Délmagyarország, 1974. február (64. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

ITILÁG RROLETÁRIAI, EGYES ÖtJETSRt DELMAGYARORSZAG A M A G Y A R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 64. évfolyam 26. szám 1974e február péntek Áras 80 fillér Hazánkba érkezeit az NDK miniszterelnöke Horst Sindermann és Fock Jenő megkezdte tárgyalásait Focfc Jenőnek, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökének meghívásá­ra csütörtökön hivatalos, ba­ráti látogatásra hazánkba ér­kezett Horst Sindermann, a Német Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsának elnöke. Horst Sindermann kíséretében van Wolfgang Rauchfuss miniszterelnök­helyettes és Herbert Kroli­kowski külügyminiszter-he­lyettes. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő üdvö­zölte. Jelen volt Timúr Má­tyás, a Minisztertanács el­nökhelyettese, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter, Kara­kas László munkaügy! mi­niszter. Baczord Jenő külke­reskedelemügyi minisztériu­mi államtitkár, Dégen Imre államtitkár, az Országos Víz­ügyi Hivatal elnöke, Marjai József külügyminisztériumi államtitkár, dr. Orbán László művelődésügyi minisztériumi államtitkár, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a kormány Tájékoztatási Hivatalának el­nöke, dr. Perjési László, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága külügyi osztályának helyettes vezetője. A vendégek érkezésénél jelen volt Günter Kohrt, a Német Demokratikus Köz­társaság budapesti, valamint Kovács Imre, a Magyar Népköztársaság berlini nagy­követe is. Horst Sindermann és kísé­rete csütörtökön délelőtt a Hősök terén megkoszorúzta & Magyar Hősök Emlékmű­vét A Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő fogadja Horst Sindermannt tertanács elnökhelyettese, dr. az Országház minisztertaná­Dimény Imre, Karakas esi termében. László, Púja Frigyes, dr. Szekér Gyula, a kormány tagjai, s a politikai élet több Fock Jenő csütörtökön az más vezető személyisége. Országház Vadásztermében ebédet adott Horst Sinder­mann tiszteletére. Az ebéden részt vettek az NDK kor­mányfője kíséretének tagjai is. Részt vett az ebéden Aczél György, Fehér Lajos, Nyers Rezső, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, dr. Timár Mátyás, a Minisz­A szívélyes, baráti hangu­latú ebéden Fock Jenő és Horst Sindermann pohárkö­szöntőt mondott. Csütörtökön délután Fock Jenő, a Minisztertanács el­nöke és 'Horst Sindermann, a Német Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsának elnöke tárgyalást folytatott A két kormányfő tárgyalá­sán részt vett dr. Timár Má­tyás, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Roska István külügyminiszter-helyettes, Kovács Imre, fi Magyar Nép­köztársaság berlini nagykö­vete, illetve Wolfgang Rauchfuss, az NDK Minisz­tertanácsának elnökhelyette­se, Herbert Krolikowski kül­ügyminiszter-helyettes és Günter Kohrt, az NDK bu­dapesti nagykövete. Értéke 16 milliárd rubel Idei magyar-szovj'et belkereskedelmi választékcsere A magyar—szovjet belke- import értéke mintegy 500 mentékcserékben, közös ku­reskedelmi munkacsoport millió forint A többi között tatási témákban és abban, eredményes tárgyalásainak 6000 mopedet, 35 000 kerék- hogy kölcsönösen tájékoztat­beíejezéseként dr. Juhár Zol- párt, csaknem 12 millió fo­tán belkereskedelmi minisz- rint értékű halkonzervet, terhelyettes és