Délmagyarország, 1974. március (64. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRIAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA Kádár János fogadta a román miniszterelnököt 64. évfolyam 50. szám 1974. március 1., péntek Ára: 80 Fillér Kádár János fogadta Ion Gheorghe Maurert Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön délelőtt a Központi Bizottság székhá­zában fogadta Ion Gheorghe Maurert, a Román Szocia­lista Köztársaság Miniszter­tanácsának elnökét. A szívélyes, barátj talál­segítik a kutatást Hazánkban viszonylag nem rég óta alkalmaznak mini­komputereket. Ezek kisebbek a szocialista országokban gyártott számítógépcsalád legkisebb tagjainál is. Mint­egy átmenetet képeznek az elektromechanikus számoló­gépek és az elektronikus szá­mítógépek között. Alkalma­zásuk eddigi hazai eredmé­nyeiről rendezett kétnapos tanácskozást Szegeden a Neu­mann János Számítógéptudo­mányi T ^ág Csongrád megyei sze 'tete. Az Akadémiai Bizottság székházában tegnap befeje­ződött tanácskozáson az egyik minikomputer-gyártó cég, a Wang Laboratories képvise­lői. valamint, orvostudomá­nyi-. kőolajkutató- és más szakemberek számoltak be a kiskomputerek alkalmazási lehetösegeiröl. eredményéiről. Szegedi orvosegyetemi ku­tatok egyebek között elmon­dottak, hogy körülbelül egy éve alkalmaznak ilyen kor­szerű készüléket a biokémiai kutatásaiknál, s azóta szinte •nélkülözhetetlen munkaesz­közükké vált. A készülék lendkívül meggyorsítja a kü­lönféle alapkutatási felada­tok megoldását A Kőolaj- és Földgázbá­nyászati Kutatólaboratórium -.zakemberei arról számoltak be, hogy a kicsiny kompute­sek akár egy-egy jelentősebb olajkút fúrásánál is felhasz­nálhatók, közvetlenül a hely­színen. Ilyen helyekről — gyakran távoli mezőkről — nem továbbíthatók ugyanis a gyakran azonnali megoldást követelő adathalmazok a nagy számítóközpontokba. Az Akadémiai Bizottság székházában a tanácskozás részvevői működés közben is. megtekinthettek különböző kiskomputereket D. a kozón jelen volt dr. Timár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, Roska Ist­ván külügyminiszter-helyet­tes, Martin Ferenc, a Ma­gyar Népköztársaság buka­resti nagykövete, illetve Vir­gil Trofin, a Román Szo­cialista Köztársaság Mi­nisztertanácsának elnökhe­lyettese, Cornel Facoste kül­ügyminiszter-helyettes és Ioan Cotot, a Román Szo­cialista Köztársaság buda­pesti nagykövete. Tón Gheorghe Maurer és /kísérete csütörtökön délelőtt a Hősök terén megkoszo­rúzta a Magyar hősök em­(Folytatás a 2. oldalon.) Illést tartott a Minisztertanács Tervezet a családjogi törvény módosítására - Az ifjúság­politikai határozat végrehajtása - Intézkedések a zöldségtermelés tokozására Szovjet vendégel a szalámigyárban bnyecu Zoltán ielvételo Húsipari szakemberekből álló küldöttség élén Szeged­re látogatott tegnap M. K. Barbasin. a Szovjetunió hús- és tejipari miniszterhelyettese. A MÉM vendégeként hazánk­ban tartózkodó szakembereket Kazareczki Kálmán mező­gazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes és Szabó Be­rény. az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt vezérigazgató­helyettese kísérte városunkba. Délelőtt a szalámigyárba látogattak, tájékoztatót hallgattak meg az egyre bővülő üzem termeléséről, és érdeklődéssel tekintették meg magát a gyárat is. Űtjuk következő állomásaként a vágóhídi nagy­beruházás építkezéseihez látogattak, és ismerkedtek a már elkészült új húsfeldolgozó üzem munkájával. A küldöttség délután visszautazott Budapestre. Képünkön- A vendégek <a húsfeldolgozást tanulmányozzák. A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke tájékoztatást adott Abduszalem Dzsállud­nak, a Líbiai Arab Köztár­saság miniszterelnökének ha­zánkban tett látogatásáról. A tárgyalásokon megvizsgálták a magyar—líbiai kapcsolatok helyzetét, továbbfejlesztésé­nek lehetőségeit­Puja Frigyes külügyminisz­ter