Délmagyarország, 1971. június (61. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK) DELMA6YAR0RSZAB M. AGYAR. SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 61. évfolyam 123. szám 1971. JÚNIUS L, KEDD Megjelenik hétfő kivéte­lével mindennap, hétköz­nap 8, vasárnap 12 oldalon ARA: 80 FILLÉR Bezárta kapuit a Budapesti Nemzetközi Vásár A gyerekek ünnepén b ezarta kapuit a Budapesti Nem­zetközi Vasár, s megszokott gyakorlat, hogy kapuzárás után értékelést adunk. Sike­res volt-e, vagy sem. Erre a kérdésre mindig igennel felelünk, s ne csodálkozzon senki, ez alkalommal is csak azt tudjuk mondani, hogy az idei nemzetközi vá­sár sikeres volt. Miért? Több szempontból is annak mondhatjuk, hi­szen ezen az ipari se­regszemlén tovább szé­lesedett es erősödött hazánk kereskedelmi, gazdasági, üzleti kap­csolata. Harmincöt, kül­földi ország 1200 kiál­lítója és 1400 hazai vál­lalat mutatta be leg­újabb produkcióját. Jelentős sikerként könyvelhetjük el azt a tényt, hogy a BNV-n kiállított hazai és kül­földi termékek színvo­nala meghaladta akár a tavalyit is, s a gyártó cégek remekül válogat­ták össze legújabb ter­mékeiket. Mi szeretnénk kiemelni szűkebb pát­riánk, a szegedi és a Csongrád megyei ipar­v áltála tok kiváló helyt­állását, amit ékesen bi­zonyít, hogy a 12 nagy­díjból egy hozzánk ke­rült — a szegedi ken­derfeldolgozó ipar elis­merésre méltó törekvé­seit jutalmazták e ki­tüntetéssel. A műanyag térhódítását jelzi, hogy a Trikoplan nevű pony­vaanyag érdemelte ki a serleget. Vásári díjat adtak hagyományos élelmiszeriparunk leg­újabb termékének. a paprikafeldolgozóban keszitett Rekord nevű gulyáslevesnek, díjat kapott a Minőségi Cipő­gyár. a textilmüvek és a vásárhelyi porcelán­gyár is. Sok szegedi is eluta­zott Budapestre ezekben a napokban, sorra járta a BNV pavilonjait, és szerénytelenség nélkül állapíthatta meg. hogy nem valott szégyent az itt élő munkások alko­tó tevékenysége, szor­galma. Külföldiek és hazaiak egyaránt szíve­sen és elismerően nyi­latkoztak a Szegedi Ru­hagyár divatos termé­keiről. híres élelmiszer­ipari cikkeinkről. a Pick-szalámiról és a konzervgyár különleges­ségeiről. a szegedi bú­torokról, gumiárukról, és nagy sikere volt a táoéi háziíparnak is. Sikeresnek mondható a vásár azért is. mert a külföldi szakemberek, kormányférfiak, üzlet­! emberek és vendégek mpygvö7Őrih ettek a szocialista magvar ipar fejlettségi fokáról, lát­hatták. hogv milyen szé­pen fejlődtünk az el­múlt esztendőkben, meddig jutottunk, de ezen túl kezemunkánk eredménvét szemlélve eey kissé megismerhet­ték hazánkat, népünket, vendégszeretetünket. a szorgalmas és békét kí­vánó magvar emberek törekvéseit. G. I. Hétfőn. 11 napos nyitva- lóriás olajkályháik már itt a tartás után, véget ért az idei Budapesti Nemzetközi Vásár. Este 9 órakor a Rá­kóczi-induló hangjai mellett, a Hungexpo vezetőinek je­lenlétében vonták le a vá­sárváros főterén a BNV. a Budapest főváros és az UF1, a Nemzetközi Vásárok Szö­vetsége címere mellett el­helyezett árbocról a nemze­tiszínű zászlókat. A vásár utolsó napján is a szokásoshoz hasonló láto­gatottságnak örvendtek. A pavilonok egész nap zsúfol­tak voltak, és élénk üzleti élet folyt a tárgyalóhelye­ken. A látogatók, a hazai és külföldi kiállitók búcsút vettek a vásártól, amelyet egymillió-kétszázezer vendég keresett fel. A kiállítók, a külföldi szakemberek azzal búcsúztak magyar partne­reiktől, hogy rövidesen ta­lálkoznak, vagy Budapesten folytatják tárgyalásaikat, vagy pedig a nyári pihenő után, a külföldi nemzetközi vásárok valamelyikén. „Közönségnappal" búcsú­zott az idei Budapesti Nem­zetközi Vásár. Délelőtt 10 órakor még egyszer megnyíl­tak a vásárváros kapui. s néhány óra elmúltával kide­rült: átlepte a vásárváros küszöbét, az egymillió 