Sz. M. Sze- 1650 tonna gyorsfagyasztott micsev, a Szovjetunió össz- halat, 40 000 négyzetméter szövetségi belkereskedelmi gyapjúszőnyeget, evőeszköz­miniszterhelyettese csütör- készletet, pezsgőt, konyhai tökön ünnepélyesen aláírta tálalóeszközöket szállít a az 1974. évi választékcsere és Szovjetunió kereskedelme, műszaki-tudományos együtt- magyar palackozott borok, működési megállaoodás jegy- cigaretta, kozmetikai cik­zőkönyvét. Az aláíráson, je- kek,' bőrdíszműáruk, csillá­ién volt Szurdi. István . bel- rok, bizonyos ruházati cik­kereskedelmi miniszter. kek. műselyem szövetek el­A magyar—szovjet belke- lenében, reskedelmi választékcsere A megállapodásban szerep­nyolcéves múltra tekinthet 16 árulistára felvették az vissza A műit évben már Észt, az Orosz Föderatív, a több mint 11 millió rubel Lett Szovjet Köztársaság értékű fogyasztási cikket cikkeit, s tervezik további cserélt a két állam keres- választékcserét más köztár­kedelme. A tárgvalások ered- saságokkal is. A tudományos­ménveképpen 1974-ben ez műszaki együttműködés so­az összeg 16 millió rubelre rán megállapodtak a belke­emelkedik, tehát körülbelül reskedelmi minisztériumok 45 százalékkal lesz maűa- alá tartozó tervező és ku­sabb, mint tavaly. A magyar tatóintézetek közötti doku­ják egymást a kutatási vekről, eredményekről. ter­Ffilytalodirak a szovjet­kubai tárgyalások Leonyid Brezsnyev kitüntetése Leonyid Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkárát szerdán Ha­vannában a Jósé Marti Ér­demrenddel tüntették ki. A kitüntetést Osvaldo Dorticos, a Kubai Köztársaság elnöke nyújtotta át a főtitkárnak. Ez alkalomból mondott be­szédében Dorticos megálla­pította, hogy Leonyid Brezs­nyev, a kubai forradalom győzelmének első napjaitól a kubai nép hű barátja. — Az Önök pártja, élén a lenini Központi Bizottsággal, és a szovjet állam — mond­ta a szónok —, igen nagy tekintélyt vívott ki nemzet­közi szintéren. A független­ségükért küzdő népek — minden rágalmazó kiagyalás ellenére — biztosak abban, hogy a Szovjetunió, amely óriási politikai, Ideológiai, gazdasági és katonai poten­ciállal rendelkezik, a szo­cialista közösség országaival együtt megváltoztatta a (Folytatás a 2. oldalon.) Osvaldo Dorticos kubai köztársasági elnök (balról) a Jósé Marti Érdemrenddel tüntette ki Leonyid Brezsnyevet. Illést tartóit a Minisztertanács H helyi címer és zászló használatának, a díszpolgári cím adományozásának szabályozása A kormány Tájékoztatási együttműködés. A természet- arculatuk kifejezésére, a Hivatala közli: tudományi kutatások ered- jövőben jelképként címert A Minisztertanács csütör- ményeit így elsősorban az alkothatnak és használhat­tökön ülést tartott egyes ágazatokon belül hasz- nak, és azt zászlón is alkal­A kormány megtárgyalta nálják fel, s csak kisebb mazhatják. Ez azonban nem a Magyar Tudományos Aka- mértékben az orvos-, az ag- érinti az ország címerének démia főtitkárának a termé- rár- és a műszaki tudomá- használatát, az állami eljá­szettudományi kutatások nyokban. A kormány a je- rások során még azzal helyzetéről szóló jelentését, lentést elfogadta, és úgy együtt sem használható. A Hazánkban ma már 20 kuta- döntött, hogy arról tájékoz- kormány hozzájárult továb­tóintézet, 197 egyetemi tan- tatni kell az érdekelt kuta- ,'bá ahhoz, hogy a városi tá­szék és 2 további kutatóhely tóintézetek dolgozóit, s a nácsok a megörökítésre