Délmagyarország, 1973. február (63. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-01 / 26. szám

-ív VILÁG PROLETÁ&JAL EGYESÜLJETEK! M A G Y A R S Z O Cl ALIS TA M U N K ÁSPÁRT L A P j A BSHDHSÍRW' 63. évfolyam, 26. szám 1973. február 1„ csütörtök Ára: 80 fillér % , Húszarszág1'4 fvő Mt delegátusai! Építési kölcsönök Bécsben új fellételekkel Megjelentek a módosított jogszabályok Szerdán délután négy óra­kor a bécisí Hofburgban húsz ország képviselői tájékozódó megbeszélésre ültek össze. Ezzel a találkozóval megkez­dődött az európai fegyveres erők és fegyverzet csökken­tésével foglalkozó sokoldalú konzultáció. A megbeszélést követően délután öt órakor dr. Rudolf Kirchschláger osztrák külügyminiszter á bécsi Hofburg tanácstermé­nek előcsarnokában üdvözöl­te az európai haderő- és fegyverzetcsökkentési tárgya­lásokra megérkezett küldött­ségeket. Negyven perces ülés, 19 fel­szólalás — ez volt szerda délután az európai konzul­tációk nem hivatalos nyitá­nya a bécsi Hofburgban. Az első kapcsolatfelvételt, a kö­vetkező napokban egyelőre szintén nem hivatalos talál­kozók követik majd. A több hetesre tervezett előzetes megbeszéléseken a bécsi sajtóközpont adatai szerint a következő húsz or­szág képviselői vesznek részt: Belgium, Bulgária, Csehszlo­vákia, Dánia, Görögország, Hollandia, Kgnada, Lengyel­ország, Luxemburg, Magyar/ ország, Nagy-Britannia, áz NDK és az NSZK, Norvégia, Olaszország, Portugália, Ro­mánia, a Szovjetunió. Török­ország és az USA. A magyar küldöttséget dr. tJstor Endre nagykövet ve­zeti. A kormány — mint isme­retes — módosította és ki­egészítette az egyes lakásépí­tési formák pénzügyi felté­teleit, és új konstrukcióval — vállalati és külön állami támogatással — újfajta lehe­tőséget teremtett a munká­sok lakásproblémáinak meg­oldásához, meggyorsítva ez­zel a városok és a munkás­lakta települések lakáshely­zetének javitását. Az ezzel kapcsolatos minisztertanácsi rendelet, valamint a végre­hajtására kiadott illetékes miniszteri rendeletek a Ma­gyar Köílöny 6. számában jelentek meg. — Az új jogszabályok a lakosság — ezen belül külö­nösen az állami vállalatok munkásai — számára kedve­zően módosították a társas­ház-építkezések hitelfeltéte­leit. A változás lényege, hogy az OTP egy társasház­lakás építőnek vagy vásárló­nak ezentúl nagyobb össze­gű kölcsönt folyósíthat, s az egyes építési formákban a korábbiakhoz képest ki­sebb saját készpénz-hozzájá­rulás is elegendő a lakás­építkezés megkezdéséhez, a vásárláshoz. Az új feltétele­ket differenciáltan állapítot­ták meg, a különböző ked­Képviselők Szerda délután ülést tar­tott az országgyűlési képvi­selők budapesti csoportja. Megtárgyalta a képviselőcso­port 1972. évi tevékenységé­ről, az országgyűlés testületi munkájában való részvételé­ről, a képviselők választó­kerületi munkájáról, vala­mint az interpellációkról szó­ló beszámolót, s azt elemző vita után — módosításokkal — elfogadta. Napirenden szerepelt a képviselőcsoport idei munkájáról és 1973-ban esedékes tanácstagi választá­sokkal kapcsolatos tevékeny­ségéről szóló tervezet is. A tanácskozáson felszólalt Ká­dár János, a főváros 13. ke­rülete 39. számú választóke­rületének képviselője, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára is. (MTI) « Kevés a találmány Tasnádi Emil, az Országos Találmányi Hivatal elnöke szerdán a Magyar Sajtó Há­zában konzultáción tájékoz­tatta az újságírókat a mű­szaki-szellemi alkotómunka időszerű kérdéseiről. Elmondotta, hogy tudó­saink, mérnökeink az alap­kutatásokban jelentős ered­menveket értek el, biztatóak az egyetemekről kikerülő fia­talok