Délmagyarország, 1972. július (62. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJA?,EGYESÜLJETEK! ési Könyvtár ^ állományából törölve íVv v^ 62. évfolyam 153. srám 1972. július 1., szombat Ára: 80 fillér MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA Elkészült a Szegedi Ipari Vásár új pavilonja Nevezések a vásári díjakra Jól haladnak az idei Sze­gedi Ipari Vásár előkészüle­tei. A nevezések már régen lezárultak, sőt eddig 22 ki­állító vállalat, 49 termékét jelölte, nevezte be a zsűri­nek, hogy részt vesz a vá­sári díjak elnyeréséért fo­lyó versenyben. Huszonhét kiállító kérte eddig, hogy bemutatójának esztétikai színvonalát zsűrizzék. A vásári díjakra benevezett vállalatok között tíz cég sze­gedi, illetve Csongrád me­gyei. A húsipar például 7 termékkel indul a díjakért folyó versenyben, s ugyan­csak hét terméket nevezett a Nagykőrösi Konzervgyár is. Tegnap, pénteken műsza­kilag átadták az új vásári pavilont. Az 1140 négyzet­méter alapterületű kiállítási csarnokot a tavalyi „zöld sá­tor" helyére építették feL A csarnok felépítését elsősor­ban az indokolta, hogy a Szegedi Ipari Vásárnak nem volt eddig egyetlen saját ki­állítási pavilonja, amelyet különben egész esztendőn át lehet használni, akár piaci célokra, akár pedig másfaj­ta bemutatókra, kiállítások­ra. Az új pavilon igen jól mutat kívül is, meg belül is. A csarnok hossza 88 méter, szélessége 13 méter, belső magassága pedig 4 méter. mm Acs S. Sándor felvétett. Részlet az m vásári pavilonról BUDAPATENT 72 Bemutatkoznak a találmányok Az Országos Találmányi Hivatal július 7—14 között a budapesti vásárváros 8/A pavilonjában találmányi ki­állítást rendez. A Budapa­tent '72 elnevezésű kiállítás céljáról és programjáról tartott tegnap sajtótájékoz­tatót Tasnádi Emil, az Or­szágos Találmányi Hivatal elnöke. A városligeti kiállításon reskedelmi Kamara elnöke és Nemeslaki Tivadar, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára. A városligeti bemutató érdekessége, hogy a kiállí­tás nyilvánosságát használ­ják fel a rendezők az ipar­jogvédelmi ismeretek ter­jesztésére: iparjogvédelmi szakemberek tanácsadással állnak az érdeklődők reil­negyven magyar szakember delkezésére. A kiállítás min­160 találmánya látható. Valamennyi már megvaló­sult szellemi alkotás, li­cencként megvásárolhatók, néhány pedig kész gyárt­mányként megrendelhető. Az Országos Találmányi I Hivatal elnöke elmondta: a találmányok hasznosítá­sának és elterjesztésének elősegítésén kívül a kiállí­tásnak az a célja, hogy megismertesse az utóbbi évek legsikeresebb magyar találmányait, s hozzájárul­jon a feltalálók erkölcsi el­ismeréséhez. Ezt a gondo­latot szolgálják azok a dí­jak, amelyekkel a kiállítás védnökei jutalmazzák a feltalálókat, a találmányo­kat! megvalósító közössége­ket. A külkereskedelmi mi­niszter például a külkeres­kedelem szempontjából leg­jelentősebb találmányok feltalálóinak és a találmá­nyokat exportáló vállalatok­nak adja diját. A kiállítás védnökei: dr. Horgos Gyula kohó- és gép­ipari, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi, dr. Szekér Gyula nehézipari mi­niszter, Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, Kallós Ödön, a Magyar Ke­dennap 10-től 19 óráig lesz nyitva. A belépés díjtalan. Inter­kozmosz—7 A szocialista országok űr­kutatási együttműködéséről szóló program keretében a Szovjetunióban június 30-án Föld körüli pályára juttat­ták az Interkozmosz—7 jel­zésű mesterséges holdat. Az Interkozmosz—7 fedél­zetén elhelyezett tudomá­nyos berendezést a Német Demokratikus Köztársaság, a Szovjetunió és Csehszlová­kia szakemberei tervezték és készítették. A szputnyik rátért