Délmagyarország, 1967. november (57. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

A Nagy Október jubileumára Kádár elvtárs vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK/ A Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnöksége és a szovjet kormány meghívására magyar párt- és kormány­küldöttség utazott kedden délelőtt Moszk­vába, a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 50. évfordulója ünnepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára vezeti. A delegáció tagjai Fock Jenő, a Forradalmi Munkás­Paraszt Kormány elnöke, Komócsin Zol­tán, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a Magyar Népköztársa­ság moszkvai nagykövete, aki a szovjet fővárosban csatlakozik a küldöttséghez. A párt- és kormányküldöttség búcsúz­tatására a Nyugati pályaudvaron megje­lent Apró Antal, Biszku Béla, Fehér La­jos, Kállai Gyula, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István, a Politikai Bizott­ság tagjai, dr. Ajtai Miklós, Czinege La­jos, Ilku Pál, Németh Károly, a Politikai Bizottság póttagjai, Aczél György és Pul­lai Árpád, a Központi Bizottság titkárai, Kisházi ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, dr. Tímár Mátyás, a kormány el­nökhelyettese, s a politikai élet több más vezető személyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tyi­tov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Uj özemet avattak Csongrádon €j szociális épület Hódmezővásárhelyen Tegnap ünnepélyes ese­mények színhelye volt a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyár. A délelőtti órákban adták át a 3 mil­lió forintért létesített, s je­lenleg 270 munkást foglal­koztató csongrádi gyáregy­Délután Hódmezővásárhe­lyen, a Vorosilov utcai gyáregységben Hidasi Ödön üzemvezető üdvözölte a ven­dégeket, majd a gyár igaz­gatója elmondta, hogy az új épület átadásával a Hódme­zővásárhelyi Divat Kötött­séget. Az ünnepségen részt árugyár befejezte a máso­vett Győri Imre. az MSZMP Központi Bizottságának tag­dik ötéves terv beruházási előirányzatát, amely 61 ja, a Csongrád megyei párt- millió forint volt. E gyár­bizottság első titkára, dr. Paczuk István, a megyei ta­nács vb elnökhelyettese, dr. Németh Lajos, az SZMT egység dolgozói korszerű or­vosi rendelőt, öltözőt, mos­dót, fürdőt, zuhanyozót, például ködtelenítő beren­dezéssel látták el. Az esti órákban o Petőfi Művelődési Házban megtar­tott ünnepi üléssel fejező­dött be a Divat Kötöttáru­gyár munkásainak egész napos programja. A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 50. évfordulójának tiszteletére rendezett gyű­lést Pál János, a vállalati pártszervezet titkára nyitot­ta meg, majd Győri Imre mondott ünnepi beszédet. konyhát és ebédlőt kaptak. Az ünnepség második részé­A szociális létesítményeken ben az ideiglenesen hazánk­megbízott vezető titkára, va- kívül jelentős rekonstrukciót ban tartózkodó egyik szov­lamint Hódmezővásárhely és Csongrád városok párt- és tanácsi vezetői. A Hódmezővásárhelyi Di­vat Kötöttárugyár igazgató­ja, Árvái Jenő avatóbeszé­kedden Műcsarnokban MSZMP Politikai Bizottsá­megnyitotta az 50 év a Nagy gának póttagja és Aczél Október útján című kiállí- György, az MSZMP Közpon lást A szocialista forrada­jubileu­ti Bizottságának titkára. Megjelent a megnyitón N. rendezett N. Szikacsov, a Szovjetunió legnagyobb szabású és leg- budapesti nagykövetségének gazdagabb tárlat megnyitó követ.