Délmagyarország, 1973. március (63. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-01 / 50. szám

a . k n VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 63. évfolyam. 50. szám 1973. március 1n csütörtök Áras 80 fillér Befejeződtek magyar—jemeni tárgyalások Kádár János és Fock Jenő fogadta Ali Nasser Mohamedet Szerdán délelőtt az Or­szágházban befejeződtek Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke és Ali Nasser Moha­med, a Jemeni Népi Demok­ratikus Köztársaság minisz­terelnöke tárgyalásai. A tárgyaláson részt vett Fehér Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, illetve rancsnok, a Nemzeti Front KB tagjai. Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke az Országházban ugyancsak fogadta a jemeni miniszterelnököt Ali Nasser Mohamed és kíséretének több tagja szer­dán ellátogatott a Beloian­Mahmud Abdullah Ushaish, nisz Híradástechnikai Gyár­a JNDK gazdasági és pénz- ba. Részt vett a látogatáson ügyekkel megbízott minisz- dr. Horgos Gyula kohó- és terelnök-helyettese, valamint gépipari a két tárgyaló küldöttség többi tagjai. A záró tágyalás rendkívül szívélyes légkörben, a köl­csönös megértés szellemében folyt Mindkét fél eredmé­nyesnek, hasznosnak, célra­vezetőnek értékelte a tár­gyalásokat, amelyekről ké­sőbb közös közleményt ad­nak ki. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szerdán délután a Köz­ponti Bizottság székházában fogadta Ali Nasser Mohame­det A szívélyes, baráti talál­kozón részt vett Fock Jenő, a minisztertanács elnöke, dr. Randé Jenő, a Magyar Nép­köztársaság JNDK-ba akkre­ditált nagykövete, illetve Mahmud Abdullah Ushaish, gazdasági és pénzügyekkel megbízott miniszterelnök-he­lyettes, pénzügyminiszter, Ali Ahmed Nasser Anter, a honvédelmi miniszter első helyettese, hadsereg-főpa­Róbert külügyminiszter-he­lyettes, dr. Randé Jenő és Nagy ,S. Lajos nagykövet, a Külügyminisztérium főosz­tályvezetője is. Sellő Dénes vezérigazgató nyújtott tájékoztatót a gyár történetéről. A vendégek meglátogattak több üzemegy­séget. Megtekintették az egyes gyártási folyamatokat, termékeket. A miniszterel­nök emléksorokat írt több miniszter, Garai szocialista brigád naplójába. Négyes találkozó Párizsban Választási előkészületek Térkép a szegedi választó­kerületekről Másfél hónap múlva lesz- folyosóján szemlélhetik meg nek a tanácstagi választások, a választópolgárok március Ennek előkészületei alapos, 2-től, holnaptól, hivatali idő­A francia fővárosban teg- seire válaszolva kijelentette, nap három órán át tanácsko- hogy egyelőre még sémmifé­zott a VDK, a DIFK, az le döntés nem született. Egyesült Államok és a saigo- Nem nyilatkozott Rogers ni rendszer külügyminiszte- amerikai külügyminiszter re, hogy megvitassa a viet- sem. nami helyzettel foglalkozó A négyes találkozó után nemzetközi konferenciával négyszemközt folytatta a kapcsolatban felmerült kér- megbeszélést Binh asszony, a déseket Az ülésről közle- DIFK külügyminisztere és ményt nem adtak ki. Tran Van Lam, a saigoni A külügyminiszterek talál- rendszer külügyminisztere, kozójáról távozóban Nguyen Eszmecseréjük körülbelül egy Duy Trinh, a VDK külügy- órán át tartott. Binh asz­minisztere újságírók kérdé- szony távozóban kijelentette: ..Nincs értelme annak, hogy szervezett munkát igényel­nek. Ezekről tárgyalt teg­ben. A hét hat napján reg­gel 8-tól délután fél 5-ig, egy megállapodás szentesíté­séről vitatkozzanak, ameny­nyiben annak előírásait nem tartják tiszteletben". Ismeretessé vált, hogy a » négy külügyminiszter szerda délelőtti megbeszélése előtt William Rogers amerikai külügyminiszter és Nguyen Duy Trinh, a VDK külügy­minisztere körülbelül félórás négyszemközti megbeszélést folytatott egymássál, a fo­golycserével és a tűzszünet megsértésével kapcsolatos problémákról. Egyéb vietnami, illetve