Délmagyarország, 1974. május (64. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-01 / 100. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYES ÖLJETEK! ' 64. évfolyam m • mm 100. szám DELMAGYARORSZAG ÉLJEN MÁJUS ELSEJE! MÁJUSI SEREGSZEMLE Irta: Herezeg Károly, a SZOT titkára [HA SZEGEDEN: Ezen a napon a mun­kásemberek, az öntuda­tos, szervezett dolgozók világszerte gyűléseken, tüntetéseken seregszem­lét tartanak, felmérik harcuk eredményeit és feladatait, hitet tesznek a nemzetközi munkás­szolidaritás eszméi mel­lett. Az idei május elsejét győzelmi ünneppé avat­ják azok a kedvező vál­tozások, melyek a nem­zetközi helyzetben ta­pasztalhatók. A háborús tűzfészkek lokalizálásá­ban elért sikerek, a kü­lönböző társadalmi rendszerű államok hé­kés egymás mellett élé­sének, a vitás kérdések­nek a realitások alapján való rendezésének ered­ményei, az európai biz­1 tonsági konferencia ügyének előrehaladása — hogy csak a legfontosabbakat említsem —, mindezek­hez a sikerekhez jelentősen hozzájárult a nemzetközi munkásosztály, a világ dolgo­zóinak lankadatlan harca, testvéri szoli­daritása. Ezek az eredmények arról győzik meg a béke, a társadalmi haladás híveit, hogy nem voltak hiábavalók a tiltakozó gyűlések, tüntetések, az együttérzést ki­fejező akciók, s arra ösztönzik a sikerek részeseit, hogy erejükben bízva tegyenek további erőfeszítéseket a nemzetközi reak­ció próbálkozásainak visszaverésére. Az imperializmus, a hidegháborús cso­„ portok kísérleteket tesznek az enyhülési folyamat megállítására, akadályozzák a vietnami, a közel-keleti igazságos és tar­tós béke megteremtését. A nagy nemzet­közi monopóliumok megújuló támadást intéznek a dolgozók életszínvonala, de­mokratikus szabadságjogai ellen. Chilében és más országokban fasiszta, militarista, puccsista csoportok kegyetlenül üldözik az igaz hazafiakat, demokratákat, a haladás híveit. A világ népei, a haladó, demokratikus, antiimperialista, békeszerető erők képesek megfékezni a reakció, az imperializmus, az agresszív militarizmus erőit, ha szoro­sabbra zárják soraikat, és állhatatosan harcolnak. Ezért az idei május elsején is hitet teszünk harci elszántságunkról, s messze hangzó szóval kiáltjuk a jelszót: Erősítjük a világ dolgozóinak összefogását, az imperializmus ellen! Biztonságot Euró­pának! Békét Vietnamnak! Igazságos ren­dezést Közel-Keleten! Le a fasiszta dikta­túrával Chilében! A magyar munkásosztály, az öntudatos, szervezett dolgozók mindig híven teljesí­tették kötelezettségüket ebben a nemzet­közi küzdelemben. Nemzetközi politikánk alapja a Szovjetunióval és a baráti szo­cialista országokkal való őszinte barátsá­gunk, hűségünk a proletárnemzetköziség eszméjéhez, ez ad súlyt szavunknak a nemzetközi küzdőtéren. Külpolitikánk és belpolitikánk, az orszá­gunkban folyó szocialista építőmunka kö­zött szoros összefüggés van. Ha jól men­nek nálunk a dolgok, erős a munkásha­talom, és sikereket érünk el a szocialista társadalom építésében, akkor nemcsak népünk bizalmát és támogatását érdemel­jük ki, hanem a világ, külföldi barátaink megbecsülését is. Felelősséggel tartozunk nemcsak saját népünknek, hanem a nem­zetközi munkásmozgalomnak, a haladás minden hívének. Az idei május elsejét köszöntve arról adhatunk számot, hogy megfeleltünk en­nek a kettős felelősségnek. Jelentős sike­reket értünk el pártunk vezetésével az új társa­dalom építésében, a gazdasági építőmunká­ban, népünk jólétének, műveltségi színvonalá­nak emelésében. Pártunk Központi Bi­zottságának legutóbbi ülése joggal állapíthat­ta meg, hogy meggyor­sult és újabb lendületet kapott a X. kongresszus határozatainak végre­hajtása, erősödött a munkásosztály vezető szerepe, tovább szilár­dult a munkásosztály és a parasztság szövetsége, a szocialista nemzeti egység. Az elmúlt időszak eredményeire támasz­kodva azon munkálko­dunk, hogy a munkás­osztály társadalmi poli­tikai súlya tovább nö­vekedjék, anyagi és kulturális hely­zete javuljon, fokozódjon hatása a Kultúrára és a