Délmagyarország, 1972. június (62. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 62. évfolyam 127. szám 1972. június 1., csütörtök Ára? 80 fillér 1 Mo yn \f\y o * * VIBÁG RROL€TÁRfAt,EGYeSÜLJETEKT Folytatódnak a magyar­kubai tárgyalások Fádéi Castro kitüntetése Fock Jenő fogadta Sztane Kavcsicsot Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke tegnap, szerdán délelőtt a Parlamentben fo­gadta Sztane Kavcsicsot, a Szlovén Szocialista Köztár­saság kormányfőjét, a ha­zánkban baráti látogatáson tartózkodó szlovén delegá­ció vezetőjét. A megbeszélésen ott volt dr. Timár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, a magyar delegáció vezetője. Részt vett a fogadáson Tóth Elek, hazánk belgrádi és dr. Ziga Vodusek, Jugoszlávia budapesti nagykövete is. A szlovén delegáció a parlamenti fogadás után vá­rosnézésen vett részt, majd Győrbe látogattak (MTI) Kohl—Bahr találkozó Dr. Michael Kohl, az, NDK miniszterelnökségi államtit­kára, és Egon Bahr, a nyu­gatnémet kancellári hivatal államtitkára szerdán Bonn­ban a kancellári hivatal épü­letében újabb megbeszélést tartott. A két német állam képviselői ezúttal a tranzit­forgalmi megállapodás élet­belépésével kapcsolatos kér­déseket vitatta meg. A talál­kozóra a nyugatnémet fél kérésére került sor. Több téglát gyártanak Teljes üzem — Nehezen indul az új szentesi gyár A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának székházában folytatódtak a tárgyalások a Fidel Castro vezette kubai és a Kádár János által vezetett magyar delegáció között Szerdán a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának székházában folytatódtak a hivatalos ma­gyar—kubai tárgyalások. A magyar tárgyaló delegációt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a kubai küldöttséget dr. Fidel Castro Ruz, a Kui bai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a kubai forradalmi kormány elnöke vezette. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság közötti kapcso­latok, a két ország népei ba­rátságának elmélyítése, vala­mint a szocialista országok közötti egység és internacio­nalista együttműködés, a tár­sadalmi haladás érdekében kifejtett kiemelkedő mun­kássága elismeréséül dr. Fi­del Castro Ruznak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a kubai forradalmi kormány elnökének a Magyar Nép­köztársaság Zászlórendjének gyémántokkal ékesített I. fo­kozata kitüntetést adomá­nyozta. A kitüntetést Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke szerdán az Országház Munkácsy-termé­ben nyújtotta át Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköz- . társaság kormánya és né­pünk nevében tisztelettel és j elvtársi barátsággal köszön- i tötte Fidel Castrót kitünte- 1 tése alkalmából. Majd hang­súlyozta: — A kitüntetéssel is kife­jezésre kívánjuk juttatni őszinte nagyrabecsülésünket azért, a kiemelkedő munkás­ságért, amelyet Fidel Castro elvtárs a kubai nép társa­dalmi felemelkedéséért, a magyar és a kubai nép ba­rátságának elmélyítéséért, a szocialista országok interna­cionalista egységéért és együttműködéséért, az anti­imperialista erők összefor­i ottságáért és tartós ered­ményeiért folytat. Kívánjuk, hogy a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága, a kubai forradalmi kormány élén végzett áldozatos mun­kássága újabb nagy sikere­ket eredményezzen a testvéri kubai népnek, annak a nép­nek, amely az amerikai kon­tinensen először vitte győze­lemre a társadalmi haladás, a