Délmagyarország, 1972. március (62. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

62. évfolyam, 51. szám 1972. március 1., szerda Ára: 80 fillér VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Bekapcsolódtunk a legkorszerűbb nemzetközi hírközlési láncba A Luna—20 liozla A Holdról sikeresen visszatért Luna—20 szovjet automa­tikus űrállomás értékes zsákmányt hozott a Föld kísérő­jéről. Képünkön: a Földre hozott holdkőzet egy része Magyar és jugoszláv postások együttműködése Üzembe helyezés Röszkén tóan működő telefonössze­köttetésre. Sőt, a legújabb igények már arra is kiter­jednek, hogy ne csak a táv­beszélőhívást, de mindenkor igénybevehető távíró és adat Két baráti ország posta- citású telefonkábel létrejöt­szolgálatának Vezetői, vala- tének körülményeit, mint az építésben részt vett A mostanáig üzemelt, munkások, mérnökök és mindössze tizenkét vonalat technikusok találkoztak teg- adó légvezeték már nem tud­nap Röszkén, hogy tanúi le- ta kielégíteni a két baráti or­gyenek a Budapest és Belg- szág igényeit. Ezenkívül arra átviteli kapcsolatot is • bizto­rád között megépített 960 sem adott lehetőséget, hogy sítsanak a különböző orszá­csatornás telefonkábel üzem- Magyarországnak közvetlen, gok postái. Ezeket az igénye­be helyezésének. Az ünnepsé- kevés áttételt igénylő távbe- ket elégíti ki a magyar sza­gén megjelent dr. Horn De- szélő-összeköttetése legyen lcaszon ötvenmillió forint be­zső,' közlekedés- és postaügyi Dél-Európával, illetve Kis- ruházással két év alatt kiépí­miniszterhelyettes, a Magyar Ázsiával, míg Jugoszlávia tett, és a tegnap reggel fel­Posta vezérigazgatója, Prvos- elől az észak-, illetve nyu- avatott' 960 csatornás föld lav Vasiljevic, a jugoszláv gat-európai kapcsolatot zárta alatti kábeL posta vezérigazgatója, Szabó el a korábban megépített lég- . ,q7n . meekezde+t Sándor, a Csongrád megyei vezeték. Az 1970 Den meSKezaett pártbizottság titkára és Ko- Miután a világ, és különö vács Imre, a megyei tanács sen Európa különböző orszá­elnökhelyettese. - „f. „- ipari, és a kommunikációs Avatobeszedeben a két ve- kapcsolatok> mind nagyobb zérigazgató ismertette a most SZukség van a bármikor üzembe helyezett, nagy kapa- igénybevehető, és megbízha­kábelfektetést a két ország postásai lényegében egyszer­re fejezték be. Sikerrel öl­ttel között egyre bővülnek az d ^ a két országban inon oo o L-nmmnm Izo/nne Több paradicsom és zöldborsó Növekedett a szerződött terület A Szegedi Konzervgyárnak a Csongrád megyei, továbbá több Békés megyei gazda­sággal kötött szerződései a termelési kedv növekedését bizonyítják. Ez azért is ör­vendetes, mert tavaly or­szágszerte visszaesett, Csong­rád megyében például két­ezer holddal csökkent a szántóföldi zöldségtermesztés területe. A tárgyalások és a megállapodások egy sor gaz­dasággal még nem fejeződ­tek be, mégis a legfontosabb kertészeti áruk lekötött te­rülete már meghaladja a múlt évit A konzervipari paradicsom termesztését kedvezően befo­lyásolja az új ösztönző ár­rendszer. Tavaly 1 ezer 262 holdra szólt a megállapodás, most pedig 1 ezer 619 hold­ra. A legszámottevőbb part­nerek a forráskúti Haladás, a szegedi Felszabadulás és a szegedi Űj Élet Termelőszö­vetkezet A paradicsompap­rika továbbra is a legkedve­sebb tagja a nagy „zöldség­esaládnak". Az eddigi beje­lentések szerint huszonhá­rom százalékkal nagyobb he­lyet kap a földeken a tava­lyinál. Még a szegedi járás homoktalajain ls szívesen honosítják meg a szövetke­zeti