Délmagyarország, 1967. augusztus (57. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-01 / 179. szám

ülést lar'oll az MSZMP szegedi járási bizottsága Az MSZMP szegedi járási Imre, a szatymazi Béke Tsz bizottsága hétfőn délelőtt elnöke, Fülöp János, a pusz­ülést tartott a megyei ta- taszeri Petőfi Tsz elnöke, nács Rákóczi téri székházá- Bodó Istvánné, a járási nő­ban. Csápenszki István, a tanács titkára, dr. Vratán járási pártbizottság első tit- György, a járási tanács vb kára beszámolt a pártbizott- egészségügyi csoportjának ságnak a végrehajtó bizott- vezetője, Farkas István, a ság első félévi tevékenységé- járási tanács vb elnöke, ről. A megyei pártbizottság Palotás István, az MHS já­képviseletében felszólalt rási bizottságának elnöke, Rózsa István, a megyei párt- Arany János, a Móra Fe­bizottság titkára. renc munkásőrzászlóalj pa­A féléves munka áttekin- rancsnoka és Vőneki János, tését vita követte, melyben a rúzsai községi egységes felszólalt Bózsó István, a pártvezetőség titkára. A fel­zsombói Május 1 Tszcs el- merült kérdéseket, s a ve­noke, Kovács Jenő, az Első .... . . . . . . , . . Szegedi Járási Ktsz elnöke, luk kapcsolatos feladatokat Szetei József, a járási KISZ- végül Csápenszki István fog­bizottság titkára, Kakuszt lalta össze. A belga szenátus és parlament elnökei Budapesten Kállai Gyulának, az or- szeli nagykövete, valamint szággyűlés elnökének meg- az országgyűlés tisztikará­hívására hétfőn délután Bu- nak több tagja, a Külügy­dapestre érkezett Paul minisztérium és az ország­Struye, a belga szenátus el- gyűlési iroda munkatársai nöke és felsége, továbbá fogadták. Ott volt a fogad­Ahcille Van Acker a belga tatáson P. Vanheerswynghel» képviselőház elnöke és fele- budapesti belga nagykövet sége. és felesége, valamint anagy­A vendégeket a Ferhegyi követség több tagja, repülőtéren Kállai Gyula, A vendégek délután dr­foU^&cztSkiót Beresztóczy Miklós társasá­az országgyűlés alelnöke, gában a főváros nevezetes­Molnár László, hazánk brüsz- ségelvel ismerkedtek. (MTI) (Wormser Antal felvétele) Miki Takeo a magyar miniszterelnöknél. Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke Péter János tár­saságában fogadta Miki Takeót, Japán hazánkban tartózkodó külügyminiszterét Miki Takeo japán külügy­miniszter feleségével, kísé­retének többi tagjával és a japán nagykövetség több munkatársával vasárnap rö­vid városnéző körutat tett Budapesten. A japán ven­dégek azután gépkocsival a Balaton északi partjára utaztak. Tihanyban megte­kintették az apátsági temp­lomot és múzeumot Bala­tonfüreden ebédeltek, s on­nan áthajóztak Siófokra. A japán külügyminiszter és kísérete a késő délutáni órákban visszaérkezett a fő-' városba, s este a Gellért­szállóban találkozott a ma­gyar és a nemzetközi sajtó képviselőivel. Meleg szavak­kal köszönte meg a vendég­szeretetet, amelyben kísére­tével együtt része volt — Azért jöttem Magyar­országra — mondotta ezután —, hogy eszmecserét foly­tassak a magyar miniszter­elnökkel és a külügyminisz­terrel, valamint az ország más vezető személyiségeivel a magyar—japán kapcsola­tok további javításának le­hetőségeiről és a két orszá­got érdeklő fontos nemzet­közi kérdésekről. — Péter János külügymi­niszter úrral folytatott há­rom és félórás megbeszé­lésünkön elhatároztuk, hogy a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok továbbfejleszté­se érdekében előmozdítjuk delegációk, személyek cseré­jét, és az együttműködés ki­szélesítésére törekszünk tu­dományos és kulturális té­ren is. A jelenlegi nemzet­közi helyzettel kapcsolatban elsősorban a nemzetközi fe­szültség enyhítésének lehe­tőségei és a béke fenntartá­sa érdekében teendő lépések kerültek szóba. Annak