Délmagyarország, 1974. augusztus (64. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-01 / 178. szám

64. évfolyam 178. szám 1974. augusztus 1., csütörtök Ára: 80 fillér VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Köszöntjük Sierro Leone államfőjét Hazánkba látogat az af­rikai Sierra Leone-i állam­fő. dr. Siaka Stevens köz­társasági elnök, hogy viszo­nozza Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökérvek tavaly őszi hivatalos láto­gatását. Személyében a mai Afrika egyik legérdekesebb személyiségét látjuk ven­dégül, aki határozott bel­politikájával és haladó, el nem kötelezett külpolitiká­jával mindinkább felkeltet­te a világ közvéleményé­nek érdeklődését, és a fel­szabadulásért, a gazdasági megerősödésért küzdő afri­kai népek elismerését. Losonczi Pál tavalyi lá­togatása alkalmából a Sier­ra Leone-i sajtó méltatta annak jelentőségét, hogy ő az első államfő, aki orszá­gunkba látogat. A magyar államfőt és kíséretét a Sierra Leone-i nép minde­nütt nagy lelkesedéssel fo­gadta. A tárgyalásokon megállapították, hogy a két ország mélységesen egyet­ért az ENSZ alapokmányá­nak rendelkezéseivel, a bé­ke és biztonság ügyének támogatásával, a gyarmati rendszer, a fajüldözés ma­radványainak felszámolá­sával A két ország kapcsolatai az elmúlt évek során a kölcsönös érdekek alapján bővültek. (Sierra Leone ex­portjának 65 százalékát az ott bányászott gyémánt je­lenti, továbbá tíz százalé­kát a vasérc, és bíznak a molibdén-, platina- és krómércbányák feltárásá­ban.) A bányászatban dr. Siaka Stevens határozottan, A pártkongresszus tiszteletére i állami közbeavatkozással serkenti a fejlődést. Most Magyarország és Sierra Leone gazdasági kapcsola­tainak erősödésére számít­hatunk. Semmi kétségünk, hogy kedves vendégünk látoga­tása megerősíti a tavaly ki­alakult személyes kapcso­latot hazánk vezető politi­kusaival. Dr. Siaka Ste­vens, aki élvezi az afrikai, harmadik világhoz tartozó országok bizalmát és meg­becsülését, s aki a világ nagy nemzetiközi kérdései­ben a miénkhez oly közeli nézeteket vall — maga mondta . egy nyilatkozatá­ban, hogy külpolitikájának alapja: nyitás mindenfelé. Magyarország népe ha­sonlóképpen — nyitott szívvel, barátsággal kö­szönti magas rangú vendé­gét. Költségmegtakarítás a gumigyárban Diplomaátadás a Zrínyi katonai akadémián Szerdán ünnepélyes kül­sőségek között adták át a diplomákat a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián az idén végzett hallgatóknak. Az akadémián rendezett ünnep­ségen megjelent Czinege La­jos vezérezredes, honvédelmi miniszter, i'app Dezső, az MSZMP KB osztályvezető­helyettese, Trombitás Dezső miniszterhelyettes, a kor­mány honvédelmi bizottsá­gának titkára. Király And­rásné, az MSZMP budapesti bizottságának titkára, Papp Árpád vezérőrnagy, a mun­kásőrség országos parancs­noka, Kónyi Gyula rendőr vezérőrnagy, belügyminisz­ter-helyettes, Úszta Gyula altábornagy, a Partizán Szö­vetség titkára. Ott voltak az ünnepi eseményen a nép­hadsereg tábornoki és pa­rancsnoki karának tagjai, továbbá V. K. Andrujescsen­ko altábornagy, a Varsói Szerződés egyesített fegyve­res erői parancsnokságának magyarországi képviselője, valamint B. P. Ivanov ve­zérezredessel az élen az ide­iglenesen hazánkban állomá­sozó déli hadseregcsoport pa­rancsnokságának képviselői. A honvédelmi miniszter fogadása és a Himnusz el­hangzása után felolvasták a honvédelmi miniszter ez al­kalomból kiadott parancsát, ismertették a vizsgabizottság döntését, majd Tóth Lajos vezérőrnagy, a Zrínyi Mik­lós Katonai Akadémia pa­rancsnoka kiosztotta a dip­lomákat. Külön díszparancs efnlékezett meg a kiválóan végzett hallgatókról. Az aka­démia parancsnokának be­szédét követően Demcsik László százados szólt a vég­zettek nevében. A Taurus Gumiipari Válla­lat Szegedi Gumigyárában is értékelték a kongresszusi és a felszabadulási munkaver­seny első félévi eredményeit. Mint