Délmagyarország, 1973. január (63. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

A MAG Y A R SZOCIALISTA M U 63. évfolyam, 1. szám 1973. január 3., szerda Ára: 80 fillér v.. yvtar áíiú^nyattóir torö ive C ° [%r^ , Losonczi Pál ujevi koszontoje Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke az év első nap­ján, hétfőn a rádióban, majd a televízióban újévi köszön­tőt mondott. Kedves elvtársak! Barátaim! Szép hagyomány, hogy az év első napja a jó kívánsá­goké. Engedjék meg, hogy én is csatlakozzam milliók jó szokásához, és ezúton kívánjak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt minden hazánkfiának. Az év első napja a számvetésé is. A mögöttünk ha­gyott esztendőre a jól végzett munka érzésével tekinthe­tünk vissza. Jó feltételeket teremtettünk ahhoz, hogy bi­zakodással nézhessünk az új év elé. Hazánkban a szocializmus építése újabb, jelentős lé­pésekkel jutott előbbre. Nagy eredmények születtek a tár­sadalmi élet minden területén. Balpolitikai életünk eleven lüktetésének, minden eredményünknek legfőbb forrása a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a társadalom min­den rétegének helytállása. Ez kézzelfogható gazdasági ered­ményekben is kifejeződik. Népgazdaságunk teljesítette az ötéves terv időarányos részét.. A gazdasági helyzet alaku­lását számos kedvező változás kíséri. Gazdasági eredmé­nyeink biztosítják az életszínvonal rendszeres emelkedé­sét, a kereseti és lakásviszonyok javulását, a fogyasztás állandó növelését, az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás emelkedését. Pártunk Központ! Bizottságának novemberi ülésén megvontuk a X. kongresszus óta eltelt időszakban folyta­tott tevékenységünk mérlegét. Bátran állíthatjuk, hogy a X. kongresszus bel- és külpolitikai irányvonala, gazdaság­politikai, szociálpolitikai és művelődéspolitikai határozatai helyesnek bizonyultak, kiállották a gyakorlat próbáját. Eredményeinket értékeli a magyar dolgozó nép. és el­ismerik határainkon túl is. Bár lehetőségeinkhez, de méginkább kívánságainkhoz képest nem lehetünk teljesen elégedettek. A gyorsabb gazdasági fejlődés, a magasabb életszínvonal igénye te­kintetében egyetértés van az ország vezetése és hazánk minden állampolgára között. Ennek megvalósítása mind­nyájunktól fegyelmezettebb, még szorgalmasabb munkát követel. Elvtársaik! Barátaim! Vfft — minden bizonnyal — úgy kerül be a törté­nelembe, mint olyan esztendő, amelyben jelentősen előbb­re jutottunk a két világrendszer kapcsolatainak rendezé­sében, a nemzetközi helyzet normalizálásában. A mögöt­tünk hagyott év a haladás, a szocializmus erői határozott előnyomulásának esztendeje. Olyan év volt, amely visz­szatükrözte a szocialista közösség, és mindenekelőtt a Szovjetunió erőfeszítéseit, hogy a gyakorlatban megva­lósuljon a békés egymás mellett élés elve. Különösen Európában alakul mind kedvezőbben a légkör. A nemzetközi helyzet kedvező jelenségeire árnyékot vet néhány feszültséggóc. Közülük is elsősorban Vietnam­ra gondolok. Alig két hónapja, hogy a világ bizakodással és remenységgel tekintett a vietnami háború békés ren­dezésének kilátása elé. Áz Amerikai Egyesült Államok azonban a békés megegyezés helyett fokozta a terror­bombázásokat, a hős vietnami nép elleni bűncselekmé­nyeket. De a Vietnam elpusztítására és térdre kényszerí­tésére irányuló kétségbeesett erőlködése most sem hozta meg számára azt, amit remélt tőle, amit eddig sem si­került elérnie. Az Egyesült Államok nagyhatalmi tekinté­lyét egyedül az menti meg, ha mielőbb befejezi esz­telen háborúját Vietnamban. Hazánk, a Magyar Népköztársaság, cselekvően veszi ki résaét a szocialista közösség külpolitikai, nemzetközi tevékenységéből, a békéért folytatott harcából. Lehetősé­geinkhez mérten a jövőben is mindent megteszünk a szo­cializmus erőinek további tömörítése érdekében. Tovább­ra is a Varsói Szerződés és a KGST célkitűzéseinek, kö­zös programjának együttes megvalósításán munkálkodunk. Az új esztendőben tovább mélyítjük barátságunkat, együttműködésünket ós megbonthatatlan szövetségünket a Szovjetunióval. A közös céloknak és a közös útnak hű kifejezője volt a Brezsnyev elvtárs