Délmagyarország, 1971. december (61. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-01 / 283. szám

61. évfolyam, 283. szám 1971. december 1., szerda Ara: 80 fillér VILÁG PROLETÁR1AT, EGYESÜLJETEK! Első a lakásépítkezés Rendelkezések a beruházások megvalósításának biztosítására A Csongrád megyei tanács végrehajtó bizottsága teg­nap. kedden ülést tartott Szegeden. A napirenden több köz­érdekű kérdés szerepelt, köztük annak az együttműködési megállapodásnak a tervezete is, melyet a megyei tanács vb és a Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsának elnök­sége kíván kölni munkájuk jobb összehangolására. Megtár­gyalták és elfogadták a népgazdaság helyzetéről szóló párt­ós kormányhatározat végrehajtását szolgáló intézkedési ja­vaslatot is. A végrehajtó bizottság december 23-ra össze­hívta a megyei tanácsot, s megvitatta a tanácsülés elé ter­jesztendő jelentéseket és tájékoztatókat is. A párt és a kormány a negyedik ötéves terv alap­koncepcióinak kialakításánál is külön követelményként jelölte meg a beruházási fe­szültségek feloldásának szük­ségességét, elsősorban az úgynevezett befejezetlen ál­lomány csökkentését, a pénzeszközök és az építőipa­ri kapacitás egyensúlyának megteremtését, a kivitelezé­si idő csökkentését, és nem utolsósorban a beruházási célok és a kivitelezési tevé­kenység gazdaságosságát. Az MSZMP Politikai Bizott­ságának június 29-i határo­zata és a gazdasági vezetők közelmúltban rendezett or­szágos tanácskozása egyértel­műen megállapította, hogy az állami szervek által ko­rábban hozott — egyébként helyes — intézkedések nem valósultak meg megfelelően. A kialakult helyzet kedve­zőtlenül befolyásolja a kül­kereskedelmi mérleget, ront­ja az általános pénzügyi vi­szonyokat, csökkenti a nép­gazdaság hatékonyságát. Te­kintettel arra, hogy a ta­nácsi gazdaság sem mentes az ebnondott kedvezőtlen je­lenségektől, a megyei ta­nács végrehajtó bizottsága meghatározta a legszüksé­gesebb és legsürgősebb he­lyi tennivalókat. A megyei tanácsi gazda­ságban a beruházások befe­jezetlen állománya a terv­időszak kezdetén igen ma­gas: a 683,1 millió forintos befejezetlen állomány több mint 15 százaléka a negye­dik ötéves terv tanácsi be­ruházási előirányzatának. A beruházások kivitelezésének üteme továbbra sem megfe­lelő. Az építőipari kapacitás nem fedezi a tervben elő­irányzott szükségleteket, fe­szültség van a kereslet és a kínálat között. A költségek tervezésénél hiányzik a fe­dezetbiztonság, a kivitelezés tényleges költségei rendre meghaladják a tervezett hi­telszükséglet mértékét. Gya­kori az alátervezés, melynek következményeit az építő­ipar árainak változása to­vább súlyosbítja. A beruhá­zók. a tervezők és a kivite­lezők gyakran nem készítik elő jól a beruházásokat. A beruházások megvalósulását nehezíti *az is, hogy a beru­házók nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi tartalé­kokkal. A megyei tanács végrehaj­tó bizottsága határozatot ho­zott a tanács felügyelete alá tartozó gazdálkodási szervek beruházási munkájának meg­javítására. Elrendelte, hogy a negyedik ötéves terv ide­jére előirányzott tanácsi fej­lesztési programot vala­mennyi tanácsnál felül kell vizsgálni, az anyagi erőfor­rások és a rendelkezésre álló kapacitás figyelembevé­telével. A tervidőszakban elsőbb­séget kell biztosítani a már megkezdett beruházások be­fejezésének, és a célcsopor­tos beruházások megvalósí­tásának. Ezek pénzügyi fe­dezetét és építési kapacitá­sát minden más célkitűzést megelőzve kell biztosítani. A célcsoportos beruházások ke­retében mindenütt meg kell építeni a tervben meghatá­rozott lakásokat, az eredeti alapterülettel, szintszámmal és berendezésekkel. Meg kell valósítani a célcsoportos la­kásokhoz kapcsolódó létesít­ményeket (bölcsődék, óvo­dák, általános iskolák, üzle­tek) is. A tervben megsza­bott ütem szerint meg kell valósítani a középfokú okta­tási intézmények fejlesztését, meg kell építeni a tanter­meket, műhelyeket, középis­kolai diákotthonokat. Szege­dén teljesíteni kell a cél­csoportos kórházi fejlesz­tést. Amennyiben mód és lehe­tőség