elle­nére, hogy különböző társa­dalmi rendszerű országok képviselőiként jöttünk ösz­sze. úgy látszik, lehetséges együttműködnünk, méghoz­zá együttes akciók és kap­csolataink erősítése révén. A kérdésekre válaszolva többek között elmondta, hogy a tárgyalásokon meg­vitatták a vietnami és a kö­zel-keleti kérdést is. Abban mindkét fél egyetértett, hogy csak békés megoldás lehetséges. Minden ország­nak joga van ahhoz, hogv maga határozza meg saját társadalmi rendszerét és kormányformáját. Befejezésül arról szólt, hogy a két ország kereske­delmi kapcsolatai ma még nagyon szerények, de mind­két félnek őszinte vágya a kapcsolatok fejlesztése. Ügy gondolom — tette hozzá mo­solyogva —, hogy a kapcso­latok szélesítésére igen al­kalmas volna a tokaji bor exportja Japánba. Gondo­lom, hogy a jövőben kap­csolataink kereskedelmi és kulturális téren is erősöd­nek, fejlődnek. Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke hétfőn az, or­szágházban fogadta Miki Takeot, aki Yagi Masao nagykövet, Kitahara Hideo, a japán külügyminisztérium európai és óceániai hivata­lának igazgatója és Tsurumi Kiyohiko, a külügyminisz­térium gazdasági hivatalá­nak igazgatója társaságában kereste fel a kormáriy el­nökét. A találkozón jelen volt Péter János külügymi­niszter és Szigeti Károly, hazánk tokiói nagykövete. A barátságos légkörben lezajlott beszélgetésen Fock Jenő és Miki Takeo eszme­cserét folytatott a nemzet­közi helyzetről, a két or­szág közötti kapcsolatokról, főleg a gazdasági és a kul­turális kapcsolatok tovább­fejlesztésének lehetőségeiről. Miki Takeo hétfőn hiva­talában meglátogatta dr. Bí­ró József külkereskedelmi minisztert Szívélyes lég­körben eszmecserét folytat­tak a két ország kereske­delmi kapcsolatainak hely­zetéről és továbbfejlesztésük lehetőségeiről. Megállapod­tak abban, hogy a megbe­széléseken felvetődött konk­rét' kérdéseket mindkét fél behatóan tanulmányozza és diplomáciai úton lépéseket tesz gyakorlati megvalósítá­sukra. Hétfőn, elutazása előtt a japán külügyminiszter Yagi Masaoval, Kitahara Hideo­val és Tsurumi Kiyohikoval együtt búcsúlátogatást tett Péter Jánosnál. A látogatá­son jelen volt Szarka Ká­roly, Kós Péter és Szigeti Károly. A két külügyminisz­ter közös közlemény kiadá­sában állapodott meg. A vendégek ezután szívélyesen elbúcsúztak házigazdáiktól. Miki Takeo feleségével és kí­séretével a koradélutáni órák­ban elutazott Budapestről. Közös közlemény Miki Takeo japán külügyminiszter magyarországi látogatásáról Miki Takeo, Japán külügyminisztere 1967. július 29— 31. között a magyar kormány vendégeként feleségével együtt hivatalos látogatást tett Magyarországon. A japán külügyminiszter a látogatás idején fölkeres­te Fock Jenőt, a Minisztertanács elnökét és dr. Bíró Jó­zsef külkereskedelmi minisztert. A látogatás során Miki Takeo megbeszéléseket folyta­tott Péter János külügyminiszterrel. A szívélyes és barát­ságos légkörben folytatott tárgyalásokon a két külügymi­niszter között őszinte véleménycserére került sor a nem­zetközi helyzetről és a Magyarországot és Japánt kölcsö­nösen érdeklő kérdésekről. A két külügyminiszter megelé­gedéssel állapította meg, hogy a Magyarország és Japán közötti baráti kapcsolatok sok területen kedvezően erő­södtek és fejlődtek, és megegyeztek abban, hogy további konkrét lépéseket kell tenni a kölcsönös kapcsolatok erő­sítésére és kiterjesztésére. Miki Takeo kifejtette vélemé­nyét az ázsiai problémák különböző vonatkozásairól, Péter János pedig ismertette nézeteit az európai helyzetről. A két miniszter megegyezett abban, hogy Magyarországnak és Japánnak nemzetközi tevékenységükben továbbra is a béke ügyét kell szolgálniuk. A magyar külügyminiszter megelégedéssel