Délmagyarország, 1967. december (57. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Q jgyjj gyj f^ffeSZléS! tePT, az álSami költséve'és tervezete, regaWBMWWlúilMSUM^^ WJBEaBy^w^z |n.. r, III ll'lllll IWW II—lllll 1 IIH A M 4 G V A R SZOCIÁLIS 1 A M L 1% K A'S PART L APJA 57. évfolvam, 281. szám Ára: 50 fillér Péntek, 1967. december 1. Befejezcíelfek magyur-szevjet tárgyaBások Fock Jenő hazaérkezett Moszkvából Fock Jenő, a magyar for- tolicsev külkereskedelmi se, Nyers Rezső, a Központi radalmi munkás-paraszt miniszter és Nyikolaj Mi- Bizottság titkára, az MSZMP kormány elnöke november rotvorcev, a Szovjet Állami Politikai Bizottságának tag­25-étől 30-áig baráti látoga- Tervbizottság elnökhelyette- jai, dr. Bíró József külkeres­tást tett Moszkvában. se vettek részt. kedelmi miniszter, dr. Csa­A szovjet párt- és kor- A felek kifejezték azt a nády György közlekedés- és mányküldöttség idén szép- meggyőződésüket, hogy az postaügyi miniszter, Vályi temberben Magyarországon elért megállapodás előmoz- Péter pénzügyminiszter, dr. tett látogatása során létre- dítja a két ország közötti Gál Tivadar, a Miniszterta­jött megállapodással össz- együttműködés további el- nács titkárságának vezetője, hangban. Alekszej Koszigin, mélyítését és kiszélesítését Az érkezésnél jelen volt a Szovjetunió Miniszterta- gazdasági, kereskedelmi, va- Fjodor Tyitov, a Szovjet­nácsának elnöke és Fock lamint műszaki és tudomá- unió budapesti nagykövete Jenő magyar kormányelnök nyos téren. is. tárgyalásokat folytatott a A tárgyalások a teljes A miniszterelnök rövid Szovjetunió és Magvaror- kölcsönös megértés és test- nyilatkozatában a követke­szág közötti testvéri együtt- véri barátság szellemében zőket mondotta az MTI működés továbbfejlesztését zajlottak le. munkatársanak: érintő kérdések széles kő- Fock Jen5 csütörtökön reroL Moszkvábói hazautazott. Xárt^íkSnyküld^­Magyar részről a tárgya- A magyar és szovjet zász- seggel nálunk jártak a nyá­lásokon részt vett Tímár lókkal díszített vnukovói re- rorg megállapodtunk, hogy Mátyás, a kormány elnökhe- pülőtéren Alekszej Koszi- vezetésemmel kormá'nydele­lvettese, Hetényi István, az gin, a Szovjet Miniszterta- gació utazzék ki. Énnek Országos Tervhivatal elnök- nács elnöke, Kirill Mazurov, eredménye volt, hogy meg­helyettese és Tordai Jenő a Minisztertanács első el- hívtak bennünket és né­külkereskedelmi miniszter- nökhelyettese, miniszterek hány napot Moszkvában helyettes. és más hivatalos személyisé- töltöttünk. Tárgyalásaink Szovjet részről a tárgyalá- gek búcsúztatták a magyar eredményesek, sikeresek sokon Mihail Leszecsko és vendégeket. voltak és az elért eredmé­Vlagyimir Novikov, a Mi- A küldöttség fogadására a nyek jövő évi tervünket, nisztertanács elnökhelyette- Ferihegyi repülőtéren meg- népgazdasági tervünk vég­sei, Vaszilij Garbuzov pénz- jelent Fehér Lajos, a Mi- rehajtását, gazdasági re­ügyminiszter, Nyikolaj Pa- nisztertanács elnökhelyette- forrnunk bevezetését segítik. Mai száimMá': SÜLYOS FÖLDRENGÉS JUGOSZLÁVIÁBAN HARMINCEZER KILOMÉTER A HONVÉDELMI NEVELES KÖZÜGY ÉJSZAKA A RENDŐRSÉGI ÜGYELETEN Szovieí-szTiai és szovfet—svéd Csütörtökön a Kremlben szovjet—szíriai tárgyalások kezdődtek. A szovjet küldöttséget Koszigin, a Minisztertanács elnöke, a szíriai küldöttséget Zuajen miniszterelnök veze­ti. A megbeszélésen részt vesz még Novikov szovjet miniszterelnök-helyettes, Gromiko külügyminiszter és Grecsko marsall, honvédelmi miniszter. Koszigin szovjet kormány­fő csütörtökön a Kremlben fogadta Nilsson svéd kül­ügyminisztert és Gromiko szovjet külügyminiszter rész­vételével megbeszélést foly­tatott vele. Csaknem valamennyi tsz