vezette szovjet párt­ás kormányküldöttség egy hónappal ezelőtti magyaror­szági hivatalos, baráti látogatása. A magyar nép őszinte baráti érzéseivel vettünk részt a kommunizmust építő, sok nemzetiségű szovjet állam megalakulása ötvenedik év. fordulóján rendezett nagyszabású moszkvai ünnepségen. Es népünk tisztelete, megbecsülése jutott kifejezésre a ha­zánkban tartott jubileumi ünnepségeken is. Tisztelt honfitársak! Az i973-as év kilátásai biztatóak, de találkozhatunk gondokkal és a fejlődés útjában álló problémákkal is. Min­den feltétel adva van azonban ahhoz, hogy valóra váltsuk Terveinket, amelyek a gazdasági építőmunka teendőit, az életszínvonal emelését, a szociális kérdések előbbrevitelé­nek feladatait szabják meg. Pártunk bevált politikai irány­vonala töretlen. A nép politikai öntudata, érettsége, mun­kában és helytállásban megnyilvánuló cselekvése a legfőbb záloga célkitűzéseink beteljesülésének. Számítunk nagyszerű munkásosztályunk politikai, tör­ténelmi felelősségére, elhivatottságára és munkaszerete­tére. Számítunk szövetkezeti parasztságunk helytállására, szorgalmára Számítunk értelmiségünk tehetségére, a kor színvonalát képviselő alkotókészségére. A közérdek szolgálatával munkálkodjunk szocialista hazánk építésén, minden becsületes dolgozó ember bol­dagulá^án, 1373-bap ifi. Az esztendő első munkanapján: fiz éves terv jegyében kezdődött a termelés Elbúcsúztunk az ó-eszten­dőtől és folytatjuk a munkát ott, ahol néhány nappal, de mégis tavaly, abbahagytuk. Szeged és Csongrád megye több mint százezer dolgozó­jának idei első munkanapja véget ért, kezdéskor újra boldog új évet köszöntek egymásnak a társak és ki-ki a maga posztján elkezdte a munkát. Néhány iparválla­latnál érdeklődtünk: hogyan kezdődött? A Szegedi Konzervgyár tavaly 5630 vagont töltött meg különféle zöldség-, gyü­mölcs- és húskonzervvel. Termelésük értéke 650 millió forintot ért, körülbelül ugyanannyit, mint tavaly­előtt. Panaszkodtak, hogy rossz volt a termés sárgaba­rackból és még néhány gyü­mölcsféleségből. Az idei esz­tendő első napján 1600 dol­gozó jelent meg a gyárban, és főleg húskonzerveket: májkrémet, vagdalthúst ké­szített. Az előre elrakott be­főtteket most kiszedik a nagy hordókból és üvegekbe csomagolják, vagonba rak­ják és napok múlva indul­hat a szerelvény külföldi országokba. Tavaly 80 millió fórinttal többet exportáltak a szegedi gyárból, mint előző évben. Szállítják a konzerveket, vagonokba kerül az ára szertár leendő épületén, felhasználása. A vállalat exportja mindig is jelentős volt, de az idén tovább emelkedik a külföldön el­adott cikkek mennyisége és értéke. A szocialista orszá­gokba 6,7 millió rubel érté­kű árut szállítanak, amelyek többsége a Szovjetunióba amelyet ebben az évben át­adnak rendeltetésének. Heim János, a vállalat főmér­nöke elmondta, hogy a hár­mas ütem területén az új 16 tantermes iskolát is tel­jes „gőzzel" építik, jelenleg a második szintet készítik és a tantermek szeptember el­Ügy tervezik, hogy 1973-ban sejére, a tanévnyitásra ké- kerül. Az exportált áruk zö­mindössze 1—2 százalékkal szen lesznek- A tarjáni vá- me ponyvaszövet, amelyből növelik a termelés mennyi- «g?"ttöJB3 —* •""»*««« 5>1 ségét, s mint ahogyan Bátyi dott. millió négyzetmétert ren­Zoltán főosztályvezető el- a Kenderfonó és Szövő- delt- A t6kés országokba 2,8 mondta: — Annak rendje és ipari Vállalat a múlt évet millió dollár értékű árucik­módja szerint kezdődött az négyezer emberrel fejezte ket adnak el — tájékoztatott új év első munkanapja, ^ ^b^nt^Tolce^ bennünket Marosi János ve­mint_ ahogyan hosszú évti- kezdte. Egyesült a rostkiké- zengazgató-helyettes, aki azt zedek óta minden január szítővel a feldolgozóipar, egy is elmondta, hogy a vállala­elején. nagyvállalat berkeiben egy ti összevonást nagy körülte­A Délmagyarországi Építő érdek vezérli a termelést az kintéssel hajtották végre és Vállalat dolgozóinak többsé- alapanyag kidolgozásától a így nyugodtan „fordultak" ge a két ünnep között sza- végtermékig. Továbbra is az újesztendőbe. badságon volt. Tegnap, ja- elsőrendű feladatuknak te­nuár 2-án benépesült a tar- kintik a gyárak technikai jáni városnegyed