tozatlan műszaki jellemzők­kei. Aki tehát a szegedi adó vételére rendezkedett be, to­vábbra is változás nélkül veheti a műsort. A szóban forgó tervidőszakban helye­zik üzembe a 3 kilowattos ultrarövidhullámú „ adót, amely a harmadik müsbrt sugározza, mégpedig Szege­den előreláthatólag sztereó­minőségben lesz majd vehe­tő, természetesen megfelelő vevőkészülékkel és antenná­val. A megkezdett munkála­tok azután is tovább foly­nak majd. A következő terv­időszakban várható a máso­dik tévéműsor adóberendezé­se, és további ÜRH-adók lé­tesítése. A tervezett munká­latok szerint a második té­véprogram (UHF) sugárzásá­ra is alkalmas adó üzembe helyezése várhatóan 1980-ig elkészüL U F. Raúl Roa Budapesten Púja Frigyes külügyminiszter meghívá­sára szombaton hivatalos, baráti látogatás­ra Magyarországra érkezett dr. Raúl Roa, a Kubai Köztársaság külügyminisztere. A kubai külügyminiszterrel együtt Budapest­re érkezett felesége is. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Púja Frigyes és felesége, Rácz Pál külügyminiszter-helyettes, a Külügy­minisztérium több vezető munkatársa. Je­len volt a fogadtatásnál dr. Meruk Vil­mos, a Magyar Népköztársaság havannai nagykövete, és Floreal Chomon Mediavil­la, a Kubai Köztársaság budapesti nagy­követe Dr. Raúl Roa európai körutazása során érkezett tegnap hazánkba. Megelőzőleg pénteken Svájcban tanácskozást folytatott Pierre Graber svájci külügyminiszterrel. Az eszmecsere középpontjában nemzetközi és kétoldalú kérdések álltak. A kubai külügyminiszter életrajzát la­punk 2. oldalán ismertetjük. Görög jegyzék a NATO-hoz Diplomácia) források sze­rint Athén hivatalos jegy­zékben tájékoztatta a NATO tagállamait arról, hogy ki­lép a szövetség katonai szer­vezetéből és átveszi az el­lenőrzést az ország egész te­rülete, felségvizei és légtere felett. Tájékoztató a szeptember 1-én életbe lépő fogyasztói áremelések és jövedelem­növelő intézkedések végrehajtásáról Mint ismeretes, a kormány 1974. szeptember 1-i hatállyal a tüzelő­anyagok, hőszolgáltatások és üzem­anyagok árainak felemelését határoz­ta el, ezzel egyidejűleg jövedelemnö­velő intézkedéseket is elrendelt. A rendelkezések szerint minden munkáltató — a mezőgazdasági szö­vetkezetek kivételével — a vele mun­kaviszonyban, szövetkezeti tagsági vi­szonyban, a betegségi biztosítási kö­telezettség alá tartozó bedolgozó mun­kaviszonyban állók, valamint a fegy­veres erők és rendészeti testületek hivatásos tagjai részére 1974. szeptem­ber 1-től — abban a hónapban, amely­ben a dolgozó munkabérben, munka­díjban, keresetkiegészítésben, táp­pénzben és terhesség-gyermekágyi se­gélyben részesül — havi 50 forint ki­egészítést köteles folyósítani. A nyugdíjak, járadékok, a házas­társi pótlék és az egyéb rendszeres pénzbeli szociális ellátások (ideértve pl. a tsz-nyugdíjasokat és nyugdíjjá­radékosokat, hadirokkantakat stb.) összegét szeptember 1-től havi 50 fo­rinttal kell kiegészíteni. Havi 50 fo­rint kiegészítés illeti meg — a gyer­mekek számától függetlenül — a gyermekgondozási segélyt igénybe ve­vő anyát Jövedelemkiegészítést egy személy csak egy címen kaphat. A házastársi pótlékban részesülő nyugdíjasok — te­kintettel a jövedelmük alacsony szín­vonalára — a jövedelemkiegészítést mindkét címen megkapják. A kiegészítés az átlagbérbe nem szá­mít be, levonások nem terhelik, táp­pénzes állomány idejére is teljes ösz­. szegben folyósítandó. A kiegészítése­ket