Délmagyarország, 1968. augusztus (58. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LA PJ A A jövő tavasszal: Magyar béke­kongresszus 58. évfolyam, 179. szám Ara: 70 fillér Csütörtök, 1968. augusztus 1. Szerdán folytatfák a szovjet—csehszlovák tárgyalásokat Tanácskozás Párizsban Szerda délelőtt tartották Párizsban az előzetes ame­rikai—észak-vietnami meg­beszélések 15. munkaülését. Ezúttal a VDK küldöttségé­nek vezetője Ha Van Lau ez­redes volt jelen Xuan Thuy miniszter helyett, aki egész­ségi okok miatt nem vehet részt az ülésen. A következő hónap béke­mozgalmi munkaprogramjá­ról nyilatkozott Sebestyén Nándorné, az Országos Bé­ketanács titkára: — Az arab országokban, I Szíriában, Libanonban és j Jordániában nemrégiben járt magyar delegációk tagjai a következő hetekben vidéken is beszámolnak élményeik­ről. Üjabb városokba jut el az Űj élet az ősi földön cí­mű kiállítás, amelynek anya­gát az Egyesült Arab Köz­társaság béketanácsa aján­dékozta a magyar békemoz­galomnak. Ugyanakkor hoz­zákezdünk a Magyar Nép­köztársaság életét, békemoz­galmunk tevékenységét be­mutató dokumentációs ki­állítás anyagának összeválo­sratásához. A gyűjteményt arab testvérmozgalmainknák küldjük el. Augusztusban több megyében előadói kon­ferenciákat rendezünk: a múlt évi izraeli agresszió gyöke­reiről. hátteréről és elvi kér­déseiről. — Tevékenyen bekapcso­lódunk a jövő tavasszal sor­ra kerülő Európa-konferen­cia előkészítésébe. Hamaro­san megalakul a konferencia előkészítő bizottsága. — Hazánkban is megkez­dődnek a béke világmozga­lom kibontakozásának hu­szadik évfordulóját köszöntő ünnepségek előkészületei. — A tervek szerint Pá­rizsban tartják a követke­ző béke világkongresszust, amelyen megemlékeznek az elsőről, a Párizsiról, illetve a prágai demonstrációról. Ezt megelőzőleg szeretnénk még a jövő tavasszal megtartani az egyébként is esedékes magyar békekongresszust — zárta nyilatkozatát Sebes­tyén Nándorné. Aszály a vízhőség után Cieraa (Agcsernyő): A CSKP KB elnökségének és az SZKP Politikai Bizottságának küldöttsége a tárgyalóasztalnál JE, •wwnlllllUWwnill Hit II ' Telefoto - MTI Külföldi Képszolgálat eiernai (ágcsernyöi) Művelődési Ház és mozi, a szovjet—csehszlovák pártközi meg­beszélések színhelye A vízzel hadakozás perió­dusait éljük. A hét bő, a sok csapadékot, belvizet és a fo­lyók hosszan tartó, fenyege­tést hozó esztendő tavaly le­zárulni látszott. Az idén vi­szont a vízért hadakoztunk a szárazság ellen, míg az 1961­től tartó esztendők során minden erőt a belvíz és a folyók megfékezésére kellett fordítani. A periódusos szél­sőségen úgy kifogni, hogy mindig az ember járjon jól, nagyon nehéz. Ha e tekintet­ben csak Szegedet és Csong­rád megyét nézzük is, óriá­si energiát, anyagi erőt for­dít a természet szeszélyeinek kiegyensúlyozására az Alsó­tiszavidéki Vízügyi Igazgató­ság. E téma kapcsán Forgó László, az Alsó-tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője országos érvényű adattal szolgált. A legvizesebb esz­tendőkben a termőterületnek 15 százalékát is érheti káro­sodás, viszont az összes ter­mőföldek 85 százaléka opti­mális vízellátáshoz jut. A kép fordítottja viszont az aszályos esztendőkben — ilyen az idei is —: a termő­területnek mintegy 8 száza­lékán lehet csak biztosítani a szükséges vízmennyiséget a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel, csatornázással, gépi berendezéssel stb. A termőföldek 92 százaléka vi­szont károsodhat a szárazság miatt. Ezek az adatok kis eltérés­sel vonatkoznak Csongrád megyére is. A tények össze­vetéséből egyenesen követ­keznek a teendők is: a na­gyobb erőt az öntözési lehe­tőségek megteremtésére kell fordítani, hiszen az aszály nagyobb darab kenyeret visz, vihet el a népgazdaság asztaláról, mint a belvíz, amellyel már sikeresen meg tudunk küzdeni. Ahol ezt időben felismerték, ott most nincs gond, vagy legalább­is nem nagy a veszteség az aszály miatt. Vagy időben felfogták csatornákban, ter­mészetes, vagy mesterséges tavakban a vizet, vagy víz­kivételi műre áldoztak, ame­lyet ráépítettek a Tiszára, a Marosra. A jövő útja, hogy meg le­hessen szabadulni a belvi­zektől gyorsan, viszont ugyanazok a lehetőségek ak­kor is legyenek kéznél, ami­kor a vizet vissza kell fog­ni, illetve kiemelni a