Délmagyarország, 1973. augusztus (63. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-01 / 178. szám

• VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSP ÁWR T LAPJA 63. évfolyam, 178. szám 1973. augusztus 1., szerda Ára: 80 fillér Baráti találkozó a Krímben Kurt Waldheim elutazott hazánkból Magyarországon tett hiva­talos látogatását befejezve kedd délután elutazott Bu­dapestről Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára, akit út­jára elkísért felesége is. A magyar kormány meghívá­sára hazánkban tartózkodott j vendégeket a Ferihegyi re­' pülőtéren búcsúztatták. Kurt I Waldheim elutazása előtt | egyebek között megállapí­totta : — Mindenekelőtt szeret­ném felhasználni az alkal­mat arra, hogy melegen megköszönjem a magyar kormánynak, a magyar poli­tikai vezetésnek az igen ba­ráti fogadtatást, amelyben részem volt az Önök orszá­Nyolc szocialista ország pártvezetői 8 tárgyalóasztalnál sitása érdekében kifejtett külpolitikai tevékenységéről, az Amerikai Egyesült Álla­mokban, a Német Szövetségi Köztársaságban és Francia­országban nemrégiben tett látogatásokról, a lezajlott tárgyalásokról és a megkö­tött megállapodásokról, egye­bek között a nukleáris há­ború elhárításáról szóló szovjet—amerikai egyez­A Krím-félszigeten július 30 kára; Nrcoíae Ceousescu, a —31-én megtartották a szocia- Román Kommunista Párt lista országok kommunista főtitkára, a Román Szocialis­és munkáspártjai vezetőinek ta Köztársaság Államtaná­találkozoját, amelyen részt csának elnöke; Leonyid vett: Todor Zsivkov, a Bol- Brezsnyev, az SZKP Köz­gár Kommunista Párt Köz- ponti Bizottságának főtitká­ponti Bizottságának első tit- ra, valamint Andrej Gromi­kára, a Bolgár Népköztársa- fco, az SZKP Politikai Bi­ság Államtanácsának elnö- zottságának tagja, a Szovjet- menyről. A testverpártpk. ve­ke; Gustáv Husák, Csehszlo- unió külügyminisztere, Bo- zeto1 nagyra vákia Kommunista Pártja rísz Ponomarjov, az SZKP Központi Bizottságának fő- Politikai Bizottságának pót­titkára; Edward Gierek, a tagja, a Központi Bizottság Lengyel Egyesült Munkás- titkára és Konsztantyin Ka­párt Központi Bizottságának tusev, az SZKP Központi Bi­első titkára; Kádár János, a zottságának titkára. Magyar Szocialista Munkás- A találkozó résztvevői tá­párt Központi Bizottságának jékoztatták egymást {Jártjuk első titkára: Jumzsagijn Ce- életéről és tevékenységéről, denbal. a Mongol Népi For- szocialista államuk fejlődé­radalmi Párt Központi Bi- séről. Megvitatták a testvéri zottságának első titkára, a pártok és országok közötti Mongol Népköztársaság Mi- politikai, gazdasági és ideo­nisztgrtanácsának elnöke; lógiai együttműködés kérdé­Erich Honecker. a Német seit. Átfogó véleménycserét Szocialista Egységpárt Köz- folytattak az időszerű nem­ponti Bizottságának első tit- zetközi problémákról is. gában mind a politikusok, mind a lakosság részéről. Ügy hiszem, hogy a látoga­tás rendkívül sikeres és gyü­mölcsöző volt. Nagyon be­ható eszmecserét folytattam az Elnöki Tanács elnökével, a miniszterelnökkel és ter­mészetesen a külügyminisz­terrel. Megbeszéléseinken foglalkoztunk a nemzetközi helyzettel, s egy sor olyan konkrét kérdéssel, amely az ENSZ szervezetét jelenleg foglalkoztatja és előrelátha­tólag a következő közgyűlé­sen is napirendre kerüL Budapestről Prágába kezett Kurt Waldheim. ér­Októberben Béke-világ­kongresszus Kitűzték a moszkvai bé­ke-világkongresszus végle­ges időpontját. Mint Romes Chandra, a Béke-világta­nács főtitkára, a tanácsko­zás nemzetközi előkészítő bi­zottságának elnöke a szov­jet fővárosban bejelentette, a békeerők világkongresszu­sát október 25-e és 31-e kö­zött tartják meg. X BolgSr Kommunista Párt, Csehszlovákia Kommu­•nista Pártja, a Lengyel Egyesült Munkáspárt, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt, a Mongol Népi Forradalmi Párt, a Német Szocialista Egységpárt, a Román Kom­munista Párt és az SZKP megállapította, hogy