Délmagyarország, 1971. szeptember (61. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

STERDA, 1971. SZEPTEMBER 1. 7 LAK AS Külön bejáratú albérleti szobába fiatal dolgozó férfi szobatársat kere­sünk. Szeged, Fecske u. 17. sz. x Külön bejáratú bútoro­zott albérleti szoba ki­adó. Üj-Petöfltelep, Acél u. 18. Elcserélném kis szoba, íáskamrás fóbérletl la­kásom szoba, konyhás, vagy garzon lakásért. „Jó hely" 24 159. jel­Igére a Sajtóházba. x Külön bejáratú bútoro­zott gázfűtéses szoba egy vagy két diákfiú részé­re kiadó. Kápolna u. 9. Bútorozott szoba közép­Iskolás fiúknak kiadó. Parajdi u. 3. Újszeged. Vennék azonnali beköl­tözéssel másfélszobás komfortos szövetkezeti társaslakást 40—50 ezer kp. plussz havi 1000 Ft törlesztéssel OTP-átvál­lalással. Ajánlatot: „Sür­gős 24 411" jeligére a Sajtóházba. x Kaposvári egyszobás, gázfűtéses, modern bel­városi lakásomat meg­egyezéssel elcserélném szegedi hasonlóra. Aján­latokat: 330 356 számra a kaposvári Hirdetőbe. Elcserélném székesfehér­vári kétszobás, összkom­fortos, gázfűtéses, föld­szinti belvárosi lakáso­mat hasonló szegedi la­kásért. Cím: Tóth Ve­ra. Székesfehérvár, Rá­kóczi u. 2. x Fiatal házaspár gyer­mekkel albérleti lakrészt keres, ápolás vagy el­tartás is érdekel. „Ok­tóber 1." 23 781. jel­igére a Sajtóházba. x Külön bej á tat ú albérle­ti szoba, fürdőszoba­használattal, két évre házaspárnak kiadó. — „Belváros" 24 492. jel­igére a Sajtóházba. x Beköltözhető szoba- kony­hás lakast költségtérí­téssel átvennék. Levelet ..Lehet külvárosban Is" 24 498. jeligére a Sajtó­házba. x Külön bejáratú bútoro­zott szoba, fürdőszoba­használattal, két egyete­mista diáknak kiadó. Szeged, Tarján. 313. é. I. em. 6. Külön bejáratú, gázfű­téses, loggiás, albérleti szoba kiadó, .három egyetemista fiú részére. Érd.: 3—5 óráig, Tarján 312. B. III. 11. Orvostanhallgató vagy főiskolás 1—2 szobatár­sat keresek, összkomfor­tos szobába. Érdeklődni: dr. Lőrinczyné, Tímár u. 9/B, emelet. Magasföldszintes magan­ház lakásátadással el­adó. Ruszti u. 6. sz. (Kábelgyár mögött.) Ér­deklődni: 17 óratói, va­sárnap egész nap. Gázfűtéses albérleti szo­ba, fürdőszobával kiadó. 3 rendszerető diáknak, vagy dolgozónak (válla­laton keresztül), Marx tér környékén. Érd.: 16—18 óra között. Ba­kay N. u. 11/B. 2 most végző orvosnő, gázfűtéses, külön bejá­ratú albérleti szobát ke­res fürdőszoba-használat­tal. „Belváros 318 441" jeligére a Hirdetőbe. Külön bejáratú bútoro­zott szoba, fürdőszoba­használattal diáklány ré­szére sürgősen kiadó. Sándor u. 22. ördögné. Elcserélném belvárosi I. emeieti 3 szobás, kom­fortos lakásomat, egy db egyszobás és egy két­szobás, összkomfortosra. A kétszobás lehet tarjá­nl. ..Napfényes" 23 751. jeligére a Sajtóházba. Külön bejáratú fürdő­szobás albérleti szobát keresek. IV. éves főis­kolás hallgató nő. Aján­latokat: Hódmezővásár­hely, Madách u. 23. sz. Szoba-konyhás bútorozott albérletet keresek. Fiatal házaspár. „Szeptember 15." 