folyók­ból. A Tisza Csongrád me­gyei szakaszán másodpercen­ként mintegy 20 köbméter vizet emelnek ki öntözésre a vízkivételi művek. Ha szá­mításba vesszük, hogy a Ti­sza a mínusz két méter alatti vízállásnál is mintegy száz köbméter vizet szállít má­sodpercenként Szegednél, akkor a jelenlegi vízkivéte­li művek számát akár meg is lehetne duplázni anélkül, hogy azt a folyó természetes tisztulása megérezné. Lődi Ferenc ifurjak az ujbort Mint az Állami Pincegaz­daság vezetői elmondották, az idén jó szőlőtermésre le­het számitani, s ennek meg­felelően nagy gonddal ké­szülnek fel az új bor fogadá­| sára. Az Állami Pincegazda­' súg mintegy 600 állandó te­lephelyén az eddiginél is több átvevő részleg működik majd, hogy elkerüljék a hosz­szabb várakozást. A pincék befogadóképessé­ge az idén ismét 100 000 hek­Hírügynökségek egybe hangzó jelentései szerint a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Politikai Bizottságának, vala­mint a Csehszlovák Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­ga elnökségének ágcsernyöi tárgyalásai kedden ismét a késő esti órákba nyúltak és szerdán reggel folytatódtak. A hivatalos közlemény úgy jellemzi, hogy a megbeszélés „az elvtársi őszinteség lég­körében" ment végbe. A tárgyalások iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. A megbeszélésekről részletes tájékoztatást sem a TASZSZ, sem a CTK nem adtak ki. A zárt ajtók mögött folyó ta­nácskozások befejezéséről lapzártáig nem érkezett hi­vatalos jelentés, ennélogva arról sem. hogy mikor ad­nak ki közös közleményt. Drámai helyzet a jordániai hídnál Arab delegáció U ThantnáI A kairói lapok tudósításai szerint a jordániai Husszein­hídnál drámai események zajlottak le. A hidat a jor­dán hatóságok lezárták, hogy megakadályozzák tízezer pa­lesztinai menekült deportá­lását. Az izraeli megszálló hatóságok módszeresen el­távolítják a palesztinai me­nekülteket a gázai övezetből és elhatározták 50 ezer pa­lesztinai kitelepítését a Jor­dán folyó keleti partjára. Az arab államok U Thant köz­benjárását kérték a deportá­lás megakadályozására, de Izrael ennek ellenére meg­kezdte az 50 ezer palesztinai elhurcolását. Az első tízezer menekültet egy Jerikó mel­lett felállított táborba szállí­tották. Az ellenállás leküz­désére az izraeliek tankokat vetettek be. Tankok kísérték azokat az autóbuszokat is, amelyeken a palesztinaiakat a Jeriko-táborból a Jordán hídjához szállították. A jor­dán őrség azonban lezárta a hidat. Az izraeli erők meg­torlásul tüzet nyitottak a jordán állásokra. A tűzpár­baj órákon át tartott, s ez alatt az autóbuszok vissza­vitték a menekülteket a je­rikói táborba. A kairói la­pok szerint az arab államok nevében háromtagú delegá­ció kereste fel az ENSZ-ben U Thant főtitkárt és a Husz­szein-hídnál lezajlott esemé­nyek kapcsán ismét kérte, hogy az ENSZ küldjön hala­déktalanul megfigyelőket a helyszínre a deportálások ügyének kivizsgálására. Az Ahram szerint mindnen esz­közt igénybe kell venni az izraeli terv keresztülhúzása érdekében. Az Akhbar vezércikke fel­hívja a palesztinaiakat, ha kell életük árán is fejtsenek ki ellenállást az izraeli de­portálókkal szemben. toliterrel bővül. Mivel az el­múlt két esztendőben is je­lentős beruházásokat hajtot­tak végre, most összesen mintegy két és fél millió hektoliter új bort tudnak fo­gadni. A mostani idényben első ízben egyébként az Állami Pincegazdaság a mezőgazda­sági nagyüzemeknek és szö­vetkezeti csoportoknak meg­téríti az átvevőhelyre szállí­tás fuvarköltségét. (MTI) Készítik a vetőmagot Somogyi Károlyné felvétele A szegedi Felszabadulás Tsz-ben a sokféle szorgos nyári munkával párhuzamosan javában folynak már az őszi vetési előkészületek. Tisztítják, fémzárolják a ve­tőmagokat, Épp most a Bezosztája .búza és őszi árpa „van munka alatt". A mennyiség természetesen nem fedezi a teljes szükségletet, csupán azt a részt, amit saját termés­ből vetnek el a gazdák. Évente ugyanis a vetőmagok jó­i-észét cserélik ki utántermesztett nemesített fajtákra. Árendás György tsz-elnök mondotta el, hogy jövőre kí­sérletképpen nagyobb területen próbálják ki a jugo­szláv Libellát, ezt az új, rangos búzafajtát is. Képünk az Algyői úti üzemegységben készült, a nagytömegű ve­tőmag feldolgozásáról.

Next

/
Thumbnails
Contents