Délmagyarország, 1967. március (57. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK? Kádár lános elvtárs látogatásai Moszkvában A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 57. évfolyam, 51. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1967. március 1. a Béke-világtanács elnökségének határozata Vietnamról 'A Béke-vflágtanács elnök­ségének ülése határozatot hozott a vietnami kérdésben. Az Egyesült Államok viet­nami agressziója továbbra is a nemzetközi helyzet alap­vető problémája. Az ameri­kai imperialisták délen és északon elszenvedett veresé­geik ellenére továbbra ls ag­resszív háborújuk fokozásá­ra és kiszélesítésére törek­szenek. A közvélemény sú­lyos ítélete ellenére még na­gyobb arányokban folytatiák bűntetteik elkövetését. Bom­bákkal, lövedékekkel, na­palmmal, mérgező vegyi anyagokkal és mérgesgázok­kaí halált hoznák az ország lakosságára, lerombolják a városokat és a falvakat, megsemmisítik a vetéseket — állapítja meg a határozat, majd rámutat: Az Esésűit Államok mi­nél jobban fcko::zs a bom­bázásokat és minél több bűntényt követ el, annál harsányabban szónokol az úgynevezett béketárgyalá­sokra irányuló törekvései­nek „őszinteségéről". A világ népei — beleértve az Egyesült Államok lakos­ságának széles rétegeit — mind erélyesebben támogat­ják a vietnami nép jogos álláspontját és követelik, hogy az amerikai imperialis­ták szűntessék meg agresz­szív vietnami háborújukat, vonják ki csapataikat Dél­Vietnamból és adják meg a vietnami népnek azt a jogát, hogy maga döntsön sorsáról. A Béke-világtanács elnök­sége, amely 1967. február 25—27-én ülést tartott Prá­gában, felhívja a világ min­den népét, hegy a legerélye­sebben ítélje el azt a ször­nyű Igazságtalan háborút, amelyet az Egyesült Államok folytat Vietnam mindkét övezetében. A Béke-világtanács elnök­sége ismét kijelenti, hogy teljes mértékben támogatja a VDK négypontos és a Dél­Vietnami Nemzeti Felszaba­dítási Front ötpontos nyi­latkozatát, amelyekben kife­jezésre jut az 1954-es genfi egyezmények betűje és szel­leme. Végül a határozat megál­lapítja: A vietnami nép Igazságos harcának leghatékonyabb és legerőteljesebb támogatása minden békére és igazságos­ságra törekvő nép égető fel­adata. Minden országban fel kell használni a cselekvés minden formáját, a vietna­mi néppel való nemzetközi szolidaritási kampány mind átfogóbb arányú kibontakoz­tatására. A vietnami nép igazságos harca győzni fog. (MTI) Hoang Baci A vietnamiak hálásak a magyar nép segítségéért A szabadságáért és füg­getlenségéért harcoló hős vietnami nép képviseletében tartózkodik hazánkban a Vi­etnami Béketanács küldött­sége, amelynek vezetője, Hoang Bac, nyilatkozott a Magyar Távirati Iroda mun­katársának. Népünk nagyra értékeli, hogy a Magyar Népköztársa­ság újra meg újra állást foglal a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság négy, és a Dél-vietnami Nemzeti Fel­szabadítási Front öt pontba foglalt javaslatai mellett, is­mételten elítéli az Egyesült Államok agresszióját és bar­bár bűneit, s határozatok­ban, nyilatkozatokban köve­teli a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság bombázá­sának feltétel nélküli meg­szüntetését, a Dél-Vietnam­ban állomásozó amerikai csapatok kivonását Tudjuk, hogy a múlt év tavaszán több mint hatezer gyűlés és más megmozdulás kétmillió­nyi résztvevője emelte fel szavát igazságos ügyünk mellett. A Vietnami Béketanács — a Vietnami Hazafias Arcvo­nallal összhangban — az amerikai agresszorok elleni hazafias harcra, a béke, a nemzeti