nyüik rá, az elmon­dottakon kívül kívánatos a szegedi járási, a szentesi és a csongrádi rendelőintézet; a szegedi és makói kórház e tervidőszakban esedékes rekonstrukciójának; a szen­tesi kórház pavilonjának; a tervben előirányzott böl­csődéknek, óvodáknak, ál­talános iskolai kollégiu­moknak a megépítése; az egészségügyi intézmények új műszereinek beszerzése; a víz- és csatornahálózat fej­lesztése, különösképpen az alapközművek és az új la­kótelepek közműellátása; a lakótelepi utak megépítése. Minden további beruházás csak akkor irányozható elő, ha a már felsorolt fejleszté­si célok megvalósítása bizto­sított, s a beruházónak ren­delkezésére áll a teljes pénz­ügyi fedezet, és biztosított a tervezési és építőipari kapa­citás. Azokat a fejlesztési célkitűzéseket, melyek hitel­szükségletét, tervezői és ki­vitelezői fcapacitását nem tudják a beruházók biztosí­tani, vagy más elengedhe­tetlen feltételek hiányoznak hozzá, törölni kell a terv­programból. Az ily módon felszabaduló anyagi eszközö­ket tartalékként az elsődle­ges fontosságú létesítmények megvalósítására kell fordí­tani. Azokat a beruházáso­kat, melyeket az elmondot­takon kívül is szükségesnek tart a végrehajtó bizottság, külön létesítményjegyzékbe foglalták. A végrehajtó bizottság utasította a tanácsi felügye­let körébe tartozó beruházó­kat a rendelkezések hala­déktalan és következetes végrehajtására; a szakosztá­lyokat a végrehajtás meg­szervezésére, irányítására és ellenőrzésére; a terv- és pénzügyi osztályokat arra is, hogy az 1971. évi teljesítés­ről szóló jelentésükben az intézkedések eredményeiről számoljanak be, illetve az év végén kialakult helyzet ismeretében tegyenek ki­egészítő javaslatokat. Szükségesnek tartja a vég­rehajtó bizottság, hogy a be­ruházók, illetve irányító szerveik biztosítsák, hogy a beruházások a tervezett idő­ben megkezdődjenek, a pénzügyi fedezet mellett a kiviteli tervek, a munkate­rület és a szükséges jogi fel­tételek időben rendelkezésre álljanak. A beruházásokat csak valamennyi szükséges feltétel együttes meglétekor lehet megkezdeni. A terve­zőktől meg kell követelni, hogy a beruházók anyagi lehetőségeit ne lépjék túl a tervezésnél. A nagyobb hi­telbiztonság érdekében a beruházók a tervezői megbí­zásban kötelesek megjelölni a rendelkezésre álló fedezet felső határát, és kikötni, hogy az ennél indokolatla­nul nagyobb költségvetéssel készült terveket nem köte­lesek átvenni. A tanácsi kivitelező válla­latoknál fokozni kell a mun­kamorált, a munkafegyel­met, javítani kell a terme­lésszervezés hatékonyságát. A tanácsok és a tanácsi in­tézmények költségvetési és fejlesztési alapjának kiadá­sai mindenkor álljanak arányban a bevételekkel. A tervtől eltérő, vagy több­letként jelentkező költségek fedezetéről maguknak a ta­nácsoknak kell gondoskod­niuk, ezen a címen állami vagy felsőbb tanácsi hozzá­járulást igényelni nem le­het. Ma ismét Koiirt— találkozó Kedden az NDK főváro­sában szakértői csoport ké­szítette elő dr. Günter Kohrtnak, az NDK külügy­minisztériumi államtitkárá­nak és Ulrich Müller szená­tusi igazgatónak, ma, szer­dán esedékes újabb megbe­szélését. Illést tort az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának ülését 1971. december l-re, szerdára, összehívták. A Politikai Bizottság a nemzetközi helyzet időszerű kérdései­nek, és a Központi Bizottság 1972. évi munkatervének megtárgyalását javasolja az ülés napirendjére. Külügyminiszteri értekezlet Kedden, tegnap délután Varsóban, a lengyel Minisz­tertanács palotájában meg­kezdődött a Varsói Szerző­dés tagállamai külügymi­nisztereinek kétnapos érte­kezlete. A tanácskozás célja az eu­rópai biztonsági és együtt­működési értekezlet összehí­vásával és előkészítésével összefüggő problémák meg­vitatása. (MTI) Losonczi Pál tárgyalásai Mgériában Losonczi Pál Huari Bumedi en algériai elnök (jobbra) tár saságában fogadja az algíriak üdvözletét A hivatalos baráti láto­gatáson Algériában tartóz­kodó Losonczi Pál, a Ma­gyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke ked­den délelőtt az algíri kor­mánypalotában