Délmagyarország, 1971. október (61. évfolyam, 231-257. szám)

1971-10-01 / 231. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 61. évfolyam, 231. szám 1971. október 1., péntek Ára: 80 fillér M A G Y A R S Z O C I A L I S T A MUNKÁSPÁRT LAPJA Kádár János befejezte Tolna megyei látogatását Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára Tolna megyei látogatá­sának második napján, csü­törtökön délelőtt a megyei és a városi vezetők társaságá­ban ellátogatott a Mechani­kai Mérőműszerek Gyárának szekszárdi gyáregységébe. Magyari László igazgató is­mertette a vidéki ipartelepí­tés keretében létesült gyár­egység munkáját, terveit. A többi között elmondotta, hogy anyavállalatuktól hat gyártmánycsalád előállítását vették át. A gyáregység részt vesz a Zsiguli-program megvalósításában: ez évben 180 000, jövőre pedig 300 000 tömlőmanométert szállít a Szovjetunióba. A tájékoztató után Kádár János megtekintette a mo­Képünk a Mechanikai Mérőműszerek Gyárának — , j •• r IWpUllK £L XTlCtlIlAllIAAl xTACi ViitUdZJCi on uvjniunun SZClí" dern üzemet, majd üzemre- szárdi egységében készült. Kádár János emléksorokat szeket keresett fel es elbe- az üzem Garai János brigádjának naplójába, a kep szelgetett a dolgozokkal. jobboldalán Krammer Jánosné, a brigád vezetője Latogatasa vegen Kadar János elismeréssel nyilatko- ket, majd ismertette a csak- vábbi sikereket kívánt te­zott a látottakról, az üzem nem 20 éves tevékenységét, vékenységéhez. munkájáról. A Sárközből és a megye más A látogatás befejezése­Ezt követően az MSZMP részeiből, 19 községből mint- képpen az MSZMP Tolna KB első titkára a Szekszár- egy 700-an vesznek részt a megyei bizottsága, a me­di Állami Gazdaságot keres- szövetkezet munkájában. A gyei tanács, s a Hazafias te fel. Itt az igazgató tájé- hagyományos színek és cik- Népfront megyei bizottsága koztatója alapján megismer- kek mellett új színösszetéte- Kádár János tiszteletére va­kedett a jelenlegi keretei lek meghonosításával és új csorát adott a szekszárdi között 1962-ben kialakult, s termékek kialakításával bő- Gemenc Szállóban. Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke nyitotta meg az ülést. Elmondta, hogy magyar köz­életi személyiségek kezde­ményezték a bizottság meg­alakítását, azzal a szándék­kal és feladattal, hogy né­pünk akaratát kifejezve ha­tékony tevékenységet fejt­sen ki a kontinensünk biz­tonságával és az európai né­pek- együttműködésével kap­csolatos nemzeti és nemzet­15 000 holdat meghaladó te- vítik választékukat. Kádár rületű gazdaság többirányú Jápos megtekintette a szö­termelő tevékenységével, vetkezet tájmúzeumát, a ter­eredményeivel, további fel- melés folyamatát, s közben adataival. A gazdaság főleg elbeszélgetett Gali Istvánné­szántóföldi növényeket, sző- val, a népművészet meste­lőt és gyümölcsöt termel, a révei és Bátor Józsefné né­jelentős arányú állattenyész- pi iparművésszel, a szövet­tést is folytat. kezet művezetőivel, a dolgo­Szó esett a tájékoztatóban zók munkakörülményeiről, arról a jelentős szerepről is, az utánpótlás nevelésével amelyet a gazdaság életében, kapcsolatos teendőkről, eredményeinek elérésében a Megtekintette a szövetkezet szocialista brigádok játsza- új termékeit is, amelyek sa­nak. A munkaversenyben je- játosságait Fehér Lászlóné, lenleg 9 brigád küzd a szo- a népművészet mestere, a cialista brigád cím elérésé- szövetkezet művészeti veze­ért, 11 pedig a megtartásé- tője ismertette. A párt első ért. A szocialista brigádok titkára szívélyesen elbeszél­eredményes termelőmunká- getett a szövetkezet vezetői­jának tapasztalatairól, e kis vei, majd