23 759. jeligére éa Sajtóházba. Külön bejáratú szoba, konyha kiadó házaspár­nak is. Szeged, Lom­nicl u. 105. Külön bejáratú bútoro­zott szoba 4 személy­nek kiadó. „Férfiak vagy diákfiúk" 23 761. jeligére a Sajtóházba. Elcserélném kétszobás, komfortos lakásom „2x1 szobásért I. emeletig" 24 530. jeligére a Saj­tóházba. x Szoba üresen három sze­mélynek kiadó. Bakto, Hídverő u. 64. sz. Külön bejáratú, déli fekvésű bútorozott al­bérleti szoba, főiskolás tanulók, szolid dolgozó lányoknak kiadó, újsze­ged, Jobb fasor 10. sz. Buszmegállótól 1 perc. Odessza központjában I. emeleti, erkélyes. két­szobás, összkomfortos, szövetkezeti lakás el­adó. „Kettőszázezer" — 24 507. jeligére a Sajtó­házba. x Vennék 2 szobás OTP­vagy szövetkezeti lakást, építés alatt állót ls. Mas megoldás ís érde­kel. „100 ezer kp plusz OTP 318 338" jeligére a Hirdetőbe. ' x Belvárosi kétszobás össz­komfortos lakást cseré­lek egyszobásra. „Sür­gős 318 340" jeligére a Hirdetőbe. x Kétszobás magánház al­bérletbe kiadó, Kamara­töltés mellett, 420 n-öl kerttel. melléképületek­kel, gazdálkodásra, ker­tészetre kiválóan alkal­mas. „Kerttel együtt" 24 454. Jeligére a Sajtó­házba. Külön bejáratú egysze­mélyes albérletet kere­sek fürdöszoba-haszná­lattal szeptembertől, le­hetőleg Szeged Belváro­sában. „Orvostanhallga­tó 36 082" jeligére a Felszabadulás téri Hirde­tőbe. Több helyiségből áüó épület. raktár, Iroda, munkásszállás céljára bérbe adó. Ajánlatokat „Körtöltésen túl" — 24 400. jeligére a Sajtó­házba. x INGATLAN Szoba-konyhás házrész kedvező fizetési feltétel­lel eladó. Duda u. 12. Algyői úti csatornánál. Ház eladó. Érdeklődni 16 óra után. újszeged. Haladás tér 12. sz. 70 000 Ft kp plusz ha­vi törlesztéssel beköl­tözhető házat vagy szö­vetkezeti lakást ven­nék. „Sürgős" jeligére. Kétszoba, összkomfortos telkes ház teljes átadás­sal eladó. Ugyanott köz­ponti fütőkazán teljes felszereléssel eladó. Lom­nici u. 4. Eladó Gladlcs József u. 30. sz. ház 170 n-öl telekkel, beköltözhető. Megtekinthető bármikor. Negyed házrész ke t szo­ba-konyhás, gáz, víz van, eladó. Érd.: min­dennap 4 órától, Zá­kány u. 48. sz. x üjszőreg, Zental u. 50. számú ház eladó, két­szobás. 420 n-öllel. Eladó 274 n-öl kert kis épülettel. Gáz u. 8. sz. Szö regen háromszobás új családi ház eladó. Pacsirta u. 29. x Gyálarét. Kölcsey 1. sz. ház eladó. 250 n-öl kerttel., Kettő és fél szobás, összkomfortos magánház kerttel eladó. Tanács u. 13. sz. Több mint 6 ezer közművelődési könyvtár Hat és fél ezer közműve­lődési könyvtár van az or­szágban, s e kulturális in­tézmények 58 százaléka a szakszervezetek felügyelete alatt működik. Ez utóbbiak­nak kevesebb a könyvük, így kisebb a hatósugaruk, mint az állami könyvtárak­nak. Jelentőségüket azonban megsokszorozza, hogy olva­sóik zöme munkás —, álla­pítja meg a szakszervezeti könyvtárak helyzetével fog­lalkozó legutóbbi felmérés. Közel 150 szakszervezeti könyvtárból összegyűjtött adatok jelzik, hogy növek­szik az olvasótábor. Rács mögött a „pokol angyalai n Emeleti házrész lakás­átadással eladó. Érd.: délután 5-től. Hajós u. 17. sz. Kültin bejáratú gázfűté­ses bútorozott szoba, fürdőszoba-használattal 2 középiskolás