építőmun- korszerűsítését, s még ebben kásokkal. Folytatják az ötös az esztendőben üzembe­helyezik az új szövőüzemet 360 darab modern, automa­tikus, szövőgéppel. A vállalat termelési értéke A VDK gazdasági küldöttsége hazánkban Kedden Budapestre érke­zett a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság gazdasági küldöttsége, amely a ma­gyar—vietnami gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság harmadik ülésszakán vesz részt. A de­legációt Le Thanh Nghi, a minisztertanács elnökhelyet­tese vezeti. A delegáció tagjai között foglalt helyet Nguyen Van Dao külkereskedelmi mi­niszterhelyettes, és Hoang Dien főezredes, a VDK had­táp-főcsoportfőnökségének törzsfőnöke. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Fehér Lajos, a Minisz­tertanács elnökhelyettese is. Kádár lános és Fock Jenő fogadia Le Thanh Nghft Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának sö titkára és Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnöke kedd délután fogadta Le Thanh Nghit, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tag­ját, a VDK minisztertaná­csának elnökhelyettesét, a hazánkban tartózkodó viet­nami küldöttség vezetőjét. A baráti eszmecserén részt vett Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnök­helyetese, Roska István kül­ügyminiszter-helyettes és Hoang Cuong, a VDK buda­pesti nagykövete is. (MTI) és a hatos ütem lakóházai­nak alapozását, a panelek összeszerelését, épül a hatos ütem hőközpontja is. Az ott élő embereket ta- meghaladja a másfél milliár­lán jobban érdekli, s öröm- dot, amelyben csak a kész­mel tölti el őket, hogy újra termékek ára szerepel. A szorgalmas munkát látnak hagyományos kender mél­áz orvosi rendelő és gyógy- lett növekszik a műanyag Rendhagyó időjárás Enyhe, száraz léghullámok Az új esztendővel az idő- keleti-keleti határ mentén járásban változás kezdődött, mértek mínusz 7—10 fokot. A Földközi-tenger felől eny- A nedvesebb földközi-ten­he, száraz léghullám jutott geri levegő egyelőre Olasz­be újév napján a Kárpát- ország és a Balkán nyugati medencébe, s különösen az partjain okoz esőket. Számi­ország délkeleti részén erős tanunk kell rá, hogy a kö­enyhülést okozott. A nappali vetkező napokban ezek a legmagasabb hőmérséklet nedvesebb léghullámok már Baján és Szegeden plusz 6, hazánk területén is ónos eső­Debrecenben 7, Békéscsabán zéseket okoznak, elsősorban 9 fok volt. Ezek az értékek az ország délnyugati, déli 5—8 fokkal magasabbak az részein. , , ,. ,., Európa északi részén még évszaknak megfelelő átlag- mjndig az óceánról származó nál. enyhe léghullámok határoz­Gyengült a hajnali lehű- zák meg az időjárást, ezért lés, s tegnap hajnalban az is szokatlanul enyhe az idő: ország nyugati felén már csak mínusz 2—3 fokig hűlt dett napközben a hőmérsék­le a levegő, csak az észak- lek Üdvözlő távirat Odesszából MSZMP Csongrád megyei Bizottsága első titkárának, GYŐRI IMRE elvtársnak, Csongrád megyei Tanács elnökének, DR. KOMÓCSIN MIHÁLY elvtársnak. Kedves Elvtársak! Az Ukrán Kommunista Párt Odessza Területi Bi­zottsága és az Odessza Területi Tanács végrehajtó bi­zottsága, a Lenin-renddel kitüntetett Odessza terület és Odessza hős város kommunistái, munkásai, kolhoz­parasztsága és alkalmazottai nevében szívélyesen kö­szöntjük Önöket és Csongrád megye valamennyi dol gozóját az új esztendő alkalmából. Önökkel együtt szívből örülünk a Magyar Népköz­társaság dolgozói sikereinek, amelyeket az MSZMP vezetésével érteik el. A magyar nép a szocializmus építésében elért hatalmas eredményekkel lép az új esztendőbe. Mindezen eredmények kifejezésre juttat­ják a magyar nép tehetségét és kimeríthetetlen ener­giáját, a párt és az internacionalizmus iránti odaadá­sát, mely erősiti a saját országa és az egész szocialista tábor közötti kapcsolatokat. Kedves Elvtársak! Kívánunk újabb sikereket az MSZMP X. kong­resszusa által meghatározott feladatok teljesítéséhez, valamint jó egészséget és sok boldogságot Éljen és vi­rágozzék a szovjet—magyar barátság! P. KOZIR. az UKP Odessza területi Bizottságának első titkára, V. POHOGYIN, az Odessza Területi Tanács vb elnöke 1 i

Next

/
Thumbnails
Contents