Délmagyarország, 1972. november (62. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

4h J/6c VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! v % A MAGYAR S Z O Cl AL ISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA >L. évfolyam 258. szám 1972. november 1., szerda Ára: 80 fillér Szegeden épül az új postaközpont Szeged belvárosában mintegy 400 millió forintos beruházással új, modern posta­központ épül. A hétszintes épület műszaki szárnyrészében szerelik majd fel a Be­loiannisz Híradástechnikai Gyárban készü­lő, 10 000 állomásos automata telefonköz­pontot; és más berendezéseket. Az új mű­szaki épületet úgy alakítják ki, hogy még az ezredforduló táján is kielégítse az ak­korra 200 000 lakosúra becsült Szeged, il­letve a Dél-Alföld telefon, táviró és egyéb posta-műszaki igényeit. Ennek a szegedi postaközpontnak az alapozását még a múlt év elején meg­kezdték, a munkákat azonban — a nép­gazdaság beruházási egyensúlyának hely­reállítása érdekében tett intézkedéseknek megfelelően — átmenetileg, még az ala­pok kiásásakor abbahagyták. A város gyors ipari és általános fejlődése azonban megköveteli a postaszolgálat megfelelő ütemű fejlesztését. Ezért az illetékes szer­vek hozzájárulásával a jövő év elejétől le­hetőséget teremtettek a munka folytatá­sára, a nagy összegű hitel megnyitására. A város érdekei annyira sürgetik az új pos­taépület mielőbbi felépítését, hogy a ta­nács hitelt nyújtott a postának, s így a jövő év eleje helyett már most folytathat­ják az alapozási munkákat. Az illetékes beruházó, építő, illetve tanácsi szervek összefogásával el kívánják érni, hogy a szegedi új postaközpont az eredetileg ter­vezett 1974-es időpontig elkészüljön. (MTI) Kezdődik az őszi faültetés Ma, november 1-én kezdő­dik hivatalosan az az őszi munka, mely három Hétig tart majd. s melyet általá­ban fapótlásnak emlegetnek. Ilyenkor vizsgálják meg s jelölik ki azokat az utcai fa­sorokat, amelyek valami­lyen okból foghíjasak lettek. Aztán kezdődik a gödörásás, majd az új fácskák elülteté­se. Ennek a munkafolyamat­nak kezdetén, az elmúlt he­tekben fontos szerepet ját­szottak az erdészeti techni­kum diákjai, akik társadalmi munkában jelölték ki az új fák helyét, s nem kevésbé azoknak az iskoláknak ta­nulói, amelyek szintén tár­sadalmi munkában vállalták a gödrök kiásását. A II. és a III. kerületben minden álja­iános iskola és középiskola kapott ilyen feladatot, az I. kerületben — ahol jóval ke­vesebb fa pótlására van szükség most — a Ságvári Endre gyakorló gimnázium diákjai fogtak ásót. A II. kerületiek dicséretére le­gyen mondva: ők a fák ülte­tését is elvállalták, máshol a városgazdálkodási vállalat végzi. Tavasszal az I. kerületben — összesen 14 ezer fa díszíti — 1200 új fát ültettek el, így most mindössze 160-at pótolnak. Jövő tavasszal pe­dig a még hiányzó 59 fával végleg kiegészítik az utcai fasorokat. A II- kerületben ezúttal 366 fát kell pótolni, s a II-ban ülietik a legtöb­bet: mintegy j 300 darabot. Tucatnyi fs fajtát rendelt meg a város a DEFAG-tól, az utóbbi éve eben kialakult gyakorlat szerint földlabdás, koronás fákat, melyeket nem oly könnyű lacsavarni, le­törni, mint a husángokat Mert nemcsak azokból akad elég gyerek s felnőtt a vá­rosban, akik örömmel ültet­HÍDÉPÍTÉS A második világháborúban elpusztított Irávaszabolcsi hidat magyar—jugoszláv kooperációval építik fel. A 315 méter hosszú híd alépítményét a Hídépítő Vállalat, a vasszerkezetet pedig