állapította meg, hogy Miki Takeo látogatá­sa, amely az első japán külügyminiszteri látogatás volt, jelentősen hozzájárult a Magyarország és Japán közötti baráti kapcsolatok és megértés további előmozdításához. A japán külügyminiszter őszinte háláját fejezte ki azért a meleg fogadtatásért és vendégszeretetért, amelyben ma­gyarországi látogatása során részesült. Miki Takeo japán külügyminiszter hivatalos látogatás­ra hívta meg PÍéter János magyar külügyminisztert Ja­pánba. A magyar külügyminiszter örömmel elfogadta a meghívást, A látogatás időpontját később, diplomáciai úton fogják megállapítani. (MTI) 57. évfolyam, 179. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1967. augusztus 1. Befelezték az aralás! a szegedi tsz-ek A szegedi mezőkön teg­nap befejeződött az aratás, a négy városi termelőszö­vetkezet együttesen 3 ezer 142 hold kalászost takarí­tott be. Kiváló szorgalmával és búzatermésével az elsősé­get az Üj Élet Tsz érdemelte ki. Tíz napja végeztek az aratással, s San Pastore bú­zájuk 28 mázsa átlaghozam­mal fizetett a Bezosztálya pe­dig — ahol nem bántotta belvíz — 26 mázsás átlagot termett. Legtöbb aratni valója a Felszabadulás Tsz-nek volt, 1237 holdról takarította be július 26-ig a gabonát. A kombájnok gyorsan dolgoz­tak, s nyomukba mentek a szalmalehúzók és a talaj­munkáló gépek. A Móra Ferenc Tsz 721 holdon, a Haladás Tsz pedig 350 hol­don aratott. Az idei aratás gazdag volt, bár több területen belvíz garázdálkodott, az átlagter­més mégis jobb a tavalyinál. A tarlóföldeken jelenleg fo­lyik a szalmalehúzás és megfelelően haladnak a ta­lajmunkák is. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKl (Liebmann Béla felv.) BIszku Béla (középen) a színpad alatti „öltözővárosban". Bal oldalt Igor Mojszejev, jobb olddalt Kun Zsuzsa és Sipeki Levente Befejeződlek a magyar—japán külügyminiszteri tárgyalások Miki Takeo elutazott Budapestről MII SZAMÁBÓL: Maratoni minisztertanács Párizsban Szabadkai népfrontküldöttség Szegeden Fiatalok vasárnapja Az elsó forduló a labdarúgó NB l-ben Biszku BéEa elvtárs látogatása a szakaátéri játékokon Vasárnap este tartotta búcsúelőadását a szegedi szabadtérin a világhírű Mojsze­jev-együttes. Az előadásra és az ünne­pi hetek más rendezvényeire sok ezer vendég érkezett a városba. A vasárnapi idegenforgalommal az ünnepi hetek láto­gatóinak száma túlhaladta a 120 ezret. A Mojszejev-együttes búcsúfellépésére egy különvonat, 12 belföldi és 4 külföldi — két jugoszláv és két csehszlovák — au­tóbusz szállította a vendégek egy részét Szegedre. Megtekintette az előadást Biszku Bé­la, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Győ­ri Imrének, az MSZMP Központi Bizott­sága tagjának, a Csongrád megyei párt­bizottság első titkárának társaságában. A szünetben a színpad alatt most épült „Öltözővárosba" látogatott Biszku Béla, s találkozott Igor Mojszejewvel, a Szovjet­unió Akadémiai Népi Együttesének Le­nin-díjas vezetőjével és a készülő Ci­gánybáró-előadás több művészével, közöt­tük két balett-táncossal, a Kossuth-díjas Kun Zsuzsával és Sipeki Leventével. Megtekintette a vasárnapi előadást Naményi Géza, a kormány Tájékozta­tási Hivatalának vezetője is. A nézőkö­zönség soraiban foglalt helyet az öttagú japán szakszervezeti küldöttség, amely Kokichi Nozakinak, a japán tejipari dol­gozók szakszervezete elnökének vezetésé­vel hazánkban tartózkodik.' A japán kül­döttség az előadás megtekintése előtt szegedi élelmiszeripari üzemekbe látoga­tott. Az előadás sok száz külföldi nézője között ott volt Guilermo Cano, Argentína belgrádi nagykövete is. Négy forró sikerű előadás után a Moj­szejev-együttes hétfőn délelőtt elutazott Szegedről.

Next

/
Thumbnails
Contents