Délmagyarország, 1965. június (55. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJETEK! DíiMwmm A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 55. évfolyam. 127. szám Ara: 60 fillér Kedd, 1965. június 1. • mm „Viszontlátásra jovore Bezárta kapuit a BNV ## Kihunynak a színes neon­fények a Városliget fái kö­zött, s a pavilonokban cso­magolnak. Bezárta kapuit a Budapesti Nemzetközi Vásár. A vásár tíz napja való­ban a nemzetközi méretű tapasztalatcsere nagyszerű megnyilvánulása volt. A magyar ipar felvonultatta valamennyi számottevő ter­mékét, bizonyságot téve, hogy igyekszik megállni a helyét a hatalmas verseny­ben. S ezt nemcsak a mil­lió hazai látogató állapította meg, de erről tanúskodtak a hazánkba érkezett kül­földi szakemberek és üzlet­emberek egyaránt, akik kö­zül sokan komoly üzleti megállapodással térnek: visz­sza hazájukba. HHWHPFL .W * \ <t .......... ... Ganr-IHÁVAG Mozdony- és Gépgvár nagy sikert aratott Diesel-vonata • • • Dr. Vitéz András nyilatkozata Dr. Vitéz András, a Buda­pesti Nemzetközi Vásár igaz­gatója a következőkben ösz­szegezte az idei tapasztalato­kat. Ügy érezzük, hogy az idei Budapesti Nemzetközi Vásár is híven szolgálta a békés egymás mellett élés gyakor­lati megvalósítását. Egyik példája a békés versengés nagyszerű lehetőségeinek és realizálódásának, s fóruma a kölcsönös előnyökön ala­puló gazdasági kapcsolatok építésének. Az idei Budapesti Nem­saerzőtíést a Transelektro. gazdasági berendezéseket zetközi Vásár örvendetes v® - A csehszlovák Motokov 2,8 megvásároltuk. Több koope- nása, hogy a vásár megnyi­Elénk üzleti forgalom millió rubeles szerződést írt rációs megállapodás is szü- tósa ejgttt hetekben, hóna­A megnyitás pillanatától ^ ^^"STíS^ j^!*™"*- ^ ^ -*«* 3 kezdve folytak a tárgyalá- üzletek várhatók a számos .. .. ^ . .. .. ra szánt magyar termekeket. sok a magyar ipar és kül- osztrák, holland, nyugatné Kádár János és Biszku Béla visszaérkezett a Szovjetunióból Kádár János, a Magyar helyettese. Nemes Dezső, a Szocialista Munkáspárt Köz- Politikai Bizottság tagja, a ponti Bizottságának első tit- Központi Bizottság titkára, kára és Biszku Béla. a Poli- Nyers Rezső, a Politikai Bi­tikai Bizottság tagja, akik a zottság póttagja, a Központi Szovjetunió Kommunista Bizottság titkára, Beiikei Pártja Központi Bizottságá- András, a Központi Bízott­nak meghívására baráti lá- ság tagja, belügyminiszter, tog&tást tettek a Szovjet- Csanádi György közlekedés­unióban, vasárnap visszaér- és postaügyi miniszter, Pé­keztek Budapestre. ter János külügyminiszter és Fogadtatásukra a Nyugati Púja Frigyes, az MSZMP pályaudvaron megjelent Áp- KB külügyi osztályánál; ve­rő Antal, a Politikai Bizott- zetője. Jelen volt G. A. ság tagja, a Minisztertanács Gyenyiszov, a Szovjetunió elnökhelyettese, Kállai Gyu- magyarországi rendkívüli és la, a Politikai Bizottság tag- meghatalmazott nagykövete, ja, a Minisztertanács elnök- (MTI) Szovjet küldöttség érkezett Budapestre P. F. Lomakonak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökhelyettesének, az Állami Tervbizottság elnökének vezetésével hétfőn délben szovjet delegáció érkezett Bu­dapestre, az 1966—1970. évi tervegyeztető tárgyalásokra. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Apró Antal, a Minisztertanács elnökhelyettese, dr. Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke, Karádi Gyula, a külkereskedelmi miniszter első helyettese, Vályi Péter, az Országos Tervhivatal elnökének első helyettese, dr. Hetényi István, az Országos Tervhivatal elnökhelyet­tese, valamint az Országos Tervhivatal, a Külügyminisz térium és a Külkereskedelmi Minisztérium több vezető munkatársa. Ott volt G. A. Gyenyiszov, a Szovjetunio budapesti nagykövete, J. A. Nazarov nagykövetségi ta­nácsos és B. K. Puskin kereskedelmi képviselő. (MTT) Az első négy hónap mérlege'. kereskedelem képviselői ésa met" üzletemberrel folytatott buda^sU vásáiról: kiállításához járult hozzá, elégedetten - R —— — LLL/C* LCI111 —'R , LUIMUILL . külföldi üzletemberek kö- tárgyalások zött Régi kapcsolatok szí- ^ lárduftafc meg és újak léte­sültek, amelyek további üz- Külföldi elicuuerések ... . . . letek alapját vetették meg. 'agy létrehozni, amelyek Ma még pens2e nem lehet A NIKEX a csehszlovák mindkét fél javára gyümöl­atfogó képet adni a vásár Stroimport-tal kötött szerző- esőznek majd. Ezért búcsú­teljes üzleti forgalmáról, bi- dést egy 1300 tonnás Duna- zik minden résztvevő — szen nem egy esetben a tengerjáró hajó, két vízibusz nemegyszer már tört ma­Varosligetben megkezdett és 20 nagy, 120 személyes gyarsággal is — e szavak­megbeszélések tovább foly- mentőcsónak szállítására, kai: — „Viszontlátásra jö­tatódnak a vállalatok szék- több mint 1 millió rubel ér- vőre". házainak tárgyalótermében, tökben. A MOGÜRT ezer Gáti István Mégis már most egy sor üz­leti eredményről lehet be­számolni . Nagy sikert arat­tak a vásáron mindenek-. előtt a magyar mérőiműsze­rek és híradástechnikai ter­mékek. A szovjet Maspribo­ríntorg Külkereskedelmi Vállalat például 47 labora­tórium teljes felszerelését, berendezését rendelte meg a Metrimpextői, jövő évi szál­lításra, mintegy kétmillió rubel értékben. A Budavox­szál negyedmillió rubeles szerződést kötött a szovjet vállalat tizenkőtesatornás, tranzisztort zált átviteltech­nikái berendezés szállításá­ra. A berendezést a telefon­gyár készíti és a felék elő­zetesen megállapodtak ab­ban, hogy további 9 millió rubel értékű megrendelésre is rövidesen sor keriü. Tobb milliós kereskedelmi megállapodások Az egesz vásár egyik ki­emelkedő üzleti eseménye volt az a megállapodás, amelyet a szovjet külkeres- IKARUS autóbuszt adott rí kedekni szervek es az Egy® ^ NDK-nak sült Izzó képviselői írtak Műszai fejlettségünk kül­aáa. Eszerint a magyar val- mái elismeieséről tanúskod­lalat egy komplett umve® ^ ^ a ^e^ödések, rahs t^iziókepcső-gyarb® amelyeket maRyar S2abadal. rendelt szátlMt majd a eiadásóval kötöttünk. A bzovjetomota, 8 millió rubel londoni sottish Road Mar. ertekben kes Ltd. cég például 6 évi Jelentős uztetet kötött a időtartamra megvásárolta a Medicor is a brazil Ca&a hidropoeuimatikus folyami Coner céggel. A megáliapo- kotró gyártására vonatkozó dás alapján Magyarország magyar találmányt. Egy az idén és jövőre orvosi nyugatnémet cég az izoter­röntgenkészülékeket, egyéb nükus regenerátor magyar orvosi műszereket és villa- szabadalmát vásárolta meg. mos készülékeket szállít Brazíliának A kiállítók elégedettek A magyar elektromos ipar termékeinek fejlettségéről a A vásaron részt vett