a legtöbb szegedi üzemben, itt is a szocialista brigádok a mozgató erői, kezdeményezői a versenynek, élenjárnak a teljesítmények­ben. A gumigyárban már az első negyedév végén is fi­gyelemmel kísérték a ver­seny alakulását, üzemek kö­zött, a szocialista brigádok vetélkedését és az egyéni vállalások sorsát. Az értéke­lés pontozásos rendszerben történik. Az egyes üzemrészek ver­senyében mindkét negyed­évben azonos az élvonal; a sorrend: Tömlő I., Henger, Szövetkenő. Az első helye­zett tömlőkészítő üzem közel 7 százalékkal túlteljesítette féléves termelési térvét, a termelékenységet 11,4 száza­lékkal növelte, több mint egy millió forinttal csökken­tette az önköltséget. Ami a brigádokat illeti, igen szo­ros a küzdelem a József At­tila és a Puskás Tivadar ne­vét viselő szocialista kollek­tívák között, mindössze 4,3 pont a különbség az előb­biek javára. A „Puskás Ti­vadar" brigád tavasszal ki­váló címet nyert, lelkesedé­se mégis töretlen. Az elmúlt fél évben 418 óra társadal­mi munkával különböző elektronikus berendezéseket szereltek fel az üzemrészek­ben, amelyek a termelési folyamatok korszerűsítését segítik elő. Kiemelkedő tel­jesítményt nyújtott az első negyedévben a „Gagarin", a másodikban pedig a „Bánki Donát" szocialista brigád. Az egyéni versenyben mindkét negyedévben egy­aránt az első hat helyezett között találjuk Gátszegi Ist­vánt és Sipos Imrét a mély­fúrótömlő készítők közül, Skultéti Lajost pedig a he­veder javító részlegből. Leg­magasabb pontszáma Gát­szegi Istvánnak van a fél évben. A gumigyár termelési eredményei mindezeknek kö­vetkeztében kedvezően ala­kultak. A tervet idáig 5 szá­zalékkal teljesítették túl, hét millió forintnál is több az összes költségcsökkentés. A tőkés országokba irányuló exportot 30 százalékkal vál­lalták növelni, az eddig el­telt időre eső résznél ebből már majdnem 10 százalékkal többet teljesítettek. Termé­szetesen ezek az eredmények nagy hatást gyakorolnak a nyereség képződésére is. Az első fél év tervénél 28,5 szá­zalékkal több most a nyere­ség, ha nem csappan a mun­kások lelkesedése — márpe­dig minden bizonnyal nem —, akkor ennek egyenes kö­vetkezménye, hogy több lesz év végén a felosztható alap, mint tavaly volt. A terme­lékenység emelkedett, nem pedig a létszám. A gumigyáriak a termelési feladatokon túl — hasonlóan a város többi üzeméhez — Szeged felszabadulásának tiszteletére is számottevő társadalmi munkát végez­nek. Szocialista szerződést kötöttek két óvodával is, en­nek keretében a Földműves utcai óvoda gyermekeinek bordásfalat, napernyőket, má­szó hidat, védőrácsokat ké­szítettek, bővítették a beren­dezési tárgyak lajstromát ál­ló fogassal és virágtartókkal. A kiskundorozsmai Kossuth utcai óvodában újra festet­ték az udvari játékokat, fel­ásták, rendbetették a kertet. A gyár játékokat is vásárolt, amiknek nagyon örültek a gyerekek és az óvónők egy­aránt. Erre az anyagi fede­zetet kommunista műszakon teremtették meg a KISZ­fiatalok, a megmaradt pénzt pedig többek között a nagy­családosok segítésére fordí­tották. Az emberi kapcsolatok erő­sítését is szolgálja a gumi­gyári munkaverseny, hasz­nos az üzemi demokrácia ki­bontakozásának szempontjá­ból is. Nyilvánvalóvá vált, hogy közösek az érdekek, ennélfogva a tennivalók is. Igazi „versenyláz" van, min­denki igyekszik megtenni a tőle telhetőt, a legtöbbet, amit nyújtani tud. Így talál­nak megelégedést a munká­ban, méltán rászolgálnak az erkölcsi elismerésre és a jutalmazásra is. B. L Az aratás legforróbb napjai A 30—32 fokos kánikulád forróságban végre felszáradt a gabona, az arató-cséplő gépek az ország egész terü­letén minden időt kihasznál­va működnek. összesen mintegy 13 000 kombájn dol­gozik. Az aratás műszaki előké­születei idén jól sikerültek, a gépek megfelelően felké­szítve várták a csúcsszezont. A MEZŐGÉP Tröszt válla­latainál összesen 971 kom­bájnt szereltek össze, ezeket a