fiú ré­szére, vagy házaspár , részére azonnal kiadó. Érd.: Galamb u. 1«/A. Szlrovlcza, este 6 órá­tól. Telefon: 18-275. Külön bejáratú bútoro­zott szoba kiadó szep­tember 1-től diáknak. Érd.: vasárnap Petöfl­telep, Göndör sor 31. szám. Anya gyermekkel albér­letet keres egy és fél— két évre. ,,Sürgős — 318 406" Jeligére a Hir­detőbe. Gyári munkás lánynak albérleti szoba kiadó. Szilágyi u. 1.. udvari épület. Árva u. 10. sz. udvari kétajtós fél házrész 1972 őszi beköltözéssel eladó. Tiszaszigeten 1000 n-öl kerti föld eladó, újsze­ged, Asztalos u. 9. ér­deklődni. Külön bejáratú fürdő­szobás, bútoroeott szoba sgyeLeml hallgató fiúnak azonnal kiadó. Lengyel u. 26., em. Bútorozott szoba ket diákfiúnak kiadó. Fodor­telep, Barifal u. 21 sz. Busz. villamosmegálló­hoz 2 perere. Ssövetkssetl lakást átl vennék. ..Szegeden" — 24 521. jeligére a Saj­tóházba. 66 000 Ft kp plusz 2000 havi törlesztéssel. OTP­átvállalással, szövetkeze­ti lakást átvennék. — „Sürgős" 24 533. Jel­igére a Sajtóházba. Ipari tanuló fiúnak bú­torozott szoba albérlet, be kiadó. Katona J. u. 50. sz. Érd.: délután 17 óra után. Külön bejáratú bútoro­zott albérleti szoba szep­tember 1-tól kiadó. Ta­bán u. 37. 50 éves, magányos dol­gozó nó albérleti szobát keres, házimunkában se­gítek. „Megbízható — 318 333" Jeligére a Hir­detőbe^ Külön bejáratú albérleti szobába diákfiút szoba­társnak felveszek. Szil­ién sgt. 11/A. Diáklány részére így albérleti szoba fürdőszo­ba-használattal íseptem­ber 1-től kiadó. „Igé. nyes 318 385" Jeligére a Hirdetőbe. Most végzett orvosnő albérleti szobát keres, fürdőszoba-használattal, központi fűtéssel. Pé­csek Mária, Szeged. Hu­gonnal Kol). Lenin krt. 107. sz. Elcserélném tatabányai egyszobás, összkomfortos, távfűtéses, földszinti, szövetkezett lakásomat, szegedi, belvárosi, vagy tarjám másfél vagy kétszobásra költségtérí­téssel. Érd.: Jenel Jó­zsef, Szeged. Tarján, 104. ép. C. léph II. 6. Szegeden tanuló egyete. mista lányomnak la­kást és ellátást keresek. Ugyanilyen lehetőséget Budapeeten biztosítok. Nagy László, Budapest, V.. Eötvös u. 28. Budaörsi másfél szobás öröklakást cserélnék sze­gedi hasonlóra, vagy nagyobbra, Belvárosban, cím: Sulyok, Budaörs, Szabadság 142. Azonnal beköltözhető magánház eladó 170 n-öl telken. Mihályte­lek. Árpád köz 4. Érd. ugyanott. x 3 szobás, összkomfortos családi ház eladd. Ró­zsa F. sgt. 118. x Beköltözhető kertes két­szobás, fürdőszobás, lak­ható melléképületes ház eladó. Szél u. 54. x Kétszobás magánház el­adó. Hóblárt basa u. 56. sz. 2 és fél szobás, szővet­kezetl lakás készpénzért eladó. Vedres u. 10/B, fszt. 1. Remény tT 4L sz! ház emeleti része beköltöz­hető lakással, mellékhe­lyiségekkel. szőlölugassal eladó. Érd.: Kovácsék­nál. KUbekhásán, Erzsébet u. 15. ez. ház eladó, azonnal beköltözhető. Érd.: Szeged, Tisza La­jos u. 46. Beköltözhető családi ház eladó. Érsekújvári u. 34. sz. Béketelep. Az angliai Essex grófság rendőrfőnöke tajtékzik, 90 fiatalember — köztük mint­egy ötven sötét bőrzekés, a hirhedt „pokol angyalai" — rács mögött kuksolnak, a