gazdaságok. A zöldborsónál a lekötött terület 3 ezer 900 hold. nem sokkal nagyobb egyelőre a tavalyinál, de további emel­kedés várható. A termelők jelentőségi sorrendjében az Orosházi Állami Gzadaság, a nagymágocsi Viharsarok és a szegedi Felszabadulás Tsz következik egymás után. A feldolgozó ipar közvetítésé­vel újabb gépi berendezések­hez jutnak a mezőgazdasági nagyüzemek: hat borsócsép­lőt kapnak az idényben. A fellendülés jelei mutat­koznak a konzervipari zöld­bab termesztésében. A mun­kaigényes szedés könnyítésé­re elsősorban olyan fajtákat terjesztenek el, amelyek egy­szerre és csokrosan hozna'­termést. A gazdaságok négv korszerű, holland gyártmá­nyú szedőgépet kapnak ked­vezményesen, hetvenszázalé­kos ártámogatással. A közvetlenül kereskedel­mi forgalomba kerülő szán­tóföldi zöldségfélék termelé­sében az idén valószínűleg csak kisebb arányú javulás következik be, amely jövőre tovább fokozódik. A kimon­dottan korai zöldáruk, mint a szeged-mihályteleki és rösz­kei piros retek, a szentesi korai karalábé, a Tisza—Ma­ros szögi saláta, a primőr­burgonya a szokott mennyi­ségben kerül piacra. használatos postai rendsze­rek összekapcsolását is. Az átviteltechnikai méréseket már ez év január 25-én be­fejezték, s azóta próbaüze­mel az új kábel, mindmáig hibátlanul. A tegnapi ünne­pélyes üzembe helyezéssel te­hát hosszú időre biztosított hazánk és Jugoszlávia rész­vétele a legkorszerűbb nem­zetközi hírközlési láncban. A röszkei átadási ünnep­séget követően Szegeden, a Tisza Szállóban dr. Hom De­zső vezérigazgató fogadást adott a magyar és jugoszláv postai szakemberek tisztele­tére. Teleíotó — TASZSZ — MTI — KS Előtérben a gyártmány­struktúra javítása, az export fokozása A kohó- és gépipari miniszter tájékoztatója Gépi „ agyak 99 a meteorológiában Az Országos Meteorológiai lógiai megfigyelések adata­Szolgálat számítóközpontjá- it eddig bonyolult módon ban elkészültek az első, dolgozták fel. A beérkezett lyukszalagra rögzített prog- adathalmazból most a betáp­ramok. A meteorológiai elő- Iáit szempontok szerint a rejelzéshez szükséges millió- gép válogatja ki a megfe­nyi adatot ezentúl a gép me- lelőeket, s ez nemcsak gyor­móriaegysége raktározza el. sabb, mint a fejszámolás, Automatikusan végzi az hanem számos olyan adat adatgyűjtést és azok össze- fe!dolgozását is lehetővé te­i ,, . . SZI- amelyet eddig ido hiá­kapcsolasat. A külföldi ál- nyában nem tudtak haszno­lomásokról érkező meteoro- sítani. Dr. Horgos Gyula kohó­és gépipari miniszter kedden a Parlament gobelintermé­ben tájékoztatta az újságíró­kat a tárcához tartozó vál­lalatok múlt évi munkájá­ról és idei feladatairól. Mint mondotta, tavaly a kohászat nyeresége összességében csökkent, a gépiparé növe­kedett. A dolgozók személyi jövedelme a kohászatban át­lagosan 5, a gépiparban 6 százalékkal volt magasabb, mint 1970-ben, s előzetes adatok szerint körülbelül 11 napi bérnek megfelelő nye­reségrészesedést fizetnek. Az eltérések azonban meglehe­tősen nagyok a vállalatok között, egyes helyeken ma­gasan az átlag fölött fizet­nek, több vállalat azonban a nem megfelelő gazdasági eredmények miatt egyálta­lán nem tud nyereségrésze­sedést fizetni. A gépiparban Restaurálják a várat A jó idő felbátorította az gedi vár körűi. Hordják a tenek. Egy magánkisiparos tására. A munka tavaly meg, s a télen, amikor az idő Először az új tetőszigetelés munkák következnek. építőmestereket a régi sze­kőtörmeiéket, maltert készí­vállalkozott a