200 ez­redik látogató is. s ezzel az idei BNV megdöntötte a ta­valyi nézőcsúcsot. Elsőnek a Mechanikai Művek vezetői adtak tájé­koztatót termékeikről. Leg­újabb, 2500, 5000 és 7500 ka­vasáron is megnyerték közönség tetszését. A Fővárosi Műszerkészítő és Javító Vállalat mindenek­előtt az automatikus nyo­másporlasztásos olajégőre, illetve az automatikus utó­keveréses gázégőre hívta fel a látogatók figyelmét. Az angyalföldi Autofém már az idén ötezer, különfé­le Autopress kávéfőzőt küld Bulgáriába. A további szál­lításokról most folynak a si­kerrel kecsegtető tárgyalá­sok a bolgár Elektroimpex­szel. Dr. Ajtai Miklós és Vályi Péter, a Minisztertanács el­nökhelyettesei hétfőn a Bu­dapesti Nemzetközi Vásárra látogattak. Társaságában volt dr. Sebestyén János, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság általános elnök­helyettese. A körséta után Vályi Pé­ter nyilatkozatot adott, melyben többek között el­mondotta: — Mindenütt, ahol jár­tunk, arról tájékoztattak, hogy a nemzetközi kapcso­latok úi formái vannak kialakulóban, a hagyomá­nyos árucserén kívül mind gyakoribb a termelési együttműködés, örvendetes, hogy a jegyzőkönyvekbe, ál­lamközi megállapodásokba foglalt egyezmények a gya­korlat próbáját is kiállják, s jó. néhánv szocialista ország között kölcsönösen előnyös termelési kooperációk ala­kulnak ki. Úttörőparádé a Széchenyi téren Kért is okoztak a /eges, esős napok Jó egy héttel ezelőtt még arról panaszkodtunk. hogy idén a május igen szűkösen hullatott esőt a földekre, nö­vényzetre. Most már, a hó­nap lezárásával, kicsit, so­kalljuk is a májusnak ezt a sorozatos, naponta többször is meg-megújuló zivatarát, viharát, amely Csongrád me­gye egyik részén áldás, a másik felén pedig igen nagy kár. Még tegnap is több hul­lámban vonult végig kisebb zivatar Szegeden és környé­kén, szombaton és vasárnap azonban nagyerejű vihar jégveréssel halarit el egy hosszú sávban Hódmezővá­sárhely és Szentes között. Az eddigi becslések adatai alapján Csongrád megyében eddig 41 ezer holdon tett kárt a jégverés. A szegedi járásban a gazdag gyümöl­csösökben és szőlőkben mint­egy 7 ezer holdon okozott kárt a jéggel átvonuló vihar. F.zek a jeges napok érzéke­nyen érték a paprikát, para- : dicsomot és a kenyérgabonát is. A károk egyaránt érintik a téeszeket és a háztáji gaz­daságokat. Az utóbbi napok­ban elszenvedett jégverés sok helyen elverte a borsót, a mákot és a kenderben is kárt okozott Hódmezővásárhelyen, Szentesen. Makó környékén az előző évekhez viszonyítva az idén minimális a jég ál­tal okozott kár. Az Állami Biztosító az eddig bejelentett károkat folyamatosan méreti fel szakembereivel. A beje­lentésekkel nem kell. sorba állni, ugyanígy a kártalaní­tást is gyorsan bonyolítják le. szerint az esős. borulós. zá­porral és zivatarral lezárult májussal még nincs vége a csapadékos időjárásnak. A Kárpát-medencében még to­vább érezteti hatását, sőt Új­vidékről további záport és zi­vatarokat jelentenek, s ez az előrejelzés általában érvé­nyes szokott lenni hazánk déli részén is. A hét dere­kára várhatóan felszakadozik tartósabban a felhőzet, s az­tán majd Medárd napján dől el. hogy milyen időjárást várhatunk, milyenre számít­hatunk a nyár első heteiben. A nemzetközi gyermekna­pot, mint minden évben, most vasárnap is megünne­pelték a gyerekek. A Szé­chenyi téren és másutt is, városszerte piros és kék nyakkendős fiatalokat le­hetett látni. A gyermekek ünnepe az úttörők és kisdobosok sereg­szemléjével kezdődött. Szűcs Árpád szemleparancsnok je­lentette Gazdik Gyulának, a szemle elnökének, hogy 5870 pajtás felsorakozott a téren. Ezután a zászlónak tisztelegtek a szemle részt­vevői. majd az úttörőzene­kar eljátszotta a Himnuszt. Szabó Lászlónak, a Magyar Úttörők Szövetsége Orszá­gos