csatlakozott a területi szövetséghez Ülést tartott a Termelő­szövetkezetek Országos Tanácsa A Termelőszövetkezetek a Termelőszövetkezetek Or- tott elképzeléseiket a tudo- sen, valószínűleg még de­Országos Tanácsa csütörtö- szágos Tanácsa és választott mányos intézményekkel el- cember 10-e előtt kiadják. kön ülést tartott Az ülésen szervei eddigi tevékenysé- lenőriztethetik, a döntés joga A tanácskozás első két na­részt vett Dobi István, az gük során hasznosan segí- azonban — az ismeretek bir- pirendi pontjának megtár­Elnöki Tanács nyugalmazott tették a termelőszövetkeze- tokában — mind a gazdaság gyalása után Virág István, a elnöke, dr. Erdei Ferenc tek önálló, vállalatszerű gaz- termelési szerkezetét, mind TOT főtitkárhelyettese ter­akadémikus, a Hazafias Nép- dálkodásának kialakítását, új beruházásait illetően ki- jesztette elő a termelőszö­front Országos Tanácsának de a most következő idő- zárólag magukra a termelő- vetkezetek szocialista mun­főtitkára, valamint a gazda- szakban még többet tehet- szövetkezetekre tartozik. kaversenyéről szóló beszá­sági irányító szervek számos nek és még többet is kell A felszólalók többsége ja- mólóját. Ezután a Termelő­vezetője. tenniük a kongresszusi ha- vasolta, hogy az Országos szövetkezetek Országos Ta­Szabó István, a Termelő- tározatban megfogalmazott Tanács keretében külön is nácsa megválasztotta kül­szövetkezetek Országos Ta- célok valóra váltásáért, el- szervezzék meg az informá- dötteit az Országos Szövet­nácsának elnöke beszámolt sősorban a termelőszövetke- ciós apparátust. Hangsúlyoz- kezeti Tanácsba, amely a az országos elnökség és tit- zetek szocialista jellegének ták, hogy tovább kell javí- különböző szövetkezeti tí­erősítéséért, valamint a szö- tani a termelőszövetkezetek pusokat összefogó konzulta­vetkezeti demokrácia elvei- vezetését, gyorsítani a ter- tív jellegű csúcsszerv lesz, nek teljesebb érvényesítésé- melőszövetkezeti zárszám- a magyar szövetkezeti moz­munkájuk ért. adások, valamint a jövő évi galom külföldi kapcsolatai­A szövetkezetek I. kong- tervek előkészítéséhez szük- nak ápolására, valamint s Az elmúlt hónapban meg- resszusán is megtárgyalt ^es rendelkezések eljutta- szövetkezeti politika átfogó kezdték működésüket, az Or- szövetkezeti törvény és föld- tásót a termelő üzemekhez, kérdéseinek rendszeres meg­szágos Tanács bizottságai is. törvény kifejezi a szövetke- Többen fölvetették, hogy a A termelőszövetkezeti zeti tagság érdekeit. Most e gazdaságirányítás új rend­törvények gyakorlati megva- jében a termelőszövetkeze­lósitásán van a sor, s ebben teknek az eddiginél széle­nem nélkülözhető a szövet- sebb körűen kell tájékozód­vetségek: a fővárosban ket- kezeti vezetők aktív közre- niuk az árakról, az áruérté­tő, a megyei székhelyeken működése, a szövetkezeti ta- kesítés lehetőségeiről. gok megértése és felelősség- Dr, Soós Gábor mezőgaz­érzete. dasági és élelmezésügyi mi­Az elnöki beszámoló után niszterhelyettes néhány fel­dr. Nagy Sándor, a TOT fő- szólalásra válaszolva el­titkára beterjesztette a ter- mondotta, hogy a jelenlegi melőszövetkezetek informá- információs rendszer további ciós rendszerérc vonatkozó kimunkálásra szorul. Minde­javaslatot. Kifejtette, hogv nekeiőtt pontosan meg kell gekhez. A területi szövetsé- az új gazdaságirányítási majd határozni, hogy ki ki­gek nagy része megalakulása rendszer viszonyai között, a tői milyen információkat termelőszövetkezetek önálló kapjon, nehogv az esetleges kárság eddigi munkájáról, a területi szövetségek megala­kulásáról, az elmúlt hóna­pokban végzett tapasztala tairóL mozgalom nagy jelentőségű eseménye, hogy országszerte megalakultak a területi