Délmagyarország, 1965. április (55. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK] A M A G V A R SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 55. évfolyam, 77. szám Ara: 50 fUlér Csütörtök, 1965. április 1. Mivel gazdagodott a MÉK tavaly? 360 ezer forint társadalmi munka április 4 tiszteletére Áprilisban befejezik a szegedi nagy raktár építését Tízmillió forint nyereség A tsz-ek és a MÉK együttműködése Tegnap tartotta évi rendes ember 360 ezer torint értékű közgyűlését a Szövetkezetek társadalmi munkát végzett. Csongrád megyei Értékesítő Az 1965. évi feladatok fo­Központja. Az ülésen megje- kozettabbak. 14 ezer 44 va- veg, néavzetmétei alap­lent Paczuk István, a megyei gon áru felvásárlását írja elo Ken ziuu negyzewneier aiap tunács vb elnökhelyettese, Tervük. Ebből 5438 vagon ./területű csővázas sz.n es 700 Bódi János, a megyei pártbi- exportra megy. Mindez gon sárgabarackunk 70—80 százalékát exportra küldjék. Sürgette a primőráruk mennyiségének növelését. A tsz-ek tegyenek meg min­dent e kiváló jövedelmi for­rás kiaknázásáért. A MÉK idei terve na­gyobb. Jobbak lehetőségei is. Á befejezés előtt álló sze­gedi raktár tehermentesíti a szatymazi tranzittelepet. Nyár közepéig 37 darab csővázas színt állítanak fel a szatymazi térségben, ahol a' hagyma feldolgozását el­végezhetik. Szentes környé­a zottság mezőgazdasági osztá- termelő gazdaságok és a lyának munkatársa, dr. Sza- MÉK fokozottabb együttmű­mosközi László, az Országos ködését feltételezi. Felvásárlási Központ megbí- A vetőmagvakat idejében zottja, Hunyadkürti Lajos, a leszállítani, MÉSZÖV elnöke és Szakács az agrotechnikai és növény­Ferenc, az FMSZ megyei vá- védelmi feladatok elvégzé­lasztmányának elnöke. A sében segíteni, a göngyöleget MÉK 1964. évi tevékenységé- idejében helyszínre szállí­nek eredményeit Regőczi Ist- tani, a primőráruk termelé­ván, az igazgatóság elnöke is- sét szorgalmazni — mind a mertette. Felvásárlási tervü- MÉK feladatai közé tartó­két 104 százalékra teljesítet- zik. Több hozzászólásban tsk, 12 ezer 725 vagon gyü- hallottuk, hogy hasonló hi­mölcsöt és zöldséget vásárol- bák gátolták a termelők tak. Az exporttervet szintén munkáját. Moravszki Ferenc, túlhaladtak, tRsn vneoa <= a makói Kootuth Tsz elnöke tervezettnél csaknem 600 va- sérlemezte, hogy gónnal több) árut szállítót- a göngyölegként kapott zsá­tak külföldre. A kiváló kokat nem vitte el eredmény elérését az tette az illetékes vállalat, a ron­1 ehetővé, hogy gálódás és az egérkár vi­a tsz-ek — megfelelő dija- szont a közös gazdaság pénz­zé® ellenéhen — részt vál- tárcáját terheli. Fejes Sán­Ialtak az áruk csomagoló- dor, a kiskundorozsmai föld­iában. müvesszövetkezet elnöke a A közgyűlésen hangsúlyoz- helyi zöldségellátás biztosi­iák, hogy a termelői csoma- tását szorgalmazta. Pálinkó golást az idén tovább fo- Ferenc, a mindszenti Tisza­kozzák. virág Tsz elnöke a vetőmag­Tavalyt eredményük mér- beszerzés lehetetlen helyze­lege kedvező: a MÉK 10 tét, egyes növényi betegségek leküzdésében tapasztalható bizonytalanságot, a gyümölcs- és kertészeti munkák gépesítésének csi­galassúságát tette szóvá. A tárolóhelyek hiányából ta­valy 250 ezer forint ér­tékű almakáruk volt. Pa­czuk István, a megyei ta­méter hosszú iparvágány se­gíti a termelők munkáját. SZOVJET LESZERELÉSI KEZDEMÉNYEZÉS ILYENNEK LÁTTAM LENINT # TERMELÉS ÉS ÜGYVITEL # ŰJ KÉZMŰIPARI CIKKEK PREMIERJE ELÍTÉLTÉK AZ AFOR TOLVAJAIT millió forint nyereséggel zárta az évet Az állóeszkö­zök értéke 17 millióval nö­vekedett Emelővillás targoncákat, osztályozógépeket szerez­tek be. átalakították a ma­kői hőkezelőt 'A vállalat év végén 79 millió tartalékalappal rendelkezett, CZ.UK ls.