Délmagyarország, 1973. április (63. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Az Országgyűlés! Könyvtár állományából törölve DELMAGYAR0RSZA6 MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 63. évfolyam. 77. szám 1973. április 1. vasárnap Ára: f forint Magyar- | Választási előkészületek szovjet együtt­működés V. Sz. Fjodorov, a Szov­jetunió kőolajfeldolgozóipari és petrolkémiai minisztere — aki a magyar kormány meg­hívására Magyarországon tartózkodott — befejezte ma­gyarországi látogatását V. Sz. Fjodorov megbeszé­léseket folytatott dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter­rel a Szovjetunió, és hazánk kőolaj feldolgozó, petrolké­miai és gumiipara közötti együttműködés helyzetéről és az együttműködés további ki­szélesítésének lehetőségeiről. V. Sz. fjodorov és dr. Sze­kér Gyula aláírták a maga­sabb zsíralkoholok gyártásá­nak szakosítására és koope­rációjára vonatkozó egyez­ményt. Az egyezmény értel­mében a Szovjetunió ellátja a Magyar Népköztársaságot a mosószergyártás ezen fon­tos nyersanyagával. Névjegyzék a jelöltekről április 4-e Nemcsak választói gyűlé­sekkel, szervezési munkákkal is folyik az áprilisban meg­tartandó választások előké­szítése. Elkészült a jelöltek névjegyzéke, miután a Ha­zafias Népront jóváhagyta valamennyi szegedi gyűlés eredményét, s a választási elnökség minden jelöltet ér­tesített arról, hogy a nép­front jelöltjeként indulhat április 15-én. A névjegyzéket 1100 példányban nyomtatták ki: mindegyik plakáton fel­tüntetve a szegedi jelöltek nevét, foglalkozását s vá­lasztói körzetét. Egy-egy vá­lasztókörzetben nyolc plaká­tot ragasztanak ki. A névjegyzékek április 5­én jelennek meg a szegedi házfalakon, s ugyanezen a napon ragasztják ki a szava­zókörök területi beosztását ismertető plakátokat is, vala­mint azokat az informatív jellegű plakátokat, amelyek­ről mindenki megtudhatja: hogyan kell szavazni. A csütörtöki napon dél­előtt s délután a szegedi sza­vazatszedő bizottságoknak 550 tagja teszi le az esküt. Az I. kerületiek egy része reggel 9-kor a városháza nagytermében, más része Új­szegeden a November 7. Mű­velődési Otthonban délután 2-kor. A II. kerületi szava­zatszedő bizottsági tagok es­kütétele két csoportban tör­ténik a felsővárosi pártszer­vezet Római körúti helyisé­Mepyiiötták a JBTE ál KlSZ-ktakjá! fíetre hívását társadalmi munka is segítette Két és fél millió forint, a diákok 15 ezer óra társadal­mi munkája, 700 négyzet­méter hasznos alapterület és másfél év. Ezek azok a szá­raz adatok, amelyek a Jó­zsef Attila Tudományegye­tem új KISZ-klubjának meg­valósulása mögött húzódnak. A tegnap megnyitott KISZ­klub ünnepélyes avatóján többek között megjelent Bagdi Sándor, a megyei pártbizottság, Deák Béla. a városi pártbizottság képvise­letében. Ott voltak az ifjú­sági szövetség képviselői, va­lamint az egyetem oktatói és a hallgatók egy csoportja. Dr. Vastagh Pálnak, a JA­TE KISZ-bizottsága titkárá­nak megnyitó szavai után dr. Márta Ferenc akadémi­kus. az MSZMP KB tagja, a JATE rektora mondott ava­tóbeszédet. Ablaknyitásnak nevezte a klublétrejöttét, hi­szen az egyetem központi épületének pincéje óvóhely volt és a sötétségre, háború­ra figyelmeztetett. A mosta­ni ablaknyitással, a KISZ­klub létrejöttével líj funk­ciót tölt be, s ez az ablak­nyitás jelképes. Elismerően szólt az egyetemisták szor­galmas és önzetlen társadal­mi