első ízben 1974. szeptemberében kell fizetni. A kormányhatározat alapján szep­tember 1-én életbe lépő fogyasztói ár­emelések az alábbiak szerint kerül­nek végrehajtásra. I. SZILÁRD TÜZELŐANYAGOK (SZÉN, BRIKETT, KOKSZ, TŰZIFA) ÁRVÁLTOZÁSA a) Szén és brikett ár. Megszűnik a lengyel láng­szén kettős ára. (Eddig a központi fűtésű lakásoknál A lakosság által felhass- sgyes szén- és brikettfajták nálfc szénféleségek és brikett- SZáZiÜék . ..,, . ... , ... kozott változik, fajták fogyasztói ára átla- Egyes szénféleségek ára a gosan 18 százalékkal emel- következőképpen alakul: kedik. Az átlagon belül az alacsony (48,— Ft/q), az Szén megnevezése régi ér Ft/q új ár áremelés % Ft/q berentel darabos szén tatai darabos szén dorogi rostált daraszén berentel díószén budapesti háztartási kevertszén Haldex szén (A példaként felsorolt árak Budapesten és Pest megyé­ben érvényes vasúti pályaud­vari telepi árak. Ezekhez ké­pest — a különböző vasúti fuvarköltségek miatt — egyes megyékben a szenek mázsánkénti ára legfeljebb 28,— 44,90 37,10 24,60 27,50 09,10 35,70 52,10 42,50 26,80 34,30 49,10 Brikett megnevezése régi ár új ár áremelés % tatabányai brikett Ft/q várpalotai brikett Ft/q NDK-brikctt Ft/q Az árváltozással egyidejű­leg néhány eddigi áreltérés megszűnik. Megszűnik a ha­fogyasztóknál magas Ft/q) ár érvényesült. 62,10 egyéb (79,— Az új ár egységesen Ft/q. b) Koksz A koksz fogyasztói ára át­lagosan 24 százalékkal emel­kedik. Néhány kokszfajta pá­lyaudvari telepi ára a követ­kező lesz: Koksz megnevezése régi ár új ár áremelés *h dió I. koksz Ft/q dió n. koksz Ft/q 97,— 116,50 84,— 108,— Továbbra ,is megmarad a lagosan 18 százalékkal emel­koksztüzelésű központi fűté- kedik. 1,60 forinttal lehet olcsóbb, más megyékben legfeljebb 1 forinttal lehet drágább.) A forgalomba hozott bri­kettek közül egyes brikett­fajták áralakulása a követ­kező: ses lakóházak mázsánkénti 16,— Ft-os árkedvezménye, c) Tűzifa Budapesten a pályaudvari telepről házhoz szállított tű­zifa ára az alábbiak szerint A tűzifa fogyasztói ára át- változik: Megnevezés régi ár új ár áremelés •/« 51,— 55,20 8,2 44,— 49,20 11,8 67,60 77,60 14,8 zai szeneknél a központi fű­téses lakásoknál alkalmazott mázsánkénti 1,50 Ft-os fel­konyhaí'a Ft/q kandallóra Ft/q Vidéken a tűzifa fogyasztói árának emelkedése a feldol­gozás fokától (hasáb-, do­rong-, kandalló-, vagy kony­hafa) a kiszolgálás helyétől (pályaudvari vagy belterületi telep), valamint a termelés helyétől való távolságtól füg­gően 11,8 százalék—21,5 szá­zalék között ingadozik. A feldolgozatlan tűzifa fogyasz­tói ára kisebb,-a feldolgozott tűzifáé pedig nagyobb már­tékben emelkedik. IL EGYÉB TÜZELŐANYAGOK (TÜZELŐOLAJ, VEZETÉKES GÁf, PROPÁN-BUTÁN GÁZ) ÁRVÁLTOZÁSA ABC és étterem Tarjáéban Tarjánhan, a Csillag téren ABC­áruházat, éttermet és presszót épít a 3L számú Állami Építőipari Vállalat és az ALÉP. Az áruház alapterülete 1308 négyzetméter, a mellette készülő étteremé a presszóval együtt 750 négy­zetméter. Képriportunkat az építkezés részleteiről készítettük: i^z ALÉP dol­gozói a betonalapot készítik az áru­ház kőrüL — Az ABC-t és az étter­met fenyőfa ráccsal kötik össze. a) Tüzelőolaj (Mekalor) A háztartási tüzelőolaj ára a következőképpen alakul: Megnevezés régi ár új ár áremelés % kútnál, UI. kisker. forg. kimérve Ft/liter 1,50 2,10 tankautóban Ft/liter 1,85 . 2,20 bordóban Ft/liter 1,93 2,30

Next

/
Thumbnails
Contents