megkezdte politikai tárgyalásait Huari Bumediennel, az Algériai De­mokratikus és Népi Köztár­saság forradalmi tanácsának elnökével. A megbeszéléseken megvi­tatták a nemzetközi helyzet­Mars a szovjet automata űrállomás A Mars—2 1380 kilométerre kering a „vörös bolygó' A Mars—2 szovjet auto­mata állomás, amelyet ez év május 19-én vezéreltek boly­góközi pályára, 470 millió kilométer megtétele után, november 27-én Mars körüli pályára állt. A Föld és a Mars közötti távolság megtétele alatt az állomás tudományos készü­léke kutatásokat végzett a bolygóközi kozmikus térség­ben. A programnak. megfele­lően, június 17-én és 20-án, valamint november 27-én pályakorrekciókat hajtottak végre. Az automata állomás Mars-közeibe érve önműkö­dően kioldott egy kapszulát, amely a Mars felületére he­-tói lyezett egy szovjet címerrel díszített zászlócskát. A re­pülési programnak megfele­lően, 23 óra 19 perckor fé­kezéssel csökkentették az ál­lomás sebességét, s az auto­mata űrállomás Mars körüli pályára állt rá, 1380 kilo­méterre a „vörös bolygó"­tól. Az automata állomás 18 óra alatt kerüli meg a Mar­sot. Folytatódik a Mars—3 au­tomata állomás repülése is. Az állomás november 29-én, moszkvai idő szerint 21.00 órakor 138,3 millió kilomé­ter távolságra volt a Föld­től. saitfoni behatolás Kambodzsába Az AP amerikai hírügy­nökség bejelentette, hogy a saigoni kormánycsapatok újabb ejtőernyős alakulatai hatoltak be kedden Kambod­zsába és a határtól mintegy 32 kilométerre foglaltak el állást. A kambodzsai népi erők tüzérsége kedden hajnalban, a saigoni ejtőernyősöknek a Chup-ültetvény közelében kiépített állásait támadta. A kambodzsai népi erők szilárdan tartják magukat a fővárostól 120 kilométerrel délnyugatra fekvő Kampót tengerparti tartományban, a keleti országrész Prey Veng nevű tartományában, vala­mint a Phnom Penhből Sai­gonba vezető 1. számú or­szágút mentén és a főváros­tól rakéta-lőtávolságra léte­sített állásaikban-. nek, valamint a két ország kapcsolatainak kérdéseit, és a két államfő tájékoztatta egymást országa helyzetéről is. Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatait az őszinteség és a baráti együttműködés jellemzi, és mindkét fél elégedett a kap­csolatok alakulásával, azok dinamikus fejlesztésére tö­rekszik. Jól tájékozott körök sze­rint a két fél hasznosnak tartana egy találkozót a két ország képviselői között — külügyminiszteri szinten. Kedden délután a tárgya­lásokat szakértői szinten folytatták. Dr. Bíró József Lajasi Ja­kirral, dr. Korom Mihály pedig Bualem Ben Hamudá» val találkozott. A küldöttséghez közelálló körök szerint Losonczi Pál és Huari Bumedien még négyszemközötti tárgyalást folytat egymással, későbbi időpontban. Kedden este Huari Bume­dien a kormánypalotában díszvacsorát adott Losonczi Pál tiszteletére. Losonczi Pál szerdán reg­gel, látogatásának harmadik napján vidéki körútra indul Algériában. Oranba utazik, ahol egy mezőgazdasági üze­met, egy kőolajfinomítót tekint meg, majd az olajku­tak körzetét keresi fel, és az éjszakát Hassi Messaoudban, a szaharai olaj lelőhelyeknél tölti. Vál.vi Péter fogadta M. N. Szvesnyikovot Vályi Péter, a kormány elnökhelyettese kedden fo­gadta M. N. Szvesnyikovot, a Szovjetunió Állami Bank­ja igazgatóságának elnökét, akivel baráti megbeszélést folytatott a kölcsönös érdek­lődésre számot tartó kérdé­sekről Fehér Lajos Tanzániába utazik Fehér Lajos, a Miniszter­tanács elnökhelyettese kor­mányunk képviseletében a közeljövőben a Tanzániai Köztársaságba utazik, ahol Tanzánia nemzeti ünnepén, napló a függetlenség kivívásának 10. évfordulóján rendezendő ünnepségeken vesz részt. Ezt követően hivatalos, ba­ráti látogatást tesz az Egyip­tomi Arab Köztársaságban, az Iraki Köztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaság­ban. N. M. Mironov altábornagy látogatása A szovjet hős városok hete alkalmából hazánkba érkezett N. M- Mironov al­tábornagy kedden ellátoga­tott a magyar néphadsereg központi klubjába, ahol a budapesti helyőrség vezető beosztású munkatársaival találkozott.

Next

/
Thumbnails
Contents