munkájáról. melynek eredménye, hogy a klubot jó­val a határidő előtt vehetik igénybe, az egyetemi hallga­tók. A megnyitással több száz szegedi egyetemista szá­mára teremtődik lehetőség a szabad idő kulturált eltöl­tésére, a szórakozásra. Arra kérte a klub vezetőit, s maj­dani tagjait, hogy őrizzék meg olyan szépnek, mint aliogy átadásra került, s te­remtsenek olyan nemes ha­gyományokat. melyeket to­vábbadhatnak a holnapi ge­nerációknak. Az avatóünHepség vendé­gei ezután megtekintették a KTSZ-klub helyiségeit: a ki­állítások rendezésére is al­kalmas széles folyosót, a sok ötlettel berendezett társalgót, büfét, a 200 hallgatót befo­gado nagytermet, a játék­és tévétermet. A lehetőségek adottak, ezt most már ne­mes és hasznos tartalommal kell megtölteni a 9 tagú klubtanácsnak. Kerekes László, a klub igazgatója tiszteletbeli klubigazolvá­nyokat, a legtöbb társadalmi munkát végzett egyetem? hallgatóknak pedig jutalma­kat adott át. A József Attila Tudomány­egyetem tegnap megnyílt KISZ-klubja a szegedi egye­temisták és Szeged város új kulturális létesitménye. Első havi programjában szerepel többek között Lehel István festőművész hagyatéki kiál­lítása, disc-jocky klub és Jeszenyin-est. Sándor György műsora és a SZKÉNÉ Szín­pad vendégjátéka, hangver­seny és népballadaest, ka­baré és klubrádió. A klubot csak tagsági igazolvánnyal lehet látogatni. Tagja lehet a klubnak a szegedi felsőok­tatási intézmények bármely hallgatója, aki klubigazol­ványt vált, valamint a JATE volt hallgatói. A klub jelen­tős szerepet tölt majd be Szeged város kulturális éle­tében is, a tanítási .szünetek­ben, különösen a Szegedi Ünnepi Hetek ideje alatt. Nem túlzunk, ha dr. Már­ta Ferenc szavait idézve azt mondjuk: ezt a klubot örömmel vallaná magáénak a világ bármely egyeteme. gében délelőtt fél tízkor és délután háromkor. A III. ke­rületiek egyik csoportja reg­gel 9-kor az Űttörőházban, másik csoportja a MAV­kultúrházban délután 3 óra­kor teszi le az esküt. Rendkívül sokan keresik fel a tanács választási cso­portját, megkérdezve, mi­ként szavazhatnak, ha ápri­lis 15-én nem tartózkodnak Szegeden. Legtöbbjük a két évvel ezelőtti választások­ból kiindulva, úgy véli, hogy az állandó lakóhelyről vitt igazolással bárhói szavazhat. Téves az elképzelésük, hiszen most helyi tanácsi választá­sok vannak, s nem általános választások. így csak azok az állandó lakhelyüket ebben időben megváltoztató állam­polgárok gondolkodnak he­lyesen. akik április 14-ig ké­rik — töröltetve magukat a régi lakhelyük szerinti jegy­zékből, s felvétetve magukat az újba —, hogy megválto­zott körzetükben léphessenek az urnához. Akik április Iá­én ideiglenesen lesznek tá­vol. természetesen nem sza­vazhatnak például Sopron­ban szegedi jelöltjükre. Meg­könnyíthetik azonban a sze­gedi szavazatszedő bizottsá­gok munkáját azzal, ha be­jelentik távollétükét. Párt­knlitisépnk megbeszélése Szófiáim Borisz Velcsev. a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkáraszom-, baton baráti eszmecserén fogadta a magyar pártmun­kásküldöttséget, amely Ja­kab Sándorral, az MSZMP Központi Bizottsága párt- és tömegszervezeti osztálya ve­zetőjével az élen hétfő óta tartózkodik Bulgáriában. A szívélyes légkörben lezajlott eszmecserén részt vett Böjti János,, hazánk szófiai nagy­követe is. A magyar pártküldöttség a pártmunka tapasztalatait cserélte ki Szófiában és vi­déken. A magyar delegáció