Délmagyarország, 1972. augusztus (62. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

VILÁG fKOLTETÁiOJtl EGTESOtiFreK! 62. évfolyam 179. szám 1972. augusztus 1., kedd Ára: 80 fillér Kommunista és munkáspártok vezetőinek baráti találkozója A Krímben 1972. július 31-én találkozót tartottak a szocialista országok kommu­nista és munkáspártjainak vezetői, akik rövid üdülésre érkeztek a Szovjetunióba. A találkozón részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Bolgár Népköz­társaság Államtanácsának elnöke, Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Ká­dár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első tit­kára, Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Né­pi Forradalmi Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, a Mongol Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, Erich Honek­ker, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának első titkára, Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt fő­titkára, a Román Szocialista Köztársaság Államtanácsának elnöke, Leonyid Brezs­nyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke. A találkozó során gyümölcsöző véle­ménycserét folytattak a szocialista és a kommunista építés menetéről és a szocia­lista államok sokoldalú együttműködésé­nek további fejlesztéséről. Megvitatták továbbá az időszerű nemzetközi kérdése­ket. A kommunista és munkáspártok veze­tőinek találkozóján megmutatkozott a tel­jes, kölcsönös megértés és a nézetek egy­sége minden megvitatott kérdésben. A ta­lálkozó szívélyes, baráti hangulatban folyt le. A találkozón részt vett még: K. F. Ka­tusev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára, A. A. Gro­miko és K. V. Ruszakov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagjai, A. I. Blatov, az SZKP Központi Bizottságának felelős munkatársa, R. Freíek, a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Központi Bizottsága tit­kárságának tagja, M. Balcv, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, C. Mitea, a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, W, Eberlin, a Német Szocialista Egységpárt Központi Revíziós Bizottságának tagja. * Az SZKP Központi Bizottsága ebédet adott a találkozó résztvevőinek liszteletére. Odesszai szakszervezeti küldöttség Szegeden J6 néhány éves múltra Csongrád megyei Állaitfor­tekinthet vissza immár Sze- galmi és Húsipari Vállalat ged és Odessza testvérváro- szegedi szalámigyárába, a si kapcsolata, s ez a barát- Pankotai Állami Gazdaság­ság Csongrád megye és az ba, a Szegedi Konzervgyár­odesszai terület kapcsolatá- ba, az MTA Biológiai Kuta­vá szélesedett. Az elmúlt tó Intézetébe, a mártélyi években már kölcsönösen művésztelepre és a hódme­2 Vásárhelyi majolikagyár­tanácsi delegációk. Most a szakszervezetek baráti kap­csolata is létrejött. Hétfőn Szegedre érkezett az első odesszai szakszerve­zeti küldöttség, Vitalij Leonyidovics Kotorszkijnak, az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete elnökének vezetésével. A delegáció tagja Anna Ivanova Matjev­na, a Roza Luxemburgról elnevezett odesszai cukor­gyár munkásnője és Pjotr Sztafamovics Velicskov, az Élelmiszer Gépesítési Főis­kolák összoroszországi egyesület szakszervezeteinek elnöke. A küldöttséget Szegeden, a szakszervezeti székházban az SZMT tagjai fogadták, és Juhász József vezető titkár tájékoztatta a szakszerveze­ti mozgalom megyei idősze­rű kérdéseiről. Ezután a szovjet vendégek az MSZMP Csongrád megyei székházá­ba látogattak. Itt dr. Ágos­ton József, a megyei párt­bizottság titkára fogadta őket, és folytatott megbeszé­lést a küldöttség vezetőjével és tagjaival. Az odesszai vendégek nyolc napig tartózkodnak Csongrád megyében, s ez idő alatt ellátogatnak a ba is. Finn—NDK tárgyalás Helsinkiben Helsinkiben, a kormány­épület tárgyalótermében hét­főn nagyköveti szinten meg­kezdődtek a finn—NDK tár­gyalások a diplomáciai