Délmagyarország, 1967. május (57. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

57. évfolyam, 102. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1967. május 3. A mi májusunk «z egész KádárJános e,vtQrs nyilatkozata IH%|I MVS8Efh jgd?t q május elsejei seregszemléről A szolidaritás jegyében ünnepelt Szeged Hatvanezres nagygyűlésen beszélt Apró Antal elvtárs Komócsin Zoltán elvtárs a balástyai ünnepségen Szikrázó reggel, se felhő, fce szél... Ez volt az első idei élményünk a májusról, amelyre zeneszó ébresztett, a munkásőrség és a MÁV fúvósainak pattogó ritmusai népi .zenészek _ dallamai -badsagjagokat. demokráciát Hoffmann Márton elvtársai- tettel a munka élen járóit, — —» - '•"' — ájÉ1 í——1 —akik ott sorakoztak fel na­gyobbrészt a tribün előteré­Vényes, zászlós, virágos ut- a görög népnek!" — „Test- az SZMT titkárát, vala­cak, szalagfüzérekkel diszi- véri szolidaritásunk a füg- mennyi társadalmi és tö­tett villamosok, ünneplőbe getlenségükért küzdő népek- megszervezet vezető képvi­kel!" — „Éljen a szociális* selőit, a fegyveres testüle­ta országok építőinek nem- tek parancsnokait, a mun­zetközi összefogása!" kásmozgalom több kiemel­Fél tízkor kanyarodtak be kedő harcosát, országgyűlési az első oszlopok a Széche- képviselőket, a munka ün­így korábban is in- nyi térre, amely ugyancsak nepe előtt kitüntetett üze­hazulról mindenki, kivételesen szép díszben állt. melt, vállalatok vezetőit, ki ­öltözött emberek. A várost rliszítő ügyes kezek ver­senyre keltek a természet­tel, amelynek pompáját sze­rencsés „meteorológia" fo­kozta, riult Nem egy gyárkapunál már Az öreg platánok között váló munkásait, a szocia­reggel nyolc órakor talál- színes szalagok feszültek, a lista brigádok képviselőit, a ben. Üdvözlő szavai után Apró Antal elvtárs mon­dott ünnepi beszédet, me­lyet többször szakított félbe a lelkes, egyetértő és együtt­érzö nagygyűlés hallgatósá­gának tapsa. (Apró Antal elvtárs beszédét lapunk 2. oldalán ismertetjük.) Tombácz Imre elvtárs köztünk gyülekező, csopor- tanácsháza előtt zászlósor, s szegedi kulturális és tudo- zárszava után az Interna­tosan beszélgető emberekkel. 'A gyári hangszóróból ze­re szólt, itt-ott az utolsó si­mításokat végezték az ünne­pi menet dekorációján, ékesítették a májusfákat, vasalták a zászlókat, friss virágokat tűztek a táblákra. Mindenütt elsők voltak a gyárak vezetői, az igazga­tók, párttitkárok, szakszer­vezeti vezetők, ők fogadták ct gyülekező dolgozókat. És kilenc óra tájban, szinte egyszerre minden irányból, elindultak a májusi mene­ünnepi emel- mányos élet reprezentánsa­kék és nemze- it. Körükben volt az ideig­lenesen hazánkban tartóz­kodó szovjet fegyveres erők képviseletében A, T. Po­mazan gárdaezredes és V. a hatalmas vény vörös, ti színű drapériáján óriás földgömbforma, rajta: „Má­jus 1". Fönt a szocialista országok lobogói sorakoztak, alattuk a jelszó: „Éljen má- p. Tyimoscsenko őrnagy. jelszó- jus 1., a munkásosztály nagy nemzetközi harci seregszem­léje!" A roppant tömeg ömlött minden utcából. Szinte ros­kadt a tér. Lehetett együtt az ünneplő sokaság 60 ezer is. A téren váltva játszott két fúvószenekar tíz A Himnusz hangjai után Tombácz Imre elvtárs, a Szakmaközi Bizottság elnö­ke, a Hazafias Népfront jálisra, a szórakozóhelyek­tek, hatos-nyolcas sorban, És pontban tízkor megszó­szinte kilométereken át. A lalt a platánok alatt a sugárutak hosszában hul- Himnusz... A ragyogó fel­lámzott a tömeg, zászlók vonulás után megkezdődött integettek egész erdőben, a Szeged városi pártbizott­luftbalonok bólogattak a ság, a Szakszervezetek fölvonulók felett, jelszavak Csongrád megyei Tanácsa és pirosa és a munkásmozga- a Hazafias Népfront Sze­lőm nagyjainak arcképe dí- ged városi bizottsága által szítette a sorokat Sok-sok rendezett ünnepi nagygyű­eszlop élén vitték a mun- lés. A tribünön, a nagy­kások a munka kitüntető gyűlés elnökségében láttuk csillagát, az élüzem jelvényt, Apró Antal elvtársat, az e hétköznapi helytálással MSZMP Politikai Bizottsá­cyert kongresszusi zászlókat, gának tagját, a Miniszter­Melvik menet volt a leg- tanács elnökhelyettesét, Sze­Bzebb? Hiszen ahány üzem, ged országgyűlési képvise­vállatat, intézmény, annyi lőjét, Győri Imre elvtársat, ötlet! Népek zászlai, má- az MSZMP Központi Bizott­jusfák; fehér köpenyben a ságának tagját, a Csongrád konzervgyáriak, babos ken- megyei pártbizottság első döben a Felszabadulás Tsz titkárát, Perjési László elv­asszonyai, a vasutasok fe- társat, a Szeged városi párt­gyelmézett menete, tánco- bizottság első titkárát, Csá­sok a textilművek oszlopa- penszki István elvtársat, a ban, óriás léggömbökkel a szegedi járási pártbizottság gázgyáriak, és mindenütt első