ma. utazik haza. Acs S. Sándor felvételt Felszabadulásunk évfOrdMójSra ünnepi díszbe öltöznek az üzemek, vállalatok, intézmények. Képünkön: A Sze­gedi KendertSooógyar homlokzatát díszíti majd ez a ké­szülő transzparens is J. Aprifis 4-e. felszabaduló-. badításáért. A koszorúzás? sunk 28. évfordulója meg- ünnepséget délelőtt 11 rrrai ünneplésére készülődnek a kezdettel rendezi az MSZMP városokban és a falvakban, Szeged városi bizottsága, a külsőségekben is rangot adva Szeged megyei város tanacsa a történelmi sorsfordulónak; és a Hazafias Népfront varo­Fellobogózzák a lakóépülete- si bizottsága a Széchenyi te­két, nemzetiszínű és vörös ri szovjet hősi emlekmű­. zászlókkal díszítik az uteá- veknél. Ugyancsak április 4­j kaí és a tereket, s az ünne- én délelőtt 1(1 órai kezdettel | pet köszöntő feliratokkal, helyezik el a hála, az emle­I dekorációkkal ékesítik á köz- kezés koszorúit, virágait a i épületek, állami intézmények Dugonics-temetőben nyugvó homlokzatát." szovjet hősök emlékművén, a Szegeden, az évforduló al- sírokon, és megkoszorúzzák a. kalmából díszünnepséget Bel városi-temetőben a ro­rendez a Magyar Szocialista mán hősök emlékművét. Munkáspart Szeged városi A szegedí központi ünnep­bizottsaga. a Szeged megyei séget. megelőzően varosszer­tanacs, a HazaLias fe pártnapokon bensőséges „á-nri bizottsága rendezvényeken emlékeznek, varost Népfront városi április 3-án. kedden este 7 „. üzemek, intézmények, órai kezdettel a Szegedi szövetkezetek dolgozói ha­Nemzeti Szinhazban. Az em- zánk felszabadulásanak év­lékünnepsegen beszédet fordulójáról. mond Kiss Károly, az MSZMP Szeged városi vég- A járás falvaiban, közsé­rehajtó bizottságának tagja, geiben is megemlékeznek a a MÁV Szegedi Igazgatósa- felszabadulási évfordulóról, gának vezetője. Az ünnepség Az MSZMP szegedi járási második részében a Szegüli bizottsága Bakson április 2­Nemzeti Színház művészei án, hétfőn délután 4 órai adnak műsort. kezdettel a művelődési ház­Április 4-én koszoruzási ban járási nagygyűlést ren­ünnepségen emlékezik Sze- dez. ünnepi beszedet mond ged lakossága azokról a Jáhni László, az MSZMP szovjet hősökről, akik életű- szegedi járási bizottságának ket áldozták a város felsza- titkára. — Takáts László felvétele Dr. Márta Ferenc az új klub bejáratánal átvág ja a szalagot"- megnyílt a szép klub Nyári menetrend a légiközlekedésben — A nemzetközi légiíor- Közel-Kelet és Észak-Afrika galomban április elsején, va- 27 országának 37 városát sárnap lép életbe a nyári érintik. Üj légitársaság és menetrend — jelentette be repülőjárat is bekapcsolódik tegnap, szombati sajtótájé- június 1-től a Ferihegy for­koztatóján dr. Stoklász Sán- galmába: a spanyol Ibéria dor, a MALÉV forgalmi járata hetenként kétszer re­igazgatója. pül Madridból Barcelonán és A nyári időszakban a Münchenen keresztül Buda­MALÉV 16 partner-légitár- pestre, így a MALÉV három sasággal együtt hetenként járatával hefi ötre emélke­248 menetrend szerinti gara­tot indít a Ferihegyi repülő- dlk a Budapest es Madrid térről. A járatok Európa, a közötti járatok száma. - Péter János Japánba látogat Péter János, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere a japán kormány meghívására a közeli na­pokban hivatalos látogatást tesz Japánban. Ezt követően a Mongol Népköztársaság kormányanak meghívására 1 Ulan Batorba latogat. > 4 4

Next

/
Thumbnails
Contents