kap­csolatok felvételéről. Á „legszárazabb" hónap csapadékrekordja Rendkívüli időjárás volt júliusban Kirándulók, nyaralók, me­zőgazdászok és meteorológu­sok egybehangzóan mond­ják, hogy egyik legszárazabb hónapunk a július, a másik pedig kalendáriumi szom­szédja, az augusztus. A ge­nerációk tapasztalatából kristályosodott, nagyon is megalapozott közhit idén alapos cáfolatot kapott: az 1972-es év eddigi legcsapa­dékosabb hónapjává lépett elő a nagy szárazságok hó­napja A rendkívüli időjárás jel­lemzésére felsorakoztatunk néhány adatot a meteoroló­giai intézet jóvoltából: negyven év csőátlaga Sze­geden 52 milliméter júli­usban. Tegnap délutánig ezzel szemben 90,5 milli­méter hullott városunkban. Meglepőbb ez az egyetlen szám, ha a legszárazabb hí­rében álló hónapot a legcsa­padékosabbnak vélt június­sal vetjük össze: 10,2 milli­méterrel július vezet. Tavaly ennek a mennyiségnek felét sem sikerült mérni, összesen 40,7 milliméter esett az el­múlt esztendő hetedik hó­napjában. A trópusi időjárásról azt m ^skor szokott, tanultuk, hogy ott naponta ^ ^ ^^ ^ „jeges" napot tart számon. Acs S. Sándor felvétele Ár és sár a Tisza-parton. A hídfő strand felőli lejára­tánál eső után legény — vagy leány — legyen a talpán, aki a lépcsőktől szilárd talajra jut száraz lábbal Sajnos, többször esett jég volt a levegő relatív pára­tartalma, reggel 7-kor 70. délután 5-kor 48 és este 7-kor 53 százalék volt. Ösz­szehasonlításul mondjuk, e6ik az eső. - A mi júliusunkat most tró­pusi jellegűnek mondják, a Nyomban hozzáteszik a szak- . átiaorwnn 9n_m taA­hónap 31 napjából 21 ho- emberek, hogy többször L^f^Jl: 30 823 zott csapadékot. esett ugyan, de lényegesen Ezt természetesen úgy kell kevesebb, és kisebb területet értenünk, hogy volt olyan érintett, mint más idősza­nap, amikor többször is kok kellemetlen kánikulai esett. (A tavalyi feljegyzé- velejárója szokott. Viharok, zivatarok villá­mai, a tűzoltóktól kapott tá­jékoztatás szerint, három Emelkedett a baleseti sérü­tüzet okoztak a szegedi já- lések száma, a szokásosnál is rásban. Üllésen melléképiile- több beteget szállítottak kör­tet rongált meg, Kisteleken házba, belgyógyászati, ideg­a rozskereszteket, • Rúzsán gyógyászati, mérgezéses és sek csak 10 esős napot em lítenek ugyanebben az idő­szakban.) Meglepően sok csapadék hullott 12-én délután. Az eső, záporeső és zivatar együttesen alig két és fél zalék szokott lenni. Bizonyára ezzel a sok rendkívüliséggel függ össze, hogy nagyon megnőtt az elmúlt hónapban a mentőállomá­sok forgalma. óra alatt Szegedre 30,6 mii- pedig 60 kéve nádat puszti- funkcionális rosszullétek liméter csapadékot öntött. Nyolcvanhatezer látogató az ipari kapuit vásár Vasárnap este 9 órakor szerint a szokásosnál több minden különösebb külsősé- külföldi látogató, turista vál­gek nélkül bezárta kapuit a tott jegyet, ami az idegen­XXVII. Szegedi Ipari Vásár, forgalom növekedésével ma­A rendezők azonmód össze- gyarázható. Szerencsés volt ültek, hogy legalább gyors a vásár áthelyezése az E5-ós számvetést végezzenek; há­nyan tekintették meg a pa­vilonokat, mi keltette a leg­nagyobb érdeklődést, siker koronázta-e törekvésüket a helyszíni árusításban stb. Bár az adatok még csak hozzávetőlegesek, azonban eldönthető, néhány — a mos­tani vásárt a tavalyinál — ezerrel többen, 86 ezren ke­resték fel. A tapasztalatok útvonal közelébe: jó néhány átutazó vendég egyenesen a kiállítás kedvéért szakítot­ta meg két-három órára uta­zását. Jó kezdeményezésnek bi­zonyult a helyszíni árusítás. Már félidőben látszott, hogy a kereskedelmi vállalatok, vagy a gyári alkalmi üzle­tek nyeresége meghaladja a pavilonállítás költségeit. vilonok tárgyalói is. A Szé­kesfehérvári Finommechani­kai Vállalat 300 ezer, a Kecskeméti TÜZÉP 200 ezer forint értékű közszükségleti és használati cikket adottéi a szegedi, Csongrád me­gyei kereskedelmi vállala­toknak. Az üzletkötések