Délmagyarország, 1974. június (64. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

W\bo VftÁG PÜÖLITÁRfAf, EGYESÜLJETEK! •«« > DELMAGYARORSZAG MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRTLAPJA 64. évfolyam 126. szám 1974 június ío, szombat Áraá 80 fillér Három hónappal hamarabb Megrövidítették a szerelést a gázüzem bővítésénél Egy éwel ezelőtt állították föl Szegeden a gázüzem bő­vítését jelentő új tornyokat. Akkor azt mondtuk híradá­sunkban, hogy a technoló­giai szereléssel ebben az év­ben, szeptember végéig ké­szen lesznek. Módosult a határidő, a Gyár- és Gép­szerelő Vállalat szegedi ki­rendeltsége szocialista szer­ződésben vállalta, hogy há­rom hónappal megrövidíti a szerelési időt, szeptember 30. helyett június 30-ig befejezi munkáját. Három hónappal hamarabb kezdhetnek tehát munkához a műszerek sze­relői, és kilencven nappal előbb kezdheti meg működé­sét a propán-bután gázt, ga­zolint és izopentánt adó üzemrész. A KISZ-fiataloktól indult a kezdeményezés, a vállalat fiataljai védnökséget vállal­tak a jelentős munka fölött, és csatlakozásra hívták a közreműködő társvállalatok fiataljait is. Mostanáig 900 óra társadalmi munkát vé­geztek, összesen 2 ezer órát vállaltak. Természetesen nem lehet csupár. társadal­mi munkaval három hónapot nyerni, a védnökség népgaz- geden. a nyár közepén hoz­dasági előnyeit látva az öt- zálátnak a gázüzem „tükör­ezer dolgozót foglalkoztató képét" jelentő második üzem vátlalat szaz szakembert tornyainak fölállításához, küldött még az algyői me- Végeredményben tehát há­dencébe. hogy segítsék a rom hónappal hamarabb megkezdett munkát. kezdődhet egy másik, jelen­A vállalat munkája ezzel tős beruházás megvalósítása még nem fejeződik be Sze- is Nőtt a közös terület Kiváló a domaszéki Béke Szakszövetkezet A szakszövetkezetek elő- egyre erősödik a kapcsolat szőr tavaly csatlakoztak a többi taggal is. A szántást külön feltételekkel a ter- szinte mindenütt a szövet­melőszövetkezetek évenként kezet gépei végzik, az ara­ismétlődő munkaversenyé- tást is, palántázást is. Száz hez. Első ízben a domaszéki hold paprika- és százötven Béke Szakszövetkezet nyerte hold kukoricaföldön végez­el a Kiváló Szakszövetkezet ték el a vegyszeres gyomir­cimet. tást, a tagok igényei szerint. Egyre nő a közösen mű- Minden tagja részére igyek­velt terület ebben a szövet- szik a szövetkezet a legopti­kezetben, évenként átlagosan málisabb termelési lehetősé­ötven holddal, anélkül, hogy get biztosítani — negyven adminisztratív eszközökkel vagon műtrágya és 400 ezer vagy rábeszéléssel sürget- forint értékű növényvédő nék. A másik alapvető ten- vegyszer beszerzéséről gon­dencia, hogy a közös földte- doskodott —, és minden rületen korszerű, nagyüzemi megtermelt árut átvesz to­gazdálkodást igyekeznek vábbi értékesítésre. Tavaly folytatni. A csatlakozó kis 16 millió 500 ezer forintot parcellák összeszántását tett ki a felvásárolt állat és minden esetben tereprende- zöldség értéke, zés és talajjavítás előzi meg. A tegnapi küldöttközgyű­Sovány homokból jó termő- lésen Markovics József, a föld lesz, a szőlő például 80 Mezőgazdasági és Élelmezés­mázsát adott tavaly, hol- ügyi Minisztérium főosztály­dánként. Kedvelt terméke a vezetője adta át a kiváló város szomszédságában mű- szakszövetkezetnek az elis­ködő szövetkezetnek a földi- merést jelentő oklevelet. Ki­eper. Fólia nélkül, öt holdon váló dolgozó jelvénnyel ju­termelik, évenként 80 ezer talmazták Bálint Istvánné, forintot fizet holdanként. Kónya András, Magyari A földiepret csak kézzel Szilveszter, Masa Miklós és szedhetik, éréskor tehát sok Papp János munkáját, mi­kézre van szükség. Egész év- niszteri dicséretben Bába ben szeretnének az itt dol- Istvánné és Bálint Szilvesz­gozók számára tisztességes ter részesült, jövedelmet biztosítani, ezért Részt vett az ünnepségen kötöttek egyezseget a kon- Jahni László, a járási párt­zervgyárral. A kész konzer- bizottság titkára, Somogyi vek csomagolását vállalták. Ferenc, a megyei pártbizott­A szakszövetkezet 447 tag- ság munkatársa, és Gyuris ja közül 106 állandóan a kö- Szilveszter, a