Délmagyarország, 1971. március (61. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

cÁrfjjCh >0 VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! k r 61. évfolyam, 51. szám 1971. MÁRCIUS 2., KEDD Megjelenik hétfő kivéte­lével mindennap, hétköz­nap 8, vasárnap 12 oldalon. ARA: 80 FILLÉR Négyhatalmi értékelés — Kritikus helyzet ! I. Jakubovszkij Budapesten A négy nagyhatalom, vala­mint Jarring, az ENSZ fő­titkárának közel-keleti meg­bízottja Kairó tudomására hozta, hogy a Jarring-javas­latokra, pontosabban az azok­kal kapcsolatos egyiptomi jegyzékre adott izraeli választ negatívnak tekintik — írja a MENA közel-keleti hírügynökség. lösségére hívta fel a figyel­met Szmirnovszkij londoni kezö lépése szovjet nagykövet Heath mi- miután Izrael ismét értésre niszterelnökkel tartott hét- adta, hogy nem vonja ki csa­fői, mintegy félórás megbe- patait minden megszállt arab szélésen. területről. Az AFP egyébként ügyér- Az izraeli kabinet is meg Budapestre érkezett I. I. Jakubovszkij, a Szovjetunió mi leg.ven az EAK követ-1 marsallja, a Varsói Szerző­dés tagállamai egyesitett tesült, hogy a „négy nagy tartotta szokásos heti minisz­ENSZ-nagykövetei még a hét tertanácsi ülését. Tel Aviv-i folyamán Yorkban. A szovjet kormány Közel­KartóaIlllsStóvaígyabme1v Jettel kapcsolatos nyilat­auaspontjavai, ameiy kozata vezető helyen szere­pel a kairói sajtóban. „Iz­raelhez és az Egyesült Államokhoz in­tézett szovjet figyelmezte­tés: az USA osztozik Izraellel a felelősségben azért a helyze­tért, amely a Közel-Keleten alakult ki", ismerteti a A1 Akhbar. Mahmud Favzi kormányfő s tájékoztassa elnökletével Kairóban mi­hogy Egyiptom nisztertanácsi ülés volt, ame szerint most már a négy nagyhatalmon a sor, hogy Izraelt a Biztonsági Tanács határozatainak elfogadására késztessék. Erről tárgyalt Riad külügyminiszter a négy nagyhatalom kairói képvise­lőivel hétfőn délelőtt. Az egyiptomi külügymi­nisztérium ugyanakkor uta­sította Zajjat ENSZ-fődele­gátust, hogy kérjen találko­zót U Thant főtitkártól és Jarringtól, őket arról, értékelése szerint a negatív izraeli „kritikus helyzetet tett" a Közel-Keleten. Íven az EAK miniszterei válasz megtárgyalták a Közel-Kelet terem- ..politikai és katonai hely­zetét". Politikai körökben ezt összeülnek New jelentés szerint Abba Eban külügyminiszter szerint Iz­rael hozzájárult ahhoz, hogy az egyiptomi—izraeli tűzszü­neti vonalról visszavonja csa­patait „biztonságos, kölcsö­nösen megállapított és elis­mert határok" mögé, ame­lyekről egy békeszerződés gondoskodna. Ugyanakkor hozzáfűzte az izraeli külügyminiszter, hogy ha „bármelyik fél" ragasz­kodna saját előfeltételéihez, ilyen cím alatt ezzel „történelmi lehetőség" nyilatkozatot az menne veszendőbe. Ugyan­akkor jelezte, hogy Tel Aviv továbbra sem hajlandó a tel­jes kivonulásra a megszállt arab területekről. Husszein jordániai király nyilatkozatot adott a londoni Observer tudósítójának. A hetilap legújabb számában. A négy nagyhatalom fele- volt szó, hogy részletezve elmondták: arról megjelent interjú szerint Március I—15 között Nyilvántartásba veszik, beírják a tanköteles korú gyerekeket A művelődésügyi miniszter lyos diákjainak beírására őr­utasítása értelmében ország­szerte március 1—15. között veszik nyilvántartásba és ír­ják be az idén tanköteles korba lépő gyerekeket, vagy­is azokat, akik az 1964. szep­tember 1. és 1965. augusztus 31. közötti időszakban szület­tek. A gyerekeket a lakóhely szerinti körzetileg illetékes általános iskolába kell be­jelenteni nyilvántartásba vétel céljából, s ugyanott egyidejűleg be is írják őket az általános is­kola első osztályába. A be­íratáskor a gyerek adatait a szülő saját személyi igazol­ványával. a gondviselő a gye­rek születési anyakönyvi ki­vonatával tartozik igazolni. Az-új elsős kisdiákok szá­ma várhatóan 126 000 lesz. Budapesten — a fővárosi tanács oktatási főosztályának intézkedése alapján — a be­iratkozás időpontja március 11. és 12.. délelőtt 8—12, il­letve délután 14—18 óra kö­zött. Az első osztályba beírt tanulók kötelező orvosi vizs­gálaton ls részt vesznek, s felvételükről a vizsgálat ered­ményének ismeretében dön­tenek. A kötelező orvosi vizs­gálat idejéről és