[va"- .?. , T a tavalyi növekedés 23 mii- _,v.éj;r«h,a3t°,_ bizottságá­lió 300 ezer forint. A MÉK tavaly 23 millió rak elnökhelyettese a tsz-ek és a községi földművesszö­700 ezer forintot ruházott be nagyobb építkezésekbe. Épü! a szegedi raktar, melyet áprilisban szeret­nének befejezni. zését sürgette a baromfi- és tojásfelvásárlásban. Hangsú­lyozta, hogy ezek nem ,,kon­kurrensek", ellenkezőleg, azonos célt szolgálnak. To­1965 végéig elkészül a makói ^bbá iavasoíta: 700 vagonos hagymarak­tár is. Felszabadulásunk 20. év­fordulójának köszöntése nagy lendületet adott a verseny­mozgalomnak. 18 szocialista brigád ala­kult, a MÉK és a termelő tsz-ek több megértéssel rendez­zék vitás ügyeiket a jövőben. Nagyobb gyü­mölcsszüretek idején közös program szerint dolgozza­nak. A HUNG AROFRUCT kül­Bzámos földművesszövetkeze- dötte a MÉK érdemeként zeti boltot vettek át a társa- említette a termelői csoma­dalmí bizottságok szocialista golás meghonosítását. Ez megőrzésre. Az üzletek és nagyban elősegítette ugyan­környezetük szépítésén ezer is, hogy több mint száz va­V • Ünnepi párttaggyűlések és megemlékezések Németh Károly elvtárs Szegeden Legnagyobb nemzeti ünne- zottság pártszervezete. Az púnk, április 4., hazánk fel- ünnepi párttaggyűlésen szabadulásának 20. évfordu- részt vett és felszólalt Né­lója alkalmából az üzemek- meth Károly elvtárs, az ben, termelőszövetkezetek- MSZMiP Központi Bizottsá­ben, hivatalokban és intéz- gának titkára is. Szilágyi menyekben ünnepi párttag- Júlia elvtársnő, a pártaiap­gyüléseket tartanak. Ezeken szervezet titkára mondott a párttaggyűléseken Szege- ünnepi beszédet, majd át­den és a szegedi járásban is nyújtotta az emléklapot 20 átadják az MSZMP Központi elvtársnak, a párt régi har­Bizottságának emléklapjait cosainak. azoknak a kommunistáknak, TopsHO NPHBCRCTBYCM B Cerese je.ieratinio COBCTCKHX ÖOHUOB, ÖOpOBUlHXCH 3Ü OCBOÓOJKJieHHe l—lll •!••!••• WltlTT Hauieíi poAHHu! Szerelettel köszöntsük Szegeden a hazánk felszabadításáért küzdött szovjet harcosok küldöttségét! A Magyar—Szovjet Baráti Társaság meghívására 150 főnyi szovjet delegáció érkezik a „Barátság vo­natával" Magyarországra. A csoport tagjai a 20 év előtti felszabadítást harcok résztvevői, s a Magyar­ország felszabadításáért vívott harcokban elesett szov­jet katonák hozzátartozói. A szovjet küldöttség egy csoportja a budapesti fogadtatás után Szegedre láto­gat. A hattagú delegáció ma, csütörtökön az esti órákban érkezik. A Szegedre érkező küldöttek veze­tője A. J. Jakovlev altábornagy, a Hadiakadémia tan­székvezetője. Előadás Moszkvában a felszabadulásunkért folytatott harcokról Szerdán a Szovjet Tudomá- Gézának, az MSZMP Közpon­nyos Akadémia Történeti In- ti Bizottsága tagjának vezeté­tézete és a Szovjet—Magyar sével. Baráti Társaság tudományos A tudományos ülést P. N. ülést tartott a moszkvai Ba- Fedoszejev akadémikus, a rátság Házában Magyaror- Szovjet—Magyar Baráti Tár­szág felszabadulásának 20. saság elnöke nyitotta meg, évfordulója alkalmából. majd I. M. Afonyin altábor­Az ülésen megjelentek nagy, a Szovjetunió Hőse tar­szovjet történészek, az tott előadást a Magyarország SZMBT vezetőségi tagjai, felszabadításáért vívott har­Ott volt Rajnai Sándor követ, cokról. nagykövetségi tanácsos és a Rajnai Sándor nagykövet­moszkvai magyar nagykövet- ségi tanácsos meleg szavak­ség számos beosztottja, vala- kai üdvözölte a szovjet törté­mint a Magyar—Szovjet Bará- nészeket, az