Délmagyarország, 1972. február (62. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

M na 0 l/T VILÁG PROLETÁRIAI, EGYESÜLJETEK! 62. évfolyam, 26. szám 1972. február 1., kedd Ara: 80 fillér M A G Y A R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA Focfr Jenő vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott a Vietnami Demokratikus Köztársaságba Fock Jenőnek, az MSZMP KB Politi­kai Bizottsága tagjának, a Miniszterta­nács elnökének vezetésével, a Vietnami Dolgozok Pártja Központi Bizottsága és a VDK kormányának meghívására hétfőn hivatalos, baráti látogatásra párt- és kormányküldöttség utazott a Vietnami Demokratikus Köztársaságba. A küldöttség tagjai között van Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese és Komócsin Zoltán, a Központi Bizott­ság titkára, a Politikai Bizottság tagjai is. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, dr. Ajtai Miklós, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, és a Központi Bi­zottság és a kormány több tagja bú­csúztatta. (MTI) Eredményes esztendők A szegedi népfrontbizottság négyéves munkájáról Gyakorta tudósítottunk Eredményesnek és hasznos- nyes előkészítő munkáról is eseményekről, akciókról, vi- nak bizonyultak a csehszlo- vaR- A szocialista demokra­tákról és kezdeményezések- .. rnrn- h. „ cia fejlesztéséből is eredmé­ről. melyeket sorra a Haza- vaK' a roman' a öoigar' a nyesen vette ki részét a fias Népfront Szeged városi finn stb- barati estek talal- népfront, bizottsága rendezett, illetve kozók. A magyar—szovjet Eredményes négy eszten­indított útjára, szűkebb pát- barátsági gyűlések is min- dőre tekinthet vissza a riankban. Olvasóink is ta- , , , ., . , , . núi voltak annak, hogy a den alkalommal 101 szo1" népfront városi szervezete. A város életének szinte vala- gálták a népek közti együtt- jövő héten kezdődik a kör­mennyi folyamatába, esemé- működés elmélyítését. A bé- zeti népfrontbizottságok nyébe bekapcsolódott a kehónap hagyományos sze- megválasztása, február 28­Ez^természetes' éTmSói gedi rendezvényei ~ például án pedig a városi riasztói értetődő dolog. A munka ér- a felszabadító szovjet ho- gyűlésekre kerül sor. demi részét tekintve azon- sök és a lidicei áldozatok Választásokra, kongresz­ban az utóbbi évek jelentős emlékműveinek megkoszorú- szusra készül a Hazafias SIS szervezete és!l~- zása ~ egyaránt a békegon' Nepfront' Szükséges tehát tala a lakosság is egyre in- dolatát szolgálják. felmérni az elért eredmé­kátíb kiveszi részét a leg- j\% utóbbi években gyors nyeket a továbblépés érde­fontosabb politikai, gazdasá- fejiődésnek indult Szeged. kében. Ezt szolgálta a nép­meg^ltatasából,m a fejődés Tarján építése, a városia- front városi bizottságának elősegítéséből. sodás igényei számos új vá- tegnapi ulese, melyet Lacsan Az eltelt négy esztendő rospolitikai kérdést vetettek Mihályné alelnök nyitott munkáját értékelte tegnapi, fel, melyek megoldásában, me& Az elmúlt negy ev hétfői ülésén a népfront vá- megvitatásában eredményes munkájáról szóló beszámo­rosi bizottsága. A számvetés- munkát végzett a népfront lót dr- Kedvessy György, Í^KÍESSK-T marosi szervezete. A negye- városi elnök ismertette. Ez­sősorban azért válhatott dik ötéves terv városfejlesz- utan Hofgesang Peter varo­ilyen hatékonnyá, mert a téssel kapcsolatos célkitű- si titkár előterjesztése kö­beipolitikai, gazdasági fejlő- Zései éppúgy helyet kaptak vetkezett, aki a választások tté^ette Is" Mo^fta!6 A" e vitákban, mint a városész- előkészítéséről tájékoztatta a országos fejlődés gyorsuló tétika, a kereskedelem, a bizottságot. A beszamolot es üteme mögött természete- vendéglátás, vagy éppen a az előterjesztést hasznos vi­sen Szeged, a váró sem fejlődő Tarján gondjai, maradt el. A dinamikus fej­lődés támasztotta követeimé- A gazdaságpolitikában is nyekkel együtt a népfront eredményesen működött köz­eleget tett számos, más fel- re a népfront. A jelenlegi adatnak