titkárát, Kovács Imre sok-sok kedves gyerek is ... elvtársat, a Csongrád me­A jelszavak pedig mind- gyei tanács vb elnökhelyet­mind annak bizonyságai, tesét, dr. Biczó György elv­hogv Szeged dolgozói aszó- társat, a Szeged m. j. va­cializmus mellett demonst- rosi tanács vb elnökét, For­raltak „Éljen a szocializ- kas István elvtársat, a sze­mus és 'a béke!" — „Vilag gedi járási tanács vb elnö­proletárjai, egyesüljetekr — két, Katona Sándor es Hof­Előre a IX. pártkongresz- gesang Péter elvtársakat, a í*us határozatainak megva- Hazafias Népfront Csongrád lósításáért!" — „El a kezek- megyei, illetve Szeged varo­kéi Vietnamtól!" — „Sza- si bizottságának titkárát, Szeged városi bizottságának alelnöke lépett a mikrofon­hoz: köszöntötte az ünnep­lő tízezreket a városi párt­bizottság, a Szakszervezetek óráig. Megyei Tanácsa és a Haza­fias Népfront városi bizott- lom. sága nevében; külön szere­re, hogy egész nap örüljön ennek az ünnepnek, melyet saját méltóságára, a munka megbecsülésére ' rendelt a nemzetközi munkósmozga­Sz. S. I. (siflis felvétele) A balástyai ünnepi nagygyűlés résztvevői Komócsin Zol­tán elvtársnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagján,-k. a Központi Bizottság titkárának beszédét hallgatják. (A beszédet lapunk 2. oldalán ismertetjük.) cionálé dallamára hajtották meg a zászlók ezreit a té­ren, majd galambrajok szálltak fel a platánok alól, jelképezve az ünneplő sze­gedi tízezrek békeakaratát. Tizennegy óra volt... A nagygyűlés után zene szólt a téren és az emberáradat elindult Újszegedre, a ma­A Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat mevstének egy részlete a vietnami agresszió cs a görög fasizmus elleni tiltakozás jelszavaival (Somogylné felvérteteti Nagygyűlés a zsúfolt Széchenyi téren. A 60 ezres tömeg Apró Antal elvtárs beszédét hallgatja Május elsején a világ dolgozóinak száz- és százmilliói ünnepeltek minden kontinensen a testvéri szolidaritás je­gyében. Jogot, munkát és a munka nagyobb becsületét követelték a tőkésországokban, a szo­cialista építés eredmé­nyeit ünnepelték a szo­cialista országok testvé­ri közösségében. Együt­tesen követelték a Viet­nam elleni agresszió megszüntetését, a görög hazafiak szabadonbocsá­tását, a görög nép de­mokratikus szabadságjo­gait. Az egész világot átfo­gó májusi ünnepről oi­dalösszeállitásokban szá­molunk be. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESOLJETEKl Kádár János, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára a budapesti dol­gozók május 1-i seregszemléjéről a követ­kező nyilatkozatot adta a sajtó képvise­lőinek: — A magyar munkásosztály évtizedek óta megünnepli május 1-ét, amely mindig a munkásság harci seregszemléjének napja volt. A felszabadulás után hazánkban má­jus l-e a szocializmust építő egész nép ünnepévé szélesedett. Így van ez ma is Budapesten és a vidék minden nagy vá­rosában, helységében. Itt, Budapesten — érzésem és megítélésem szerint — poli­tikus, harcos, jókedvű, színes az idei má­jus l-e. Dolgozóink bizakodással ünnepel­nek, s bizonyos vagyok, hogy nemcsak a fővárosban, hanem az egész országban is. Régi hagyomány, hogy májüs 1. ünnepén a demonstráló tömegek hangot adnak idő­szerű követeléseiknek is. Az idei május 1. feliratokban, díszítésben, jelszavakban jól tükrözi azt az eltökéltséget, hogy népünk kész a kongresszus határozatainak végre­hajtásáért, az ötéves tervért, a szocializ­mus teljes felépítéséért dolgozni. Ugyan­akkor ez a seregszemle hangot ad népünk nemzetközi törekvéseinek is, amelyek egy­értelműen a szocializmus és a béke meg­őrzését célozzák. Kifejezi Budapest és az ország szolidaritását a haladásért, a sza­badságért, a nemzeti függetlenségért, a békéért küzdők iránt. E május 1-i felvo­nulásról harcos üdvözletüket küldik a magyar dolgozók az agresszorok ellen har­coló vietnami népnek, s a közelmúltban megtámadott és fenyegetett görög haza­fiaknak, azoknak, akik a görög nép sza­badságáért küzdenek. Itt is hangot ad né­pünk annak, hogy Glezosz, a nemzeti hős, és a többi haladó, becsületes görög ember élete nem kerülhet veszélybe. — Megragadom az alkalmat és szívből köszöntöm a magyar kommunisták nagy táborát, az öntudatos dolgozókat, egész népünket, s jó egészséget, sikereket kívá­nok közös feladataink megoldásához. Ügy érzem, elmondhatom; az öntudatos ma­gyar nép szívből köszönti ezen a napon is nemzetközi osztálytestvéreit, a szocializ­must építő népeket, a szabadságért és a békéért küzdőket az egész világon. (MTI Foto — Pálfal Gábor felvitele) A Dózsa György úton a Felvonulás téren a budapesti dolgozók százezrei vonultak fel, hogy megünnepeljék a felszabadulás utáni 23. szabad május 1-ét

Next

/
Thumbnails
Contents