pályá­jára. Ötvenfilléres, kétforintos, ötforintos Tudnivalók a régi pénzérmék beváltásáról Bank A Magyar Nemzeti tájékoztatása szerint a régi Ma^yj oztatá kétforintosokat már tavaly június 30-a óta fizetési esz­közként neifi fogadják el. Azonban akiknek még ilyen kétforintosuk van, azoknak' a bankok, a posták és az OTP-fiókok ma még be­váltják. Ugyanakkor a régi, nagymé­retű alpakka ötforintosokat és azokat az ötvenfillérese­ket, amelynek a hátlapján üllőn ülő, kalapácsot tartó férfialak látható, ma fogad­ják el utoljára fizetési esz­közként. Ezeket az ötforintosokat és ötven­filléreseket még egy évig a bankok, posták és az OTP­fiókok átváltják. (MTI) Csehszlovák—j nyugatnémet tárgyalások Csütörtökön és pénteken megtartották Prágában a csehszlovák—nyugatnémet megbeszélések 5. fordulóját a kölcsönös kapcsolatok kér­déseiről. A csehszlovák kül­döttséget Jiri Goetz külügy­miniszter-helyettes, a nyu­gatnémet delegációt dr. Paul Frank külügyi államtitkár vezette. A megbeszéléseket nyílt és jó légkör jellemez­te. Mindkét fél úgy határo­zott, hogy az eddigi megbe­szélések eredményéről jelen­tést tesz a kormánynak. Fock Jenő Mongóliába utazol! Jumzsagijn Cedenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága el­ső titkárának, a Mongol Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökének meghívá­sára Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke és felesége pénteken hiva­talos, baráti látogatásra a Mongol Népköztársaságba utazott. A Minisztertanács elnökét a látogatásra elkísérte Mar­jai József külügyminiszter­helyettes és Kádas István nagykövet, a Külügymi­nisztérium főosztályvezetője. Búcsúztatására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja és Vályi Péter, a Miniszter­tanács elnökhelyettesei, dr. Csanádi György közlekedés­és postaügyi miniszter, dr. Faluvégi Lajos pénzügymi­niszter, Párdi Imre, az Or­szágos. Tervhivatal elnöke, dr. Várkonyi Péter állam­titkár, a Minisztertanács Tá­jékoztatási Hivatalának el­nöke, Púja Frigyes, a kül­ügyminiszter első helyettese. • Fock Jenő és kísérete pén­teken Omszkba érkezett, ahonnan másnap repül to­vább Ulan-Batorba. Fokozatosan, következetesen Tájékoztató a munka- és üzemszervezés korszerűsítéséről Mi tette szükségessé a telyre is. Van-e biztosíték ar- bára nagy' — vállalatnál in­munka- és üzemszervezésről ra, hogy ez a nagy feladat dul meg ez a hatékony tevé­hozott határozatokat, hogyan „kiemelt" marad, nem tapo- kenység. A többinél az elő­állunk megvalósításukkal, sodik el, s merül feledésbe a készítés, „alapozás" lesz a milyen a vállalatok helyzete továbbiakban? Határozott igen feladat — az 1973-as évre. e téren? Ezekről és még sok a válasz. A beszámolási Kö-^ fontos kérdésről esett szó telesség fontos tényező — tegnap délelőtt a Parlament minden szinten. Az egyes épületében tartott sajtótájé- minisztériumok is be fognak JSéretek m^úcáfát is úgy koztatón. számolni ilyen tevekenyse­Buda István munkaügyi gükről a Gazdasági Bizott­miniszterhelyettes hangsú- ságnak. A vállalati vezetők lyozta, hogy egy hosszadal- megítélésénél, dotálásánál mas, rendkívül nagy jelentő- igen lényeges szempontként ségű folyamat kezdeti szaka- fogják majd figyelembe ven­szánál tartunk jelenleg. Ta- ni, ki milyen aktivitással valy év végén az MSZMP dolgozott a munka jobb meg­Központi Bizottságának hatá- szervezéséért. A különféle rozatára, illetve idén a kor- pénzügyi elvárások is pozitív mányhatározatra azért volt hatást ígérnek. Mindezekkel szükség, hogy indítást adjon együtt hat majd — ami már a munka- és üzemszervezés eddig is hatékonynak bizo­korszerűsítéséhez. Miért kell nyúlt — a párt segítsége, a