is. Eredményes gazdaságirányítási rendszer munkát végzett a párthatá- bevezetése előtt és után szé­rozatok megvalósítása érde- les körű tájékoztatást nyúj­kében, a választások lebo- tottak az érdeklődőknek. A nyolításában és sikeresen negyedik ötéves terv a nép­mozgósította a lakosságot a gazdaság és a város fejlődé­város fejlődése érdekében. se szempontjából fontos kér­Négy év alatt sok minden déseiről is idejekorán tájé­történt, amit itt felsorolni koztatták a lakosságot. A sem lehet. Jelentős esemény fontos és nagy érdeklődéssel volt például a városi nőbi- kísért kormányrendeletek zottság megalakulása. Szám- (például a lakásrendelet) talan fontos témát vitatott megjelenésekor is közhasznú meg a népfront városi bi- tájékoztatót adtak. Külön ki zottsága és elnöksége. Az kell emelni a kulturális élet­üléseken tárgyalt kérdések ben végzett jó munkát. A kivétel nélkül a népfront- szövetkezetekben, a lakóte­munka és a mindennapi élét fületeken tartott előadásso­legfontosabb területeihez rozatoknak évente sok száz kapcsolódtak. résztvevője volt, akik pél­Gyorsan változó világunk- dául az európai biztonsag> a ban, a szinte naponta alakú- sz°cialista hazaf,sag kérdé­. .., ..... ... _ „ seivel ismerkedhettek, lo külpolitikai helyzetben a legnehezebb feladatok közé Eredményes volt a nép­tartozik a Hazafias Nép- front alkotmányjogi tevé­front békemozgalmi munká- kenysége. A tavalyi válasz­ja. Ezen a területen is szá- tások előkészítésében és le­mos eredményt mutathat fel bonyolításában végzett jó a városi bizottság. Különö- munkát bizonyítják az ada­sen jelentősek a Vietnam tok is. Szegeden szinte miri­megsegítésére indított ak- den választójoggal rendelke­ciók. Rendszeres kapcsolato- ző polgár leadta szavazatát, kat tartanak a Szegeden ta- ami nemcsak jó politikai nuló vietnami diákokkal is. légkörről, hanem eredmé­Párt- és szakszervezeti vezeték eszmecseréje Szegeden Tegnap, hétfőn az MSZMP Mihály a helyiiparban dol- kell folytatnunk és a szocia­lizmus teljes felépítésének Csongrád megyei bizottsága- gozók képviseletében mond nak vezetői a Szakszerveze- ta el, hogy a külterületeken időszakát éljük, s e folya­tek Csongrád megyei Taná- levő üzletekben mostohák a matban megújult a szakszer­csúnak székházába látogat- körülmények. Rózsa István, vezetek tevékenysége, tak és eszmecserét folytat- a megyei pártbizottság tit­tak az SZMT vezetőivel idő- kára egészséges folyamatnak kiegvensúteMotT szerű politikai és gazdasá- ítélte mps a nárt- és a szak- . .. ' gi kérdésekről, s kölcsönö sen tájékoztatták egymást a működését. Külön is rész­párt- és szakszervezeti mun- letezte a munka termeié­általán nem" nélkülözi az egyéni és a csoportérdekek A szocializmus építésének nyugodt szervezeti szervek eevütt- idöszakat élíük- s éppen szervezeti szervek együtt ezért arra kell törekednünk( hogy a dolgozó kollektívák , . , . . , ... ., . között erősítsük a népgaz­ka tennivalóiról. Győri lm- kenysegenek javitasaert ... . , k amely gey­rének, az MSZMP Központi folytatott harcot, a szocia- aasa81 eraeKel- dmtly Bizottsága tagjának, a me- lista munkaverseny tovább­gyei pártbizottság első titká- fejlesztésének szükségessé- kielécítését Gvőri Imre el_ rának elnöki megnyitója gét, valamint a szakmai ' • Jh k. után Juhász József, az SZMT utánpótlás fontosságát. Bíró ™™elaa a£ az °rdekvédel­vezető titkára tartott tájé- Lajos a közalkalmazottak koztatót a szakszervezetek életviszonyait elemezte, tevékenységéről, arról a majd dr. Komócsin Mihály, munkáról, amelyet a párt a megyei tanács elnöke a X. kongresszusának határo- szakszervezetek és a taná­zatai, a Központi Bizottság csok 1971. augusztus 4-i határo- szólt. zata valamint a megyei Győri Imre felszólalásá­partértekezlet hatarozata es ban hangsülyozta) hogy a állásfoglalása alapján vé­szervezetek az érdekvédel­mi, a jelző és feltáró tevé­kenységük mellett igen ko­moly politikát formáló és végrehajtó