emléksorokat irt a kollektívák emberformáló, vendégkönyvbe: örömét fe­felelősséget fokozó erejéről, jezté ki, hogy közvetlenül is egymás iránti segítőkészsé- megismerkedhetett a szövet­géről is sok szó volt a talál- kezet eredményeivel, elisme­kozón, maguknak az érde- rését nyilvánította a csak­kelteknek, a mozgalomban nem két évtizede végzett részt vevő brigádvezetők- Szép és eredményes munká­nek a beszámolóiban. jáért és sok sikert kívánt Kádár János örömét fejez- további tevékenységéhez, te ki, hogy közvetlenül is A Központi Bizottság első megismerkedhetett az orszá- titkára ezt követően visz­gos hírű gazdaság életével, szautazott Szekszárdra, ahol elismerését nyilvánította ed- a város nevezetességeivel is­digi eredményeiért és továb- merkedett. A Bakta-hegyről bi sikereket kívánt jövőbeni Szekszárd panorámájában tevékenységéhez. Eredményei gyönyörködött, majd rövid — mint mondotta — olyan sétát tett a városközpont­szépek, hogy ilyenekről már ban a Babits Mihály Műve­országos átlagként is szíve- lődési Központ impozáns sen hallanánk. épületéig, ahol dr. Vadas Fe­Kádár János ezután meg- renc igazgató fogadta és tá­tekintette a gazdaság pincé- jékoztatta az intézmény szetét és a várdombi sertés- munkájáról, telpet, amely valóságos ser- Negyvennél több szakkör, tésgyár: a világon ismert klub és művészeti csoport legkorszerűbb módszerekkel működik a központban, s az dolgozik. első évben 300 000 látogatója Kádár János délután a volt. Kádár János a műve­Sárköz központjába, Decs- lődési központban megtekin­re látogatott el, ahol felke- tette a kiállításokat, a mű­reste a szőtteseiről, hímzé- vészeti csoportok próbáit, seiről messze földön híres szakköri foglalkozásokat, az sárközi népművészeti és há- új panorámamoziban meg­ziipari termelőszövetkezetet, nézte a művelődési központ A látogatásnál jelen volt filmklubja által — Kiss Ist­Fülöp László országgyűlési ván vezetésével — Tolna képviselő, a bátai November megyéről készített dokumen­7. Termelőszövetkezet elnö- tumfilmet. A művelődési ke, Kovács Sándor községi központban szerzett tapasz­tanácselnök, Sörfőző István, talatait a vendégkönyvben a Sárközi Egyetértés Terme- úgy összegezte, hogy eleven, lőszövetkezet elnöke is. sokoldalú kulturális munka Gróh József, a szövetkezet folyik az intézményben, gra­elnöke fogadta a vendége- tulált eredményeihez és to­Újai MSZBI­tagcsoportok Szegeden Magyar-szovjet barátsági gyűlés Az MSZMP Csongrád köszöntötte a megjelenteket, megyei bizottsága és a Ma- Kiemelte a tagcsoportok gyár—Szovjet Baráti Társa- munkájának fontosságát, s ság Elnöksége tegnap, csü- feladataikról áttekintést adott, törtökön délután Szegeden,' Elmondotta, hogy ebben a a Tisza Szálló tükörtermé- hónapban az országban már ben ünnepséget rendezett. Az 300 tagcsoport alakult. Is­ünnepségen a vállalatok, az mertette, hogy november intézmények igazgatód, a közepén megyénkben látogat párttitkárok mellett részt a neves szovjet, Pjatnyickij­vett Golubjev Valentin, a együttes, s az említett idö­Szovjetunió budapesti nagy- pontban az MSZBT az követségének harmadtitkára, MTESZ-szel karöltve szov­valamint a hazánkban ide- jet szakfilmek bemutatójá­iglenesen állomásozó szovjet nak lehetőségeit teremti katonai alakulatok képvi- meg. selőjeként Golovin I. Junov- Ezt követően nyújtotta át levics gárdaezredes. Ott volt a tagcsoportok felvételét dr. Bozó Sándor, az MSZBT megerősítő oklevelet a Sze­országos elnökségének tagja, gedi Ruhagyár, a textilmű­a megyei tanács vb titkára, vek, a konzervgyár, az Ál­Brenner Péter, az MSZBT latíorgalmi és Húsipari Vál­propagandaosztályának