Elnöksége titkárának üd­vözlő szavait érdeklődéssel hallgatták a gyerekek. Szabó László kiemelte, hogy a mostani gyermeknap éppen egybeesik az úttörőmozga­lom negyedszázados évfor­dulójával. Beszéde után a KISZ KB vörös selyem vándorzászlajával immár kétszeresen kitüntetett, a Ságvári Endre gyakorló ál­talános iskola 2141. számú úttörőcsapatának zászlajára felkötötte a kitüntető szala­got. Kiváló úttörömunkájá­ért tíz gyermek mellére Gazdik Gyula tűzött kitün­tetést. Ök tízen, jó munká­juk jutalmául a Zánkán le­vő úttörővárosba utaznak a nyáron. Végül a szemlén részt vevő úttörők az év­forduló alkalmából ünnepé­! lyesen megújították fogadal­I mukat. Ezután a gyerekek elvo­nultak a díszszemlére. A rö­vid szünetben a Tanárkép­ző Főiskola 1. sz. gyakorló általános iskolájának tanu­lói mutattak be szép, együt­tes tornagyakorlatot. A szemle végeztevei a Széchenyi téren rajzverseny­re került sor, melyen mint­egy 200 gyermek vett részt. A festőművészekből álló zsűri végül is úgy döntött, hogy a petöfitelepi 1. szá­mú, a Móra Ferenc, a Zrí­nyi Ilona, a Rózsa Ferenc es a főiskola 1. számú gyakorló általános iskolajanak a ta­nulói voltak a legügyeseb­bek. Délután is folytatódott a gazdag program. Az újszege­di szabadtéri színpadon pél­dául a Fortuna-zenekar, a Juhász Gyula Művelődési Ház balettiskolájanak nö­vendékei és táncklubja szó­rakoztatták a gyermekeket. M úttörőmunkájáért tíz pajtás kapott kitüntetést Példás rendben vonultak fel a szemlén részt vevő uiiortt­csapatok Születnek a mestermunkák a a tér aszfaltján rajzversenyen, Kiújultak a harcok Indokínában J- A Súlvos harcok folynak Dél­j Vietnam mind a négv ka­i lonai körzetében — jelenti az AP Saigonból. A hírügy­nökség szerint a partizánok az elmúlt hét végén csaknem száz amerikai és saigoni ál­lás ellen intéztek támadá­sokat. Saigonból származó nem végleges adatok szerint a harcokban hétfő hajnalig 77 saigoni katona vesztette éle­tét, 220 megsebesült. A Reuter legújabb jelen­tésében arról számol be, hogy a DNFF fegyveres ala­kulatai hétfő reggel a Shau völgyében megtamad­.léienteas-tak a saigoni kormartycsa­patok egyik megerősített állá­sát. A harcban 15 dél-viet­nami kormánvkatona halt meg. 28-an megsebesültek. Több hetes viszonylagos nyugalom után kiújultak a harcok a kambodzsai fővá­ros. Phnom Penh környékén is. Mint az AFP jelenti a kambodzsai felszabadító egységek megtámadták a kormánycsapatoknak a fővá­rostól 20 kilométerrel észak­nyugatra levő állásait. A kambodzsai 7. számú országúton, Snoul közelében vasárnap és hétfőn súlyos összecsapásokra került sor a kambodzsai népi erők és a saigoni intervenciós egy­ségek között. Legfrissebb jelentések szerint a saigoni­ak feladták Snoult és Dél­Vietnam irányában húzódtak vissza. Hétfőn öt kambod­zsai városban tüntetett a lakosság az élelmiszerárak es az általános infláció miatt. A laoszi népi erők a Bolo­ven fennsíkon támadást in­téztek a kormánycsapatok öt elszigetelt állása ellen. A Vientiane-i katonai szóvivő beszámolójából egyidejűleg kitűnt, hogy a népi erők még múlt pénteken elfog­lalták a Pakse-tól mindössze 11 kilométerre fekvő Ban Phak-Kout-i stratégiai fon­tosságú előretolt állást. i Gyermek­és ifjúságvédelmi napok Május 17. és 31-e között gyermek- és ifjúságvédelmi napokat rendeztek Csongrád megyében. Az eseménysoro­zat mérlegét tegnap, hétfőn munkaértekezleten vonták meg. A Csongrád megyei ta­nács székházában megtartott ülés résztvevői előtt Hantos Mihály vb-elnökhelyettes mondott zárszót, majd dr. Németh Kálmán, a megyei tanács művelődésügyi osztá­lyának helyettes vezetője ér­tékelte a gyermek- és ifjú­ságvédelmi napok tapaszta­latait A zároülés alkalmá­ból mintegy negyven peda­gógust pénzjutalomban ré­szesítettek.

Next

/
Thumbnails
Contents