munkát végez­„„„••n™,',!,^^! nek. Fontos feladatként em­egyuttmukodeserol ^^ hogy a szakszerveZe­tek is adjanak segítséget a Központi Bizottság 1971. de­cemberi határozatának egy­, _ , , _ . , szakszervezetek öntevéke- séges megértéséhez, elfoga­geznek Szeged es Csongrád nyebb & határozottabb dósához es végrehajtásához, megye szervezett dolgozol munkajára az élet minden Ebben döntő szerepet ját­koreben. területén nagy szükség van, szik a munka szervezettsé­A két testület vezetői kö- s a megyei pártbizottság gének javítása és a szocia­zül többen is kifejtették vé- nagyra értékeli az SZMT és lista munkaverseny további leményüket az eszmecsere minden szakszervezeti tiszt­során. Ácsai Mihály, a Vas- ségviselő tevékenységét. A utas Szakszervezet területi pártnak és a szakszerveze­bizottságának titkára a szo- teknek mindig nagy figyel­cialista munkaverseny to- met kell fordítaniuk a mun­vábbi fejlesztéséről és a kásság véleményére hangú- mjvel kölcsönös tájékoz­dolgozok munkahelyi korul- latara — mondta többek kö­ményeiről, szociális ellátott- zött. — A szocializmus épí­ségukról beszélt. Dr. Csala tését magasabb színvonalon fejlesztése. A párt- és a szakszervezeti vezetők ta­lálkozóját, közös eszmecse­réjét hasznosnak értékelte, tatás segítséget nyújt a min­dennapi munkában. ta követte. Új épület alapozása Készül az új egészségügyi törvény Az országgyűlés — előre- Elmondták, hogy a fel- egészségügyi oktatás, vala­láthatóan — tavaszi üléssza- szabadulást követően foko- mint az egészségügy más kán vitatja meg, az új egész- zatosan megindult a szocia- kérdéseit, ságügyi törvény tervezetét, lista egészségügy alapelveire fejlődés ma már nieg­A Magyar Távirati írod- épülő jogszabályok megal- kfvánja Uorabbi jogsza. munkatarsa az egeszsegugv kotasa. Ezek lehetove tettek bá felülvizsgálatát, törvény elokeszito munkala- az egyseges irányítást, sza- • „íanelvek tairól, s arról érdeklődött - bályozták, a közegészségügy ázását minisztérium illetékeseitől, és a járványügy, a gyógyító- 68 ' mi tette szükségessé, idősze- megelőző ellátás, az anya-, Ez indokolja, hogy az or­rűvé a törvénytervezet lei- csecsemő- és gyermekvéde- szággyűlés megalkossa az új dolgozását. lem, a gyógyszerellátás, az egészségügyi törvényt, amely nemcsak az egészségügyben elért eddigi eredményeket foglalja majd össze, hanem tartalmazza az egészségügy­re vonatkozó alapvető ren­delkezéseket is. Mint elmondták, a tör­vénytervezet kidolgozását már 1966-ban megkezdték. A munkában részt vettek a tárcák, az országos hatáskö­rű szervek és a társadalmi szervezetek. Mintegy száz helyről kö­rülbelül ezer észrevétel érkezett, s ezek jelentősen hozzájá­rultak, hogy a törvényterve­zet világosan és határozot­tan a legkorszerűbb tudomá­nyos eredmények figyelem­bevételével foglaljon állást, s irányt mutasson a részle­tes jogszabályok megalkotá­sára. Így készítette el ezután az Egészségügyi és az Igaz­ságügyi Minisztérium képvi­selőiből alakult munkabi­, zottság a törvénytervezetet A jogszabálytervezet össze­foglalja azokat az elvi és ál­talános jellegű rendelkezé­seket, amelyek az állami szerveznek, a szövetkezetek­nek, a társadalmi szerveze­teknek, s más jogi szemé­lyeknek és az állampolgá­roknak a lakosság egészsé­gének védelmével kapcsola­tos jogait és kötelezettségeit szabályozzák. A törvénytervezet érdemi szabályokat foglal magá­ban, amelyek egyben irányt mu­tatnak és meghatározzák a végrehajtási jogszabályok kereteit is. Somogyi Károlyné felvétele Lapunk olvasói már tudják, hogy a szeged-belvárosi háztömb-rekonstrukciók sor án először a Berzsenyi és a Oózsa György utca közti háztömb újjáépítésére kerül sor. Az Arany János és a Berzsenyi utca sarkán már folyik az első épület alapozása, illetve az ehhez szük­séges földmunkákat végzik az építők. A sarkon — szem­ben az építőipari technikummal — a Csongrád megyei Tervező Vállalat üzemnáza emelkedik majd

Next

/
Thumbnails
Contents