szocialista forradalom ügyét — mondotta Losonczi Pál, majd további sikereket, jó egészséget kívánt, Fidel Ca sírónak. A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a kubai forradalmi kormáiív elnöke köszönő sza­vaival elmondotta, hogy a kubai nép mély szimpátiát és tiszteletet érez a magyar nép, a Magyar Népköztársa­ság pártja és kormánya iránt. Tudatában van annak, hogy Szovjet-Oroszország után közvetlenül Magyaror­szág volt az az ország, ahol létrejött a munkáshatalom. Majd így folytatta: ismer­jük kitartásukat, szilárdsá­gukat, hősiességüket a harc­ban. amelyet a reakcióval, a fasizmussal szemben foly­tattak. Ismerjük küzdelmei­ket azért, hogy győzelemre vigyék a szocializmust, azt a hősies magatartást, amellyel népük és pártjuk a legnehe­zebb helyzetben is síkra szállt a győzelemért. Na­gyon mély érzéseket táplá­lunk azok iránt a hős mun­kások és munkásnők iránt, akik életüket áldozták az ügyért. Emlékezünk az el­nyomatásokra, és a győzel­mekre is. Magyarországon véglegesen győzött a szocia­lizmus. Nagy és nehéz pró­bákat álltak ki. Népünk megérti és értékeli a sike­reket, amelyeket népük el­ért, a mi népünknek is na­gyon nehéz körülmények kö­zött kellett harcolnia, hogy a szocializmus ügyét győze­lemre vigye. Fidel Costro végül kife­jezte, hogy a továbbiakban is a kubai és a magyar nép barátságának elmélyítésén kívánnak munkálkodni, hogy harcolnak a szocializmus győzelméért, a nemzetközi munkásmozgalom egységéért, az imperializmus ellen. A kitüntetés átadásánál je­len volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára, Fock Je­nő, a Minisztertanács elnö­ke, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára és a magyar, valamint a kubai delegáció tagjai. Kalásztenger a csongrádi búzamezőkön Csongrád megyében a gabonák fejlődése legalább egy héttel előrehaladottabb, mint más esztendőkben — álla­pították meg a határszemléken. Derékon felül ér a rozs, világosodik, szőkül az őszi árpa, és mindenütt — 110 000 holdon — kikalászoltak a búzák is. A jelenlegi helyzetből ítélve, kedvező hozamokat várnak a szakemberek, külö­nösen a fontos kenyérgabona-termő tájakon: Szentes és Hódmezővásárhely körzetében. A vetések gyommentesek. A határszemléken megállapították azt is, hogy a ma­gas fekvésű, száraz talajokon sokat használt a kora tava­szi öntözés. Az Alsótisza vidéki Vízügyi Igazgatóság terü­letén 1800 hold gabona kapott mesterséges csapadékot. A Dél-Alföldet is érintő szélviharok, jégverések helyenként az őszi árpát és a takarmánybúzát megdöntötték, összeku­szálták, de nem okoztak nagyobb károkat. Amennyiben továbbra is az évszaknak megfelelő marad a hőmérséklet, a Duna—Tisza közi homokföldeken június közepén meg­kezdik az őszi árpa és a rozs aratását. A búzatáblákra Péter-Pál előtt három-négy nappal kivonulnak a kom­bájnok. A tavasz, a nyár eleje nemcsak a mezőgazdasági munkák szezonja, hanem az építőiparé is. Sokakat fog­lalkoztat a gondolat: vajon lesz-e elég tégla a falak fel­húzásához az idén, megis­métlődik-e a sorban állás a téglaégető kemencék, a TÜZÉP-telepek előtt? A Csongrád—Bács megyei Téglaipari Vállalat vala­mennyi üzeme dolgozik — kivétel csak Szentesen van — befejeződött a nagyjaví­tás, karbantartás. Sorra jár­tuk az üzemeket, s magunk is meggyőződtünk arról, hogy az elmúlt évekkel el­lentétben jobbak a feltéte­lek, nincs munkaerőhiány, vagy nem olyan súlyos, hogy a termelést lényegesen aka­dályozza. A szegedi l-es