ülés résztvevőit ti Társaság Moszkvában tar- és sikereket kívánt további tózkodó küldöttsége Révész munkájukhoz. (MTI) Elindult Szegedről felszabadulási iiáiasialéta akik már 20 éve, vagy már több mint két évtizede tag­jai a pártnak.: Az ünnepi párt taggyűlése­ken részt vesznek a megyei, a városi és a járási pártbi­zottságok képviselői is. Szegeden szerdán, tegnap Az üzemekben, hivatalok­ban, termelőszövetkezetek­ben és intézményekben ün­nepi pártnapokon szintén emlékeznek a felszabadulás­ra, a két szabad évtized eredményeire. A szegedi já­rás falvaiban az évfordu1ó délután rendezte meg ünnepi alkalmából ünnepi tanács­taggyűlését a megyei pártbi- üléseket is tartanak. A felszabadulási háiasta­féta tegnap, szerdán déli fél 12-kor továbbindult Szeged­ről. A Széchenyi téren rö­vid ünnepség keretében bú­csúztatták a váltót a szege­di fiatalok. Az ünnepségen megjelent Törköly Ferenc, az MSZMP Szeged városi végrehajtó bizottságának tagja, Deák Béla, a pártbi­zottság osztályvezetője. Bíró ás ui további állomásai; Békéscsaba, Debrecen, Nyáregyháza, Záhony es Ungvár KGST-temáciskozás Prágában a gépgyártás szakosításáról A KGST gépipari állandó bizottsága március 23-tól 29­ig Prágában tartotta meg ülésszakát, amelynek mun­kájában Bulgária, Csehszlo­vákia, Lengyelország, Ma­kedéseket fogadott el azok végrehajtására. Ezenkívül az ülésszakon javaslatokat fogadtak el textilipari gépek és beren­dezések, erdei munkálatok­gyarország, a Nemet De- hoz szükséges gépek, vala­mokratikus Köztársaság, mint görgőscsapágyakat elő­Románia és a Szovjetunió állító gépek gyártásának küldöttei, valamint a KGST szakosítására és kooperálá­és a jugoszláv kormány kö- sára. zötti megállapodás értelmé- Megállapítást nyert, a ben Jugoszlávia képviselői termelés összpontosítása le­vettek részt. Megfigyelői mi­nőségben képviseltette ma­gát az ülésszakon a Kubai Köztársaság is. Az állandó bizottság meg­vitatta a KGST 19. üléssza­kán, valamint a végrehajtó bizottság 16. ülésszakán ki­tűzött feladatokat s intéz­hetővé teszi a tagállamok szeresére növeljék, míg a görgőscsapágyak szállítása 1970-ben a jelenleginek két­szerese lesz. Az állandó bizottság meg­állapította továbbá, hogy a KGST-tagállamok energeti­kai berendezésekre vonat­kozó szükségletei az 1966­tól 1970-ig terjedő időszak­ban saját termelésük ál­tal biztosítva lesznek. Az ülésszakon foglalkoz­tak még a KGST-tagálla­számára, hogy a textilipari mokban épülő tengeri hajók gépek szállítását két és fél- tipizálásának kérdésével is. Nem évülhetnek el a% emberiség elleni bűncselekmények A Demokratikus Jogászok Dél-Vietnam népe önrendel- bélyegzéséről, tiltakozott az Nemzetközi Szövetsége tit- kezési jogának elismerését. Amerikai Kommunista Pári­kárságának március 26—27-én A titkárság deklarációt fo- tul szemben alkalmazott in­Erfurtban tartott üléserői dr. gadott el a náci és háborús lézkedések ellen, elitélte az Benedek Jenő, a Magyar Jo- bűncselekmények elévülésé- amerikai beavatkozást Kon­gász Szövetáég főtitkára nyi- vei kapcsolatban. A deklará- góban. Más fontos nemzetkö­latkozott az MTI munkatár- ció kimondja, hogy a náci zi jogi kérdésekről is született sának- bűntettek az emberiség el- határozat. Közülük különö­A DJNSZ kibővített ülése, ien elkövetett bűncselekrné- sen jelentős az, amelyik a amelyen 14 nemzeti tagozat nyek, amelyeknek üldözése a volt gyarmattarló hatalmak képviselői jelentek meg, el- nemzetközi jog szerint min- kártérítési kötelezettségének Ítélte az amerikai imperializ- den állam általános kötele- megállapításáról