Délmagyarország, 1965. május (55. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MVNKASPA P J A 55. évfolyam, 102. szám Ara: 1 forint Szombat. 1965. május V Befejezés előtt 190 új ipari beruházás Csongrád megye részesedése az idei iparosítási programból Nagy ütemben fejlesztjük a vegyipart Kiépül az országos földgázvezeték-hálózat Második ötéves tervünk utolsó esztendeje egyik fő feladata, hogy a korábban megkezdett beruházásokból minél többet fejezzen be. Üj ipari létesítmények, s növekvő kapacitású rekonst­ruált üzemek kezdik meg a termelést az idén az ország különböző vi dékán. A kor­szerű követelményeknek megfelelő, modern gépekkel kezdi meg teljes Kapacitás- zitői Timföldgyár első üte­berendezett üzemekből 190- sal a termelést a Győri mének befejezése, 259 millió et adnak át az idén a bá- Szeszgyár új takarmány- forintos költséggel. Az éven­nyászatban, a vegyiparban, élesztő üzeme, ahol cukor- te 34 ezer tonna timföld­a textil-, pamut-, bőr-, cipő-, gyári melasz és szeszgyári nyomda- és papíriparban, hulladékmoslék felhasználá­valamint élelmiszeriparban, sával állítanak elő szárított s gépgyártásban. Az új vagy takarmányélesztőt. Az üzem­ben — automatizált techno­lógia segítségével, francia szabadalom alapján — többletet előállító üzem megvalósítása igen jelentős, meri kibővített üzemek termelésé­nek megindulása több sze­net, műtrágyát, de több és jobb cipőt, ruhát, bútort és élelmiszert is jelent mind­nyájunk számára. Csongrád megyében épül a évente 436 vagon szárított takarmány-élesztői állíta­nak majd eló. a szovjet—magyar és a lengyel—magyar alumíni­umipari egyezmények jobb végrehajtását segíti. Jelentősen bővítik az év végéig, 126 millió forintos költséggel a Tiszamenti Vegyimüvek szuperfoszfát üzemét. ahol évente — az eddiginél — 200 ezer tonnával több szuperfoszfátot termelnek majd. Ez a mennyiség a ma­gyar mezőgazdaság foszt'or­műtrágya-szükséglatének 20 százaléka. fS3^ Ezzel csökkentik a korszerű szédságában. A 150 millió Iviíti Ari lvnlllnrri­A korszerű import gépi be- Az idén megvalósuló új rendezések kedvező terme- ipari beruházások nagymér­lési feltételeket biztosítanak tékben hozzájárulnak har­forint beruházással az év végére gyár évi kapacitása már jövőre 30 ezer köbméter pozdorjalemez lesz. Nyersanyaga a keBtíargyar eddig eltüzeli tehát kárba­veszett hulladéka. A gépso­rok Dél-Magyarország egész pozdorjáját itt dolgozzák vnajd fel. Az. új üzem a fa­rostlemezeket főleg konyha­hús- és halliszt eddigi jelen­tős importját. A modern elkészülő üzemben 20 százalékkal ol­csóbban készül majd a ta­karmányélesztő, mint a ki®­kapacitású üzemekben. és tovább javítják az alumí­niumipar gazdaságosságát. madik ötéves tervünk jobb előkészítéséhez. MÁJUS — TÖTH SÁNDOR RAJZA Befejeződik az idén a Haj­dúszoboszlói Föklgázbontő építése, •556 millió forintos benuhá­Az új létesítmény ben*- xássaL A hatalmas új Mrte­liázási költsége több mint sítmény évenként egyraifii­••o millió forint, árd köbméter gázt Honit, . tisztít és továbbít a gázve­Harom eve kezdődött meg wték.rm>d«»>énrft. amelv ki­irt építkezés a Békéscsabai seték-rendszernek, amely M­Konzervgyárban. amelyne£ terjed egész Kszak-Mugyar­teljes befejezését az év vér ország területére, kőt Haj­gére tervezik, 260 millió í® duszoboszlón, Szolnokon top­bútorok készítéséhez állítja ^rvSba^S* resztül Budapestre is. majd elő. csökkentve így a fa, vagy bútorlap importját. tésztagyárában évente 3250 A földgazbontó ipari gázt ad vagon konzervet és 720 va- majd elsősorban a kazinc­A lapok felületkezelése a gon tésztát készítenek. Az barcikai, miskolci, hejőesar bútorgyárakban történik, de itt előállított gyümölcs-, fő- bai, ózdi, diósgyőri üzemek­.., .... , . zelékkonzervek savanyúság nek. Bekapcsolták már az a harmadik oteves tervben nagyrés2t exportra kerül Az elkészült gázvezetékeken ke­mar létesítenek egy felü- üzem csúcsidőben resztül a Borsodi Vegyikom­l elkezelő üzemrészt is. . x . binátot, a Lenin Kohászati ttuntegj három es fel emar Műveket és az Özdi Kohar A teljesen automatizált poz- dolgozói foglalkoztat maid, szati Üzemeket, április 4 óta dórjaiemezgyar e nagy pedig M budapesti Csepel mennyiségű termeléséhez arai jelentős