jugoszláv vállalat készíti nek. gondoznak fát, hanem azokból is, akik gondatlanul hajlítgatják, törik őket. Több mint 400 új japán aká­cot nevelnek ezután utcáink, 318 új juhar, 295 hárs, 212 akác és 140 kőrisfa folytatja a listát. S még néhány fajta: díszszilva, piros galagonya, platán, ostorfa és csörgőfa — kisebb mennyiségben. Az utcai fasorok kiegészí­tése mellett újak létesítésére is kihasználják a szép őszt ltülörböző intézmények. A városi tanács szolgáltató üze­me 300 tölgyet ültet el no­vember 20-a után az állat­vásártér körül, az újszegedi kendergyár dolgozói vállal­ták, hogy 88 facsemete elül­tetésével társadalmi munká­ban teszik szebbé a Csanádi utcát. Az újszegedi pártisko­la 20 darab, az Ilona utcai bölcsőde szülői munkaközös­sége 10 darab fa elültetéséi vállalta hasonló módon. Az erdészeti technikum diákjai Tarjánban az egyik óvoda kertjének fásítását végzik el. Hamarosan új fák kerül­nek a Lenin körútra is. A gázvezetékek ismert rekonst­rukciója miatt a Kossuth La­jos sugárúttól a Dugonics térig ki kell vágni a külön­ben is már elöregedett s nem túl értékes ostorfákat. A fakitermelés ezekben a hetekben kezdődik, de olyan megegyezés alapján, hogy a kivitelező a kidöntött fákat köteles legalább 10 centimé­teres törzsátmérőjű új fákkal pótolni. Ezek valószínűleg hársak lesznek, olyanok, me­lyekkel a Lenin körút végén is pótolták az út korszerűsí­tése miatt kivágottakat. V. M. Készülődés november 7, ünnepére Koszorúzások — Díszünnepségek Tévéközvetítés Moszkvából A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 55. évfor­dulójának ünnepére, novem­ber 7-re országszerte meg­kezdődött az ünnepi ké­szülődés. Nemzetiszínű és vörös zászlókkal lobogózzák fel a lakóházakat, üzemeket és középületeket. Ünnepi díszbe öltözik a főváros is a forradalom évfordulójára. Az Országház előtt, a Kos­suth Lajos téren felvonják az ünnepre a Magyar Nép­köztársaság nemzeti lobogó­ját, a Gellért-hegyen pe­dig a nemzetközi munkás­mozgalom vörös zászlaját. Az állami zászlónál novem­ber 7-én délben zenés őr­ségváltás lesz. Már november 5-én, va­sárnap megkezdődnek az ünnepi megemlékezések. A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács, a kormány, a fegyveres erők és a tö­megszervezetek ezen a na­pon délelőtt koszorúzást ün­nepséget rendeznek a Sza­badság téri szovjet hősi em­lékműnél. Este a rádióban és a televízióban Pullai Ár­pád, az MSZMP Központi Bizottságának titkára mond ünnepi beszédet. Budapesten és szerte az országban megkoszorúzzák a szovjet hősök sírjait és em­lékműveit. A gellért-hegyi Felszabadulás Emlékműnél és az Osztapenko kapitány szobránál lesz többek kö­zött koszorúzási ünnepség Budapesten. A rádió és a televízió is köszönti műsorával az ün­nepet. A televízió november 7-én kora reggel Moszkvá­ból, a Vörös térről ad hely­színi közvetítést a hagyo­mányos katonai díszszemlé­ről és felvonulásról. A Kos­suth és a Petőfi adó no­vember 6-án sugározza a moszkvai kamarzenekar elő­adását, és a Szovjetunió Állami Szimfonikus Zene­karának hangversenyét. Szegeden november 6-án este 7 órakor az MSZMP Csongrád megyei, Szeged városi bizottságai, valamint a város állami és társadalmi szervei rendeznek díszün­nepséget a Nemzeti Színház­ban. Az ünnepi beszédet Szabó Sándor, az MSZMP Csongrád megyei bizottságá­nak titkára mondja. Minde­nütt a megyében — így Sze­geden is és a járásban is — a vállalatoknál, üzemekben, téeszekben, intézményekben és iskolákban