Délmagyarország, 1971. február (61. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-02 / 27. szám

81. évfolyam, 21. reám 1911. FEBRUÁR 2„ KEDD Megjelenik hétfő kivéte­lével mindennap, hétköz­nap 8, vasárnap 12 oldalon. ARA: 80 FILLÉR Jy LÁG /PROLETAíU VILÁG /PROLETÁRJAI, EGYESÜLJ ETEK 1 Leninváros Felkészülés a nagy beruházásokra Leninvárosban lesz a szovjet—magyar kooperáció­val megvalósuló olefinprog­ram központi beruházása. Ez egyébként negyedik öt­éves tervünk egyik legna­gyobb létesítménye. A beru­házások koordinálására kor­mánybizottság jött létre. A bizottságban részt vesznek a beruházások megvalósulásá­ban érdekelt minisztériu­mok, szervek vezető képvi­selői. A beruházás előkészületei­ről a Nehézipari Miniszté­riumban elmondották, hogy a Leninvárosban tulajdon­képpen három nagyüzem lé­tesül. Az egyik az évi 250 000 tonna (etilénre szá­mított) kapacitású benzin­pirolizis üzem, a másik az olajfinomító, a harmadik pe­dig az erőmű, amelynek összteljesítménye kiépítésé­nek első szakaszában 800 megawatt lesz. A helyszínen az idén megkezdődnek az építkezés előkészületei. (MTI) Asszad Moszkvában Hafez Asszad tábornok, miniszterelnök vezetésével hétfőn szíriai párt- és kor­mánydelegáció érkezett Moszkvába. A Kremlben megkezdődtek a szovjet—szí­riai tárgyalások, amelyeken szovjet részről Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgor­nij és Alekszej Koszigin, szíriai részről Hafez Asszad miniszterelnök és a szíriai párt- és kormányküldöttség tagjai vesznek részt.. Haszonnal dolgoznak a szegedi ipari vállalatok Változatlan lesz a részesedési alap Több pénz jut fejlesztésre Három évvel ezelőtt lé- szigorításai, amelyek a nye- gazdasági szempontból ked­pett érvénybe a mostani reség szintjét körülbelül 6—7 vező jelenségként kell érté­gazdaságirányítási rendsze- százalékkal mérsékelték, s kelni. Az exportigények jobb rünk, amelynek bevezetése ezt csak kismértékben, mint- és gyorsabb kielégítésére tö­előtérbe helyezte a vállala- egy 1—2 százalékkal ellen- rekvés és az új kapacitások tok gazdálkodásának haté- súlyozta a termelői és fo- belépése ugyancsak kedve­konyságát. A nyereség, a pi- gyasztói árszínvonal emelke- zöen hatott a termékösszeté­achoz való alkalmazkodás dése. tel változására. Az előbbi összefüggései viszonylag tisz- — A hatvankilences mély- nem kis mértékben a sza­tán „lecsapódnak" a pénz- pont mivel magyarázható? bályzórendszer ösztönző ha­ügyi berkekben. Éppen ezért — Legalább négy körül- tására történt. A differen­kerestük fel a Pénzügymi- mény érdemel emiitest, ame- ciálódás, az átrendeződés ha­nisztérium Bevételi Főigaz- lyek az 1968-as magas nye- tására a nyereség és a jöve­gatósága szegedi területi reségeket előidézték, hiszen delmezőség szóródása na­igazgatóságának , vezetőjét, az 1969-es esztendőt a re- gyobb lett a szegedi vállala­Jenei Tibort, hogy megkér- form első évéhez viszonyít- tok között is. dezzük tőle, milyen tapasz- juk. Ezek a következők: az talatai vannak a vállalatok 196R. január 1-i induló árak­pénzügyi gazdálkodásáról, a ban levő nyereségtartalékok reform óta eltelt időszakról, (a költségek túlértékelése — Mi a helyzet a nye- miatt), az indokoltnál na­reség alakulásánál? gyobb