Délmagyarország, 1965. március (55. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-31 / 76. szám

1965 MAR 3 Szovjet hengerlőberendezés Dunaújvároson A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 55. évfolyam, 16. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1065. március 31. B városi döntőbizottság segíti a gazdasági élet előrehaladását Terv a Sárga-üdülőtelep bővítésére k városi tanács vb iiiése A szegedi mj. városi ta­nács végrehajtó bizottsága tegnap délelőtt ülésezett. Napirendi pontként tárgyal­ta — többek között — a városi tanács mellett műkö­dő városi döntőbizottság át­fogó felügyeleti ellenőrzé­sét A Központi Döntőbizott­ság képviseletében e napi­rend tárgyalásánál részt vett és felszólalt dr. Görgei Mihály vezető döntőbíró is. A döntőbizottság feladata, ho© a tanácsi, állami üze­mek, vállalatok, szövetke­zetek polgárjogi vonatkozá­sú vitáit eldöntse, a hiá­nyosságok feltárásával erő­sítse a szocialista törvé­nyességet, a terv- és a szer­ződési és a pénzü©i fe©el­met, f'édje a társadalmi tu­lajdont. A számszerű ada­tokat vizsgálva megállapít­ható, ho© a városi döntő­bizottság ügyforgalma a ko­rábbi évekhez viszonyítva emelkedett. Tavaly a döntő­bizottsághoz 1101 ü© érke­zett. Ez e©részt jelzi a fe­gyelem megkövetelését a gazdasági életben, tehát egy egészséges folyamatot, más­részt rámutat az egyes gaz­dasági egységek kapcsolatai­ban a fogyatékosságokra. A szerződést szegők között a városi tanács irányítása alá tartozó vállalatok és ta­nácsi szervek is szerepelnek. Tavaly 115 esetben felpere­si és 162 esetben alperesi minőségben jelentek meg a döntőbizottság előtt, s 21 ü©ben két tanácsi vállalat állott egymással perben. A városi tanács végrehajtó bi­zottsága a tanács szakigaz­gatási szerveitől fokozottab­ban megköveteli, ho© a fel­ü©eletük alá tartozó válla­latok, tftemek, intézmények minden tekintetben fe©el­mezettebb munkát végezze­nek. A legna©obb perértékű eljárások a beruházások te­rületén bonyolódtak. Az eh­hez kapcsolódó "építőipari tevékenységnél a magas per­érték különösen szembetűnő. A Szegedi Építőipari Válla­lat tavaly 40 milliós tervkö­telezettsége mellett 111 ezer 902 forint kötbért fizetett, míg az általa inkasszált köt­bér 42 ezer 901 forint volt. A Csongrád Me©ei Állami Építőipari Vállalat 418 mil­liós éves terve mellett 4 millió 42 ezer forint kötbért fizetett, és 1 millió 976 ezer forint kötbért inkasszált. El­gondolkoztató, ho© ennél a vállalatnál az 1963-ban fi­zetett kötbér az 500 ezer forintot sem érte el. A végrehajtó bizottság megállapította, ho© a vá­rosi döntőbizottság tavaly megtartott átfogó felügyeleti vizsgálatai elérték célju­kat, segítették a gazdasági élet előrehaladását. A váro­si döntőbizottság munkája eredményével országosan is a legjobb döntőbizottságok között van. A városi döntő­bizottságnak eddig végzett munkájáért elismerését fe­jezte ki a végrehajtó bizott­ság. A végrehajtó bizottság utasította a döntőbizottsá­got, ho© az eljárási legye­lem fokozottabb megszilár­dításáért mindenkor éljen a jogszabályban lefektetett jogával. Még szélesebb kör­ben kell ©akorolnia szig­nalizációs kötelezettségét, s a szerzett tapasztalatokról mindenkor értesítenie kell az irányító szerveket. Ki­mondotta a végrehajtó bi­zottság, hogy a tanácsi vál­lalatok irányítását végző tanácsi szakigazgatási szer­vek vezetőinek a döntőbi­zottsági szignalizációkkal ér­demben kell foglalkozniok. A végrehajtó bizottság a Sárga-üdülőtelep város felőli bővítésének rendezési tervét is tárgyalta és jóvá­hagyta. Ez a terv, amely a terület rendeltetésszerű fel­használását határozza meg, szervesen illeszkedik Szeged távlati üdülőövezeti kereté­be. A Sárga-üdülőtelep bő­vítésére — a rendezési terv­nek megfelelően ós az anyagi erőforrásoktól függő­en — a későbbi időben kerül sor. bátor fartizAnakciö saigonban a kor vaslogikaja friss erök az üzemi bizottságokban Áprilisban befejezik a tiszai robbantasokat •ss« hu olvasóink írjak (MTI Foto — Szilágyi Pál IKIV.) Az 1200 tonna súlyú gépkolosszust az Uráli Nehé/gép­gyár dolgozói készítették, a gépen felül olvasható cirül­betűs „YZTM" ezt hirdeti. Az 1700-as irányváltós hengerállvány hengereivel 1550 mil'iméter szélessegü lemezszalagot hengerel. Az első 24 órás próbaforgaíás jól sikerült, a finom beállítás és beszabályozás után nemsokára megkezdődik a próbahengerlés ls. Képünkön: A hengersor irányváltó kapcsolótáblái, hőfokmerők, hi­bajclző berendezések. Balról Tóth Katalin villanyszerelő, mögötte Gálházi István beruházási ellenőr, jobbról Jil­ling Jánosné villanyszerelő Eredményes a felnőttoktatás Csongrád megyében A Csongrád megyei tanács tegnapi ülésén foglalkozott a felnőttoktatás helyzetével és további feladataival is a me©ében. Igen örvendetes, ho© a felszabadulástól kezd­ve mostanig jelentősen csök­kent az analfabéták száma. Az 1949. évi adatokkal össze­hasonlítva közel 4 ezerrel kevesebb az analfabéta. Az írástudatlanok jelenleg a me­gye lakosságának 3,9 száza­iéikát adják és általában 50 éven felüli emberek, túlnyo­mó többségük a mezőgazda­ságban dolgozik. A középiskolai felnőttokta­tás eredményes és fejlődik. Jelenleg — Szeged m. j. vá­ro6 kivételével — 3195-en ta­nulnak a megye gimnáziu­maiban, közgazdasági és me­zőgazdasági technikumaiban. Igen népszerűek a községek­ben működő gimnáziumi és mezőgazdasági technikumi tagozatok. Hiba viszont, hogy a különféle középiskolákba beiratkozottak közül sokan nem jutnak el az érettségiig. A megyében egyre többen tanulnak főiskolákon és egye­temeken is. A végrehajtó bizottság ál­lást foglalt amellett, ho© a felnőttoktatást pontos felmé­rések segítségével még terv­szerűbbé kell tenni. Képet kell alkotni arról, ho© a kö­vetkező időben hány főre számíthatnak az analfabéta tanfolyamokon, valamint az általános-, illetve középisko­lák elvégzésénél. Egy szegedi találmány: 75 millió forint értékű exporttermék A béke híveinek seregszemléje Ülést tartott az Országos Béketanács Elnöksége A felszabadulás óta eltelt 20 esztendő alatt igen sok kimelkedő, gazdaságilag sok hasznot hozó találmány, újí­tás született hazánkban, Csongrád miegyében és Sze­geden is. Az Országos Talál­mányi Hivatal sajtó és pro­paganda osztálya néhány napja kiadott tájékoztatójá­ban nyolc jelentős találmányt és újítást ismertet, hozzá­fűzve, ho© nem törekszik teljességre, hiszen sok azonos értékű találmány született két évtized alatt, s a felso­roltak csak kiragadott pél­dák, minőségi mutatók. Eb­ben a kiadványban a nyolc találmány között két Csong­rád me©ei szerepel Eleőként közli a tájékoz­tató Brúder János és Kovács Mihály, a Dél-alföldi Mező­gazdasági Kísérleti Intézet két dolgozója találmányának leírását. Megállapítja, ho© az általuk készített berende­zés a dugthagyma termesztés maga, kézi munka igényének jelentős csökkentését szol­gálja. Felhasználási területe igen széles, mert nemcsak a hagyma, hanem a paprika, paradicsom, saláta, retek és egyéb aprómagvú növények termesztésénél is a magágyak készítéséhez eredményesen alkalmazható. E© ilyen be­rendezés 60 kataszteri hold terület megművelését bizto­sítja, és használatával évente 300 ezer forint megtakarítást érhetnek el, ami többnyire munkabér megtakarításban jelentkezik. Sokan olvastak, hallottak már dr. Mészáros Lajosnak, a József Attila Tudomány­e©etem adjunktusának ta­lálmányáról, az úgynevezett komplett katalitikus labora­tóriumról. Ez a berendezés a korábbiakkal szemben közel tizedére csökkenti a katali­zátor fo©asztást, továbbá a kísérletek lefolytatásához sokkal jobb reakció körül­mények biztosítását teszi le­hetővé. A berendezés ©ártá­sát a Laboratóriumi Felsze­relések Gyára 1960-ban kezd­te meg. Azóta 29 berendezést ©ártott, e©ségenként 974 ezer 547 forintos önköltségi előállítási áron. A le©ártott berendezések exportra ké­szültek, egységenként több mint 1 millió forintos értéke­sítési árral. Jelenleg további 30 darab berendezést építe­nek ugyancsak