ünnepséggel emlékeznek meg a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom győzelméről. Ünnep­séget rendeznek többek közt az olajmező dolgozói és a tanárképző főiskola oktatói, diákjai. Az ünnepség napján, no­vember 7-én délelőtt meg­koszorúzzák a Dugonics-te­metőben levő szovjet hősi emlékművet, ezt követően pedig délelőtt 11 órakor a Széchenyi téri két szovjet hősi emlékműnél kerül sor koszorúzási ünnepségre. BVIacgycar—bengáli tőrgyalások A Külügyminisztériumban kedden megkezdődtek a tárgya­lások Abdusz Szamad Azad, a Bengáli Népi Köztársaság külügyminisztere é3 Púja Frigyes, a külügyminiszter clsá helyettese között Abdusz Szamad Azad, a Bgngla Desh Népi Köztársa­ság külügyminisztere — aki Péter János külügyminiszter meghívására hivatalos baráti látogatásra érkezett hazánk­ba — kedden délelőtt a Hő­sök terén kíséretének tagjai­val együtt megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét. Losonczi Pál. az Elnöki Tanács elnöke kedden a Parlamentben fogadta Ab­dusz Szamad Azadot. A szívélyes légkörű megbeszé­lésen részt vett Púja Frigyes, a külügyminiszter első he­lyettese is. A nap folyamán megkez­dődtek Abdusz Szamad Azad tárgyalásai a Külügyminisz­tériumban. A tárgyalások után Púja Frigyes ebédet adott a kül­ügyminiszter és kísérete tisz­teletére. A vietnami hadszíntéren folynak a harcok Felúiitiák a VDK-USA bizalmas tárgyalásokat 7 A Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült Államok között a háború befejezéséről és a vietnami béke helyreállításáról lét­rejött megállapodás aláírá­sának határideje lejárt, s a vietnami hadszíntéren vál­tozatlan erővel folynak a harcok. Nyugati hírügynökségi je­lentések szerint Dél-Viet­namban a népi felszabadító erők kedden 121 gyalogsági és tüzérségi támadást intéz­tek ellenséges állások ellen, Saigon közvetlen környékén elfoglaltak öt további kato­nai települést, a déli or­szágrész északi térségében pedig ellenőrzésük alá von­tak két járási székhelyet. Az amerikai légierő ked­den is folytatta Észak- és Dél-Vietnam bombázását. A UPI hírügynökség szerint amerikai vadászbombázók és B—52-es óriás gépek ösz­(Folytatás a 2. oldalon.) Ma érkezik hazánkba Henryk lablonski Államfőt köszöntünk Losonczi Pálnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének és fele­ségének meghívására szer­dán hivatalos baráti látoga­tásra hazánkba érkezik Hen­ryk Jablonski, a Lengyel Népköztársaság Államtaná­csának elnöke, a Lengyel Egyesült Munkáspárt politi­kai bizottságának tagja és felesége. * Államférfit és tudóst, po­litikust és harcost köszön­tünk, Henryk Jablonskit. A 63 éves államfő 1931­ben lépett be a Lengyel Szocialista Pártba és 1934­ben szerezte meg a történe­lemtudományok doktora cí­met a varsói egyetemen. Szakmai és közéleti munká­ja azóta is párhuzamos. Tíz évig volt a Lengyel Tudo­mányos Akadémia tudomá­nyos titkára, később az al­elnöke, történettudományi munkáit széles körben for­gatják haszonnal, de a pro­fesszor soha nem volt szo­batudós. Hősiesen harcolt a lengyel hadseregben a má­sodik világháborúban, s mi­után Hitler lerohanta hazá­ját, tovább folytatta a küz­delmet, részt vett a narv.ikl csatában, majd a dél-fran­ciaországi lengyel ellenállási mozgalomban. Henryk Jablonski csupán rövid ideje, ez év márciusa óta áll jelenlegi posztján, azóta elnöke az Államta­nácsnak. öröm számunkra, hogy a lengyel államfő első külföldi útja éppen a Ma­gyar Népköztársaságba ve­zet

Next

/
Thumbnails
Contents