ve- lalat, az Orvostudományi zetője. Egyetem, a Tanárképző Fő­Dr. Ágoston József, az iskola, a vásárhelyi HÓDI­MSZMP Csongrád megyei KÖT, s az ugyancsak vásár­bizottsága titkára megnyitó helyi Szántó Kovács Tsz szavaiban kitért arra, hogy képviselőinek, az MSZBT új szervezeti fel- A tagcsoportok nevében építés a tagcsoportok révén felszólalt a vásárhelyi HÓ­fejti ki ma tevékenységét. A DIKÖT és a szegedi Tanár­tagcsoportok feladatát is képző Főiskola képviselője, vázolta, így példáid szólt majd Golubjev Valentin a barátság ápolásáról, a méltatta a két nép közötti KSőf kapCSOlat°k barátság jelentőségét, s tol­Brenner Péter az MSZBT mácsolta a nagykövet és a országos elnöksége nevében munkatársak üdvözletét. Egymillió tonnával több olaj A Siófoki Kőolajvezeték helyezték. Ezzel egymillió Vállalat a Barátság 1. kő- tonnával növelték a kőolaj­olajvezeték kapacitásának vezeték teljesítményét, azaz növelésére a Pest megyei az eddig szállított 4,4 mii­Rétságon új szivattyúállo- lió tonna helyett 5,4 millió mást, nyomásfokozót épített, tonna kőolaj érkezik a ve­Az új létesítményt üzembe zetéken az országba. (MTI); Megalakult az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága Csütörtökön a Parlament közi akciók előmozditása ér- rehívásának és küldetésének vadásztermében tartották dekében. A bizottság tagjai jelentőségét, fejtette ki gon­meg az Európai Biztonság és társadalmunk valamennyi dolatait a kontinensünk biz­Együttműködés Magyar rétegét képviselik, elnöke tonságát szorgalmazó társa­Nemzeti Bizottságának ala- Kállai Gyula, az MSZMP dalmi összefogással, a nem­kuló ülését. Az ünnepélyes Politikai Bizottságának tag- zetek együttmunkálkodással aktuson az elnökségben fog- ja, a Hazafias Népfront Or- kapcsolatos gondolatait, lalt helyet dr. Bartha Ti- szágos Tanácsának elnöke. Az Európai Biztonság és bor református püspök, az Ezután Kállai Gyula az Együttműködés Magyar Elnöki Tanács tagja, a BVT ülésen nagy tapssal fogadott Nemzeti Bizottságában talál­elnökségének tagja, dr. Bre- beszédet mondott, majd fel- hatjuk dolgozó társadalmunk zanóczy Pál egri érsek, a szólalások következtek: Vi- minden rétegének képvise­magyar katolikus püspöki rizlay Gyulá, a SZOT tit- lőit, köztük a szellemi, a kar titkára, Erdey-Grúz Ti- kára, dr. Bartha Tibor, Kő- művészeti élet ismert sze­bor Kossuth-díjas akadémi- halmi Ferencné, a Kispesti mélyiségeit, valamint az egy­kus, az MTA elnöke, Garai Textilgyár KISZ-bizottságá- házak képviselőit. A bizott­Róbert, az MSZMP KB kül- nak titkára, dr. Brezanóczy ság tagja Árendás József, a ügyi osztályának helyettes Pál, Horváth István, a Cse- szegedi Üj Élet Tsz párttit­vezetője, Kisházi Ödön, az pel Vas- és Fémművek Szer- kára és dr. Márta Ferenc Elnöki Tanács helyettes el- számgépgyára fogaskerék- akadémikus, a szegedi József nöke, Sebestyén Nándorné, üzeme „Hanoi" szocialista Attila Tudományegyetem az Országos Béketanács tit- brigádjának vezetője, Aren- rektora is. kára, a BVT tagja, Varga dás József, a szegedi Üj Élet Végül a tanácskozáson Zsigmondné, a nyíregyházi Tsz párttitkára és Erdey- egyhangúlag elfogadták a Dózsa Tsz növénytermesztő- Grúz Tibor méltatta a ma- Felhívás a magyar néphez je és Vas-Witteg Miklós, a gyar nemzeti bizottság élet- című dokumentumot. SZOT alelnöke. MM Felhívás a magyar néphez Felhívással fordulunk munkásosztályunkhoz, parasztsá­gunkhoz, értelmiségünkhöz, egész dolgozó népünkhöz: te­gyünk újabb és hatékonyabb erőfeszítéseket az európai biztonság, az alkotó béke és a gyümölcsöző együttműködés megteremtésére. Két világháború pusztító vihara után, negyedszázada