próbálkozásai is. Az Oi-szágos Találmányi Hivatal most mar rendszeresein be­keri az egyetemekről, a le­endő fiatal mérnökök diplo­mamunkáját, ezeknek egy része szabadalmazásra érett, s a gyakorlatban jól használ­ható. A szkem berek ben rejlő tehetséget azonban a külön­böző intézetek, vállalatok sok esetben néni használják ki. Nem ösztönzik kellőképpen a dolgozókat hatékony szellemi alkotómunkára. A találmá­nsyűfc iaíkátíuaaaabae. ket*. sebb az eredmény, mint ami­re szakembereink képesek lennének. Nemzetközi össze­hasonlításban is igen kevés hazánkban a szabadalmi be­jelentés. Az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi tóra mintegy 9 millió szabadalmi leírást őriz, s ez a gazdag anyag évente 400—500 ezer újabb, szabadalmi leírással bővül, mert 27 országból rendszeresen érkeznek az ér­tékes dokumentumok. Ezek­nek tanulmányozásával ele­jét lehet venni olyan kuta­tásoknak is, amelyekről csak az időt, pénzt és energiát felőrlő munkák befejezése után derül ki, hogy másutt az adott kutatási eredményi már korábban elérték. A találmányi hivatal elnö­ke elmondotta, hogy az újí­tómozgalom fellendítése is kívánatos. vezményekkel elsősorbán a telepszerű társasház-építke­zésekre ösztönzik a lakossá­got. A rendeletek tartalmazzák a változásokat, részletesen meghatározzák a hitelfolyó­sítás és -törlesztés feltételeit, s külön intézkednek az ál­lami vállalatok munkásainak lakásépítési támogatásáról, az őket megillető különféle kedvezményekről. Az állami vállalatok mun­kásai a jogszabály mellék­letében felsorolt helységek­ben telepszerű, többszintes lakásépítkezéshez (vásárlás­hoz) a szociálpolitikai ked­vezményen felül — a laká­sok szobaszámától függően — 40 000—80 000 forint álla­mi támogatást és saját 10 százalékos előtörlesztés mel­lett kedvezményes, 35 éves lejáratú, évi 1 százalékos ka­matú OTP-hitelt kapnak a költségek 70 százalékára. Mindehhez azonban az szük­séges, hogy az állami válla­latok az építési költségek legalább 20 százalékára ka­matmentes vállalati kölcsönt adjanak munkásaiknak. To­vábbi kedvezmény, hogy a három- vagy az annál több­gyermekes munkás saját elő­törlesztése egyedi elbírálás alapján a költségvetés ter­hére részben vagy teljesen elengedhető, a vállalat vissza nem térítendő támogatásként is megfizetheti, és az OTP a hitel havi törlesztési részle­tét az első három évben mérsékelheti. A vállalati kölcsöntámogatás után fel­merült 1 százalékos kezelé­si költséget is a vállalatnak kell megfizetnie. Az új jogszabály alkalma­zása szempontjából a rende­let szerint állami vállalat­nak tekintendő a vállalati formában működő állami gazdálkodó szerv, ideértve a trösztöt, az egyesülést és az állami gazdaságot is. Mun­kásnak minősül a statiszti­kai szabályok szerint a mun­kásállományban nyilvántar­tott fizilcai dolgozó, továbbá a kisegítő állománycsoport­ból — a kereskedelemben a forgalomtól függő, a közle­kedésben a forgalmi állo­mánycsoportból — a fizikai munkát végző dolgozó, vala­mint a termelés közvetlen irányítói közül a főműveze­tő, a művezető és a segéd­müvezetö. A különféle munkás lakás­építési kedvezmények az alábbi helységekben, telepü­léseken — a fővárosban, a munkáslakta centrumokban — illetik meg a munkásokat; Budapest, Ajka, Baja, Ba­lassagyarmat, Békéscsaba, Debrecen, Dunakeszi, Dunaúj­város. Eger, Esztergom, Do­rog, Érd, Gödöllő, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hatvan, Hód­mezővásárhely. Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kazinc­barcika, Kecskemét, Komá­rom, Komló, Kőszeg, Lenin­város, Miskolc, Mosonmagyar. óvár, Nagykanizsa. Nagykő­rös, Nyíregyháza, Orosháza, Oroszlány, Ózd. Pápa. Pécs, Salgótarján. Sárvár, Sátor­aljaújhely, Sopron, Százha­lombatta, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szigetvár, Szolnok, Szombathely, Tapol­ca, Tata. Tatabánya, Tisza­üoldvár. Martfű, Vác, Várpa­lota, Veszprém, Zalaegerszeg, Záhony. A szabályozás önmagában természetesen nem oldja meg a munkások lakásgond­jait, de — a KB határozatá­nak végrehajtásában — cél­tudatos, határozott előrelé­pés, társadalmi segitség a munkások, a kisebb jövedel­mű családok lakásproblé­máinak enyhítéséhez. A la­kásépítési alapból támogatott építkezés, vásárlás költsége ugyanis ezentúl jobban meg­oszlik, arányosabb, kedve­zőbb a dolgozók teherviselé­se. Az építés pénzügyi for­rása: az érdekelt dolgozók előtörlesztése, a telepszerű, többszintes lakásépítkezésnél a szociálpolitikai kedvez­mény, az állami vállalatok munkásainak nyújtott állami támogatás, a munkáltató la­kásfejlesztési alapjából adott kölcsön és az OTP-hitel. A rendelkezés lehetővé teszi, hogy a vállalatok azonos összegű lakásépítési alapjuk­ból ezentúl több dolgozó la­kásépítését támogathassák. Kedvezően módosultak a lakásépítés általános mun­káltatói támogatásának fel­tételei is. A társasház-épít­kezéshez adható OTP-köl­csönt felemelték; a telepsze­rű társasházépítéshez a ko­rábbi 50 százalékról 60 szá­zalékra növelték az OTP-hi­tel felső határát. Jelentős változás az is. hogy ha a munkáltató az építési költ­ség 10 százalékánál keve­sebb támogatást ad, akkor az adott építési formára meg­határozott általános pénz­ügyi feltételek alapján kell az OTP-kölcsönt folyósítani, a munkáltatói támogatást pedig a dolgozó előtörleszté­seként veszik figyelembe. Az új i szabályozás rendel­kezik a lakásépítő szövetke­zetekben, valamint az OTP beruházásaiban épülő, s a ta­nácsok által értékesített la­kások hitelfeltételeiről, ame­lyek ugyancsak kedvezőbbek a korábbinál. Ezenkívül a rendelet egyéb — a fiatal házasokat, a nyugdíjasokat és az jfjúsági takarékbetét­akcióban részt vevő fiatalo­kat érintő — szociálpolitikai intézkedéseket is tartalmaz. A dolgozók lakásépítésé­nek űj pénzügyi feltételei életbe léptek, rendelkezéseit január elsejétől kell alkal­mazni. Az Országos Takarékpénz­tár ellátta hálózatát az új rendelkezésekkel, azok értel­mezéséhez közérthető tájé­koztatással. arrielynek alap­ján felvilágosítást tudnak adni az érdeklődőknek. Mi­után a dolgozók lakásépítke­zésének támogatásáról szóló korábbi rendelet módosítás sáról. kiegészítéséről van szó. az érthetőség, az egyszerűség kedvéért a Pénzügyminiszté­rium mind a korábbról ér­vényes rendelkezéseket,' mind az új szabályozásokat egységes szerkezetbe foglalja össze, s adja ki. A takarékpénztári fiókoka már benyújtott, de még el­intézetlen építési hitelkérel­meket most az új jogsza­bálynak megfelelően bírál­ják el. s a jövő hét végétől j már az új rendelkezések alapján kötik meg a szer­ződéseket, folyósítják a köl­csönöket. Gépjavítás A gépjavítások téli nagy hajrája már a múlté Tápén. Akkor javítják a gépeket a szövetkezetben, amikor a hi­bát észlelik. Mégis van hajrá most is, de-ez kimondottan a. biztonságos közúti közlekedést szolgálja Vizsgára, műszaki szemlére készítik föl az erőgépeket. Ap­róra átvizsgálják mindet, hiszen a követelmény egyre szigorúbb A szemle egyik követelménye, hogy külsőre is mutasson a gép. Festékszóróval kozmetikázzák az egyik munkában • megkopott teherautót Sokat fordult már cz a kerék, ideje megnézni, bírja-e tovább. Tavasszal a traktorok, pótkocsik és teherautók új „bizonyítvánnyal" indulnak munkába

Next

/
Thumbnails
Contents