gépeket a szovjet és az NDK-beli mezőgazdasági gépgyárakban készítették, s az aratásra érkeztek be az országba. A gyomosodás miatt külö­nösen ügyelniük kell a kom­bájnosoknak a helyes gép­beállításra. A korábbi eső­zések nyomán ugyanis a ga­bonatáblákban megerősödtek a gyomnövények, ezek erős­szárú rostjai feltekerednek az aratóberendezés dobten­gelyeire, és gyakran előfor­dul, hogy tengelytörés miatt le kell állítani a berendezé­seket. A MEZŐGÉP Tröszt szerelői 300 szervizgépkocsi­val járják a határt. Csokros paprika A Zöldségtermesztési Kutató Intézet kalocsai fűszerpaprika­kutató állomásán, a kedvezőtlen időjárástól függetlenül, szépen fejlődik a Kalocsai D—601-es csokros fűszerpaprika. A nagyüzemi termesztésre alkalmas fajtákat az állomás to­vább nemesíti. Képünkön: Greksa Zsuzsanna és Lakatos Tiborné az öntözési kísérleti parcellákon a termés fejlett­ségét méri. Folytatják a tarjáni záportározó építését Korábban már többször beszámoltunk arról, hogy társadalmi munkában meg­kezdték a tarjáni záportáro­zó tó medrének mélyítését, a környező terep rendezését A városi pártbizottság és a tanács által kezdeményezett munkák révén már kiala­kult a leendő csónakázótó körvonala s a szánkópályá­hoz szükséges föld egy ré­szét is elhelyezték a töltés­oldalban. A vízügyi igazga­tóság dolgozói és gépei feb­ruár 5-én kezdték meg a nehéz földmunkát, s május közepére végeztek felada­tukkal. A kiemelt föld el­szállítását az olajipar szál­lítási üzemegységének és a Volánnak a dolgozói vállal­ták. Szabad szombatokon, munkaidőn kívül szállították el a földet. Ebben a munká­ban részt vettek vízművek, a KPM közúti igazgatóságá­nak és az olajipar dorozsmai telepének dolgozói is. A gépi földmunkák befe­jeztével most új szakaszba lépett a záportározó, illetve a tó építése. Tegnap, szer­dán a társadalmi munkában részt vevő vállalatok képvi­selői megbeszélésen vettek részt a városi pártbizottsá­gon, ahol megállapodtak a további feladatokban. A megbeszélésen részt vett dr. Varga Dezső, a pártbizottság titkára is. A megállapodás értelmé­ben a Szegedi Tervező Vál­lalat dolgozói még a héten megkezdik a tó partvonalá­nak kitűzését, hogy a jövő hét elején az olajipar fúrási üzemének egy brigádja hoz­záfoghasson a finomabb földmunkákhoz, a végleges partvonal kialakításához. Ha szükséges, a városgazdálko­dási vállalat dolgozói is részt vesznek ebben a munkában. Időközben a 600-as szak­munkásképző iskola tanulói oktatóik irányításával — méretre hajlítottak 140 má­zsa beonvasat, s a jövő hé­ten a földmunkával előké­szített partszakaszokon már megkezdhetik a betonozást a szakmunkástanulók. A szük­séges betont és sódert a DÉ­LÉP adja, amivel a fiatalok burkolják majd a tó partját és alját. Felvonulási épüle­tekről a Szegedi Magas- és Mélyépítő Vállalat gondos­kodik, amelynek dolgozói szintén részt vesznek a beto­nozásban, s akik összesen 13 ezer társadalmi munkaórát vállaltak a tó készítésében. A szánkópálya építéséhez még szükséges földről a be­ruházási vállalat gondosko­dik, az elektromos munká­kat, a világítás szerelését pedig az áramszolgáltató dolgozói vállalták magukra. Hamarosan szükség lesz majd a tarjániak közvetlen segítségére is. A szakértel­met igénylő munkákat el­végzik az említett vállalatok hozzáértő dolgozói, ám a tó medrének és a szánkópályá­nak az egyengetésében már számítanak a környéken la­kók, a tarjániak segítségére is amellett, hogy a KISZ már vállalta e munka egy részét. Amikor szükség lesz erre a segítségre, hírt adunk majd róla. Kitüntetés A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Lőrinc Imre nehézipari minisztériu­mi államtitkárnak több év­tizedes eredményes gazdasá­gi munkássága és politikai tevékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitünte­tést adományozta. A kitün­tetést Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke adta át,'

Next

/
Thumbnails
Contents