függetlenség, a de­mokrácia és a társadalmi haladás védelmére, s a né­pek barátságának, együtt­működésének erősítésére, el­mélyítésére mozgósítja a társadalom legkülönbözőbb rétegeit Népünk igazságos harcát az egész haladó em­beriség támogatja. Még egyszer hangsúlyo­zom; mélységes hálát ér­zünk a magyar nép testvéri támogatásáért, együttérzésé­ért. Kívánjuk, hogy új, nagy sikereket érjenek el a szo­cializmus teljes felépítésé­ben, a béke megvédésében — fejezte be nyilatkozatát Hoang Bac. Egymillió átutazó vendég Amint a városi tanács vb legutóbbi ülésén is megálla­pították, Szeged és közvet­len környéke a hazai ide­genforgalomban mind je­lentősebb szerepet tölt be. Az ország idegenforgalmi fellendülése évének általá­ban az 1958-as évet tartják a szakemberek: Szegeden 1958-ban 37 ezer belföldi vendég 53 ezer vendégna­pot töltött a hivatalos szál­láshelyeken, 1966-ban 96 ezer vendég 200 ezer ven­dégnapot. 1958-ban 907 kül­földi 1847 vendégnapjával szemben 1966-ban 79 ezer külföldi 197 ezer vendégnap­ra jött Szegedre. Jugoszláviából 50 ezer látogató érkezett a kishatár­forgalom révén tavaly. Rösz­kén — mely az 5-ös számú nemzetközi műút határátke­lő helye — az ország ösz­szes határállomásain be- és kiutazó külföldiek 24,5 szá­zaléka fordult meg. Szeged tehát „tranzit szállós ezt figyelembe kell venni az idegenforgalom szervezésé­nél, fejlesztésénél. A Szege­di Ünnepi Hetek rendez­vénysorozata a belföldi ven­dégforgalom növekedését eredményezte. Az átutazó vendégek fo­gadására bevált o Tisza­Szeged és az idegenforgalom parti kemping. 1964 óta 15 Szegedet is érinti: a tavalyi ezer külföldi és 17 ezer bel- háromnegyed milliós hatar­földi szállt meg itt A bel- forgalommal szemben előre­földiek nagy részét is az or­szágból ki- vagy beutazók adták. Évi 100—350 ezerre becsülhető azoknak az autós turistáknak a száma, akik szállásigény nélkül fordul­nak meg a városban, eset­leg megnéznek egy szabad­téri előadást, beülnek a ven­déglőkbe, cukrászdákba. Tavaly a szállást igénylő vendégek rendelkezésére öt szálloda állt, 486 férőhely­láthatólag 1 millió körüli átutazó vendégre kell szá­mítani Röszkén. Március 15­töl az autóklub szervezésé­ben megkezdődik a szombat­vasárnapi országúti segély­szolgálat. A Tolbuhin sugár­úti autószerviz az idén sok­kal több magánautós és au­tós turista gépkocsijának ja­vítását vállalhatja, mint ed­dig. Az AKÖV azt tervezi, hogy a telefonon rendelt au­tóbuszjegyeket házhoz viszi, lyel. Az idegenforgalmi hi- a/^ vatal 4200 férőhelyet tudott s klvansag szermt az uta biztosítani. Ezekben a szá­mokban természetesen ben­ne van az idényjellegű Sző­ke Tisza-szállodahajó, több egyetemi kollégium, diák­otthon, a fizetővendég-szol­gálat és a kemping is. Bár a vendéglátóipar igyekszik minél több étkezési és szó­rakozási lehetőséget biztosí­tani, az igényektől ez is el­maradt. A városban műkö­dő három benzinkút és az idényben beállított két moz­gókút sem elegendő a for­galomhoz képest Az idei év a nemzetközi idegenforgalom éve, s ez sokat lakásukról az autó­buszpályaudvarra szállítja. Az idegenforgalmi hivatal idegenvezetői 1958 óta 150 ezer vendéggel ismertették meg szakszerűen Szeged ne­vezetességeit. A Szovjetunió Kommu­nista Pártjának Központi Bizottsága rebruár 28-án ebédet adott Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának első titkára, Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára és Erdélyi Károly, az MSZMP KB tagja, kül­ügyminiszter-helyettes tisz­teletére. Szovjet részről a ebéden jelen volt: L. I. Brezsnyev, A. N. Koszigin, A. N. Se­lepin, M. A Szuszlov, G. I. Voronov, V. V. Grisin, P. N. Gyemicsev, J. V. Andropov, az SZKP Központi Bizott­ságának tagjai, A. A. Gro­miko, a Központi Bizottság tagja, külügyminiszter, N. G. Jegoricsev, a Központi Bizottság tagja, a moszkvai pártbizottság első titkára, F. J. Tyitov, a Központi Bi­zottság tagja, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, L. F. Iljicsov külügyminisz­terhelyettes és A. F. Kudr­jasov, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyet­tes vezetője. A vendégek között volt Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, moszkvai magyar nagy­követ és a nagykövetség több diplomatája. A meleg, szívélyes légkö­rű. ebéden L. I. Brezsnyev és Kádár János baráti pohár­köszöntőt mondott. Moszkva új létesítményei­vel ismerkedve Kádár Já­nos, Biszku Béla, Erdélyi Károly és Szipka József megtekintette az osztanki­nói televíziós központ épü­letét, a Rosszija Szállodát és más épületeket A ven­dégeket N. G. Jegoricsev, az SZKP KB tagja, a moszkvai pártbizottság el­ső titkára és V. F. Promisz­lov, a moszkvai városi ta­nács végrehajtó bizottságá­nak elnöke kísérte. etióp tárgyalások 0 Moszkva (TASZSZ) A Kremlben kedden foly­tatódtak a szovjet—etiópiai tárgyalások. Szovjet részről Nyikolaj Podgornij, a Leg­felső Tanács Elnökségének elnöke, Kirill Mazurov, a Minisztertanács első elnök­helyettese, Andrej Grorraka külügyminiszter és más hi­vatalos személyek vesznek! részt a megbeszéléseken. Etiópiai részről Hailé Sze­lasszié császár és a kíséreté­hez tartozó államférfiak vesznek részt a tárgyaláso­kon. (MTI) Választási gyűlésekről jelentjük... Tegnap, kedden újabb vá­lasztási gyűléseket tartottak. A népfront Gödöllőn rende­zett válaszási nagygyűlésén Ilku Pál, az MSZMP Politi­kai Bizottságának póttagja, művelődésügyi miniszter mondott beszédet. A Szegedi Ruhagyárban tegnap délután népes válasz­tási nagygyűlésre került sor az üzem művelődési termé­ben. A gyűlés elnökségében foglalt helyet Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a Csongrád me­gyei pártbizottság első titká­ra, a 9-es számú megyei or­szággyűlési választókerület képviselőjelöltje, Sipos Géza, az MSZMP Szeged városi bi­zottságának titkára, Berzse­nyi Lajos, a ruhagyár párt­bizottságának titkára, Ábra­hám István igazgató, Buknitz Sándorné, az üzemi KISZ­bizottság tagja. Ábrahám II­lésné szocialista brigádtag, Komáromi Károly termelési osztályvezető, Gödli József műszerész, Kocsmár Károly szabász, Komáromi Istvánné szakmunkás, Gyovai Jánosné szakmunkás, valamint Matuz Lajosné adminisztrátor. Ábrahám Illésné, a nagy­gyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Győri Imre mondott nagy érdeklő­déssel kísért beszédet Tóth Szilveszterné, Csong­rád megye 2-es számú or­szággyűlési képviselői válasz-3 tókerületének jelöltje kedden este domaszéki választóival találkozott a község művelő­dési házában, és beszédet mondott. Katona Sándor, a népfront megyei bizottságának titkára, Csongrád megye 3-as válasz­tókerületének képviselője­löltje Zsombón tartott beszé­det a választási gyűlésen. Gyűlés a vasöntödében Bódi László beszéde A szegedi vasöntöde nagytermében tartották teg­nap délután azt a választási gyűlést, amelyen Bódi Lász­ló, Szeged IV-es számú or­szággyűlési választókerületé­nek képviselőjelöltje talál­kozott választóival. Ez a találkozás egyszerűen és ter­mészetesen folyt le, hiszen mindennapi találkozások to­vábbi elmélyítése volt: a képviselőjelölt, mint a gyár igazgatója — s