ki­Trams-elektro Külkeresk® állítok sem panaszkodhat­delmi Vállalat üzletkötései nak. A lengyelek például 46 tanúskodnak. Török keres- vagon árut hoztak bemuta­kedők jelentős megrendelő- tásra, amelyek a vasar után seket adtak fel idei szállí- itt maradnak: szinte min­tásra különböző elektromor dent megvásárolt tőlük a berendezésekre és villamos magyar külkereskedelem, szerelési anyagokra. A len- Emellett jelentős mennyisé­gyei Elektrám vállalat 300 gű bányaszivattyú és nö­ezer rubel értékben por- vényvédőszer szállítására is szívó motorokat, az NDK kötöttünk velük szerződést, háztartási kávéfőző gépeket Az NDK-csarnokban kiállí­rendelt. Iránnal transzfor- tott gépek nagy része ugyan­mátorok és különböző nagy- csak elkelt. Az osztrák álla­feszül tségú elektromos ké- mi Hoffher—Schrantz gép­wálékek stolbtására kötött gyár által kiállított mezA­Elmondhatjuk hát, hogy a A RGM csak olyan ternlélcek eladták portékáikat, de leg- amelyeket egy éven belül alábbis olyan kapcsolatokat sorozatban lehet gyártani, sikerült továbbfejleszteni, ^^ az eredményes üz­leti tárgyalásokat az is, hogy a külkereskedelmi vállalatok az idén sokkal hatásosabban, eredményesebben befolyásol­ták a gyárakat, hogy mit állítsanak ki — mondotta. CMTO * CS'k°k a "^nyílásokat takarják. Az ér­dekes fekete-feher megoldás mind a szakemberek, mind a látogatók tetszésével ta­lálkozott A munkaveraenr rélkilüsése: Csongrád megye teljesítette a szállítási feladatokat Hétfőn délelőtt a megyei hogy míg a korábbi években tanács épületének nagytér- a szállítási bizottságnak kel­mében szállítási tanácsk® lett vállalati kocsikat utaxi­zást rendezett a Csongrád tással a központi szállítás megyei Szállítási Bizottság rendelkezésére bocsátani, az több vállalat, állami gazda- elmúlt évben erre már nem ság és mezőgazdasági terme- került sor Vállalataink, kö­lőszövetkezet igazgatója, il- zületeink letve elnöke, párttitkára és önkéntes felajánlásokkal szállítási előadója részvét® segítették lével. Megjelent a tanácsk® csúcsforgalmi időszakban a záson Tasi János, az MSZMP szállító vállalatok tevékeny­Csongrád megyei bizottsága ségét. A jó együttműködésre ipari osztályának munkatár- az idén is nagy szükség van, sa. dr. Halász János, a Köz- hiszen a MÁV-nak Csong­ponti Szállítási Tanács mun- rád megyéből 1 millió tonna katársa, Nagy Jenő, a SZÖ- feladott árut kell majd el­VOSZ szállítási osztályának szállítania és 2,8 millió ton­vezetője is. A tanácskozást na árut fogadnia. Ez lénve­Kiss Károly, a megyei szál- gesen több, mint amit az lítási bizottság tagja, a MÁV elmúlt évben szállított cs i'o­szegedi igazgatóságának he- gadott. Az AKÖV szállítási lyettes vezetője nyitotta meg, súlyterve is 20 százalékkal majd Kovács Imre, a Csöng- nagyobb a tavalyinál. Ehhez rád megyei tanács vb elnök- a nagyobb feladathoz azon­helyettese, a megyei szállí- ban csak 10 százalékkal áll tási bizottság elnöke tartott több kocsi rendelkezésre, beszámolót az 1964. évi szál- ezért a szállíttatókkai össze­lítási terv teljesítéséről, az fogva komoly erőfeszítése­idei szállítási feladatokról. A beszámolót vita követte, amelyben tizenketten szólal­tak fel. Mind a beszámoló, mind a felszólalók megállapították, hogy az elmúlt évben sokat javult a szállítók és