megyei tanács zös területen dolgozik, de osztályvezető-helyettese is. Somogyi Károlyné felvétele Nagy magasságban dolgoznak a szerelök Felavatták a Sió-torkolati művet Dégen Imre államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke avatta fel tegnap a Sió-torkolati művek Rámu­tátott, hogy a kereken 350 millió forint költséggel épí­tett mű elkészültével kiala­kult a Sió völgyét védő kor­szerű árvízvédelmi rendszer. Ez szerves része a Sió egész hosszára és a Balaton egész térségére kiterjedő átfogó fejlesztési koncepciónak. Eszerint a Sió teljes csator­názásával állandó hajóút alakul ki a Balaton és a Duna között. Ozora és Siófok között már meg is kezdő­dött a Sió-meder bővítése, rendezése, és még az v idén hozzáfognak a siófoki le­eresztőzsilip bővítéséhez, majd a Kapos-torkolat alat­ti mederszakasz rendezéséhez is. Biszku Bélát fogadta J. Broz Tito Joszip Broz Tito. a Jugo­szláv Kommunisták Szövet­ségének elnöke Belgrádból való elutazása előtt fogadta a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak küldöttségét, amely részt vett a JKSZ X. kongresszu­sán. A delegációt Biszku Béla, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkara vezette. Az MSZMP Központi Bi­zottságának a JKSZ X. kongresszusán részt vett kül­döttsége pénteken Belgrád­ból hazaérkezett. Biszku Bé­la nyilatkozatát a JKSZ kongresszusáról a 2. oldalon ismertetjük. Illést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Ta­nács elfogadta az állami né­pességnyilvántartásra vonat­kozó törvényerejű rendele­tet, amely bevezeti az egysé­ges és a korszerű gépi tech­nikán alapuló személyi nyil­vántartást. Az állami népes­ségnyilvántartás az ügyinté­zés korszerűsítését szolgálja. Az Elnöki Tanács törvény­erejű rendeletet hozott a közrendre és a közbiztonság­ra különösen veszélyes visz­szaeső bűnözőkkel szembeni szigorított őrizetről. Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésére vo, natkozó törvényerejű rende­let — amelyet az Elnöki Ta­nács megtárgyalt és elfoga­dott — lehetővé teszi a csa­ládjukat, kiskorú gyerme­keik fejlődését, környezetük biztonságát veszélyeztető, a közrendet és a munkahelyi rendet zavaró alkoholisták kötelező gyógykezelésének elrendelését. A gyógykeze­lést munkaterápiás intézet­ben hajtják végre, a járás­bíróság határozata alapján. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyekben döntött. Előkészületek az ünnepi hetekre Ót szabadtéri bemutató — Vendégművészek a Turan« dotban — Szegedi sajtótájékoztató Budapesten Hagyomány, hogy a Szege­di Ünnepi Hetek előkészü­letei során a fesztivál intéző bizottsága Budapesten is in­formálja a sajtó képviselőit a nyár várható eseményeiről. Tegnap délelőtt a Magyar Újságírók Országos Szövet­ségének székházában Papp Gyula, a Szeged városi ta­nács elnökhelyettese, az in­téző bizottság elnöke tartott lett es folklór ­rövid tájékoztatót, melyre ta Papp Gyula, eljött Marton Endre, a bu- a szabadtéri játékokon dapesti Nemzeti Színház idén ö bcmulató üzenöt elő_ igazgatója, aki iden is erde­körülbelül ugyanannyi, mint nin-renddel kitüntetett Be­az elmúlt évek hasonló idő­szakában, Többször elmond­tuk már, a játékok koncep­cióján nem változtatunk, a hazai és a nemzetközi kul­túra értékeiből a legkiválóbb alkotásokat úgy választjuk ki. hogy helyet kapjon a próza, opera, daljáték, ba­hangoztat­kelt a Dóm téri műsorban. — Tavaly rendeztük meg a tizenötödik évadunkat, mely a szabadtéri színházak hazai történetében egyedülálló sorozat — méltatta bevezető­jében Papp Gyula a szegedi játékok jelentőségét. — A mérieg is kedvező, az elő­adások 1 millió 200 ezres nézőszáma kultúrpolitikai ér­tékmérő, s annak is örültünk, caaik hogy tavaly 76 ezren látták a szabadtéri műsorait. Nem lehet véletlen, hogy olyan fontos dokumentum, mint a párt közművelődési határo­zata, név szerint tesz emlí­tést a Szegedi Szabadtéri Já­tékokról, vagyis az ügy or­szágos jelentőségűvé vált. Az ünnepi heteket július 7. és augusztus 20. között ren­dezzük, ezen belül a sza­badtéri játékokat július 20­tól, mint általában. Szűk két hónappal a nyitány előtt jól haladnak az