maga is volt munkás — közbecsülésnek örvendő ember a dolgozók körében. Közvetlen atmoszférája volt a gyűlésnek. Magukat otthonérző választópolgárok ültek a tiszta, modern asz­taloknál, az üvegfalú, vilá­gos ebédlőben — ez is a ta­valy befejezett öntödei re­konstrukció ajándéja. A gyűlés elnökségében foglalt helyet Deák Béla, az MSZMP Szeged városi végrehajtó bizottságának tagja, a pártbizottság osz­tályvezetője, Arvai László, a Hazafias Népfront városi el­nökségének tagja és Almási István lakatos, az üzem dolgozója. Berkecz László, a szak­szervezeti bizottság titkára köszöntötte a megjelenteket, majd Bódi László emelke­dett szólásra. Beszédének elején a vá­lasztások jelentőségét, a nemzeti összefogás meggyő­ző megnyilvánulásait mél­tatta. Szólott arról, hogy országszerte és Szegeden mi­lyen sok választópolgár vett (Somogyint fetvj Bódi László a vasöntöde munkásaival; Hegedűs Miklós­sal, Vígh Pállal és Budi Józseffel beszélget Á belvíz ellen Az utóbbi napokban újabb a szivattyúkkal a csatornák­szivattyútelepeket és hor- ból a folyókba. A napsütés dozható szivattyúkat helyez- és a széljárás is segítette a tek üzembe a belvízzel bo- belvizes területek „lecsapo­rított országrészekben. A lását". Jelenleg 215 000 hol­legfrissebb jelentések sze- don áll még a belvíz, de en­rint másodpercenként 310 nek a területnek több mint köbméter belvizet emelnek át a fele rét és legelő. részt a már lezajlott jelölő gyűléseken, mindvégig az­zal a nagy fokú felelősség­gel, érdeklődéssel és öntu­dattal, amely méltó az or­szág nagy belpolitikai ese­ményéhez. A jelölő gyűlé­sek is bizonyították, hogy a választók helyeslik és tá­mogatják a párt politikáját, amely a népfront program­ját is adja. A továbbiakban azokról a változásokról és előnyökről beszélt, amelyeket a tavaly elfogadott új választási tör­vény megvalósítása hoz ma­gával, s vázolta szocialista demokratizmusunk legfőbb jellemzőit. — Ma jelöltnek lenni annyit jelent, mint a né­pért, s a kisebb közösségért, a hazáért és a szűkebb pát­riáért, városért, kerületért való munkálkodásra vállal­kozni — mondotta. — A mi ígéreteink és célkitűzéseink reálisak, megalapozottak, és a nép javát szolgálják. Ezután — megválasztása esetén — világos és egyér­telmű program végrehajtá­sára tett ígéretet a képvise­lőjelölt: a párt IX. kong­resszusán meghatározott köz­érdekű politika végrehajtá­sára. Az eddigi nagyszerű eredmények továbbmunká­lásához, a harmadik öt­éves terv feladatainak való­ra váltásához kért bizalmat és támogatást. Ismertette, mi mindent kapott az ország lakossága a szabadság húsz esztendeje alatt, majd azt részletezte, miként válik a dolgozók hasznára a kitartó munka. Bódi László itt szu évei legtöbbjét Itt töltötte Szegeden: szívén viseli a város, a szegediek gondját, s magáénak érzi minden örömüket. A szeretet és a városért érzett felelősség fűtötte át szavait, ami­kor Szeged fejlődéséről, gya­rapodásáról, mostani szép­ségéről beszélt, s amikor a város, a kerület jövőjét ecsetelte. Az a városrész, amelynek új keletű meghatározása — nyugati iparövezet — egy­re több nagyszerű létesít­ményt jelent az itt élők, dolgozók számára, különö­sen sokat fejlődött, gazda­godott, valósággal újjászüle­tett az elmúlt esztendők­ben. A harmadik ötéves terv pedig további fejlődésének záloga, aminthogy Szegedre is igazában csak most lehet alkalmazni a régi mon­dást: „Szebb lesz, mint va­laha". A gyűlés résztvevői nagy tapssal fogadták az ismét képviselőnek jelölt Bódi László beszédét.

Next

/
Thumbnails
Contents