grófság útjain autóstoppal hazatérni igyekvő mezítlábas felvirágozott hippik hada. Hétfőn este véget ért az angliai Weelyben rendezett 80 órás, csak a verekedések­től és razziáktól megszakított nonstop popfesztivál. A rendőrség a szervezőket vádolja a szombaton kirob­bant véres verekedésért, mondván: nem akadályozták meg, hogy a fesztiválon részt vegyen a rovott múltú mo­toros banda, az úgynevezett „pokol angyalai"-nak számos tagja. E kétes egzisztenciájú „gyülekezet" most kábítószer­birtoklás, támadó jellegű fegyverek használata és ve­szélyeztető magatartás vád­jával ül a cholchesteri rend­őrség fogdájában. Hogy az alig ezer lelket számláló kicsiny Weely la­kosai mit gondolnak a tör­téntekről, arról nem szól fáma. Egyetlen vigasztaló momentum lehet számukra, hogy kedden egy szemét­eltakarító vállalat megkezd­te a mintegy 150 000 pop­rajongó által hátrahagyott „rekvizítumok" elpucolását — kétezer fontnyi bér elle­nében. Közlemények (x) Jazzbalettra beiratkozás kezdők részére 14 éves kortól a , Juhász Gyula Művelődési Köz­j pontban (Vörösmarty u. 5.). (x) Balettiskolába beiratkozás a Juhász Gyula Művelődési Központ (Vörösmarty u. 5.) irodájában, naponta 9—17 órám. Balettmester: M. Kádár Andrea. 1971. SZEPTEMBER 1., SZERDA — NÉVNAP: EGYED HŰVÖSEBB IDÖ Várható időjárás szerda estig: felhőátvonulások esővel, he­lyenként zivatarral. Elénk, Időnként erős, helyenként viharos lökésekkel kisért északi szél. Keleien ls hűvösebb Idü. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 19—24 fok között. A Nap kel 5 ora 1 perekor, és nyugszik 18 óra 21 perckor. A Hold kel 16 óra 33 perekor, és nyugszik 0 óra 00 perekor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél kedden mínusz 90 centiméter (áradó). Gyászközlemények Msiaiföldsiintei család', ház kitűnő állapotban, két családnak ls alkal­mas, két szoba., össz­komfort, gáz, víz, vil­lany, garázs van. azon­nali átadással. külön még égy szoba, konyha, élőszoba, éléskamra, kü­lön WC. beköltözhetősé­ge gyorsan megoldható, nagy melléképülettel, gondozott szőlővel bete­lepített kerttel, amely beépítésre alkalmas te­lek. a nagyállomásnál eladó , ,600/m készpénz 318 354" Jeligére a Hir­detőbe. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, akik SZIGETVARI JA­NOSNÉ temetésén megjelentek, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló Kovács és Szirovlca csa­lád. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, lakótársaknak, jó barátoknak, ismerősöknek, akik drága jó édesapánk, BANYAI JÁNOS temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal faj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló Papp család. Dk. 23 799 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KESZÉG MIHALYNÉ Déz.si Vilma nyug. szülésznő életének 83. évében csendesen elhunyt. Temetése szeptember 2-án 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából. Gyászoló rokonai, Szivárvány u. 47. T. 4055 Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett feleség, édes­anya, nagymama, testvé - és ro­kon, PRÁGAI GYÖRGYNE Oláh Anna életének 46. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Teme­tése szeptember 2-án 15 órakor lesz az Üjszegedi temető rava­talozójából. A gyászoló család, Lenin krt. 18. T. 4053 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya és nagy­mama. özv. SZÉL MIHALVNE életének 81. évében rövid szon­vedés után elhunyt. Temetése szeptember 2-án 15 órakor lesz a Református temető ravatalo­zójából. A gyászoló család, Va­das M. U. 24. T. 4050 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, fiú, testvér és rokon, NAGY GASPAR, életének 47. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése szeptember 1-én 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozó­jából. A gyászoló család, Alföldi u. 30. T. 4052 Köszönetet mondunk a roko­noknak, lakótársaknak, Ismerő­söknek, az MSZMP városi bi­zottságának, a munkásörségnek, a Rostkikészítő Vállalat párt­szervezetének és szakszervezeti bizottságának, dolgozóinak és mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk, TRISCHLER FERENC temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Roosevelt tér 10. T. 4049 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak és Ismerősöknek, akik TÓTH JÓZSEF temetésén részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyá­szoló család. T. 4041 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, Ismerősöknek, kik szeretett halottunk, KORASZ JÓZSEF temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Kossuth L. sgt. 19. T. 4037 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik szeretett halottunk, FÖLDEÁKI MIHÁLY temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család, Zsombolyai u. 9. I T. 4039 TÍZ EVE halt meg Wllllam Zebulon Foster (1881—1961) az Egyesült Allantok Kommunista Pártjanak egyik vezetője, a nemzetközi kommu­nista mozgalom kiemelkedő har­cosa. 1924-ben tagja lett a Komintern végrehajtó bizottsá­gának, 1935-ben pedig az elnök­ségnek. Számos elméleti és tör­ténelmi mü szerzője, nálunk is ismertek Az amerikai földrész rövid politikai története, vala­mint Az Amerikai Egyesült Ál­lamok Kommunista Pártjának története című művel. MOZIK Szabadság: Darllng Lili (Színes zenés amerikai film. léi 4 és 7 őrekor). Vörös Csillag: Alpha­vlile (francia—olasz tudományos fantasztikus film, negyed 6, fél 3 órakor.) Fáklya: Hárem a si­vatagban. (Sztnes m. b. szovjet kalandfilm, háromnegyed 6 és 8 órakor.) Postás Mozi: Fantomas a Scot­land Yard ellen. (5 és 7 órakor.) VIDÁM PARK Nyitva 13 órától 21 óráig. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. sz. (13/57) este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben. BALESETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden az I. sz. Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.) veszi fel. ALLATORVOSI ÜGYELET Szeged város területére Szeptember 4-ig reggel 6 orálg elsősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes dr. Rosti rnce állami állatorvos. Lakása: Szeged, Go­gol utca 6. Telefon: 13-648. Az állatorvos kiszállításáról a hivő köteles gondoskodni. Kussuth-müsorral. 