korszerűsítenünk? A vállala- párttagok lelkes, aktív mnn- szer magasabb szintre emelé­tok termelési színvonala sok kálkodása. sét, szervezési ötletnapok Három könnyűipari Vállae latot mintaszervezésre jelöl­tek ki. Az iparági szervező­intéz kfll alakítani, hogy alátá­masszák a minisztériumok v törekvéseit, s a vállalatok aotaiasanai Ezakmai bázisként számíthas­sanak rájuk; A miniszterhelyettes kifért azokra a vállalati kezdemé­nyezésekre is, melyekkei a szervező munkát próbálják javítani a vállalatok. A szervezési információrend­tekintetben elmarad a tehe­tőségektől; pedig az intenzív fejlesztésnek igen sok tartalékát lehet feltárni a szervező munka javításával. Sok feszültség is adódott e tevékenység hiányosságaiból. Olyan szemléletbeli hibák, mint az, hogy a fejlesztést csak pénzigényes beruházá­sokból tudják elképzelni né­melyik üzemben, szintén visszavezethetők a szervezési elmaradáshoz. Innen a lét­rendezését említette többek A valós tevékenység kibon- között. Helyenként operatív szervező bizottságokat hoztak létre. Máshol a dolgozók kü­lönféle csoportjaival tanács­koztak. Ide tartozik, amit — ugyancsak a sajtótájékoztató keretében — Kiss Ernő ko­hó- és gépipari miniszterhe­lyettes mondott el: ahol a szólva: az üzemszervezéshez ?e°r£r ^""alakult^"t szüksés van hi*nnvnc oi»n. renaszer mar Kialakult, ott iakoztatásához eddig a me­gyei és más szintű pártbi­zottságok adták a legtöb­bet. Az állami szervek, s maguk a vállalatok kevésbé aktivi­zálódtak. A vállalatokról szükség van bizonyos . elen­gedhetetlen előfeltételekre. Megfelelő vezetői szemlélet­re, szervező szakgárdára, számmal kapcsolatos téves más alapvető dolgokra szűk­Pftlfncróc míc7oríi*if o iaKK có(T o cí erre építik tovább a komplex szervezőmunkát. A KGM-hez tartozók közül eddig 33 vál­lalat működik a DH jelszavá­felfogás, miszerint a jobb eredmény elérését a munkás­kezek gyarapításától várták, semmint a meglevő erők jobb szervezésétől, csoporto­sításától. Most általános aktivitásra van szükség a határozatok programmá, majd tetté váltásához. Ezzel kapcsolatban kitért a miniszterhelyettes egy ké­Losoncxi Pál fogadta Marcol Naville-f ség van a sikert ígérő indulás­hoz. Nos, a vállalatoknak A szervező tevékenység em­csak kisebb része, ahol min- beri oldaláról is szó esett a den ilyen körülmény kedve- tájékoztatón. Elsősorban a ző, körülbelül 50 százalékuk- káderproblémáról: mennyisé­nál pedig csak részben van- giteg is, minőségileg is gond nak meg az alapozó feltéte- a szervezői szakember-ellá­lek. Egy kisebb hányadnál tottság. Jelenleg 5 ezer a ha­pedig még a felismeréssel, ^ szervező gárda létszáma, vezetői hozzáállással sincs Sajnos, kevés. És ezen belül minden rendben. szintén kevés a megfelelő s^sss-ss? a- SSSSffTSS^TS delkező. A magasabb szintű üzem­és munkaszervezésnek — a mi­niszterhelyettes — egy Losonczi Pál, az Elnöki hazánkban tartózkodó elnö­Tanács elnöke pénteken az ... . .. . , . D„ •„ _ . Országházban fogadta Mar- ket 65 MeIchlor Borsingert, cel Navilte-t, a Vöröskereszt a nemzetközi bizottság euró­nemzetközi bizottságának pai fődelegátusát. (MTI) lehet „ajtóstul rontani a ház­ba" — fokról fokra, a már meglevő különbségeket figye­lembe vévekell elörehaiadni. mondöttaXTejS Több minisztérium kiadta ez­zel kapcsolatos irányelveit, s kijelölték azokat a vállalato­kat, ahol már 1972-ben in­tenzíven megkezdik a mun­ka- és üzemszervezés korsze­rűsítését. így a második fél­évben mintegy száz — job­indulási fázisában vagyunk tehát Az eredmé­nyek nyilván nem mutatkoz­nak máról holnapra, de a napról napra végzett követ­kezetes munka meghozza majd gyümölcsét. V i

Next

/
Thumbnails
Contents