Délmagyarország, 1973. június (63. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-01 / 126. szám

63. évfolyam, 126. szám 1973. június 1., péntek Ára: 80 fillér VILÁG RROLETÁRIAI, EGYESÜLJETEK' A szegedi olajmezőn Működnek az óriás szivattyúk A szegedi szénhidrogén-medencében két vízmű készült el, az egyik a mélyben, a tá­rolórétegekben közvetlenül, a másik pedig a felszínen, közvetve szolgálja az olajbányá­szatot. Az első, a nagyobb teljesítményű vízmű több mint százmillió forintos be­ruházással készült. Nagy szivattyútelepből, termálvízkutakból, s az összekötő csőháló­zatból áll. Rendeltetése, hogy a termálvíz­tároló-rétegekből feltörő — külön erre a célra fúrt kutak vizét visszanyomja az ola­jat tároló rétegekbe, s ezáltal megteremtse az olajat szivattyúzás nélkül felhajtó ré­tegnyomást. Már működik a négy szovjet gyártmányú óriás szivattyú, amelyek egye­lőre csaknem hatezer köbméter vizet pré­selnek naponta a mélybe. Az ilyen fel­adatot eddig ideiglenesen ellátott, régi te­lep csütörtök reggel már nem kezdte meg a munkát — biztonsági tartalékba helyez­ték. A másik vízmű az olajmező „felszínén" segíti a bányászatot azzal, hogy a központi ipartelepet, a tankállomásokat, szociális és egészségügyi létesítményeket látja el artézivízzel. Felépült a vízműhöz tartozó 350 köbméteres vasbeton víztorony, amely megteremti a feltételeket a napi 3500 köb­méteres, egyenletes, nagynyomású vízellá­táshoz. (MTI) Az V. ötéves terv Osztrák miniszter Buda­pesten Csütörtökön Budapestre ér­kezett Hannes Androsch oszt­rák pénzügyminiszter, aki Faluvégi Lajos pénzügymi­niszterrel tárgyal időszerű kérdésekről. Mint ismeretes, Fock Je­nő miniszterelnök és dr. Bruno Kreisky osztrák szö­vetségi kancellár ez év már­ciusi magyarországi találko­zóján elégedettséggel állapí­tották meg, hogy a Magyar Népköztársaság és az Oszt­rák Köztársaság között az elmúlt években a politikai, gazdasági, kulturális és tu­dományos élet, valamint a társadalmi élet számos terü­letén szoros jó szomszédi kapcsolatok épültek ki. En­nek nyomán került most sor az osztrák pénzügyminiszter magyarországi látogatásá­ra is. előkészületei Az Országos Tervhivatal­ban 1972. második felében kezdődtek az 1976—80-ra szóló V. ötéves népgazdasági terv kidolgozásának előké­születei. Először a tervkészí­tés általános, majd részletes programja is elkészült. az utóbbit az Országos Tervhi­vatal elnöke utasítás formá­jában a közelmúltban adta ki a tervezésben érdekelt különböző szerveknek. E munkaprogram részlete­sen szabályozza az ötéves terv előkészítésével kapcso­latos tennivalókat, az Orszá­gos Tervhivatal, a miniszté­riumok, főhatóságok felada­tait, munkamegosztását, egyes tervezési feladatok el­végzésének időpontjait és összefüggéseit. Magának az ötéves nép­gazdasági tervnek a kidolgo­zása 1973. elején kezdődött, s két szakaszban valósul meg. Az első szakaszban — 1974 közepéig — a népgaz­dasági terv koncepcióját, a második szakaszban pedig a végleges népgazdasági tervet dolgozzák ki. A tervet az or­szággyűlés előreláthatólag 1975 második felében emeli törvénnyé. A tervezőmunka első sza­kaszának befejezéseként az Országos Tervhivatal szelek­tálja és összehangolja a kü­lönböző elgondolásokat és javaslatokat, feltárja a fej­lődés legkedvezőbb és egyút­tal reális változatát, és ösz­szefoglaló javaslatot dolgoz ki az ötéves terv koncepció­járól. A tervezés második sza­kaszában tárják fel a terv­koncepcióban megfogalma­zott gazdaságpolitikai célok megvalósításának módjait. 