az 1972 júliusában megtartott Krím félszigeti találkozó óta eltelt idő alatt jelentős sikereket értek el a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testü­lete nyilatkozataiban foglalt külpolitikai célkitűzések, a testvérpártok kongresszusain elfogadott határozatok, az SZKP XXIV. kongresszusá­nak békeprogramja megva­lósításában. A vietnami háború befe­jezése, a Német Demokrati­kus Köztársaság teljes nem­zetközi jogi elismerése. Cseh­szlovákia és a Német Szövet­ségi Köztársaság kapcsolatai­nak rendezése. Kuba nem­zetközi pozícióinak megerő­södése. az európai biztonsá­gi és együttműködési érte­kezlet. sikeres kezdete — mindez tükrözi a szocialis­ta közösséghez tartozó orszá­gok békeszerető politikája befolyásának növekedését. E politika megvalósításá­ban, az egész nemzetközi helyzet javításában nagy szerepet töltöttek be a test­vérpártok és a szocialista or­szágok vezetőinek a kapita­az utóbbi időben megrende­zett találkozói és tárgyalásai. Leonyid Brezsnyev tájé­koztatást adott az SZKP Központi Bizottságának a XXIV. kongresszuson elfoga­dott békeprogram megvaló­értékelték az SZKP lenini külpolitikáját, Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP Központi Bizottsága főtitkárának személyes hoz­zájárulását e fontos nemzet­közi jelentőségű politika megvalósításához. Levonták az általános kö­vetkeztetést, hogy az egész nemzetközi helyzetben jelen­tős pozitív változások men­tek végbe: mind átfogóbb nemzetközi elismerésre talál­nak a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élésének el­vei; kiszélesednek a kölcsö­nösen előnyös gazdasági kapcsolatok a szocialista és a kapitalista országok között; kedvezőbb távlatok tárulnak fel az olyan konstruktív lé­pések számára, amelyek arra hivatottak, hogy elősegítsék a béke és a nemzetközi biz­tonság megszilárdulását. Hangsúlyozták, hogy fon­(Folytatás a 2. oldalon.) Az MSZMP KB Üdvözlete A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­ga táviratban üdvözölte a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságát az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt II. kongresszusának 70. évfordulója alkalmából. (MTI) In rr Jovore: Tavaszi és őszi BNV Gondos program szerint lene jelentős nemzetközi zetméteres — kiállítási csar­üríti ki a Hungexpo a város- szakkiállítás lesz. Az élőké- nokában, szeptemberben ad­ligeti vásárvárost. Már átköl- születi és a szervező mun­tözködött Kőbányára a BNV kálatokat megkezdték, s már igazgatósága is. befutottak az első jelentke­A terv szerint jövőre meg- zések a tavaszi BNV-re. rendezik a beruházási java- Kőbányán nagy lendülettel kat felvonultató tavaszi dolgoznak az építők. A dapesti Nemzetközi ..... Könnyűipari Szerelő és Épí­vasari, t- vállaiat mar az ut0lsó si­szagoK vezetumerv a , a fogyasztási cikkeket bemu- mításokat végzi az ország lista államok képviselőivel | tató őszi BNV-t, s további ki- legnagyobb — 23 ezer négy­Nehéz körülmények — kiváló munka A megye egészségügyi helyzetéről tárgyalt a tanács végrehajtó bizottsága Számos témá't vitatott meg tegnapi ülésén s Csongrád munkát végeznek — állapítja megyei tanács végrehajtó bizottsága. Többek között a sze- meg az értékelés. Az anyag gedi városi tanács végrehajtó bizottságának irányító és el- több szakterület kapcsán is lenőrző tevékenységéről szóló beszámolókat, melyeket dr. kiemeli, hogy a betegek el­Komócsin Mihály, a. megyei tanács elnöke és a városi tá- látása igen jó. Érdemes szó nács végrehajtó bizottsága állított össze. A megyei tanács szerint idézni egy monda­végrehajtó bizottsága az idén már több olyan előterjesztést tot: „A jekvöbeteg-ellátás vitatott meg, s főbb olyan határozatot hozott, melyek a me- szakmai színvonala jobb az gye egészségügyi, szociálpolitikai helyzetével foglalkoztak, országos átlagnál, a gyer­A bizottság tegnapi ülésének napirendjén két anyag szere- mekklinikán pedig kiemel­pelt, amelyek