beszámolt Ausztriában tett látogatásáról, amelynek során megbeszéléseket folyta­tott dr. Rudolf Kirschldger külügyminiszterrel a nemzet­közi helyzet és a kétoldalú kapcsolatok időszerű kérdé­seiről. Fogadta őt Franz Jonas államelnök és dr. Brú­nó Kreisky szövetségi kan­cellár is. A tárgyalások szí­vélyes légkörben, a jószom­szédság jegyében folytak le A kormány a jelentést jóvá­hagyólag tudomásul vette. A munkaügyi miniszter előterjesztése alapján a kor­mány megtárgyalta és elfo­gadta az állami szektor ipa­ron és építőiparon kívüli ágazataiban az ipari és kivi­telező építőipari tevékenysé­get végző munkások és köz­vetlen termelésirányítók, to­vábbá az ipar és a kivitelező építőipar állami szektorában dolgozó kisegítő alkalmazot­tak bérrendezésére vonatko­zó javaslatokat. A Minisz­tertanács úgy határozott, hogy a béremelésekre ápri­lis 1-i hatállyal kerüljön sor. A munkaügyi és a művelő­désügyi miniszter előterjesz­tése alapján a Miniszterta­nács határozatot hozott a színházak és a színházjellegű zenei intézmények dolgozói­nak bérrendezésére is. A kor­mány felkérte a SZOT főtit­kárságát, hogy a szakszerve­zeti szervek nyújtsanak haté­kony segítséget az intézke­dések végrehajtásához. Az igazságügy-miniszter elő­terjesztése alapján a kor­mány megtárgyalta a csa­ládjogi törvény módosításáról szóló tervezetet, és úgy ha­tározott, hogy azt törvény­javaslatként az országgyűlés elé terjeszti. Az egészségügyi miniszter javaslatot tett a család- és nővédelmi tanácsadó-hálózat országos kialakítására. A nők és a születendő gyermekek egészségének hatékonyabb megóvása érdekében szüksé­ges, hogy — a házasulóknak a család- és nővédelmi ta­nácsadáson va'ó kötelező részvétele mellett — a ta­nácsadás az egész érintett la­kosságra kiterjedjen. Ennek érdekében a tanácsadói, a gyógyító-megelőző tevékeny­séget az atiya- és gyermek­védelmi hálózaton belül a je­lenlegi ötéves tervidőszak vé­géig kibővítik, a már mű­ködő szervezeteket megerősí­tik, ahol pedig ilyen szolgá­lat még nem működik, olt annak feltételeit megterem­tik. A kormány az előterjesz­tést elfogadta. A kormány megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi, valamint a művelődésügyi miniszternek a népesedéspo­litikai határozatból követke­ző oktatási és nevelési fel­adatokról szóié előterjeszté­sét. A kormány úgy határo­zott, hogy az oktatást a ki­dolgozott irányelvek alapján — kísérletképpen az iskolák egy részében — már az ősz­től meg kell kezdeni, és az 1975—76-os tanévben a fel­sőoktatási intézményekben is meg kell szervezni. Emellett az érintett állami és társa­dalmi szervek bevonásával a 'családi életre nevelést az ok­tatási intézmények keretein túl is kiterjesztik. A Minisztertanács megtár­gyalta a munkaügyi minisz­ter jelentését a családpoliti­ka és családvádelem, vala­mint a többgyermekes csa­ládok szociális helyzetéről. A jelentés megállapítja, hogy az utóbbi években, elsősor­ban a népesedéspolitikai ha­tározat nyomán, jelentős in­tézkedések történtek, ame­lyek kedvezően befolyásol­ják a családok életét. Össze­hangolt, a családok sajátos­ságait mérlegelő családpoliti­kai tevekenységre, a csalár­dok, különösen a sokgyerme­kes családok helyzetének to­vábbi javítására van szük­ség. A kormány a jelentést jóváhagyólag tudomásul vet­te, és az abban foglalt kö­vetkeztetéseket a további te­vékenység alapjául elfogadta. Utasította la munkaügyi mi­nisztert, hogy 1975 elejére a feladatok megoldásira prog­ramot dolgozzon ki, és nyújt­son be a Minisztertanácshoz. A Minisztertanács megtár­gyalta az Országos Ifjúság­politikai és Oktatási Tanács jelentését az ifjúsági törvény végrehajtásáról, valamint az ötödik ötéves tervben meg­valósítandó ifjúságpolitikai feladatokra vonatkozó javas­latát. A jelentés megállapít­ja, hogy . mind a. központi, mind a helyi intézkedések'jól szolgálták az ifjúságpolitikai célkitűzések megvalósítását, amelyek