helyéről az iskolaigazgató tájékoztatja a szülőket. Vidéken az általános is­kolák első osztályos tanulóit — ugyancsak nyilvántartásba vételükkel egyidejűleg — a városi tanács művelődésügyi osztálya, községekben pedig a községi tanács szakigazgatási szerve által kijelölt két munkanapon írják be. ­A középiskolák első osztá­szágszerte június 14. és 15. között kerül sor. (MTI) Husszein hajlandó lenne békeszerződést aláírni Iz­raellel, azzal a feltétellel, hogy az izraeli csapatokat kivonják minden megszállt arab terü­letről. Interjújában a jordániai uralkodó megerősítette, hogy elfogadná — ha a palesztí­naiak ilyen megoldást óhaj­tanának — egy teljesen füg­getlen palesztinai állam meg­alapítását is a Jordán folyó bal partján, amelyet a gazai övezettel korridor kötne ösz­sze. Végezetül kijelentette, hogy kölcsönösségi alapon bizo­nyos kisebb határkiigazitáso­kat is elfogadna Jordánia és Izrael között. fegyveres erői főparancsno­ka és Sz. M. Eiemenko had­seregtábornok, az egyesített fegyveres erők törzsének fő­nöke. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter és a minisztérium más vezetői fogadták. A repülőtéri fogadásnál jelen volt I. V. Tutarinov vezér­°zredes, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői fő­parancsnokának magyaror­szági képviselője és B. P. Ivanov vezérezredes, az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet hadsereg csapatainak parancsnoka. ölést tartott a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége tegnap A SZOT elnöksége további ülést tartott, amelyen a dol- napirendként azzal foglalko­gozókat érintő több kérdés- zott, hogy a lakásügyi ren­ről tárgyalt. deletek helyes végrehajtásá­A szocialista munkaver- ba hogyan kapcsolódhatnak seny idei főbb céljairól szóló be a szakszervezetek. A szak­napirendben az elnökség szervezetek megyei tanácsai megállapította, hogy az üze- és a szakszervezetek buda­pesti tanácsa például felada­tának megfelelően jár el. mekből, s mindenekelőtt a szocialista brigádoktól szá­mos kezdeményezésről kap­tak tájékoztatást. Ezeknek célja, hogy növekedjek a termelés, ja­vuljon a gazdálkodás haté­konysága, a termelés szer­vezettsége. E kezdeményezésekkel a SZOT elnöksége egyetért. ha véleményt nyilvánít az adott terület lakásfejlesz­tési tervének jóváhagyását illetően, a lakáselosztási tervek kiala­kítása, a lakás-használatba­vételi díjból adható enged­mények megszabása előtt. Nyereségesek a tanácsi vállalatok Exportál a lemipari vállalat - Több ecset, seprő belföldre Rekordmnnfca a nyomdában A szegedi tanácsi vállala­tok mind jobban beleillesz­kednek a helyi, sőt az or­szágos munkamegosztásba. Termékeik kelendőek, gaz­daságosak. A Szegedi Fém­ipari Vállalatnál, a Szegedi Nyomdánál, valamint az Ecset- és Seprügyárban nemrég értékelték a tavalyi munkát. Kiderült, hogy mindhárom üzemben jobb eredményeket értek el 1970­ben, mint 1969-ben. A Szegedi Fémipari Válla­Hotakaróval köszöntött be a meteorológiai tavasz A közlekedésben nem okozott nagyobb gondot A március 1-i meteoroló- téseket jól védi a giai tavasz sűrű hóeséssel kö- fagyoktól, szöntött az országra. A he­ves szélviharral kísért hó­esés tegnap reggelre már 11 centis takarót borított az or­szágra. A nagy havazás kö­vetkeztében Kékestetőn teg­nap, hétfőn reggelre 48 cen­timéteres lett a hótakaró. A Ferihegyi repülőtéren is munkába fogtak a hóekék, így tegnap valamennyi járat a szokásos időpontban elin­dult, és a repülőtér fogadni is tudta az összes érkező gé­pet. A visszatért tél eddig még nem okozott különösebb gondot a közlekedésben. A távolsági és a helyi autóbusz­járatok, valamint a vonatok általaban pontosan indultak állomáshelyükről, viszont ki­sebb-nagyobb késésekkel ér­keztek rendeltetési helyükre. A tegnapi jelentések sze­rint az ország valamennyi útvonala járható. Tegnap csupán Veszprém és Fejér megye néhány bekötő útján nem lehetett közlekedni, de ez még a vasárnap reggeli viharos hóesésnek a követ­kezménye volt. A mezőgazdaság — az elő­ző hetek korai ' kitavaszodá­sát kihasználva — nem szá­mított a nagy hidegekre. Ezért is jó most a földeket borító hóbunda- a korai ve­kemeny kezdetét a meteorológusok . , ,. . . ,, . , , még nem tudják