in­dokínai eseményekről la­punk 2. oldalán közlünk ösz­szefoglalót. nap. szerdán délután a Ha- szombaton pedig délután zafias Népfront városi el- l-ig. Bővebb felvilágosítást a UBésft tartott o megyei pártbizottság A Magyar Szocialista Munkáspárt Csong­rád megyei Bizottsága tegnap az újszegedi pártiskola dísztermében rendes ülést tar­tott. Dr. Ágoston József elvtársnak, a me­gyei pártbizottság titkárának elnöki meg­nyitója után elfogadták az ülés napirend­jét. , A megyei párt-végrehajtóbizottság elő­terjesztéséhez — amelynek a címe: „Je­lentés a X. kongresszus és a megyei párt­értekezlet határozatainak végrehajtásáról. Feladatok a határozatok további érvé­nyesítésére az MSZMP Központi Bizottsá­ga 1972. november 14—15-i állásfoglalásá­nak alapján", s amit a pártbizottság tag­jai írásban _ kaptak kézhez — szóbeli ki­egészítést fűzött Győri Imre elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Az előterjesztést követő vitában a követ­kező elvtársak szólaltak fel: Juratovits Aladár, országgyűlési képviselő, szegedi olajipari üzemvezető. Juhász József, a Szakszervezetek Megyei Tanácsa vezető titkára. Labádi Sándor, a szentesi városi pártbizottság titkára, id. Krajkó András nyugdíjas, dr. Sándor János, az MTÁ szegedi Biológiai Kutató Központja sze­mélyzeti vezetője, Rózso István, a megyei pártbizottság titkára, dr. Antalffy György egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, Szőnyi Ferenc, a makói járási pártbizott­ság első titkára, dr. Koncz János, a me­gyei pártbizottság osztályvezetője, dr. Ko­mócsin Mihály, a megyei tanács elnöke, Hézső Ferenc vásárhelyi festőművész és Gőg Mihály, a csongrádi városi pártbizott­ság titkára. A vitát Győri Imre foglalta össze, majd a megyei pártbizottság egy­hangúlag elfogadta a beszámolót, vala­mint — kiegészítésekkel — a határozati javaslatot, s úgy döntött, hogy a jóvá­hagyott határozatot a pártszervezetek, a megye kommunistái számára közreadja a megyei pártbizottság „Politikai füzetek" sorozatában. Az ülés ezt követően meghallgatta Ró­zsa István elvtárs előterjesztését az 1973, évi tanácstagi választásokkal kapcsolatos politikai feladatokról. Az előterjesztést a pártbizottság ugyancsak egyhangúlag el­fogadta. Metszik a fákat, szántanak a gépek A kellemes, enyhe telet gorombább február vége váltotta fel. A határ már ko­rábban ébredezett, a homoki földeken akadt tennivaló. Forráskúton a „burgonya­vermeket" bontották, hogy az előcsíráztatáshoz készít­sék a vetőgumókat. Ugyan­akkor a meliorációs munkák is szépen haladnak, úgyszin­tén a szatymazi határban. Különösen a szórvány terü­leteken szorgoskodnak a für­ge kezek, hiszen több táblán kiszedték az öreg, kiérdeme­sült gyümölcsfákat, erőtlenül fizető szőlőket. A nagyüzem felszántja majd és kialakítja a nagyüzemi táblákat. A szőlőkben és gyümölcsö­sökben már javában tart a metszés. Szatymázon, Balás­tyán, Kisteleken, Mórahalom környékén, nap mint nap dolgoznak a szövetkezeti. nöksége. Az ülésen dr. Csi­kós Ferenc, a városi tanács vb titkára tájékoztatta a résztvevőket a tavaszi vá­lasztásokkal kapcsolatos te­endőkről. tanács titkárságán adnak. Felvilágosítást kaphatnak a választópolgárok a kerületi tanácsi hivatalok titkársága­in is, ahol közszemlére te­szik ugyanekkor a kerületek Elkészült a napokban az a választókörzeti térképét, va­térkép is, mely a szegedi ta nácstagi választókörzeteket, azoknak határait mutatja majd be az érdeklődőknek. A város jelenlegi közigazga­tási területét 110 választóke­rületre osztották, a választá­sokkor a Szegeddel egyesülő községek — Algyő, Tápé. Kiskundorozsma, Szőreg. Gyálarét — 26 tanácstagot küldenek az újjáalakuló vá­lamint a községek szakigaz­gatási szerveinél. Az utóbbi helységekben a végrehajtó bizottságok titkárai, vagy a szakigazgatási szerv vezetői