költségvetési juttatá­— Szegeden és Csongrád sok, az általános érvényű 1970-es esztendő I—III. ne­megyében az önálló, mérleg- szabályozók alóli kivételek Syedévi tenyszamait, a sze­készítésre kötelezett gazdái- és mentesítések viszonylag a csongrad megyei kodó szervek nyereségtömege széles köre, s végül a lazább iparvállalatoknál és mas gaz­1970-ben 1969-hez viszonyít; árformákban (limit- és sza- dálkodó szerveknel a nyere­va 7,8 százalékkal növeke- bad ár) rejlő lehetőségek ki- segből kepzett vallalati ala­dett — mondta Jenei Tibor használása. A lemaradás okai P°k összege kis mertekben igazgató. — Ez kedvező je- között kell említeni Szeged meghaladja az előző evit. de lenség, különösen az, ha fi- és Csongrád megye gazda- a nyeresegado progressziója gyelembe vesszük, hogy az sági szerkezetét is, amely el- miatt nem biztos, hogy eleri — Bár a végleges szám­adatok még nincsenek meg, valamiféle prognózissal tud-e szolgálni? — Figyelembe véve az előző évben 1968-hoz viszo- tér a népgazdaságétól a az 1968-as szinvonalat. A ta­nyítva a nyereség tömege 5,7 könnyű- és az élelmiszer- valyi eredmenyek alapjan százalékkal csökkent. Meg- ipar túlsúlya miatt, s ezek képezhető részesedési alap jegyzem, hogy az adatot min- az ágazatok jobban ki van- feltehetően eléri az előző evi den esetben az esztendők nak téve a piaci ingadozá- szintet, a fejlesztesi alap pe­I—III. negyedévét jelzik, mi- soknak, hatásoknak. Ezt bi- dig valamivel meghaladja vei a múlt évi teljes össze- zonyítja, hogy népgazdasági a7t- Az alapok nagysagrend­gezésre csak később kerül szinten is többnyire az emli- jében az ágazatok, a szekto­sor. Tavaly a megfigyelt 166 tett iparágakban volt elma- rok és a vállalatok kozott — gazdálkodó egvség közel • 1 radás. a* ismert okok miatt — eb­milliárd forint nyereséget Egy táblázatot nézegettem, ben az esztendőben Is nagy realizált, a veszteséges válla- amely csoportosította a vál- szóródások varhatoak. A ta­latok száma és a veszteség lalatokat aszerint, hogy a ta- paszta latokat summazva el­nagysága nem számottevő, valyi (január 1—szeptember mondhatom, hogy a reform Az árbevétel a múlt eszten- 30-a között) nyereségük ke- alapelvei Szeged es Csong­dőben 1969 azonos időszaká- vesebb, vagy több az előző rád megye gazdasagaban is hoz képest 12,5 százalékkal, évinél. Az adatok szerint 5 érvenyre jutottak, az íranyl­s 1969-ben 1968-hoz képest vállalat veszteségre állt, 50- tás uj módszerei beváltak. Úton a Hold f az Apollo Késett a start - Összekapcsolási hiba A felhősödés okozta 40 perces késéstől eltekintve normálisan startolt vasarnap az Apollo—14 űrhajó, de alig hagyta el Föld körüli parkolópályáját, mindjárt a Hold felé vivő út első szaka szán váratlan technikai ne­hézségekbe ütközött, ame­lyek csaknem meghiúsították az egész vállalkozást A már viszonylag egysze­rű rutinmüveletnek számító „átsorolási manöVer" befeje­ző mozzanata, a parancsnoki anyaúrhajó és a holdkomp összekapcsolása csak ne­gyedszeri próbáLkozásra, úgy­nevezett „kemény dokkolás­sal" sikerült A parancsnoki kabinban felszerelt színestévé-kamera "F0® Az Apollo—14 Holdra indult asztronautái. Képünkön — halról jobbra: Stuart A. Ro osa, Edgár D. Mitchcll és a