8.05 Mozart: B-dúr divertimento. K. 267. 8.45 Arab arcképcsarnok. 9.00 Ebe Stignani énekel. 9.25 Ml van a varázsdobozban? 9.55 Néhány perc tudomány. 10.00—12.00 Ze­nés műsor Üdülőknek. Közben: 11.00 Hírek, Időjárás. 11.45—11.18 Rádióreklám. 12.00 A Vietnami Demokratikus Köztársaság kul­túrájának hete. 12.08 Rintszkij­Korszakov: Versenymű harso­nára és fúvószenekarra. 12.20 Egy kis zenés Toscanlni-élelrajz. 13.00 Hírek, .óöjárás. 13.03 Bánk bán. 13.45 Időjárás- és vízállás­jelentés. 14.00—18.00 Kettőtől ha­tig .. . A Petőfi rdió zenés dél­utánja. 18.00 Hírek, időjárás. 18.10 Kis magyar néprajz 18.15 Verdi: Otelló — szerelmi kettős az 1. felvonásból. 1B.25 Közvetí­tés a Magyarország- Jugoszlávia válogatott labdarúgó-mérkőzés I. félidejéről. 19.15 Nepdalcsokor. 19.34 Fülemülék holdfényben. 19.54 Jó estét, gyerekek! 20.00 Esti krónika II. 20.25 Üj köny­vek. 20.28 Hangverseny a stú­dióban: Bikfalvy Júlia énekel. Kovalcsik János fuvolázik. 21.08 Könnyűzene Horváth Jenő s/er zemCnyeiből. 21.40 A históriák forrásánál 22.00 Hangverseny­naplár. 22.14 A Moszkvai Álla­mi Filharmónia Zenekarának hangversenye az 1971. évi Prá­gai Tavaszon. Közben: 23.00— 23.14 Hírek. Időjárás. 24.00—0.19 Hírek, időjárás. —i TÉVÉ RÁDIÓ Kossuth 4.30 Hírek, időjárás. 4.33 Haj­naltól reggelig, zenés műsor. 5.00 Hírek, időjárás. 5.30 Reggeli krónika I. 3.44 Falurádió. 6.00 Hírek, időjárás. 6.30 Hírek, idő­járás. '6.45 Hallgatóink figyelmé­be! 7.00 Reggeli krónika 11. 7.13 Körzeti Időjárás. 7.30 UJ köny­vek. 8.00 Hirek, időjárás. 3.03 Műsorismertetés. 8.15 Színházak és mozik műsora. 8.20 Kedvelt régi melódiák. 9.00 A 22-es csapdája. 9.20 Szimfonikus ze­ne. 10.00 Hírek, Időjárás 10.05 Az egynyolcad ember. 11.08 Kó­rusmuzsika. 11.30 A Szabó csa­lád. 12.00 Déli krónika. 12.20 KI nyer ma? 12.30 Tánczenei kok­tél. 13.15 Ifj. Magyar! Imre népi zenekara játszik, Kovács Apol­lónia énekel. 13.45 Válaszolunk hallgatóinknak. 14.00 A koldus­diák. 14.36 Kamarazene. 15.00 Hi­rek, időjárás. 15.10 A világgaz­daság hírei. 15.15 Nyitni kék . .. 15.50 Darvas Ferenc: Rondó két szaxofonra, zonRorára, ütőhang­szerekre és bőgőre. 16.00 A vi­lággazdaság hírei. 16.05 Beregi szőttes. 17.50 Csárdások. 16 58 Hallgatóink figyelmébe. 17.00 Hírek, időjárás. 17.05 Külpoliti­kai figyelő. 17.20 Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. 18.00 Töltsön egy órát kedven­ceivel! 19.00 Esti krónika. 19.25 Közvetítés Magyarország—Jugo­szlávia válogatott labdarúgó­mérkőzés II. félidejéről. 20.20 Népzenei magazin. 21.00 Gondo­lat. a Rádió irodalmi lapja. 21.29 Bartók: 1. vonósnégyes. 22.00 Hírek, időlárás. Kb. 22.15 Sporthírek. 22.20 Népballadák, népdalok. 22.40 A hazai társa­dalomkutatás tapasztalataiból. 23.00 Könnyűzene. 24.00 Hírek, Időjárás, 0.10—0.25 Operaáriák. Petőfi 6.20 Torna. 8.30—8,05 Azonos a Budapest 9.30 Az uszurt Tajgán. Szovjet kisfilm. (Ism.) 10.00 Rózsa Sán­dor. Tv-fllm. II rész. (Ism.) 10.55 A Lengyel Televízió felvé­tele a Sopotl Dalfesztivál leg­jobb dalaiból. 17.28 Hírek. 17.35 O. szeptember. Holland kisfilm. 