szállíttatok kapcsolata, s a jó epnittműködés érez­tette hatását a feladatok tel­jesítésében. Elmondották, a jobb gazdálkodás Tanácskoztak a földművesszövetkezetek vezetői (Tudósítónktól.) szövetkezetek tagjai 1 millió Hétfőn délelőtt Szegeden, 606 ezer forint értékű tár­a MÉSZÖV székházában ta- sadalmi munkát végeztek. nácskoztak a megye íöldmű­vesszövetkezeteinek igazga­tói, elnökei és szb-titkárai. Sinkó Antal, a Szövetkezet­politikai Főosztály vezetője ismertette a felszabadulá­sunk 20. évfordulója alkal­mából szervezett munkaver­seny eredményeit, amelynek első szakasza május I-ével zárult. Csongrád megye or szágosan a második helyezést érte el. A földművesszövetke ­zetek 10 ezer 487 tagot vet­a tö feladat a gazdálkodás iovábbjavítása. Fel kell tárni a helyi tarta­Az új és régi tagok újabb lékokat. szigorú takarékos­befizetésekkel a szövetkeze- ságot kell érvényesíteni min­tek részjegyalapjait 1 millió den vonatkozásban, s a szö­332 ezer forinttal növelték, vetkezet dolgozói számára Ebben a versenyszakasz- meg kell szabni külön-külön ban egyik fő jellemző volt is a feladatokat. Továbbra — mondotta az előadó —, hogy megvalósult a tömegszer­vezeti és a gazdasági mun­ka egysége, s ez a siker egyik forrása, ismertette az előadó a ver­senymozgalom további fel­tek fel. A kereskedelmi és adatait és hangsúlyozta: ad­vendéglátóipari egységeket dig, amíg a verseny első sza­nagyrészt a tagság kaszában egyik fő célkitű­társadalmi munkával is fontos, hogy a célkitűzé­sek megvalósításúba a föld­művesszövetkezetek tagságát és választott vezetőségeit is minél nagyobb számban von­ják be. A beszámolóhoz többen hozzászóltak. Vállalták a munkaverseny második sza­kaszának feladatait, s egyes földművesszövetkezetek v® zetői versenyre hívtak ki zés volt, hogy javuljon a más földművesszövetkezete­földművesszövetkezetek tö- ket a jobb gazdasági ered­szépítette, csinosította. A megszervezeti tevékenysége, ménvek érdekében, verseny során a földműves- most a második szakaszban Czukár György ket kell tenni a gépkocsi-kapacitás jobb kihasználásáért. Az év első négy hónap­jában Csongrád megyében teljesítettük szállítási fel­adatainkat, bár a fuvareszközök kapaci­tását sem a MÁV. sem az AKÖV nem tudta kihasz­nálni. Megállapították a tanács­kozás résztvevői, hogy a Csongrád megyei vállalatok­nál általában kielégítő a tervezési fegyelem és ha valahol el kellett térni a szállítási tervtől, az álta­lában nem a tervezők hi­bájából fakadt. Lényegesen csökkent a ltésőn kirakott vasúti kocsik száma, de a kocsiálláspénz az elmúlt évihez mérten emelkedett. Ezért a jövőben még na gyobb gondot kell fordítani a ki- és berakodásra. A szállító és árufogado vál­lalatok ugyanis késlekedé­sükkel nagy mennyiségű vas­úti kocsit vonnak ki a for­galomból A beszámoló és a felszólalók is hangsúlyozták: a most következő hetekben, hónapokban a MÉK és a konzervgyár igényeit kell elsősorban kielégíteni, hogy gyorsan és veszteségmente­sen továbbítsuk a zöldség- és gyümölcsféléket. A tanácskozás résztvevői hangsúlyozták, hogy az előttünk álló szállítási feladatok teljesíthetők, ha a szállítók és szállíttatok együttműködnek, az éssze­rűség, takarékosság és a gaz­daságosság szem előtt tartá­sával végzik munkájukat

Next

/
Thumbnails
Contents