szól A tit­mus agresszív katonai akció- zéttsége: törvénytelen tehát a kárság ezt a nagyjelentőségű it a Vietnami Demokratikus Bundestagnak az a határoza- határozatát, amely összhang­Köztársaság ellen, s határoza- ta, amely határidőhöz köti az ban van az ENSZ alapokmá­tában felhívta a világ jogá- ilyen bűncselekmények üldö- nyával és a gyarmati rend­szait: követeljék a genfi zését. szer megszüntetéséről szóló egyezmény betartását, az ag- Az USA-ban történt ese- határozatával, az ENSZ fő­resszív háború azonnali meg- ményekkel kapcsolatban ha- titkárának is megküldte — szüntetését, az amerikai ka- tározatot hozott a titkárság a mondotta befejezésül dr. Be­tonai bázisok felszámolását és faji megkülönböztetés meg- nedek Jenő. A magasabb terméshozamok érdekében Tanácskozás a lucematermesztésről Az Agrártudományi Egye- tét, ugyanakkor nagyobb ter­sület Csongrád megyei cso- méseredményeiket kell pro­portja tegnap délelőtt Szege- dukálni. Hiszen a széna tér­dén tanácskozást rendezett mésátlaga a szegedi járásban az MTESZ székházában a lu- jóval húsz mázsa alatt van, cernatermesztés időszerű a magfogásnál pedig nem kérdéseiről. Sas Béla, a me­gyei tanács mezőgazdasági osztályának vezetője nyitotta meg a rendezvényt, majd dr. Böjlös Zoltán, a mezőgazda­sági tudományok kandidátu­sa a Martonvásárhelyi Kí­sérleti Kutatóintézet tudo­órik el a közös gazdasagok holdanként az egy máreás termést. A vitában az idei termés­eredmények érdekében ki­emelték a fej trágyázás (foszíor és káli műtrágya), a gyomirtás és a megfelelő nö­mányos főmunkatársa tartott vényápolás jelentőségét, vitaindító előadást. Hangsúlyozta, hogy a mag­Elmondotta, hogy vílágvi- fogásra alkalmas táblákat szonylatban mindenütt nőve- megkülönböztetett növény­kedett a lucerna területe, de védelemben részesítsék. A a terméseredmények lénye- vitában szó esett még a lu­gében azonos szinten mozog­nak a korábbi évek termés­eredményeivel. Hazánkban és a szegedi járásban is nö­velni kell a lucerna terüle­cernatermeeztés távlati fel­adatairól és a tennivalókról. A tanácskozás Szilágyi Ernő megyei főagrotiómus zárszavával ért végett. Lajos, a KISZ Csongrád megyei bizottságának első titkára, ár. Földi Gábor, a KISZ Szeged városi bizott­ságának titkára. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után Gábor Gabriella, a Ságvári gimnázium tanulója elsza­valta Csepeli Szabó Béla Áprilisi nap című versét, majd Szögi Béla, a KISZ Csongrád megyei bizottságá­nak titkára mondott ünne­pi beszédet. Ezután az erdé­szeti technikum diákjaiból álló váltó elhozta a két szovjet hősi emlékműnél el­helyezett, szalagokkal fel­díszített kopjafákat, s elin­dult a menet a város hatá­ra felé a József Attila su­gárúton. Később a rostipari technikum tanulói vették át a stafétát, a körtöltésnél pe­dig motorkerékpárosokból és gépkocsikból álló karaván vitte tovább a szegedi, sze­gedi járási, makói és makói járási úttörőcsapatok és KISZ-szervezetek háláját es üdvözletét jelképező kopja­fákat A staféta a tegnapi na­pon elhagyta Csongrád me­gyét Üt ja Algyőn, Hódme­zővásárhelyen, Martéi yora. Mindszenten, Szegváron, Szentesen (ahol a szentesi járás stafétái csatlakoznak hozzá) és Fábiánsebestyé­nen át a Békés megyei Gá­dorosra vezetett. Az út to­vábbi állomásai: Békéscsa­ba, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony. A felszabadulási hálastaféta április 3-án ér­kezik meg Ungvárra, ahol nagygyűlésen adja át a KISZ Központi Bizottsága a magyar ifjúság forró üdvöz­letét a hős lenini Komszo­mol képviselőinek.

Next

/
Thumbnails
Contents