béke van Európában. Földrészünk népeinek hő óhaja és létérdeke, hogy a béke fennmaradjon, s Európa ne vál­hasson többé az egész világot lángbaborító pusztítás ki­indulópontjává. A békére azonban napjainkban még ezer veszély leselkedik, hiszen a világ helyi háborúktól és fe­szültségektől terhes. A kontinensen és azon kívül erős még az imperialista reakció, amely akadályozza az enyhülést, mérgezi az államközi kapcsolatokat, agresszív terveket, re­vansista vágyálmokat melenget. Ahhoz, hogy törekvésüket meghiúsítsuk, szükség van az európai kollektív biztonsági rendszer megteremtésére. A szocialista országok az európai biztonság és együtt­működés legkövetkezetesebb hívei és leghatalmasabb erői. A Szovjetunió, hazánk és más szocialista országok kezde­ményezték a különböző társadalmi rendszerű országok bé­kés egymás mellett élésének politikáját, és az e politikán alapuló kollektív európai biztonsági rendszer megteremté­sét. A kitartó harcnak olyan eredményei vannak, mint a Szovjetunió és a Lengyel Népköztársaság szerződései a Né­met Szövetségi Köztársasággal, a Német Demokratikus Köz­társaság és a Német Szövetségi Köztársaság közvetlen tár­gyalásai, a nyugat-berlini négyhatalmi megállapodás. A szerződések érvénybe lépése, az NDK nemzetközi jogi el­ismerése, valamint a fegyveres erők csökkentésére tett újabb szovjet javaslatok megvalósulása tovább javítaná az európai béke és biztonság megszilárdulásának feltételeit. Az európai biztonságért és együttműködésért folyta­tott közös harcban hazánk tevékenyen részt vesz, hiszen szocialista építőmunkánk elengedhetetlen féltétele a béke és a biztonság. A Magyar Népköztársaság nemzetközi törek­véseit, szocialista társadalmunk érdekeit híven fejezte ki a Varsói Szerződés tagállamainak fővárosunkban megfo­galmazott felhívása: legyen Európa az egyenjogú nemzetek gyümölcsöző együttműködésének kontinense. Földrészünk valóban tartós békéjéért, a népek nyu­godt biztonságos és boldog jövőjéért vívott küzdelem nem lehet csupán a kormányok ügye. Ez a mindenki sorsát alapvetően érintő ügy a társadalom legszélesebb köreinek cselekvő részvételét igényli. Megköveteli, hogy az európai népek széles körű, demokratikus tanácskozáson együtte­sen vitassák meg a biztonságot és az együttműködést érintő közös feladataikat, és segítsék elő, hogy mielőbb sor ke­rüljön az európai kormányok biztonsági értekezletére. Népünk akaratát kifejezve alakítottuk meg az európai biztonság és együttműködés magyar nemzeti bizottságát. Célunk: összefogni hazánk minden jóakaratú emberének békeakaratát és tettrekészségét az európai biztonság és együttműködés megvalósítására. Egész társadalmunk erejé­vel kívánjuk támogatni mindazoknak az erőfeszítését, akik a béke, a biztonság és az együttműködés megszilárdítását tartják szem előtt. Felhívjuk egész dolgozó népünket, munkásosztályunkat, parasztságunkat, értelmiségünket, a magyar nőket és fér­fiakat, ifjúságunkat, minden békeszerető állampolgárun­kat, hogy erősítse és gyarapítsa szocializmust építő hazán­kat, vegye ki hatékonyan részét az európai biztonság és együttműködés megteremtéséért, földrészünk népeinek biz­tonságos és békás jövőjéért folyó küzdelméből. Meggyőződésünk, hogy törekvéseink kifejezik népünk akaratát, hazánk minden állampolgárának javát szolgálják. Hozzájárulnak az európai béke és biztonság megteremtésé­hez, az államok és népek közötti gyümölcsöző együttműkö­dés kibontakozásához. Munkálkodjunk együtt földünk, kontinensünk és ha­zánk békéjének, biztonságának javára! Az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága J

Next

/
Thumbnails
Contents