^nácsosa_ unnepsegen resztvett nagy­r­hajtottak végre ebben a jet alakulat művészegyütte­gyáregységben; a festődét se adott műsort. Ölvén év a Nagy Október útján Nemes Dezső. a Magyar MSZMP Politikai Bizottsá­dében elmondta, hogy új Szocialista Munkáspárt Po- gának tagja, Ilku Pál mű­csongrádi üzemük már eb- litikai Bizottságának tagja velődésügyi miniszter, az ben az esztendőben is jelen­tős termelést végez, össze­sen 5,6 millió forint értékű árut termel. Jövőre viszont lom félévszázados — idei árakat figyelembe mára hazánkban véve — 68 millió forint ér­tékű termelést valósít meg. Az új csongrádi üzemben számú" közönség soraiban"ott A kiállítás 1968. január 1­tréningruhákat gyártanak. volt Szirmai István, az ig tekinthető meg. flz ünneplő Szeged Lenin-szobor avatás, díszünnepség. koszorúzások, kiállítások a nagy évforduló alkalmából Már hetekkel ezelőtt meg- zottsága, Csongrád megye Népfront Csongrád megyei kezdődtek Szegeden a Nagy és Szeged megyei jogú vá- és Szeged városi bizottsága Októberi Szocialista Fórra- ros tanácsa, valamint a a Széchenyi téri és a Dugo­dalom 50. évfordulójának Hazafias Népfront Csongrád nics-temetőben levő szovjet ünnepségei. Most, elérkez- megyei és Szeged városi bi- hősi emlékműveknél, vén a jubileumi héthez, egy- zottsága november 5-én es- Irodalom-forradalom cím­re sűrűsödnek a rendezvé- te 7 órakor jubileumi dísz- mel irodalmi estet rendez nyek. Az üzemekben, intéz- ünnepséget rendez a Szege- Szeged m. j. város tanácsá­ményekben, hivatalokban di Nemzeti Színházban. Ün- nak művelődésügyi osztálya ünnepi gyűléseket, baráti ta- nepi beszédet mond Győri november 10-én este 7 óra­lálkozókat, előadásokat tar- Imre elvtárs, az MSZMP kor a Tisza Szálló hangver­tanak Központi Bizottságának tag- senytermében. Megnyitót Alább közöljük a nagy ja, a Csongrád megyei párt- mond Somlyó György, Jó­évforduló kiemelkedőbb bizottság első titkára. Az zsef Attila-díjas kolto. eseményeit- ünnepség második részében •i .A sí a.- „,„i,3. a színház művészei bemu­Lenin eletéről és munkás- Gerencsér Miklós A f^f61' a Ezretra°ieleTt Parancs című drámáját. St Jtíőf Wállítfs nvfhk November 6-án 12 órakor belyegekből kmlht^ nyihk Q éves g októberi sav^ T™tóláa kistanács Szocialista Forradalom cím­MÁV Igazgatosag kistanacs- ^ klánítás nyüik a Móra termeben. Ferenc Múzeum képtárában. November 3-án, 10 óra- Ezen a múzeum munkatár­kor a Szeged megyei jogú sai a Szovjetunió fejlődésé­városi tanács ünnepi ülést nek összegyűjtött írott és tart a városi tanácsháza kézi emlékeit mutatják be dísztermében. A tanácsúié- a jubileum alkalmából. Je­sen részt vesz és felszólal lentős helyet kapnak itt Sze­Apró Antal elvtárs, az ged szovjet testvérvárosá­MSZMP Politikai Bizottsá- nak. Odesszának forradalmi gának tagja, a Miniszterta- emlékei, valamint a két nács elnökhelyettese is. A testvérváros kapcsolatainak tanácsülés nyilvános. dokumentumai is. A kiállí­Az ünnepségsorozat egyik tást Eitlerné Szilágyi Júlia, kiemelkedő eseményére no- az MSZMP Csongrád me­vember 5-én délután 3 óra- gyei végrehajtó bizottságé­kor kerül sor: a Rákóczi té- nak tagja, a megyei pártbi­ren, a megyei párt- és ta- zottság osztályvezetője nyit­nácsháza előtt felavatják ja meg. Vlagyimir Iljics Lenin szob- November 7-én 11 órakor rét, Kiss István szobrászmű- koszorúzási ünnepséget ren­vész alkotását. Avatóbesze- dez az MSZMp Csongrád det mond Szirmai István . . _ . . . , . elvtárs, az MSZMP Politikai megyei es Szeged városi bi­Bizottságának tagja. zottsága, Csongrád megye Az MSZMP Csongrád és Szeged m. j. város taná­megyei és Szeged városi bi- csa, valamint a Hazafias 4 MAGYAR SZOCIALISTA MCSKASP A RÍ LAPJA 57. évfolyam, 258. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1967. november 1. Újabb sikeres űrkísérlet Visszatért a Földre a Kozmosz—186 Szedov akadémikus nyilatkozata a két szovjet mesterséges hold együttes keringéséről A Kozmosz—186 jelzésű mesterséges hold földi pa­rancsra a 65. forduló után befejezte az űrrepülést és kedden, moszkvai idő sze­rint 11.20 órakor a meg­adott körzetben simán le­szállt a Földre. A szétválás után a Koz­mosz—188 folytatta útját és tovább végzi a reá bí­zott űrkutatási program teljesítését. Hétfőn este Szedov aka­démikus. a szovjet tudo­mány kiváló képviselője nyilatkozott a moszkvai rá­dióban. Mint mondotta, rendkívüli jelentősége van annak a ténynek, hogy a vi­lágűrben földi utasításra végbement két kozmikus be­rendezés egymáshoz közelí­tése, összekapcsolása, és szétszérelése. A szputnyikok­ban — folytatta — nem vol­tak emberek. Első látásra világos, hogy ez a művelet a világűrben nagyfokú pon­tosságot követelt. Különösen fontos volt — hangsúlyozta —. hogy a ma­nőverezés koordinációs esz­közeit a szputnyikokon he­lyezték el és a földi irányí­tó központból vezérelték. Ez az első tapasztalat meg­teremti a lehetőséget a to­vábbi bolygóközi kísérlete­zésekhez. # Hétfőn a Szovjetunióban Föld körüli pályára bocsá­tották a Kozmosz—189 mű­holdat. A szputnyik az 1962. március 16-án bejelentett programnak megfelelően folytatja a kozmikus térség kutatását. A bochumi megfigyelő ál­lomáson kedden reggel vet­ték a legutoljára felbocsátott szovjet mesterséges hold, a Kozmosz—189 rádiójelzéseit. Az intézet igazgatója, Heinz Kaminski ismét nyi­latkozva megerősítette ko­rábbi kijelentéseit, melyek szerint a szovjet űrhajósok egy. vagy esetleg két évvel is hamarabb juthatnak el a Holdra, mint az amerikaiak. A Kozmosz—189 felbocsá­tását úgy értékelte, hogy a szovjet űrkutatók esetleg megkezdik egy Föld körül keringő állomás összeszere­lését a. világűrben. A UPI hírügynökség rajza az újabb szovjet űrsikerről. Az ok­tóber 30-án felbocsátott Kozmosz—188 szovjet mesterséges hold és az október 27-én feljuthatott Kozmosz—186. föld körüli pályá­ján önműködően összekapcsolódott, majd három és fél órás együttes keringés után, földi parancsra automatikusan szétvált, mint lapunk tegnapi számában jelentettük Németh Károly elvtárs Szegedre látogatott Tegnap, kedden kétnapos megyei pártbizottságra láto­látogatásra Csongrád megyé- gatott. Itt dr. Komócsin Mi­be érkezett Németh Károly hály, a megyei pártbizottság elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a budapesti pártbizottság első titkára tájékoztatta Csongrád megye politikai és gazdasá­gi életének időszerű kérdé­titkára. Délelőtt a Szeged vá- seirői Rózsa István elvtárs­rosi pártbizottságon tájéko- nak, a megyei pártbizottság zódott a megye székhelyének titkárának, Török László elv­életéről, majd megtekintette a város több új épületét, társnak, a Csongrád megyei tanács vb-elnökének, vala­most folyó építkezését Per- mint a megyei pártbizottság jési László elvtársnak, a osztályvezetőinek jelenlété­Szeged városi pártbizottság ben, akikkel a tájékoztatást első titkárának és dr. Biczó György elvtársnak, a Szeged mj. városi tanács vb-elnöké­nek