hivatottak tájékoztatni az érdeklődő választókat. * A Hazafias Népfront járá­si bizottsága tegnap, szerdán délelőtt bizottsági ülést tar­tott a járási hivatal előadó­rosi tanácsba. Ez a térkép termében. Dr. Ábrahám An­eltér a két. évvel ezelőttitől, tal, a járási hivatal elnöke a nemcsak bizonyos kisebb vá- tanácsválasztással kapcsola­lasztókörzeti határmódosulá- tos járási feladatokat ismer­sokban, hanem a számozásában, is. A város választókerületei­nek térképét, csatlakozó körzetek tette, majd a jelenlevők megvitatták a népfront járá­si bizottságának 1973. évi a hamarosan munkaprogramját. Végül a községekével bizottság Vass Lajost a Sze­együtt — a rendeleteknek ged Városi-Járási Tsz Szö­vetség munkatársát válasz­totta meg a népfront járási mű épületének első emeleti bizottsága elnökének. megfelelően — a városi ta­nács, Széchenyi tér 10. Meteorológiai tavasz - hideg idővel Szerdán hazánk területe felett derűit idő volt, több­órás napsütéssel. Reggel óta azonban a Dunántúlon 65— 80 kilométeres óránkénti se­bességű széllökéseket észlel­tek, az ország többi részén is 40—60 kilométeres szél fújt, amely még délutánra se csil­lapodott, s várhatóan csak csü törtöktől fog fokozatosan mérséklődni. A hőmérséklet napközben sem emelkedett plusz 1—plusz 4 Celsius-fok fölé. Az elkövetkező napokban fokozódik az éjszakai lehű­lés. Egy-két átfutó hózápor lehetséges, elsősorban az északi peremhegyek vidékén. Bár március 1-től számítják a meteorológiai tavasz kez­detét, hazánk időjárásában ez korántsem mutatkozik meg, ugyanis a következő egy-két napra száraz, hideg időjárás lesz a jellemző. Így a jelenleg február eleji hő­mérséklet várható, s ez 3—4 fokkal alacsonyabb az évszak­nak megfelelő átlagnál. (A meteorológiai tél első nap­ján, december 1-én, viszont rendkívül enyhe — szinte ta­vaszias — idő volt.) Nem különb a helyzet Eu­rópa más országainak időjá­rásában sem. Így arra kell számítani, hogy Európában is — akárcsak hazánkban — rendkívül lassú lesz a felmer legedés. Somogyi Károlyné felvétel® Tavaszi fametszés szakszövetkezeti tagok. A kisteleki Üj Élet Tsz-ben nagyüzemi szőlő 103 holdon díszlik, 10—15 téesz-tag talál benne munkát. A terület egyharmadán már befejező­dött a metszés. A közösben 300 hold szőlőt részesműve­lésre adtak a tagoknak. A nagyüzemi barackosban, ami 100 holdra rúg, előrébb van­nak a munkával, 60 százalék­ban megtörtént a metszés. A tél és tavasz váltakozása nem kedvezett az 500 hold­nyi őszi árpának, fagykárral számolnak. Sajnos, nem volt hótakaró, ami kevés hó hul­lott, az is elolvadt pár óra alatt. Egyik nap fagyott, má­sikon kiengedett, ez megvi­selte nagyon az amúgyis ké­ső ősszel földbe került kalá­szost. Fejtrágyázással javí­tottak az őszieken, már ja­nuárban kiszórták a nitro­gént, amiből az idei tavaszon sem jutott elegendő. Hiába a közös gazdaság szándéka, nincs nitrogén, pedig még 1200 mázsa elkelne a földe­ken. A téesz szervestrágyában sem bővelkedik, ezért új megoldáshoz fogott, Hódme­zővásárhelyről i'urturolt vá­sárolt, és saját gépkocsijai­val, valamint az AKÖV-öt igénybevéve, összesen 7 te­herkocsival hordja, mázsáját 9 forintért — helyszínre szállítással együtt — ennek a szervestrágyapótlónak. Fe­ketehalomra szólítják zömét, a tavaszi tapasztalatok sze­rint a furfurol 60 százalékos szerves trágyának felel meg. A szegdei járás falvaiban, községeiben gond a földren­dezés is. A kisteleki Üj Élet Tsz-nek például a baksi ha­tárban 46 holdja van nyolc helyen. Most az önkéntes földcserét sürgetik, hiszen nagyüzemben nagyüzemi táblák kialakításával kellene egyszer majd gazdálkodni. Ezl az egész szegedi járásban gond. A homokos, szórvány terü­leteken megkezdődött a szán­tás is, dolgoznak a gépek. Téli pihenő után ébred • határ. Bizakodik. * <

Next

/
Thumbnails
Contents