szociális prob- Művek is fogyasztja a haj­csupán 85 ember szükséges, lémát is megold. Békéscsar dúszoboszlói ipari gázt Ko­A textilipar egyik jelentős bán ugyalGs bizonyos feles- rábban bekapcsolták már a rekonstrukc-őja a Pamut- leg mutatkozott noi munka- Ganz-MÁVAG-ot es az nyomóipari Vállalat Kispesti f^^roAz dj létesftmény- Egyesült Izzót A helyi ta­TexHicvárának kikészítő h®" P^e elsősorban not do® nácsok feladata, hogy a ve­Mb^ Sancsak ^ év S^kat foglalkoztatnak. -zeték mentén mindenütt végéig fejeződik be, 67 mii- A Baranyai Tejipari Vál- megepitséksajaí anyagi ero­lió forintos költséggel. A lalat pécsi tejüzemének épi- íorrasaikbol a haztartasi korszerű új hengemyomó és tése két éve kezdődött meg, S*?* tmmbb.to csatlakozó ve­filmnyomó, szárító-, mos® és az idén ősszel fejeződik zetékeket. A. Hejocsanaa ue­cs gőzölőgepeken pamut- be 52 és fél millió forintos mentművek, a főváros 27 szövetek, női ruhaanyagok költséggel. .Az új üzent be- uzff"e- amerre a gazve­magas színvonalú kikészít® gyűjtési körzete kiterjed zetek elhalad, sok mas üzem Bét végzik. A textíliák meg- egész Baranya megyére. 182 ls. beleP_af, lden 37 ipan őrzik fényüket és színüket, ezer hektoliter tejet dolgoz- gaziogyasztasba. nak fel itt évente, 73 vagon á M ^ viscosagyár vajat es 109 vagon sajt® ... ... , belföldi fogyasztásra. nyergesujfalu, danulon-se­. ... _ __ tyemüzeme 315 millió to­A Kecskeroeti Barorntt . . . . . . , . nntos költséggel epul ipán Országos Vallalat szen­tesi és kecskeméti gyáregy- és különböző könnyűipari ségét összesen 80 millió fo- alapanyag termelését bizto­nem zsugorodnak és tart® sak maradnák. .A rekonstrukció után a termelés évente nyolcmil­lió 700 ezer négyzetméter­rel növekszik. Az itt gyártott anyagok te- rintos költséggel rekonstru- sítja. , .. áltílr lét exportáljuk. Helyreállítják és korsze­rűsítik a 400 éves debreceni Alföldi Nyomdát is, amely­nek rekonstrukcióját 1962­ben kezdték meg. A 35 mil­lió forintos beruházásból 26 milliót költenek új nyomda­ipari gépekre, amelyeknek álják. A danulonselyem-üzem Szentesen a jelenlegi 2M mellett «PÜ1, alapanyag­.... gyarto danulonrost-uzem. evi vagonos ev. vagottbarom- g,tezer tonna kapacitássai fí-termelést 435 vagonra és 115 millió forint ráfordi­oövelik. tással. A műszáltermelés fo­kozását szolgáló kél: üzem mellé sorakozik a Borsodi Vegyikom óin át kapt'olaktám iizemc ls. amely 338 millió forint öe- j ruházással épül és évi 5000 emellett a tojásbegyüjfcó osz­tályozót is bővítik. A mo­rtagy részét az NDK-tól vá- dern berendezésekkel újjá­sárolják. A rekonstruált épülő üzemben szalagrend­üzemben az eddigi 220 ton- szer segítségével, higiéniku­nával szemben 1020 tonna san dolgozhatnak majd. Ha­könyv készül majd évente, sonlóan oldják meg a kecs­Az év végéig újjáépülő keméti gyáregység rekonst- tonna kapacitásával kiszol­nyomda új üzemi épületét rukcióját is, ahol az eddigi gálja majd az előbb emlí­megfeleiő szociális létesítmé- évi 426 vagonnál 351 vagon ... ... üzemet Az alaD­nyekkel is kiegészítik, az 50 vágott baromfival többet dol- lett Ket ,üzem0t- AZ alaif százatokkal növekvő mun- goznak majd fel. ™yag- műszaltermeles káslétszámú üzem dolgozói- A nehézipar idén megva- évente kétmillió dollár de­nak igényei szerint. lósuló beruházásainak egyik vizamegtakafitast jelent a Előreláthatóan júniusban legfontosabbja az Almásfü- népgazdaságnak. Egyszerre minden országban és városban H etvenöt esztendeje már, hogy május elsején felzeng a munkások dala a vi­lág városaiban és falvaiban. Változ­hattak aktuális jelszavai — a nyolcórás munkaidő követelésétől az egyenlő mun­káért egyenlő bért jeligééig, az első im­perialista háború elítélésétol a világ első munkás-paraszt államát, a szovjethatal­mat éltető jelszavakig, a fasizmus elleni harcbahívástól az imperialista és neoko­lonialista mesterkedések megbélyegzésé­ig — május legfőbb mondanivalója min­dig a nemzetközi szolidaritás volt. A munkásosztály nemzetközi összefogáséi hirdette és hirdeti ma is a végtelen má­jusi menet a világ útjain és annak az összefogásnak szükségességét, amelv k® zös harcra hív minden embert, akinek drága a béke, a jog, a szabadság, az emberibb élet, az elnyomott