so­rából kiemelkedik a Szel­lőzőműveknek az Ikarusz­gyárral kötött 30 millió fo­rintos, 2 éves szerződése, amelynek keretében külön­féle berendezéseket készít a Szellőzőművek a nagy hírű autógyárnak. Az Alföldi Porcelángyár 5 millió fo­II Donántűlon már dolgoznak az Például a Konkordia Szövet- rint értékben adott el kor­kezeti Külkereskedelmi Vál- szerű tányérokat, bögréket, Az Alföldről a Dunántúl- gyobb része vasárnap — ki­ra irányított kombájnok használva a száraz, napsüté­megérkeztek rendeltetési he- ses időt — munkába is állt. lyükre, a Vas, Zala, Veszp- Nehezíti az aratást, hogy a rém, Győr-Sopron és So- gabona a gyakori csapadék mogy megyei gazdaságokba; és az erős széljárás miatt az arató-cséplő gépek na- egyre többfelé dől meg. lalat kétszeres forgalmat bo­nyolított le, mint amire szá­mított. 349 ezer forint érté­étkészleteket az Amfora Vál­lalatnak, míg a csongrádi MIRKÖZ Ktsz 1 millió leva kű ruhaneműt és textíliát, 89 értékben hűtőgépeket, hűtő­ezer forint értékű iparcikket Pultokat egy bolgár kereske­— főleg olajkályhát, szi­vattyúkat — adott el, s gaz­delmi vállalatnak. Tegnap, hétfőn a kora dél­dára talált egyik faháza is előtti órákban lezúdult fel­— 41 ezer 500 forintért. De hőszakadás sem akadályozta ugyanígy százszázalékos a meg az asztalosokat, deko­Győri Müanyagfeldolgozó ratőröket Ktsz eredménye, valameny­nyi műanyag csónakját el­adta. Állandóan nagy for­galmat bonyolítottak le a vendéglátó egységek és a pa­munkájukban. Szinte órák alatt bontották le a pavilonokat, késedelem nélkül kezdődött meg a ki­állított tárgyak elszállítása is. tott el villámcsapásból ere- miatt, dő tűz. A kártétel nagysága A mezőgazdaság szakem­itt sem haladja meg az elő- berei az első hetek néhány ző évekét. esős napját még szívesen fo­A naav meleeeel és fölte- gadták- 32 ismétlődő csapa­hetően 6^ emberi felelőt- dék sok aggodalmat lenség összejátszásával ma- OKOZO"> es gyarázható a sándorfalvi nehezítette a nyári mun­tarlótűz. „Szerencse", hogy kak végzését, csupán bálázás közben gyul- Miatta időben is elhúzódott ladt meg, de ezt is el lehe- az aratás, egyéb növényi tett volna kerülni. kultúrák viszont nagysze­Rendkívül melegnek érez- ™en fejlődtek, tük a júliust, pedig éppen a Mindent összevetve azt hőmérsékletével nem javí- kell megállapítanunk, hogy tott rekordot. Harminckét nagyon sok kellemetlenséget fokot csak egyetlen napon, okozott a rendkívüli időjá­15-én mértek Szegeden. A rás- Ha viszont a nagyon fülledt meleg oka a szokat- száraz tavasz után hagyomá­lan — valóban trópusi jel- nyosan száraz nyarat kap­legű — páratartalom a le- turik volna, panaszaink lis­vegőben. Az említett meleg- iája föltehetően hosszabb len­maximum napján éjfél után ne a mostaninál. 1-kor például 89 százalékos H. D. Bogarak inváziója Nem ártalmasak az egészségre Szegeden — főleg a me- ideinél. Most már nemcsak legebb napokon — nagy a város régebbi épületeiben, számban jelennek meg szár- hanem az új lakónegyedek­nyas repülő bogarak. ADer- ben, mint például Tarjánte­mestidae családba tartozó, lepen is megjelentek, íeketésbarna színű, hosszú- A Szegedi Közegészség­kás testű, úgynevezett sza- ügyi és Járványügyi Állo­lonnabogarak, rejtett élet- máshoz egyetlen bejelentés módot folytatnak. Nappal érkezett: a Royal Szálló sötét helyeken, falüregek- vendégei panaszkodtak az ben, egyéb zárt mélyedé- „éji bogarak" inváziója mi­sekben bújnak meg és az att. A KÖJÁL-tól kapott tá­esti órákban rajzanak. A jékoztatás szerint ezek abo­villanyfényre érzékenyen garak nem közvetítenek be­reagálnak, a nyitott ablako- tegséget, az egészségre ár­kon berepülnek. A korábbi talmatlanok. ICellemetlenke­években szintén kellemetlen- c'ésük ellen szúnyoghálóval, kedtek az egyébként élelmi- illetve rejtekhelyükön Tű­szert fogyasztó repülő boga- varirtó szerrel lehet véde­rak, de kisebb számban az kezni.

Next

/
Thumbnails
Contents