az egészségügyi ellátás megyei helyzetét ele- kedö." Pedig köztudomású, mezték. Az egyik: a megyei tanács vb egészségügyi osz- hogy a gyermekklinika zsú­tályának munkájáról szóló beszámoló, a másik: az Egész- folt, s az orvosok, az egész­ségügyi Minisztérium szakemberei által idén, az első fél- ségügyi dolgozók nehéz kö­évben tartott vizsgálat alapján készült összefoglaló érté- rülmények között végzik kelés. munkájukat. , . . ^ , . _ . ,„ ' , , , A feltételek, az adottsá­Erdemes ismertetni a mi- Első pillantasra például ki- soj< szempontból javul­nisztériumi vizsgálat alap- válónak tűnik a megye kór- az utóbbi időben. Az ján készült értékelést, mi- házi ellátottsága — tízezer e„y orvosj körzetre jutó la­vel olyan megállapításokat lakosra az országos átlagnál kosok száma például lénye­tartalmaz, amelyek a megye jóval több kórházi ágy jut, gesen kedvezőbb az országos egészségügyi helyzetének az arány eléri az 1985-ös átlagnál. Jobb a fogászati alapkérdéseit érintik. célkitűzéseket is. Ezek az ellátás is, Szegeden pedig ki­Sajátos a megye egészség- adatok azonban félrevezető- emelkedően jó. A megyében ügyi hálózatának helyzete, ek, hiszen a kórházi ágyak jelenleg működő öt rende­egyedülálló az országban — jelentős hányadát más me- íőintézet közül kifejezetten írja az értékelés. Az öt, vi- gyekből érkezett betegek kő- jö a vásárhelyi és a makói szonylag nagy város és a ki- tik le. A klinikai ágyaknak Helyzet Egyelőre zsúfolt vi— terjedt tanyavilág merőben például mintegy egyharma- szont a szentesi, a csongrá­ellentétes szempontokat kö- dát. Az így korrigált adatok a szegedi intézet Az vetel az egészségügytől. A alapján is a harmadik helyet eiöbbi két városban épülő városok igen korán, már a foglalja el Csongrád Ma- új rendelők hamarosan meg­tósraadftöTedtekanegé^ség: ^ország megyéi között, oldják e gondokat, a Szege­ügyi szempontból, kórháza- Xm a számok még így is den épülő új rendelőintézet kat építettek, melyek ma csalnak, hiszen az ágyak szá- is sokat segít majd a hely­már többnyire korszerűtle- ma olyannyira megnőtt a zeten. réte me?antémea! klinikákon és a kórházak- A fentiekből is érzékeibe­követelményeknek. Az. hogy ban — a réSi alapterületen tő, hogy az egészségügy irá­valamennyi város volt már —, hogy az többnyire zsú- nyitásában, szervezésében és megyeszékhely, mind a mai foltságot okoz a kórtermek- fejlesztésében jó néhány vál­napig gondokat okoz az , . ... , , . . . .., ben, az epületekben. tozasra van szükség. Hosz­Korábban — éppen a me- szú és tartalmas vita után gyei tanács végrehajtó bi- foglalt állást a végrehajtó zottságának ülései alapján bizottság az anyaggal kap­— már beszámoltunk a szo- csolatban. Mindenekelőtt el­ciális otthonok zsúfoltságá- ismerését és köszönetét fé­rői is, amely szintén szere- jezte ki a minisztériumnak pgl a minisztériumi értéke- az alapos elemzésért, s az lesben, valamint az is, hogy ezáltal nyújtott segítségért, a férőhelyek egy részét az Az anyagban szereplő meg­ország más területeiről be- állapításokat és javaslatokat utaltak foglalják el. Kitér az a végrehajtó bizottság ma­értékelés a megyében előfor- gáévá tette, s úgy határozott, dult átmeneti gyógyszerhiá- hogy azok, valamint a vitá­nyokra csakúgy, mint a ter- ban elhangzottak alapján az málvizek felhasználásának egészségügy fejlesztését cél­lehetőségeire is. zó, a közeljövőben kidolgo­A meglehetősen rossz fel- zandó intézkedési tervet ter­tételek között dolgozó egész- jeszt a tanácsülés elé, hogy ségügyi szakemberek a leg- a tanács határozzon majd a több helyen kiemelkedően szükséges teendőkről. egeszsegügy építésében. szervezeti az fel­ja át az új létesítményt. Megkezdték a vásárváros 11 szintes szolgáltató központ­jának alapozását is. A tava­szi BNV megnyitásáig át­adják ezt az épületet. A városligeti vásárváros lebontása is megfelel az át­telepítési ütemterveknek.

Next

/
Thumbnails
Contents