mél­foglalkozik természettudo- tanszékeken működő tudo- tó tettekért és tevékenysé­mányi kutatásokkal. A ku- mányos kutatókat. gért díszpolgári címet ado­tatók mindinkább részt A Minisztertanács Tanácsi Hiányozhassanak, vállalnak a gyakorlati kér- Hivatalának elnöke javasla- A kormány az egészség­dések megoldásában, amit tot tett a kormánynak a ügyi miniszter előterjeszté­többek között az is mutat, helyi címerek, zászlók alko- sére, miután a Magyar Nép­hogy az utóbbi években tásának és használatának, köetársaság Elnöki Tanácsa megnövekedett a hasznosí- valamint a díszpolgári cím az Orvostovábbképző Intéze­tett szabadalmak, valamint adományozásának szabályo- tet az elmúlt év végén esve­a szerződéses munkák szá- zására. A kormány a javas- temi jellegű felsőoktatási in­ma. A természettudományi latot elfogadta. A helyi kez- tézménnyé nyilvánította, dr. kutatások további fejlődését deményezések alapján ki- Farádi Lászlót, az intézet nehezíti ma még a kutatási bontakozó gyakorlatot sza- főigazgatóját a rektori teen­tematika szétaprózottsága, bályozva a Minisztertanács dók ellátásával bízta meg. valamint az, bogy a kutató- úgy döntött, hogy a városok A kormány ezután egyéb intézetek munkája között haladó hagyományai és mai ügyeket tárgyalt, nincs megfelelő összhang és * tanácskozás a haderő­csökkentésről Albert Duhr nagykövet, a luxemburgi delegáció veze­tője elnökölt csütörtökön Bécsben, a közép-európaj fegyveres erők és fegyverzet csökkentéséről tárgyaló nem­zetközi értekezlet 19. plená­ris ülésén, amelyen ismét csak egy felszólaló volt: C. zetkőzi sajtóközpontban kö­zölték, hogy a legközelebbi plenáris tanácskozást a jövő hétén kedden tartják erre már a bécsi haderő-csökken­tési megbeszélések „második esztendejében" kerül sor, minthogy az osztrák főváros­ban az elmúlt év január 31 M. Rose nagykövet, az angol én kezdődött a nagy jelentő­delgáció vezetője. ségű tanácskozássorozat elő­A Hoíburgban levő nem- zetes, konzultatív szakasza Az Alkotmány rendelkezik a községi tanács alkothat A a Népköztársaság címeréről helyi címer a település tör­és zászlajáról, s miniszterta- ténelmi múltjára és mai jel­nácsi rendelet szól a Nép- legzetességére utaló jelkép, köztársaság címerének hasz- a Magyar Népköztársaság nálatáróL Ez a rendelet címerét nem helyettesítheti, azonban a helyi címerhasz- Ha az államigazgatási tevé­nálatról nem intézkedik, s kenység során a népköztár­egy 1970-hen kelt utasítás is sasági címer használata kö­— utalva a várható szabá- telező, azzal együtt a helyi lyozásra — csupán ajánlási címer nem tüntethető fel. jelleggel határozta meg a A minisztertanácsi hatá­helyi címeralkotás alapelve- rozat kimondja, hogy a dísz­ít. A Minisztertanács mosta- polgári cím a település és ni határozata egységesen a lakosság érdekében végzett szabályozza mind a helyi kiemelkedő tevékenységért -ímer és zászló alkotását és adományozható. A cim ado­használatát. mind a díszpol- mánvozását lelentős évfor­"ári cím adományozását. dűlőkhöz, állami, vagy helyi Kimondja, hogy helyi cí- eseményekhez kell kötni, a mert és zászlót a fővárosi, a javaslatot a helyi politikai, megyei városi, a városi, to- társadalmi és tömeeszerve­vábbá különösen indokolt zetek véleményének kikéré­esetben — előzetes engedély sé"ei a -zottság alapján — a nagyközségi és terjeszti a tanács elé.

Next

/
Thumbnails
Contents