1974-ben az érintett szervek részletes javaslatokat dol­goznak ki a központi fejlesz­tési programok megvalósítá­sának ütemére és módjára, a fejlesztéssel kapcsolatos állami döntésekre, az egyes tevékenységek állami támo­gatására, illetve korlátozásá­ra. 1975. első felében újabb felmérés készül a népgaz­daság 1975-ig várható fejlő­déséről, és az új tervidőszak kiinduló helyzetéről, újból felülvizsgálják a tervező szerveik javaslatait, a kü­lönböző részcélokat szelek­tálják. Előkészítenek külön­böző állami döntéseket, azo­kat megalapozzák, és össze­hangolják, ami 1974 végén fejeződik be, ez lehetővé te­szi, hogy 1975-ben, az ötéves népgazdasági tervet az-egyez­tetett nemzetközi együttmű­ködés alapján véglegesítsük. Igen fontos az is, hogy a szabályozók továbbfejleszté­se a középtávú terv kidolgo­zásával összhangban történ­jék. Az ötéves terv kidol­gozásának második szaka­szában a tervezés már a szabályozóeszközök elfoga­dott módosítására, sőt hatá­suk első tapasztalataira is támaszkodhat. Egyébként a minisztériu­mok és az országos hatáskö­rű főhatóságok — mint ál­lami tervező szervek — te­vékenyen részt vesznek a népgazdasági terv kidolgozá­sában, jóllehet saját, önálló ötéves tervvel nem rendel­keznek. Ugyanakkor a trösz­tök, vállalatok, szövetkezetek és a tanácsok készítenek sa­ját középtávú terveket. A vállalatok saját középtávú terveinek kidolgozása 1975­ben, a népgazdasági terv­koncepció és a gazdasági szabályozóeszközök változá­sainak ismeretében kezdőd­het, majd teljes erővel az ötéves népgazdasági terv jó­váhagyása után bontakozik ki. (MTI) Országgyűlési bizottság látogatása Az országgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága csütörtökön a SZOT-ba lá­togatott. A vendégeket dr. Bartos István, a Társadalom­biztosítási Főigazgatóság ve­zetője tájékoztatta az ország egész lakosságára kiterjedő társadalombiztosítás helyze­téről, fejlesztési terveiről. Uj vállalat a Tisza partján Kapacitása: évi 6 millió tonna Fiatal, szocialista váro­sunk. Leninváros egyre gaz­dagodik, fejlődik. Az olefin­program keretében hozzá­kezdtek a Tiszai Vegyikom­binátban az olefinmű, a Ti­sza partján egy új hőerőmű, és ezek szomszédságában a Tiszai Kőolajipari Vállalat építéséhez. Az új vállalat, rövidített nevén a TIFO, alapító oklevelét az idén február elején írta alá a nehézipari miniszter, de a munkálatok már korábban megkezdődtek. 1969 decemberében hatá­rozott a Gazdasági Bizott­ság arról, hogy Leninváros­ban épüljön fel az új kő­olajfinomító. Hazánk ener­giaszerkezetének átalakulása ugyanis azt jelenti, hogy évente mintegy 10—12 szá­zalékkal emelkedik az igény a különféle kőolajtermékek iránt. A távlati terv szerint a hazai kőolaj-feldolgozó iparban 1975-ben 10 millió tonna, 1980-ban 16 millió tonna és 1985-ben 23—25 millió tonna nyersanyag ke­rül feldolgozásra. Az igé­nyek ilyen nagy arányú nö­vekedése teszi szükségessé egy új