kalauzolásával. Délután társaságukban a követően beható eszmecsere alakult ki. Németh Károly elvtárs ma, szerdán Makóra látogat. • • Ülést tartett az MSZMP szegedi járási bizottsága Az MSZMP szegedi járá- bizottság Kálvin téri szék­si bizottsága tegnap délelőtt házában. Csápenszki István ülést tartott a városi párt­A BVT elnökségének határozatai és nyilatkozata A Béke-világtanács el- műveleteket. ismerje el a re és szuverénitásra, helyesli nöksége október 27—29-én, DNFF-et, vonja ki fegyve- az arab népek igazságos Leningrádban megtartott res erőit Dél-Vietnamból és harcát. Felhívással fordul a ülésszakán határozatot ho- tegye lehetővé, hogy a vi- békeszerető erőkhöz, kezdje­zott a vietnami kérdésről etnami nép maga döntsön nek világszerte kampányt és az európai biztonság, s ügyeiről. A BVT elnöksége az izraeli csapatok mielőbbi az európai együttműködés melegen üdvözli a DNFF kivonásáért, az ENSZ-hatá­problémáiról, valamint nyi- politikai programját és fel- rozatok megvalósításáért, latkozatot fogadott el a kö- szólítja az országok békebi- Az európai biztonság és zel-keleti helyzetről. zottságait, hogy a legszéle- az európai együttműködés A vietnami kérdésről ho- sebb körben terjesszék és problémáiról hozott határo­zott határozatában a BVT ismertessék e programot. zat többek között leszögezi, elnöksége megelégedéssel A közel-keleti helyzetről hogy ki kell dolgozni a kol­állapítja meg a vietnami nép kiadott nyilatkozatban a lektív európai biztonsági igazságos harca iránti szoli- BVT elnöksége ismételten rendszert: az európai fe­daritási mozgalom világ- elítéli az izraeli agressziót, szültség enyhüléséhez veze­szerte tapasztalható növeke- A BVT elveiből kiindulva tő úton van lehetőség az dését. A határozat felszólít- síkraszáll a jövőben is min- újabb előrehaladáshoz. A ja a világ békeharcosait, den olyan megkülönböztetés BVT elnöksége szívesen lát­tegyék még hatékonyabbá a ellen, amely faji és vallási ná egy értekezlet összehívá­harcot, hogy az USA kor- alapon nyugszik, ideértve a sát az európai biztonság és mánya haladéktalanul szün- mindennemű zsidóellenes együttműködés ügyében és tesse be vietnami agressziós hangulatot is. A BVT elnök- hajlandó együttműködni háborúját, feltétel nélkül sége azonban ismételten le- Európa összes politikai, tár­hagyja abba a VDK elleni szögezi, hogy minden nép- sadalmi és béke erőivel e bombázásokat és egyéb had- nek joga van a függetlenség- cél érdekében. elvtársnak, a pártbizottság első titkárának üdvözlő sza­vai után Kiss István elvtárs, a propaganda és művelődés­ügyi osztály vezetője ter­jesztette elő a végrehajtó bizottság beszámolóját a já­rásban végzett párt-propa­gandamunka eddigi eredmé­nyeiről, a tartalmi és szer­vezeti fejlesztés új felada­tairól. A beszámolót követő vitá­ban felszólaltak: Keresztúri József, Szabó Vilmosné, Mákra András, Pásztor Já­nos, Kakuszi Imre, Ambrus Péter, Ábrahám Antal és Kalapos István elvtársak. A Csongrád megyei pártbizott­ság képviseletében megje­lent és felszólalt Eitlerné Szilágyi Júlia elvtársnő, a megyei párt-végrehajtóbi­zottság tagja, a pártbizott­ság osztályvezetője. A kérdésekre Kiss István elvtárs válaszolt, majd Csá­penszki István elvtárs össze­gezte a vitát. Javaslatára határozatot hozott a pártbi­zottság arra, hogy a pártpo­litikai munka időszerű kér­déseit januárban összevont párt taggyűléseken is megvi­tatják a községekben. 1

Next

/
Thumbnails
Contents