parancsnok, A lan B. Shcpard aggodalmakat keltettek. Magyar idő szerint hét­Kételyek maradtak ugyanis főn kora délutánig az Apol­a dokkolási rendszer meg- lo—14 űrhajósainak még bízhatósága iránt A Hold nem sikerült megállapítani­körüli manőverek során már ok, mi okozta, a dokkolási az űrhajósok közvetlen élet- rendszer zavarát. Amennyi­biztonsága is függ attól, hogy ben a Hold felé vivő út to­a holdkompot az anyaűrhajó vábbi szakaszán sem sikerül a pontosan meghatározott meggyőződni a dokkolási pillanatban bocsássa el le- rendszer működésének meg­lő—14 leválasztotta a har- ereszkedő pályájára, majd bízhatóságáról, a houstoni -nádik rakétafokozatot és még inikább attól, hogy fel- űrközpont az elé a valasz­..sorainak" ilyen váratlanul adatának elvégzése után a tás elé kerül, hogy megkoe­drámai rendezése után foly- felemelkedő holdkomp káztassa-e az űrhajósok fatta útját a Hold felé. megbízhatóan összokapcso- biztonságát a Holdról majd Az űrhajósok életbizton- lód jék a Hold körüli pályán fe melkedő holdkomp és az sfi,gát nem fenyegette köz- parkoló anyaűrhajőval, ami anyaúrhajó újbóli összekap­vetlen veszély, a dokkolási nélkül az űrhajósok nem csolásánál, vagy inkább lé­ci ót t jól látható voit a ha­todszor közeledő holdkomp, majd megrázkódott a két test és az összeütközéskor: az összekapcsolás sikerült. A magyar idó szerint hét­főn hajnali 3 órakor több mint kétórás késéssel tör­tént dokkolás után az Apol­nehézségek azonban bizo- térhetnek vissza a Földre. pedig 1,1 százalékkal emel- nél kevesebb volt a nyereség, kedett. 62-nél valamivel több, míg — Az előbbiekben két 49 vállalatnál számottevően ellentmondás is felfedezhe- nagyobb volt a nyereség ta­tő — legalábbis az első valy, mint a megelőző esz­hallásra. Az egyik a re- tendő azonos időszakában. Ez form második évének mély- viszonylag nagy szóródást pontja, a másik pedfg az, jelent, s bizonyos mértékig hogy az árbevétel messze a hatékonysággal függ ösz­meghaladja a nyereséget, sze. Egy pillanatig sem ál­Mi ennek a magyarázati? líthatjuk, hogy ez rossz, ha — A nyereség tömegének javul a gazdálkodás haté­növekedése elmarad ugyan konysága. az árbevétel növekedésének — Javult-e a gazdálkn­ütemétől, de ezt nem érté- dás? kelhetjük úgy, mint a haté- — Nagyon összetett, dolog­konyság csökkenését. Ugyan- ról van szó. Az iparágak el­is az iparvállalatok az árbe- térő fejlődési üteme és jö­vétel emelkedését megközelí- vedelmezősége a gazdasági tőén azonos termelésnöveke- struktúra jele. A termékösz­déssel érték el, másrészt a szetétel egyre jobban igazo­nyereség csökkenésében je- dik a piaci igényekhez, s ez lentős mértékben érvényre némely esetben mérsékli a jutottak a vállalati jövede- jövedelmezőséget. Ennek el­lemizabályozás változásai, lenére ezt a tendenciát nép­Gazdagh István Gondoskodnak újfajta biztonsági berendezésekről Tanácskozott a SZOT elnöksége A SZOT munkavédelmi pszichológia legújabb ered­tudományos kutatóintézeté- ményeinek alkalmazásáról. nek eredményeit vizsgálva, a SZOT elnöksége tegnapi ülésén megállapította, hogy az elmúlt öt évben a mun­kavédelem sok problémá­ját megoldották a kutatók. Oj módszereik 70 százalékát a gyakorlatban is bevezet­ték, illetve elterjesztésük