Délmagyarország, 1971. augusztus (61. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

VítÁG PRölETÁKJAf €GY€S0tííTEK5 61. évfolyam, 180. szám 1971. augusztus 1., vasárnap Ára; 1 forint DELMA6YAR0RSZA6 MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJ A Az egymilllomodik néző a szabadtérin «karttevMl Tegnap, szombaton este az Állami Népi Együttes búcsúelöadásan fiatalok vet­tek birtokukba a szabadté­ri nézőterét. A több mint hatezer személyes nézőtér ülőhelyeinek több mint ki­lencven százalékát azok a fiatalok foglaltaik el, akik az Expressz ifjúsági utazási iroda szervezésében érkez­tek Szegedre az ifjúsági na­pok rendezvényeire. A tegnapi előadáson, a felszabadulás után újjászer­vezett szabadtéri 203. elő­adásán köszöntötték a játé­kok egymilliomodik látoga­tóját. A szerencsés néző Szerencsről érkezett: Kékesi Katalin 22 éves lány, a sze­rencsi vas- és fémipari vál­lalat adminisztrátora. A szerencsés nézőt a Dóm téri főkapunál Horváth Mihály, a játékok igazgatóhelyettese fogadta meleg szavak kísé­retében, és átadta Kékesi Katalinnak az igazgatóság ajándékait, egy öt évre szó­ló kétszemélyes bérletet az összes szabadtéri bemutatók­ra és egy 55 cm magas egyedi vázát, amelyet a vá­sárhelyi majolikagyár készí­tett a nyertesnek. Ezután Rábai Miklós, az Állami Siflis József felvétető Népf Együttes művészeti vezetője köszöntötte az egy­millomodik látogatót, át­nyújtva neki az együttes ajándékát, egy díszes albu­mot, amely az együttes négy nagy lemezét és a tán­cokról készült legszebb fel­vételeket tartalmazza. Az Expressz utazási iroda egy­hetes NDK-beli turistauttal jutalmazta a szerencsés né­zőt. Ezt Könye .Tenő. az iro­da osztályvezetője nyújtotta át Kékesi Katalinnak. Az utazás szeptember 3-án kez­dődik és a Weimar—Berlin útvonalon halad át a Né­met Demokratikus Köztár­saságon. Kékesi Katalin, a játékok egymilliomodik nézője az ünnepség után elmondotta, meglepődve és nagyon bol­dogan vette tudomásul, mi­lyen szerencsés lett. A sze­redi Szabadtéri Játékokat nagyon szereti. Ha csak rajta múlott volna, minden előadást megnéz. De eddig még csak egyetlen előadást látott, a két évvel ezelőtti Haryt, amikor ugyancsak az Expressz szervezésében Horváth Mihály a Dom téri főkapunál átadja az egymil- szintén az Ifjúsági napokra liomodik nézőnek az igazgatosag ajándékait jött Szegedre. Vidámság, ötlet, színpompa Fiatalok látványos karneválja Tegnap már délelőtt a megszokottnál is elevenebb képet öltött a város. Az or­szág minden tájáról, vala­mennyi megyéjéből érkéz, tek a fiatalok csoportjai Szegedre, a KISZ városi bi­zottsága. valamint az Exp­ressz Ifjúsági és Diák Uta­zási Iroda által közösen rendezett ifjúsági napokra. A KISZ városi bizottságán délelőtt 10 órától fogadták az érkező csoportok vezetőit és kalauzoltak a vendégeket szállásukra. Délután 4 órakor a városi tanács dísztermében Papp Gyula, a Fesztivál Intéző Bizottságának elnöke fogad­ta a vendégeket,_ köszöntötte a csoportok vezetőit. Az ötödik ifjúsági napok rendezvénysorozata fél 5­kor kezdődött a Széchenyi téren. Az összegyűlt sok ezer főnvi közönséget, a vá­ros mintegy B ezer fiatal vendégét Hevér László. a KISZ Szeged városi bizott­ságának titkára köszöntötte, azután Szögi Bélának. a KISZ Csongrád megyei bi­zottsága első titkárának megnyitó szavai hangzottak el. Áz ünnepélyes megnyi­tón részt vett dr. Riczó György, a városi tanács el­nöke és dr. Ozvald Imre, az MSZMP városi bizottsá­gának titkára. Az ünnepélyes megnyitó után megindult az immár tizennegyedszer megrende­zett karnevál színpompás, ötletekben gazdag. vidám menete. Az élen a Delta vállalat fiataljai vitték a KISZ virágokból készített ielvényét. azután az EDOSZ népi táncegyüttese követke­zett tapsot, érdemlő pro­dukciójával. Több mint 30 produkció vonult el a Széchenyi té­ren. a nézők ezrei, előtt. A vállalatok KISZ-fiataljai ál­tal. készített jelenetek sok leleményességről és sok munkáról vallottak. Felso­rolni sem lehet, a színes produkciókat, csak néhá­nyat lehet közülük említeni. Tapsot kapott a 25 éves út­törőmozgalmat jelképező vasúti motorkocsi makett, a MÁV fiataljainak munkája, az olajipar kútmakettja, a nyomda kínai pingpong-po­litikai jelenete, a móravá­rosi ifjúsági klub három testőre, a Centrum Áruház cipöparódiája, a „Járjon né­ha mezítláb is" jelmondat­tal. Nevettető volt a szegedi fémipari vállalat fiataljai által készített őslény, a kő­korszaki szakikkal. Es