szö­tizenkiienc, egyéb helyeken huszonhét — összesen 48 területi szövetség alakult Az ország mezőgazdasági terme­lőszövetkezetei és termelő­szövetkezeti csoportjai csak­nem teljes számban csatla­koztak a területi szövetsé­tárgyalására a hitelpolitikai irányelvek a Minisztertanács ülésén A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A minisztertanács csütörtökön ülést tartott A napirend megtárgyalása előtt az ülésen elnöklő Fe­hér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese méltatta azo­kat a kimagasló érdemeket, amelyeket a szerdán elhunyt dr. Münnich Ferenc szerzett a magyar nép felszabadítá­sáért, hatalmának kivívásáért, megszilárdításáért és a nemzetközi munkásmozgalomban a népek szabadságáért egész életén át folytatott harcában. A Minisztertanács úgy határozott, hogy jegyzőkönyvben örökíti meg dr. Münnich Ferencnek, a forradalmi •munkás-paraszt kormány volt elnökének emlékét és elévülhetetlen érdemeit Az ülés napirendjének első pontjaként az Országos Tervhivatal elnöke előterjesztette a népgazdaság jövő évi fejlesztési tervét. A kormány a tervet megtárgyalta és el­fogadta. A pénzügyminiszter előterjesztette a jövő évi állami költségvetés tervezetét. A kormány megvitatta, elfogadta; s felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot az országgyűlés elé terjessze. A pénzügyminiszter és az Országos Tervhivatal elnö­kének javaslatai alapján a Minisztertanács határozatot hozott a jövő évi hitelpolitikai irányelvekről. A munkaügyi miniszter jelentést tett az első három­negyedév munkaügyi helyzetéről. A kormány a jelentést tudomásul vette. Az igazságügyminiszter benyújtotta a Polgári Tör-, vénykönyv módosításáról, valamint a választott bírósági eljárásra vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló tör­vényerejű rendeletek tervezetét. A kormány az előterjesz­téseket megvitatta, s úgy határozott, hogy a tervezeteket a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt Versenytárgyalások, devizahitel A jövő évi hitelpolitikai Az irányelvek az általá­irányelvek meghatározzák a nosnál kedvezőbb feltételeket pénzintézetek hitelezési tevé- állapítanak meg egyes olyan kenységének fő vonásait. területekre, amelyeknek fej­A bankok által nyújtott lesztését a népgazdasági terv hiteleknek elő kell mozdí- előnyben kívánja részesíteni. taniuk a fogyasztási és a Hosszabb lejárattal és ala­beruházási javak piacán az csonyabb kamattal_ nyújtha­egyensúly biztosítását, a ke- tbk hitelek a mezőgazdasági resletnek megfelelő árualg- termelőszövetkezeteknek és pok növekedését, valamint a általában a mezőgazdasági külkereskedelmi célok meg­valósítását Ennek érdeké- re nyújtandó ben a rendszeresen értéke- fejlesztésére, síthető áruk termelésére a termelésre, a lakosság részé­szolgáltatások egyes építő­anyagok termelését vagy bankok — meghatározott energiamegtakarítást előmoz­feltételek mellett — korlá- dító beruházásokra. tozás nélkül nyújtanak hi­telt, viszont a hitelezés esz­közeivel is korlátozzák majd az eladhatatlan vagy nehe­Szigorúbb hitelfeltételeket állapítanak meg, esetleg meg is tagadják a hitelt a forgóeszköz hitelezésben zen értékesíthető készletek azoknál a gazdálkodó szer­felhalmozódását és a nép- veknél, amelyeknél túlzott gazdaság számára nem haté­kony beruházásokat. Feltehető, hogy a beruhá­készletezési törekvések ta­pasztalhatók, vagy tartós zavar mutatkozik termékeik zási hitelek iránti igények az értékesítésében, továbbá az erre a célra tartósan leköt- olyan beruházási hitelkérel­hető pénzforrások mennyisé­gét meghaladják, ezért az mek elbírálásánál, amelyek indokolatlanul vagy a lehe­igényeket versenytárgyalá- tőségeket