18.10 Esti mese. 18.20 Telesport: Magyarország—Jugoszlávia válo­darúgó-mérkőzés. 20 20 Tv-hlr­adó. 20.50 Klasszikusok tv-fil­men: Egy őrült naplója. 21.40 A'.ba Regla Napok. — Videoton Interjazz Fesztivál 1971. 22.15 Tv-híradó. — 2. kiadás. 22.23 Hogv eredményesebb legyen a tanulás ... A TIT Pedagógiai Nyári Egyeteme — Szeged. Belgrád 8.15 Iskolatélevízló 11 óráig. 10.50 Bujku. Albán nyelvű adás. 17.05 Tv-krónlka magyar nyel­ven. 17.20 Műsorismertetés. 17.25 Hirek. 17.30 Rajzfilmek. 17.45 Tudományos érdekfeszítő film. 18.15 Tv-űjdonságok. 18.25 A Magyarország—Jugoszlávia válo­gatott labdarúgó-mérkőzés köz­vetítésé. Intervlzló I. félidő 19.15 Hirdetőmüsor. 19.30 A lab­darúgó-mérkőzés II. félidejének közvetítése Budapestről. 22.50 Ivan Rible drámai műsora. 21.40 Rajzfilmek 22.05 Híradó. 22.20 Műsorzárás. ZAGRAB: 7.45 Teszt. 19.15 Pa­letta. 21.40 Tárca. 22.10 Tegnap, ma, holnap. Bukarest 15.30 Sport, labdarúgás. 17.20 Gyermekenciklopédia. 18.00 Népt zene. 18.2U A legkisebbeknek. 19.15 Melódlék. 16.39 Tv-film. 22.50 Magyarország—Jugoszlávia labdarúgó-mérkőzés, felvételről. Bálázott szalma korlátlan mennyiségben eladö a szegedi Mora Ferenc Tsz-ben. Érdeklődés a Dó­zsa üzemegységben: 12-491 telefonon, vagy személye­sen. HK. 637 Tsrjánbu külön bejára­tú szoba kiadó 2 diák részére. „Igényes" — 24 382. Jeligére a Saj­tóházba. Sarra üdülőtelepen két. szintes víkendház eladó, víz, villany van. . Jó hely 318 425" Jeligére a Hirdetőbe. E G Y £ B tltás, huzatcsere, toll­pötias. Földműves u. 11, Telefoni 16-278, Brüsszeli krt. 29., tele­fon (6-429. Hívásra háshoe megyek. x Kisgyermek gondozását vállalom 1 éves kortól. Schubertné, Lenin krt. 39., I. 7. 509 í-íi kert feléből kiadó. Bérkert u 98. 4—5 szobás, beköltözhető kertes házat keres megvételre ipari nagyvállalat, a Marx tér közvetlen közelében. Ajánlatokat: Szeged, Pf. 152-re kérünk. 50—100 négyzetméter alapterületű helyiséget műhely céljára bérbe vennénk „Sürgős" DK. 1494. jeligére a Sajtóházba. Seprűkötöket, kazánfűtőket, szalagf ureszest, férfi és nöl se­gLdmunkásokat, betanított mun­kásokat keres felvételre a Sze­gedi Eeset- és Seprugyár. Je­lentkezés: Cserzy Mihály u. 35. Munkaügyi osztály. l'NYV Szegedi Textilművek Gyára felvitelre keres azonuuli beiépessel noi munkavaiialokai lánccsévélő gépes betanuló mun­kakörbe kedvező bérezési fellé­telek mellett 2 műszakos beosz­tásba. Jelentkezni lehet a Tex­tilművek munkaügyi osztályán. Fiatal lakatos szakmunkásokat és segédmunkásokat felveszünk. Szabad szombat van. Jelentke­zés: Szegedi Mérlegkészllő Ksz, Szeged, Lengyel u. 26. Műszaki kárszakértő állás be­töltésére keresünk legalább épí­tőtechnlkusi végzettséggel rendel­kező dolgozót. A jelentkezést kérjük Postafiók 29-re. Férfi nyugdíjas őröket felvesz a FÜSZi ltl-liók. Szeged, Ma­ros u. 29. Napi 4 órás foglalkoztatással takarítónőket felveszünk, nyug­eljasok ls jelentkezhetnek. Je­lentkezés: Kommunális és Kar­bantartó Üzem gondnoksága. Szeged, Paesirta u. 1. A Kenderfonó és Szövölpart Vállalat Szegedi