előkészületek, eddig 50 ezer jegy kelt el, Győri Imre látogatása Kőbányán Győri Imre, az MSZMP Ezt követően Győri Imre a Központi Bizottságának tit— kerületi vezetők társaságá­kára pénteken. Somogyi Sán- ban megtekintett néhány lé­dornak, a budapesti pártbi- tesítményt. zottság első titkárának tár- Ezután felkereste az Egye­saságában, látogatást tett a sült Villamos Gépgyár kis­X. kerületben. motor gyáregységét, ahol Győri Imre beszelgetést Lakatos László pb-titkár és folytatott a kerületi párt-, Viosz László műszaki igaz­állami és társadalmi szervek gató fogadta. A gyár mun­vezetőivel, amelynek során kajáról szóló tájékoztatás Szkali József adott tájékoz- után a házigazdák bemutat­tatást a X. pártkongresszus ták a gyáregység munkáját, határozatainak végrehajtásá- Győri Imre délután aktíva­ról, a kerület politikai, gaz- értekezleten vett részt, ahol dasági helyzetéről, a kerü- időszerű bel- és külpolitikai letfejlesztésről, további ten- kérdésekről adott tájékozta­nivalókről. tást adását rendezik meg. Vö­rösmarty kétrészes történel­mi drámája, a Czillei és a Hunyadiak premierje nyitja a sort, a budapesti Nemzeti Színház társulatának előadá­sában, Marton Endre rende­zésében, Varga Mátyás dísz­leteivel. A budapestiek nyol­szezonban játsszák már színházukban. Szegeden eljutnak a kétszázadik elő­adáshoz, melyről Marton Endre elmondta, igazi pre­mier lesz, hiszen a környe­zet sajátságaihoz igazítják. A főbb szerepekben Sinko­vits Imrét, Szacsvay Lászlót, Kállai Ferencet, Szersén Gyulát, Lukács Margitot lát­hatja a közönség, lényegében a teljes budapesti szerep­osztást, egyetlen kivétellel: Hunyadi Mátyás a Madách Színházhoz szerződölt Sztan­kay István helyett a fiatal Maróti Gábor lesz. A János vitézt ötödízben újítják föl a szabadtéri játékokon, nem­csak a tavalyival egyező ter­vezői elképzelések szerint, hanem hasonló szereposztás­ban is. Tehát Szalatsy Ist­ván vezényel, a díszleteket Sándor Lajos tervezi, a jel­mezeket Márk Tivadar, a rendező Horváth Zoltán, és a szereplők zömét — Tur­pinszky Béla, Házi Erzsébet és Gobbi Hilda mellett — a Szegedi Nemzeti Színház kitűnő művészei alkotják. Az államközi kulturális egyez­mény keretében idén első íz­ben látogat Magyarországra, a Szegedi Szabadtéri Játé­kokra a kitűnő minszki ba­lett, mely Csajkovszkij mű­vét A hattyúk tavát mutatja be, augusztus 3-—4-én. A Le. lorusz Állami Akadémiai Nagyszínház balettegyütte­sének szólistái gyakran sze­repelnek külföldi színpado­kon, a társulat azonban most utazik először külföldre. Ki­lenc év után tűzik műsorra Puccini Turandotját. Vaszy Viktor vezényletével, Szine­tár Miklós rendezésében, külföldi vendégművészek­kel. A címszereplő Mária Angéla Rosatti, s a tenor főszerepet (Kalafot) eneklő Gaetano Bardini olasz, Liu: Delfina Ambrózia lengyel szólista, mellettük a főbb szerepekben Gregor József, Radnai György, Palcsó Sán­dor, Külkei László. Réti Csaba és Börcsök István. Oj műsorával érkezik Szegedre a Magyar Állami Népi Együttes, mely augusztus 15 —18—20-án a Rábai Mik. lós tervezte kétrészes ösz­szeállítását mutatja be, Táncra, muzsikára címmel. A szabadtéri játékokat ki­egészítő közel fél száz prog­ram hat hét alatt bonyoló­dik le, s Papp Gyula elmon­dotta, hogy elsősorban a ze­nei és képzőművészeti ren­dezvényeket igyekeztek fej­leszteni. Így a 12 képzőmű­vészeti kiállítás önálló kis­fesztivált alkot, felújítják a Muzsikáló Udvar koncertje­it a városi tanácsház udva­rán, újdonságnak számít a Tisza-part közelében. a Vár­kertbe tervezett hangverseny a Camerata Hungarica An­tiqua együttes föllépésévé!. A tömegrendezvények sorában politikai jelentőségűek a Szegedi Ifjúsági Napok, tíz­ezer fiatal szervezett ven. dégjárása Szegeden, a szak­szervezeti néptáncegyüttesek pedig idén minősítő verse­nyen vesznek részt, nemzet­közi folklórversenyt a jövő­ben kétévenként rendeznek. Tapasztalat, hogy nyáridő­ben 4—500 ezer vendég for­dul meg Szegeden, így vár­ható idén is, ami a városban teljes telítettséget jelent. Ezért az ünnepi hetek ko­molyabb fejlesztesét a jövő-; ben nem tervezik. h J á

Next

/
Thumbnails
Contents