népek sza­badságküzdelme, aki májusi tűzzel, har­ci kedvvel száll szembe kizsákmányolók­kal, gyarmatosítókkal és háborús ter vezgetőkkei. Május hét fe fél évtizedes útja az internacionalista gondolat győzelmeit hozta a világnak. Milyen avultnak, tör­ténelemelőttinek tűnnek a hét és fél év­tized előtti „friss" lapok! Magyarorszá­gon Ferenc József, Oroszországban III. Sándor cár, Németországban II. Vilmos. Angliában Viktória királynő, Franciaor­szágban Sadi Carnot, az Egyesölt Álla­mokban Benjámin Hamson elnök... Hát még a korabeli térképatlasz! Akko­riban a térképrajzoló számára adtat volt. hogy rózsaszínre fesse Ázsiában, Afri­kában az angol gyarmatokat, lilának a franciák, halványzöldre a spanyolok, élénkebb zöldre a portugálok birtokait. A világ kiterített mappáján ezek a szí­nek domináltak — csak néhol kellett más színt, önálló ország jelzését festeni egész messzi kontinensek térképére. Olyan hatalmas országok, mint India vagy Indonézia, Ghana vagy Algéria gyarmati sorban éltek. A májusi eszmék, a nemzetközi mun­kásosztály harci győzelmeinek sorában az egész emberi társadalom történelmét megváltoztató esemény. korszaknyitó változások forrása és elindítója lett a győzelmes proletárforradalom. a Nagy Október győzelme orosz földön. Termé­szetes. hogy éppen a proletárhatalom országa nyilvánította először állami ün­neppé. minden dolgozó ember ünnepév május elsejét. Volt a hetvenöt év magyai májusai közt is már a múltban egy fénylő, gy® nyörű emlékű nagy nap: az 1919-es. A magyar tanácshatalom májusi meneté­ben ott haladtak az ujjongó ünneplők között az egykori orosz hadifoglyok, az osztrák, szerb, horváth. lengyel, szlovák. román .munkások oszlopai as. Ezek közül tokán a néhány nappal később megtá­madok magyar munkásfiatalom fegyve­res védelmével adtak pcjldat internaci­onalizmusból, munkásszolidaritásból. Zengett ® messzi tovább szállt a má­jus érces, erós üzenete a két háború k® -ötti évtizedek tavaszain. Európa-szerte tüntettek angol, francia, svéd és holland munkások is — egyszer a Horthy-fasiz­mus terrorja alatt szenvedő magyar dol­gozók jogáért, máskor meg a fiatal Szovjetunió elleni intervenciós terveket szövögető imperializmus, később pedig a világ békéjét, a százmilLiók életét fenye­gető náci-téboly ellen. Volt fegyveres, a szabadság és demokrácia eszméit harc­cal köszöntő május is — spanyol földön franciák és szovjet emberek, magyarok fe jugoszlávok, csehek fe németek k® oaöntötték felemelt ököllel a spanyol sza­badságért, Európa szabadságáért együtt vívott harcot. És küzdött május örök se­rege azért a májusért is, amely éppen húsz éve köszöntött a világra: a fasiz­mus elleni bátor csatákban azok valtai­tok a leghősibb, legáldozatosabb részt, akik május internacionalista tanításának leghűségesebb fiai voltak, a szovjet em­berek s az európai partizánharctat kato­nái. Hogy megváltozott a világ térképe, vi­lág történelme az internacionalisták het­venöt májusának hét és fél évtizede alatt! Trónok dőltek, országok szület­tek — s mindenekelőtt a marxista taní­tás, a marxista—leninista elmélet hivei és szövetségesei megteremtették az új társa­dalmat. Megszületett a szocialista világ­rendszer; országok egész sorában, világ­részeken át a politikai mindennapok alapvető elvévé lett május tanítása, az internacionalizmus. A hetvenötödik május, akar csak az első fe az azt követők, az ün­nep hűséges és igaz ünneplőinek gondolataiban a nemzetköziség nagy el­veit idézi. Ma a szocialista országok testvérisége erősítésének szilárd szándé­ka, a gyarmati sorból felszabadult, vagy függetlenségükért most küzdő népek irán­ti cselekvő szolidaritás, az imperialisták elleni küzdelemben helytálló milliókkal összekötő segítő testvériség és a tőkés vi­lágban élő, ott haiooió munkások, a ha­ladás és a béke hívei iránti hű barátság érzelmei töltik el a mi májusi menetűn;!; millióinak szívét. „Egyidejűleg minden országban és minden városban" — hívta tüntetni het­venöt éve a május milliói és milliói hű harcosát. A sereg, a májusi menet év­ről-évre nőt és növekszik; hirdetve az internacionalizmus vrejét fe igazságát. Éljen májas I, a munkásosztály nemzetközi harci seregszemléje! 4 »

Next

/
Thumbnails
Contents