úgy látszik, a futball innen sem hiányozhatott.. A gyufagyár egyszerű, de annál ötlete­sebb MTK-paródiája. vagy a Textilművek fiataljainak SZEOL-jelenete mindenkit megnevettetett, csakúgy, mint a cipőgyár fiataljainak női foci bemutatója. Nagy­szerű ötlet volt a közleke­dési vállalat Stan és Panja, a pufogó, füstölő, mindun­u.lan elguruló kormányke­rekű öreg autóval. Kitűnő. jól kidolgozott jeleneteket láthatott a kö­zönség. Az egész karnevál a fiatalok találékonyságáról vallott. Arról, hogy a Tiapi eseményekben fel tudják fe­dezni a humort, a kritikát, legyenek azok akár futball­mizériák. vagy politikai sakikhúzások. A Nixon-féle ál béke éppúgy hely ét ka­pott a felvonulásban, mint a nőuralom, vagy a cigany­karaván. Nem lesz könnyű dolga a zsűrinek, amely a jövő hét elején dönt a he­lyezésekről. A vidám karnevál után a vendégek este a Dóm téren az Állami Nepi Együttes előadását, az E csen lako­dalmast lathatták. utána pedig a Széchenyi téren rendezett utcabalon szóra­kozhattak hajnalig. Az V. Szegedi Ifjúsági Napok rendezvénysorozata ma, vasárnap folytatódik. Az újszegedi szabadtéri színpadon délelőtt. 9-kor és ll-kor. majd délután 3 óra­kor az Expressz show mű­során szórakozhatnak a vá­ros fiatal vendégei. Megte­kintik közben a város neve­zetességeit. az ünnepi hetek rendezvényeit. Hétfőn a sal­gótarjáni fesztiválon arany­érmet szerzett együttesek szórakoziatjáik a fiatalokat. Sz, I. Nagyobb területen, új környezetben Mezőgazdasági kiállítások megnyitása Üj környezetben, s jóval nagyobb területen nyílt meg szomtlaton délben Szegeden — a Mérev utcai közgazda­sági technikum épületében — immár kilencedik alka­lommal a nemzetközi őszi­barack- és borkiállítás, s a gazdag anyagot felvonultató díszmadár-kiállítás. A meg­nyitón megjelent dr. Komó­csin Mihály, a megyei ta­nács elnöke. dr. Ágoston József és Szabó Sándor, a megyei pártbizottság titká­rai. dr. Varga Dezső, a vá­rosi pártbizottság titkára. Dr. Molnár Béla igazga­tó, a Kertészeti Kutató In­tézet vezetője megnyitó be­szédében kiemelte, hogy bár csak színfoltja ez a kiállítás a nagy rendezvénysorozat­nak, mégis jól szemlélteti az ágazat szakmai színvonalát. Az ilyen jellegű rendezvé­nyek jelentősége növekedett, s nemcsák a kertészeti ter­mékek iránti érdeklődést tükrözi, hanem bemutatja a termelés színvonalát, is. Az árusítás forgalma tízsze­resére nőtt az első kiállítás­hoz viszonyítva. Jó fórum ez a szakemberek tapaszta­latcseréjére és egyben meg­teremti a lehetőséget a to­vábbi úthoz, az. őszibarack­termesztés további lépései­hez. Korszerű fajtákkal, na­gyobb szakszerűséggel, okos gazdálkodással e gyümölcs­kultúrára továbbra is szép jövő vár. különösen a tő­lünk északra levő országok­ba szállíthatunk több gyü­mölcsöt. A gyümölcski állításra 21 kiállító küldte be termékét, zömmel őszibarackot. A be­mutatott áru minősége lé­nyegesen jobb a tavalyinál. A mennyiség viszont keve­sebb. A bíráló bizottság a fődíjat a Kertészeti Kutató Intézet (Budapest. Budaté­tény) Jersyland őszibarack fajtájának ítélte. Két külön­díjat is elvitt az intézet, ugyancsak különdíjat nyert a balotaszállási közös vál­lalkozás Győztes őszibarack­jával. valamint a rúzsai Napsugár Tsz Ford-fajtájá­val. öt első díj, négy má­sodik díj. négy harmadik díj került kiosztásra. A borbíráló bizottság a kiállított termékeket, fajtá­kat szektoronkent es részle­Ruhagyár: Nixoni „béke" Húsipar: moszkvai űrhajós emlékmű tesen átvizsgálta. A színvo­nalat. a fajtaválasztékot, a korszerű csomagolási módo­ka és a kialakult összképet bírálta. Hét pincegazdasági vállalat, nyolc állami gaz­daság 192 fajtával és 4 ezer palackkal képviselte magát. Lényegesen többen jöttek el most. mint az elmúlt eszten­dőben. Különdíjat a Kunba­jai Állami Gazdaság, az Eger—Gyöngyösvidéki Pin­cegazdaság, a Közép-Ma­gyarországi Pincegazdaság budafoki üzeme és szegedi üzeme kapott. Négy első dí­jat. öt második díjat és négy harmadik díjat adtak ki. Gazdag anyag kápráztatja el a látogatókat különböző likőrökből, desszertborokból, s az egyéb témákban kiállí­tó vállalatok anyagával, * nem utolsósorban a nem­zetközi részvételű díszmadár bemutatóval. Kedves színfoltja volt a megnyitónak, amikor a TIT szegedi szervezetének galambtenyésztői félezer szegedi magasröptű keringő galambot eresztettek a ma­gasba. Sz. L. L Lovasiskola: Cowboyparádé Somogyi Károlyné felvételei Textilmüvek: SZEOL-parodia

Next

/
Thumbnails
Contents