vár helyreállí­szeptemberben kezdődött engedte, sem szakadt meg került a várra, utána a belső 12 vállalatnál nem képződött megfelelő alap a nyereség­részesedésre. A miniszter az Idei leg­fontosabb feladatok között a termékstruktúra javítását, és az export fokozását említet­te. A kohászatban ösztön­zőbb bér-, s racionálisabb létszámgazdálkodással a vas- és acélöntvények, vala­mint a kovácsolt áruk gyár­tását kell fokozni. A gép­iparban az idén a közúti járműgyártás, a híradás­technikai és a műszeripari termelés emelkedik a legjob­ban. Az exportot a szocialista országokba 16—17 százalék­kal fokozzák. A szocialista országoknak szánt árumeny­nyiségnek mintegy 90 száza­lékát a partnerek már ja­nuárig lekötötték, s biztos­ra vehető, hogy rendeléshi­ány nem akadályozza a terv teljesítését Tőkésországok­ba a kohászat 10, a gépipar 19—10 százalékkal több árut szállít az Idén a tavalyinál. Végül az üzem- és munka­szervezés Javítását célzó in­tézkedésekről tájékoztatta az újságírókat a miniszter. Rahman sejk Moszkvában Mudzsibur Rahman sejk, a Bangla Desh Népi Köz­társaság miniszterelnöke kedden egy 18 tagú delegá­ció élén négynapos hivata­los látogatásra a Szovjet­unióba utazott. A delegáció tagjai még Abdusz Szamad Azad külügyminiszter, Nu­rul Iszlám, az állami terv­bizottság alelnöke, továbbá a pénzügy- és kereskedelmi minisztérium államtitkárai, szakértők és újságírók. A különrepülőgép útban Moszkva felé, üzemanyagot vett fel Bombayban és Tbi­lisziben, majd a terv sze­rint ma, szerdán reggel ér­kezik a szovjet fővárosba. A miniszterelnök programjá­ban a moszkvai tárgyaláso­kon kívül szerepel még egy leningrádi látogatás is, visz­szaútban pedig egy napot tölt Taskentben. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy még a szovjet főváros eseményekben gazdag diplo­máciai életében is kiemelke­dő dátum lesz Mudzsibur Rahmannak, a Bangla Desh Népi Köztársaság miniszter­elnökének érkezése. A szov­jet rádió és televízió, va­lamint a TASZSZ-iroda munkatársai az utóbbi na­pokban több interjút készí­tettek Daccában, Mudzsibur Rahman sejkkel, s ezekből egyértelműen megállapítha­tó, hogy Ázsia legfiatalabb önálló országának vezetője politikailag éa érzelmileg ugyancsak nagy reményeket fűz első hivatalos moszkvai látogatásához. A művelődési otthonok társadalmi szerepe A •tOveMdéei otthonok helyzetét és társadalmi sze­repét elemezte kedden Ortu­tay Gyula elnökletével a Parlamentben az országgyű­lés kulturális bizottsága. Az elmúlt évtizedek fejlődésé­nek és a mai helyzet vizsgá­lata után vázolták a követ­kező évek fő feladatait. Töb­bek között megállapították: az intézmények tevékenysé­gét szorosabban kell kötni a munkahelyi közösségekhez. Ennek legcélszerűbb módja, ha a szocialista brigádmoz­galom kulturális és közösségi életének, világnézeti tovább­fejlesztésének bázisai lesz­nek. Ax intézmények is se­gítsék, hogy növekedjék a munkahely, a termelőmunka szeretete, megbecsülése. Kl kell szélesíteni a szakszer­vezeti művelődési otthonok ilyen Irányú eredményes tö­rekvéseit A beszámolót élénk vita követte. Ebben felszólalt Dö­mötör János Csongrád me­gyei képviselő is. — A szabad idő növeke­dése a művelődési házak sze­repét is hangsúlyozottabbá tette — mondotta egyebek között. — Az sem mindegy, hogy milyen környezetben töltik el a dolgozók szabad idejüket. A környezet eszté­tikája is nevelő hatású, s ez ma még számos művelődési otthonban kívánnivalót hagy maga után.

Next

/
Thumbnails
Contents