közgondolkodásra. Ez meg­felel a társadalom valamennyi dolgozója érdekeinek. Munkásosztályunk nemegyszer bizonyí­totta a többi dolgozók ügye iránti odaadá­sát. A munkásosztály vezetésével lépett a parasztság, a nagyüzemi gazdálkodás út­jára, és sokoldalú gondoskodása eredmé­nyeként szilárdultak meg a termelőszö­vetkezetek, emelkedett gyors ütemben a parasztság jövedelme, elérve a városi munkások átlagkeresetének színvonalát. A munkásosztály a szocializmus építésének grandiózus távlatait feltárva adta meg a lehetőséget az értelmiség alkotó energiái kibontakoztatásához. A szocialista építő­munkában élen járva a munkásosztály történelmileg bizonyította elhivatottságát társadalmunk vezetésére, s kivívta a többi dolgozók megbecsülését. A munkáshata­lom, a szocializmus teremtett olyan érdek­közösséget, amelynek alapján szilárd nem­zeti egység kovácsolódhatott ki. Ezért vált a mi országunkban május elseje a mun­kásosztály ünnepéből az egész dolgozó nép ünnepévé. A szocializmus építésében elért sikere­ink alapja pártunk kipróbált, kiegyensú­lyozott politikája. E politikát a marxiz­mus—leninizmus elveihez való hűség hat­ja át, változatlan alapelveire támaszkodva, a gyakorlat tapasztalatai, a fejlődés új igé­nyei szerinti megújulás jellemzi. A Köz­ponti Bizottság legutóbbi ülésének határo­zatai is ebben a szellemben fogantak, s adtak útmutatást társadalmi életünk ki­emelkedő eseménye: pártunk XI. kong­resszusának előkészítésére. A munkások, dolgozó parasztok, értel­miségiek pártunk politikájával való egyet­értésüket juttatták kifejezésre azzal, hogy a XI. kongresszust és hazánk felszabadu­lásának 30. évfordulóját az alkotómunka frontján tettekkel, a szocializmus építésé­ben elért újabb munkasikerekkel kívánják megünnepelni. Köszöntjük és támogatjuk ezt a nemes, szép kezdeményezést, amely méltó a két nagy ünnepi eseményhez. Társadalmunk­ban megkülönböztetett tisztelet és megbe­csülés illeti az alkotó embert. A legjobb dolgozókat illeti most is az első hely a má­jus elsejei ünnepi seregszemlén. A munka ünnepén szeretettel üdvözöljük a munka élenjáróit, a szocialista brigádokat, szövet­kezeti parasztokat, értelmiségieket, a dol­gozó nőket és a fiatalokat. Biztosak va­gyunk benne, hogy a kongresszusi és jubi­leumi versenyben újabb kiemelkedő mun­kasikereket fognak elérni, szocialista ha­zánk felvirágoztatásában. Nagygyűlés, majális Gazdag az ünnep programja A munka ünnepének ren­dezvényei tulajdonképpen már napok óta folynak. Or­szágszerte avattak új léte­sítményeket, tüntettek ki ki­váló üzemeket. A szolnoki kenyérgyár, a siófoki hűtő­ház, a békéscsabai cserép­gyár ünnepélyes átadása is. május 1-et köszöntötte. Tegnap, április 30-án a ha­gyományos eseményekkel kezdődött meg az ünnep a fővárosban: katonai tiszte­letadással felvonták az Ál­lami zászlót az Országház előtti Kossuth Lajos téren, a Magyar Népköztársaság nemzeti lobogóját és a mun­kásmozgalom vörös zászlsu. ját a Gellérthegyen. A mai, budapesti ünnepségeknek nemcsak a Felvonulási téren áthullámzó tömegek szín­pompás menete lesz nagy látványossága, hanem az ünnepi, esti díszkivilágítás is: nagy fényerejű reflekto­rok világítják meg a köz­ponti épületeket, műemléke­ket, hidakat, a Felszabadu­lás-emlékművet és a Felvo­nulás téri Lenin-szobrot. Ma délelőtt Budapesten negyedmilliós, városaink­ban sok tízezres nagygyűlé­seket tartanak. Mindenütt májusfás, vidám majális, ér­tékes kulturális és sport­program várja a demonstrá­ció után a dolgozókat. Ilyea hagyományosan gazdag a szegedi program is. Reggel 6—7 között zenés ébresztő. Délelőtt 10-kot nagygyű­lés a Széchenyi téren. A gyűlés szónoka dr. Várkonyt Péter államtitkár,' a Minisz­tertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke. 11-kor kezdődik a majális az újszegedi ligetben. 15 órakor Vidám, zenés majális címmel a Szegedi Nemzeti Színház művészei és az ÉDOSZ Szeged táncegyüt­tesének tagjai adnak mű­sort az újszegedi szabadtéri színpadon. Papp György metszete

Next

/
Thumbnails
Contents