téglagyár­ban a gázkemencékben szü­net nélkül égetik a téglara­kományokat. Amint Csadony Gyula. a Csongrád—Bács megyei Téglaipari Vállalat igazgatója elmondotta, itt 22 millió kisméretű téglát ké­szítenek, a tavalyinál 1 mil­lió darabbal többet. A nagy­javítás miatt ugyan némi el­maradás keletkezett, de ezt a brigádok áldozatos mun­kával 2—3 hónap alatt meg­szüntetik. A szegedi 2-es számú tég­lagyárban — ahol a vállalat legrégebbi, legelavultabb berendezései dolgoznak, a munkások, műszakiak jóvol­tából tervszerűen működik a régi szeneskemence, a tava­lyi 9,5 millió helyett előre­láthatólag 10 és fél millió téglát gyártanak. Az itt ége­tett kisméretű téglára nagy szüksége van a magánépítte­tőknek, ezért számukra ked­vező a gyár jó munkája. A szőregi üzemben nem olyan rég még személyi ellentétek zavarták a rendszeres mun­kát. A vállalat új vezetőket állított a gyár élére. Az el­múlt hónapokban kiderült: a változtatás kedvezőnek bi­zonyult, fellendült a terme­lés, s előreláthatólag az év végéig mintegy 11 millió tégla készülhet a szőregi ke­mencében. A többi megyei gyárban, Makón, Apátfalván, de kü­lönösen Hódmezővásárhe­lyen igen jó eredmények születtek. Például a hódme­zővásárhelyi téglagyár 4 és fél millió kisméretű téglát égetett, január elsejétől teg­napig, 1,8 millióval többet, mint. tavaly. Környékén nem okoz gondot az ellátás, a vevők mindig találnak téglát a TÜZÉP-telepeken. Sajnos, a szentesi, 190 mil­lió forintos költséggel épülő — a tervek szerint hazánk egyik legkorszerűbbnek ígér­kező — téglagyára viszont változatlanul „gyengélke­dik". Eredetileg már tavaly ősszel meg kellett volna kezdődni a próbaüzemnek, erre azonban csak az idén március közepén került sor. A Csongrád megyei építte­tők ettől az üzemtől 25 mil­lió kisméretű téglát vártak 1972 végéig, a jelek azon­ban arra mutatnak, hogy ezt a tervet semmiképpen sem lehet már valóra váltani. Magunk is meggyőződtünk arról, hogy az építkezés, a gépek szerelése vontatottan halad. A két téglaégető gép­sorból még csak az egyik működik, de az az egy sem képes azt nyújtani, amit várnak tőle. Alapvető hi­bák jelentkeztek: például a téglarakományok nem fér­tek be az előregyártott ele­mekből készült kemencenyí­lásba, ezért a betont ki kell vésni. A technológiai beren­dezések szerelése szintén ké­sik, s amennyiben a közel­jövőben nem lesz lényeges változás a beruházás ütemé­ben, a szentesi gyár nagy­ban akadályozhatja a megye téglaellátását. Csadony Gyula elmondta, hogy a téglaipari vállalat az idén 125 millió téglát ké­szít, 18 millióval többet, mint az elmúlt esztendőben. Az év elején végrehajtott ár­emelés — amellyel egyidő­ben megszüntették a tégla­gyártás dotációját -— nem csökkentette a keresletet, az igényeket. A megye gyárai mintegy 3 millióval keve­sebb téglát készítettek ed­dig a tervezettnél, de a hi­ányzó mennyiség jelenleg még nem okoz feszültséget. Ismeretes, hogy tavaly, ta­valyelőtt a téglaipari válla­lat és a TÜZÉP nem a leg­szerencsésebben oldotta meg a fontos építőanyag, a tégla árusítását, kiszolgálását. A tapasztalatokon okulva most új módszert vezettek be, a gyárak jó együttműködést építettek ki a TÜZÉP-tele­pekkel. Ennek az az ered­ménye, hogy a vásárlók vi­szonylag rövid idő — 2—4 hét — alatt megkapják az előre igényelt és kifizetett téglamennviséget. M. L Aes S. Sándor felvétele A Szeged l-es téglagyárban korszerű berendezésekkel, géppel készfii a tégla 4 4

Next

/
Thumbnails
Contents