meghaladó mérték­son bírálják el, s azokra a beruházásokra adnak hitelt, amelyek gazdaságosak és a leggyorsabban megtérülnek. Ezeknek megfelelően álla­pítják meg a hitelpolitikai irányelvek a hitelezés álta­ben igényelnek devizát. Amennyiben a népgazda­ság érdeke megkívánja, a hitelpolitikai irányelveknek megfelelően devizahitel is adható, amelyet az adott de­vizában kell kamataival lános feltételeit (a hitelek együtt visszafizetni, mennyiségét, lejáratát, ka- A hitelpolitikai tanács fel­matait stb.), ezek elősegítik, adata, hogy a Miniszterta­hogy a vállalatok csak gaz­daságos tevékenységeikre igényeljenek hitelt. nács által jóváhagyott hitel­politikai elvek megvalósulá­sát biztosítsa. (MTI) után gyorsan megtalálta he­lyét, s megkezdte tevékeny- vállalati gazdálkodásának és információáradat végül aka­önigazgatásának erősödésé- dálya legyen a célszerű és vei számottevően növekszik hasznos táiékozódásnak. majd a szövetkezeti gazda- Hangsúlyozta, hogy az ed­ságok információigénye, digi úgynevezett belső uta­ségét, amellyel főként az új termelőszövetkezeti törvény adta szélesebb körű lehető­ségek kihasználásában, a kö­zös gazdaságok közötti Ezért szükségesnek látszik, sítások egy részének indo­együttműködés mielőbbi ki bontakoztatásában segítik a szövetkezeteket. Emellett hogy ne csupán az irányító kolt lenne — kellő megfon­és képviseleti szervek, ha- tolással — széles körű nyil­nem az egyes gazdaságokon vánosságot adni. Közölte to­máris jó eredményeket értek belül a különböző szintű ve- vábbá. hogy a jövedelem­él érdekképviseleti tevékeny- zetők is időben megkapják szabályozással, a zárszám­1— a munkakörüknek megfelelő adással és a tervkészítéssel információkat. A tsz-ek az kapcsolatos utasításokat, 11­ségükben és a hatékony jog­védelem megszervezésében. Az elnök megállapította: Már dolgozik az iiToriációs szolgálat Az AGRINFORM szegedi tájékoztatója Csütörtökön Szegeden több sát. Tudományos informá- dr Csizmadia István, a Me­mint 250 termelőszövetkezeti ciós osztálya 1500 külföldi zőgaz.dasági Könyvkiadó osz­vez.ető tanácskozott arról, folyóiratból tájékozódik, tályvezetője, Huszti Pál, a begy az információ és a Négyszáz bedolgozó szakfor- Mezőgazdasági és Élelme­szaktanácsadás milyen szere- dító bármilyen nyelvű szö- zésügyi Minisztérium osz­pet tölt be a mezőgazdasági veget átültet magyarra, tályvezető-helyettese, Tanács termelés fejlesztésében. Külföldi mezőgazdasági ta- Vince, a röszkei Kossuth Dr. Paczuk István, o nulmányutakat is szervez az Tsz elnöke és mások. A fel­Csongrád megyei tanács vo IBUSZ-szal karöltve. Mégis- szólalok hangsúlyozták, hogy elnökhelyettese megnyitója mertetik továbbá az érdek- szívesen veszik igénybe az után dr. Királyi Ernő, az lótíó tsz-ekkel a legújabb AGRINFORM tájékoztatását, AGRINFORM Vállalat veze- agrotechnikai eljárásokat és kérték többek között, hogy a tője vitaindító előadásában az újnemesítésű növényfaj- megvásárlásra javasolt új atról szólott, hogy hazánk- lókat. Bemutatják az ország gyártmányú gépi berendező­ban a szervezett szaktanács- bármely részén épüló új sekröl szakmai filmeket ké­adás 1965-ben kezdődött. Az megoldású állattenyésztési szítsenek. új mechanizmus szülöttje, telepeket és tanácsokat ad­az AGRINFORM vállalat, nak mU amely szamtalan nagy kul­Zárszót dr. Fazekas Lajos, területen s Csongrád megyei tanács földi céggel áll kapcsolat- mií lehet a leggazdaságo- mezőgazdasági és élelmezés­ban, s vállalja ezek legújabb sabban termelni. információk alapján kialakí- letve intézkedéseket rövidé- gyártmányainak kipróbálá- A tanácskozáson felszólalt mondott. ügyi osztályának vezetőjs

Next

/
Thumbnails
Contents