meghatároz­A meteorologiai előreielzé- .. , , , , seket figyelve, az enyhülés m' Tovabbra is hideg ma­csak igen lassú folyamatként rad az ismétlődő hava­várható, s megindulásának zások várhatók. Tóth Béla felvétele A PRIMŐRÖK NEM FÁZNAK. AZ újból visszatért fa­gyok, a havazás sem akadályozhatja a munkát a ter­málvízzel fűtött talajú fóliaházakban. A forráskúti Hala­dás Tsz-ben hatezer négyzetméter területen építettek ma­gas fóliaházakat. Ezekben ültetik, nevelik a primőröket, és bíznak benne, hogy a tél már nem tarthat sokáig lat az 1970-es esztendőt jó körülmények között kezdte: a kollektíva szerencsésen megbirkózott az új gyárépí­tés nehézségeivel, berendez­te új üzemét a Fonógyári úton. Bár munkája nem volt zavartalan, mert néhány anyagellátási gond, megol­datlan fejlesztési feladat le­rontotta az összteljesítményt, az évet mégis rendkívül si­keresen zárta. Amint az üzemben megtudtuk, az 1969. évi 49 milliós termeléssel szemben 1970. december 31­ig 58 millió forint értékű munkát végeztek. S ami kü­lönösen fontos, a termelés­növekedést főleg a haté­konysággal érték el. Azaz 70 fővel csökkent a vállalati kollektíva létszáma; az év folyamán 32 inproduktív be­osztást, valamint 38 fizikai munkahelyet szüntettek meg. Természetes, hogy ilyen kö­rülmények között nőtt a nyereség is. Az 1969-es 6 millió 700 ezerrel szemben 9 millió 700 ezer forintra. A fémipari vállalat korszerűsí­tette technológiáját, s ennek révén kedvező feladatokkal bízták meg: az új Ikarusz 250-es, panorámás autóbusz­családhoz készítenek alkat­részeket, tetőszellőző-beren­dezéseket, visszapillantó tük­röket, napellenzőket. Tavaly, első ízben készült export jugoszláv partner megrendelésére: a szabadicai „November 29."-gyár 500 darab, rozsdamentes hústá­lat kért a vállalattól. A külföldi megrendelő elége­dett a minőséggel, s ennek alapján az idén nagyobb exportmegrendelés várható. A vállalat sikere, hogy stop­lámpáit az ATUKI, az euró­pai követelményeknek is megfelelőnek tartotta, azaz használatát valamennyi európai országban engedé­lyezte; ez valószínűleg meg­növeli az érdeklődést a sze­gedi stoplámpák iránt. A fémipari vállalat dolgozói jó munkájuk alapján átlagosan 18—20 napi keresetüknek megfelelő összeget kapnak nyereségrészesedés címén. A Szegedi Ecset- és Sep­riigyár csaknem egyötödével növelte iermelését 1970-ben: a kelendő ecset- és seprüké­szítményeiböl december 31­ig 162 millió 561 ezer forint értékű mennyiséget készítet­tek. Említést érdemel, hogy az alaposan megnőtt belföl­di kereset mellett az export^ megrendeléseket is kielégí­tették. Amint a gyárban megtudtuk, mintegy 64 mil­lió forint értékű termék, fő­ként kis- és nagyseprű ke­rült külföldre. A fémipari vállalathoz hasonlóan az ecsetgyáriak is a hatékony­ság növelésével jutottak a többtermékhez, illetve nye­reséghez, hiszen egy munkás egy nap 20 százalékkal több seprűt, ecsetet készített 1970­ben, mint egy évvel koráb­ban. A Szegedi Ecset- és Seprűgyár nyeresége megha­ladja a 18 és fél millió fo­rintot, a munkások átlago­san 21 napi keresetüknek megfelelő összeget vehetnek át nyereségrészesedésként a napokban. Köztudomású, hogy a nyomdaipari termékek, könyvek, nyomtatványok, újságok és folyóiratok iránt egyre nagyobb érdeklődés nyilvánul meg országszerte. A Szegedi Nyomda termé­keit is jobban keresték 1970-ben, mint 69-ben. En­nek megfelelően alakúit ter­melése. Amint tegnap meg­tudtuk: tavaly 56 millió 671 ezer forint értékű könyv, napilap, folyóirat, tájékozta­tó. nyomtatvány és' doboz készült el a vállalat korsze­rűsített gépein. Mennyiség­ben különösen a lapkészítés volt jelentős, hiszen az új­ságok példányszámának nö­vekedésével naponta több újságot gyártottak a rotáci­ós gépek: míg a legnyere­ségesebb termékek azonban a munkaigényes, kis pél­dánvszámban megjelenő szakkönyvek — például a matematikai kiadványok — voltak. A nyomda jó munkájával 1970-ben több mint 16 millió forint értékű nyereséget produkált, a dolgozók átla­gosan egyhónapi keresetük­nek megfelelő összeget ve* tek át a múlt hét végén. A rekordmunka folytatódik: a Szegedi Nyomda mintegy 62 millió forint értékű ter­melésre készül 1971-ben. M. L t

Next

/
Thumbnails
Contents