Kenderfonógyá­ra, Szeged, Londoni krt. 3. fel­vesz irodatakarítókat, férfi se­gédmunkásokat textilipari, és vasipari munkára, valamint fér­fi és női munkaerőket textilipa­ri betanított és segédmunkára. Nyugdíjasok is jelentkezhetnek. SZEGED ALLOMASFONOK­SEG felvesz jegyvizsgálói mun­kakörbe noi dolgozókat, vonat­fékezői és kocsirendezői mun­. kakörbe férfi dolgozókat 18—15 Munkaalkalmak éves korig, 8 általános iskolai végzettséggel. Érettségizettek előnyben! Jelentkezes Szeged ál­tonias szemelyzett csoportjában. DK. 1306. A Szegedi Konzervgyár felvesz férfi gépkocslmotozékat, vala­u.ini n„i nyugdíjas ruhatári ki­adókat. Jelentkezni lehet a gyár relvételi Irodájában reggel fél ól délután 15 óráig. Szeged, Rókusi ff. 6. Tanyahajóra gondnok házas­Párt, lakásbiztosítással, valamim gépkocsivezetőket alkalmazunk. Megbeszélés, alkalmazás: a víz­ügyi Igazgatóság gépüzeme, Sze­ged, a kettes villamos petőfite­lepi végállomásánál. Külterületi italbolt és vegyes­bolt vezetésére házaspárt kere­sünk. Klskundorozsmal Afész. Piackutató csoporthoz agrár­mérnököt keres az Agrokcr. Ér­deklődni: Dorozsmai út 33. XS. 318 476 Műszaki osztályunkra szakkép­zett eladót keresünk. Lakberen­dezési Áruház Szeged, Széche­nyi tér 15. x Szegedi Bőrdíszmű Ktsz keres takarítónőt. Szeged, Kölcsey u. 10. sz. x Plakátragasztói munkakörbe egész- vagy félműszakos munka­Időre férfi munkavállalókat ke­resünk (lehet diák is). Jelent­kezés: Magyar Hirdető, Szeged. Kigyó u. 2. S. 318 480 Szegedi 3útor Kisipari Szö­vetkezet felvesz asztalos szak­munkást, betanított, valamint segédmunkást (rérfi és női mun­kaerőt) egy műszakra. Minden második szombat szabad. Bére­zés megegyezés szerint. Jelent­kezés Bárka u. 1. sz. aiatt a munkaügyi osztályon. A Szegedi Ruhagyár pályázatot hirdet kereskedelmi főosztály­vezetői munaaköt betöltésére. Pályázhatnak azok, akik közgaz­dasági egyelem, kereskedelmi kar, vagy felsőfokú ltereskeriel­• i veszettséggel, valamim leg­alább ötévi textil- vagy ruházat ­ipari szakmában eltöltött gya­korlattal rendelkeznek. A pálya­. „.leiemuezeset írásban kér­jük. Szegedi Ruhagyár Személy­zeti és Oktatási Osztályának cí­mezve. XS. 318 378 Jó számolási készséggel ren­delkező munkavállalókat felve­szünk műszeres átvevő és nyersáru számfejtői munkakö­rök betöltésére. Nyugdíjasok is jelentkezhetnek. Érettségizette­ket előnyben részesítjük, lelent­kezni lehet mindennap a vál­lalat telephelyén: Szegedi Pap­rikafeldolgozó Vállalat, Szövet­kezeti út 1. xS. 318 310 Tehergépkocsi-vezetőket, von­tatóvezetőket, villanyszerelőket felveszünk. Jelentkezés: Kom­munális és Karbantartó Üzem, Szeged, Tisza Lajos u. 2—4. Csongrád megyei SUtőip'ail Vállalat felvételre keres szegedi munkahellyel 1 fő takarítónői. Jelentkezni lehet: Szeged, Tö'-a-­u. 8. sz., a személyzeti vezet nél. s. 318 »'• A Csongrád megyei Allatfor­galmi és Húsipari Vállalat fel­vételre keres tehergépkocsi-veze­tőket. raktári dolgozókat, rérfi és női segédmunkásokat, építő­ipari ég húsipari szakmunkáso­kat, liatalkorú részmunkaidősü­ket.

Next

/
Thumbnails
Contents