finomító létrehozá­sát.. A Tiszai Kőolajipari Vál­lalat névleges kapacitása 6 millió tonna kőolaj feldol­gozása évenként. Ez a vál­lalat fogja ellátni az új hő­erőművet fűtőanyaggal, a Tiszai Vegyikombinát ole­fingyárát alapanyaggal, vegyipari benzinnel, s ezen kívül különféle üzemanya­gokat és fűtőanyagokat is gyártanak majd itt. A ké­sőbbiek során úgynevezett aromás termékek és bitumen gyártására is sor kerül. A vállalat azt a kőolajat dolgozza majd fel, amely a Barátság II. csővezetéken ér­kezik a Szovjetunióból. De nemcsak a nyersanyag lesz szovjet, hanem a technológiai berendezések is, és részben a tartályok is. Ugyanis a vál­lalat feladatai között szere­pel a másfél millió köbmé­ter olaj- és olajtermék-tá­rolótér kialakítása és üze­meltetése is. A kivitelezési munkálatok már a múlt év negyedik negyedévében megkezdődtek. Az úgynevezett TIFO-beru­házás I. megvalósítása. a terveknek megfelelő ütem­ben halad. 1977 negyedik negyedévében megkezdi üze­melését a kombinált üzem a segédüzemek és elkészül a tárolótér első része. A program I. ütemének és a tárolótér második részének teljes befejezésére 1979. vé­gére kerül sor. Ez azt jelenti, hogy meg­kezdi működését az úgyne­vezett kombinált — atmosz­férikus és vaku um- lepárló üzem, évi 3 millió tonnás kapacitással, a gázolaj-kén­mentesítő üzem 700 ezer ton­nás évi kapacitással és a kénkinyerő üzem évi 6 ezer tonnás kapacitással. A közel 300 hektár ki­sajátított területből — amely magába foglalja a védő er­dősávot is — 245 hektár te­rületet foglal el majd a fi­nomító. Az I. ütem költség­előirányzata az 1970-es ára­kon számolva, meghaladja az 5 milliárd forintot. Je­lenleg több mint félezei ember é6 nagy mennyiségű gépi berendezés dolgozik a kivitelezési munkálatokon a 31. sz. Állami Építőipari Vállalat, a FÖLDGÉP, a Közmű- és Mélyépítő Vál­lalat. a VEGYÉPSZER, a Budapesti Vegyipari Gép­gyár, a VERTESZ és a Kő­olajvezetéképítő Vállalat, mint generálkivitelezők ke­retében. A TIFO vállalati szerveze­tének kialakítása, a káderek kiválasztása, a munkálatok­nak megfelelően folyik. A vállalat létszáma jelenleg alig haladja meg a 90 főt, de 1977 végén, amikor az első termelő üzemegység üzem­be lép, mór 750—800 dol­gozót foglalkoztathatnak, a legkorszerűbb technológia mellett. CL X Új csatornarendszer Móravárosnak A Nagykörút találkozásánál tartanak már a munkával A csatornázás miatt távolabbra kell áthelyezni á keresz­teződésből az ostorlámpát Acs S. Sándor felvetele Kényesebb munkaterületen, kábelek szomszédságában gép nem dolgozhat, csak az ember végzi. A 8 millió 300 ezer forintot érő munkát a szer­ződés szerint október 31-re fejezik be, az átadás határ­idejét azonban szeretnek elő­rehozni szeptemberre. Az új csatornarendszerek belefut­nak a főgyűjtőbe, s ezzel egyszer s mindenkorra meg­szabadul Móravárosnak ez a része az eddigi nyílt árkok­tói. Az E5-ös út egy szaka­szán. a Nagykörúttól a Vér­tanúk teréig nagy munka fo­lyik a Petőfi Sándor sugár­úton és a keresztező Faragó és Szivárvány utcában, to­vábbá végig a Kormányos utcán. A Petőfi Sándor su­gárúti csatornázást, vala­mint a Szivárvány utcai munkálatokat a Kelet-ma­gyarországi Vízépítő Vállalat

Next

/
Thumbnails
Contents