fo­lyamatban van. A kőbányá­szatban csökkentették a szi­likózisveszélyt, a kohászat és a vegyipar részére hatásos porleválasztó berendezést dolgoztak ki. A következő években még hatékonyabb eszközöket akar­nak feltárni a foglalkozási betegségek megelőzésére, s gondoskodnak újfajta biz­tonsági berendezésekről Is. Szinte valamennyi KGST­ország társintézményével konzultálnak a munka­(MTI) fújja a holdraszállást, az egész vállalkozás célját. Hétfőn éjfél előtt az Apol­lo—14 túljutott azon a ponr ton, ahonnan motorjainak begyújtásával még közvet­lenül i .yamódosítás nélkül — visszfordulhatott volna a Föld felé. A CBS tudósítója szerint az Apollo—14 hozzávetőle­gesen 400 millió dollárba ke­rülő útjának kimenetelétől olyan nagy mértékben függ az egész Apollo-prog­ram sorsa, hogy jelenleg innajlanak a kockáza­tok. mint egy újabb siker­(Folytatás a 2. oldalon.) Üzemi kísérlet — számítógéppel Felmérik a földgázleló- alkalmazzák elemző és terű helyek előkészítő üzemeinek vező tevékenységük során.' állapotát, megvizsgálják Első lépésként a helyszínen azok gazdaságosságát és ja­vaslatot tesznek fejleszté­sükre a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet szakemberei. A nagyszabású munkával az Országos Kő­olaj és Gázipari Tröszt bíz­ba meg a kutatókat, akik a legkorszerűbb összegyűjtik a termelés jel­lemző paramétereit, s azokat feldolgozzák. A javaslatok elkészítésé­ben a számítógépeké a dön­tő szó. Az üzemi berendezé­sek működését számítógépe­ken modellezik oly módom, hogy a továbbiakban a szá­módszereket mitógép helyettesíti az üze­íj iiiapja mi kísérleteket is. így a kutatások nem zavarják a termelést. A megyei képviselőcsoport ülése Az országgyűlési képvise­lők Csongrád megyei cso­portja tegnap, hétfőn ülést tartott Szegeden. Katona Sándor (szegedi járás), a csoport vezetője tájékoztat­ta képviselőtársait az or­szággyűlés következő ülés­szakára való felkészülés ten­nivalóiról. Az ülés munká­jában részt vett Nieszner Ferenc. Tóth Szilveszterné (szegedi járás), Balogh László (Csongrád), Fatai Sz, Sándorné (Szentes), Kurucz Márton, Nagy Dániel, az El­nöki Tanács tagja (szentesi járás). Győri Imre, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első t.ibkára, dr. Dömötör János (Hódme­zővásárhely), Halmágyi Ivánné (makói járás), dr. Petri Gábor, az Elnöki Ta­nács tagja, Liacsán Mihály­csoport elmúlt négy évben végzett munkáját, melynek során — 28 ülésén — a parlamenti ülésszakokra való felkészülés mellett sorravették a megyének és városainak legfontosabb gazdasági, társadalmi, kul­turális és szociális problé­máit, a tapasztalatokat meg­vitatták és elemezték. A né, Bódi László (Szeged) or- képviselőcsoport eredményes szággyúlési képviselő. munkáját elősegítette a Katona Sándor zárszavá- megye pórt- és állami szer­han értékelte a képviselő- veinek támogatása is. Egyiptomi okmány Szalah Gohar egyiptomi külügyminiszter-helyettes hétfőn magához kérette a Biztonsági Tanács tagorszá­gainak kairói nagyköveteit és átnyújtotta nekik annak az egyiptomi okmánynak a másolatát, amelyben az EAK véleménye szerint a Jarring közvetítésével folyó tárgya-: lásokon eddig nem sikerüli) előrehaladást elérni.

Next

/
Thumbnails
Contents