nyomán javultak a fiatalok életkörülményei. To­vábbra is biztosítani kell a fiatalok megfelelő arányban történő lakáshoz juttatását, elő kell segíteni a családala­pítás, pályakezdés, továbbta­nulás, a tömeges testedzés, a lakóterületi szabadidő-éltől ­tés felteteleinek javítását. A kormány a jelentést tudomá­sul vette. Felhívta a minisz­terek és az országos hatás­körű szervek vezetőit, a fő­városi és a megyei tanácsok elnökeit, hogy fokozott •ellen­őrzéssel segítsék az ifjúsági törvény előírásainak megtar­tását. Az Országos Ifjúságpoliti­kai és Oktatási Tanács je­lentést tett a kormánynak az egyetemeken és főiskolákon tanuló házaspárok szociális helyzetéről. A jelentés meg­állapítja, hogy a nappali ta­gozatokon tanuló hazaspárok, oár érdekükben több intéz­kedés történt, a társadalom­biztosítás, a szociális támo­gatás, a kollégiumi elhelye­zés és az utazási kedvezmé­nyek térületén hátrányos helyzetben vannak. A kor­mány a jelentést elfogadta es úgy határozott, hogy az egye­temeken és főiskolákon ta­nuló házaspárokra kiterjeszti a családi pótlék jogosultsá­got, továbbá a táppénz, a terhességi és a gyermekágyi segély kivételével ugyan­olyan betegségi biztosítási szolgáltatásokra jogosultak, mint a munkaviszonyban álló dolgozók. Egyben felkérte a KISZ Központi Bizottságát, hogy folyamatosan kisérje fi­gyelemmel a felsőoktatási in­tézményekben tanuló házas­párok helyzetét. A Minisztertanács megtár­gyalta a mezőgazdasági és élelmezésügyi, valamint a belkereskedelmi miniszter, to­vábbá az Országos Anyag- és Arhivatal elnökének a bur­gonya-, zöldség- és gyümölcs­termelés, -ellátás és árai a kulás problémáiról szól együttes előterjesztését. A ellátás javítása és az árszin vonal emelkedésének mér séglése összpontosított erőfe szítéseket igényel. A Minis: tertanács úgy határozol: hogy ennek érdekében foko­zottan törekedni kell a fri. fogyasztású zöldségtermelő.-, fejlesztésére, a termelés y< pesitésére. A növényházak fóliatelepek létesítésére szövetkezetek — meghatáro­zott feltételek mellett — 70. illetve 50, a háztáji gazda­ságok főliaházak építéséhez 30 Százalékos támogatast kap­hatnak. Azok a termelőszö­vetkezeti tagok, akik a ház­táji gazdaságukban termelt zöldséget a .szervezett keres­kedelem, vagy a közös gaz­daság útján értékesítik, nyugdíjnap-jóváírásban ré­szesülnek. Intézkedéseket tesznek a zöldség-, gyümölcs­kereskedelem megwöst*és''rc, szervezettségének, kulturált­sánának növelésére. A kö->l*-kedés- no=taüevi, a pénzügy-, a kohó. és eér>­inari mintazte-. va'am'nt az Országos Tervhivatal elnöke jelenért tett a kormánynál. a közületi toh^rgZ^r,*^. állomány felúií*átar>oV v4g­réhatfataT-öi. a "az-tasántotan üzemi eé rú á - m ~ v " V ren-lki­v'űi műszaki fel'Uv^soálatá­ról és a forgalomból kivonásáról. A selejtezést pénzügyi intezkede sekkel is cLösegileiték. A kormány ••> jelentést jóváhagyólag tudó másul vette. A közlekedés- és posta­ügyi miniszter előterjesztése alapján a kormány jóváhagy­ta a KGST európai tagálla­mainak megállapodását :i nemzetközi fuvarozást végző eépiárművek szamara nyúj­tandó műszaki és pm-Zh <;e­A m»nHlaoidÁs előseníti a szoeinM'tn o-szá­nok közötti nemzet''ízi a -tó­busz- és t"h*"Tí**i*r-nü-tnr. galorn biztonságos lebonyolí­tását. A munkaügyi, vatamint az énítésíigvi és városfejlesztési miniszter javaslatot te-'"sz­tett a kormány elé az. NUK­ból érkező fiatalok magyar vállalatoknál történő fv>"'al kn-datasára. A Miniszterta­nács úgu határozott, hogu a foglalkoztatást kfsérlati iel­legoal már íazs-ben men kell kezdeni A iiti-x-a-o-iz^rsn dolgozó NDK-á1,o"r,bo1-"5-o­kat a magvar do'-óvókkal azonos bérezés, ioqok és kö­telezettségek hintik mez Al­Icalmazni kell rájuk mind­azokat a feltételeket, ame­lyekben az NDK-ban dolgo­zó magyar fiatalok részesül­nek. A kormány ezután egyeb ügyeket tárgyalt. (MTI) XRTVÍLX

Next

/
Thumbnails
Contents