exportra. Dr. Mészáros Lajos találmánya alapján az eddigi megrende­lések szerint közel 75 millió forintos exporttermék kelet­kezik. A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának székhá­zában az Országos Béketa­nács Elnökségének kibőví­tett ülésén tegnap megtár­©alták és elfogadták a ma­©ar békemozgalom május 9-én nyíló ha©ományos ta­vaszi demonstrációjának programját. Az ülésen Se­bestyén Nándorné, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának osztályvezetője be­számolt a Béke-világtanács­hoz tartozó mozgalmak tit­kárainak februári értekezle­téről, s előterjesztette a hel­sinki Béke-világkongresszus ma©arországi előkészítésé­nek programját.. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, ho© a július 10-re a finn fővárosba összehívott Béke-világkong­resszusnak valamennyi bé­kemozgalom, pacifista és e©éb csoportosulás akció­e©ségét kell szolgálnia, erő­sítenie. Sebestyén Nándorné a to­vábbiakban arról szólott, hogy az idén a béke, a le­szerelés és a nemzetközi együttműködés gondolata áll a tavaszi békedemonstráció középpontjában. Gyűléseken, találkozókon, összejöveteleken emlékez­nek meg a fasizmus felett aratott győzelem 26, év­fordulójáról. A tervek szerint április 15-ig a különböző társadal­mi és tömegszervezetek kép­viselőiből az ország vala­mennyi me©éjében előké­szítő bizottságokat hívnak életre a tavaszi békede­monstrációk programjának kidolgozására és lebonyolí­tására. Április 20—május 5 között pedig békemozgalmunk ön­kéntes segítőtársainak me­gyei, illetve budapesti ösz­szejövetelein vitatják majd meg a legfontosabb tenni­valókat, s öntik végleges formába az előzetes terveket. Május 9-én ünnepi béke­©űlések nyitják meg béke­mozgalmunk tavaszi de­monstrációját, majd barát­sági összejövetelekkel, a tár­sadalom különböző rétegei képviselőinek találkozóival, kiállításokkal és csoportos beszélgetések százaival foly­tatódik a program. A film­színházak olyan alkotásokat tűznek műsorra, amelyek a háború és béke kérdésével foglalkoznak, sok helyütt pe­dig szellemi vetélkedőket, irodalmi esteket, élménybe­számolókat és e©éb meg­mozdulásokat rendeznek. Szegeden és Kalocsán meg­koszorúzzák a lidicei már­tírok emlékművét. Széles körben méltatják majd a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság és a Né­met Demokratikus Köztár­saság nemzeti ünnepének, a felszabadulás 20. évforduló­jának jelentőségét, összejö­vetelek százaival gazdagít­ják a ma©ar—szovjet ba­rátsági rendezvények soro­zatát. Az Országos Béketa­nács a Magyarok Világszö­vetségével e©ütt baráti ösz­szejöveteleken látja vendé­gül külföldön élő, és a kö­vetkező hónapokban hazalá­togató honfitársaink e©~e© csoportját. Néhány megyében arra ké­szülnek, hogy béke- és barátságvonatot indítanak a Szovjetunióba. A városok és falvak lakói a szolidaritás je©ében kö­szöntik majd a gyarmati if­júság napját és a megújuló Afrika napját. A demonstrá­ció időszakában előrelátha­tólag mintegy 50 béke- és barátságliget­tel gazdagodik az ország és több határtalálkozó is szerepel a programban. Részt vállal az eseményso­rozat lebonyolításából az Or­szágos Béketanács tudomá­nyos bizottsága is. A testü­let tagjai előadásokat tarta­nak és tudományos béke­konferencián vitatják meg, elemzik az európai bizton­sággal kapcsolatos időszerű kérdéseket. A demonstráció június vé­gén az Országos Béketanács ünnepi ülésével zárul, ame­lyen megválasztják a helsinki Béke-világkongresszuson részt vevő magyar delegá­ció tagjait. A kongresszus megnyitásá­nak előestéjén Budapesten és több vidéki városban béke­na©©űléseken köszöntik a béke hívei a békeszerető em­bermilliók küldötteinek se­regszemléjét. Az Országos Béketanács a kongresszus résztvevői közül számos ven­déget hív meg hazánkba. Az előterjesztett program­ról sokoldalú véleménycsere bontakozott ki, sok javaslat hangzott el. Az Országos Béketanács Elnöksége az előterjesztett javaslatokat egyhangúlag el­fogadta. Ezenkívül határozatban bélyeg-zte meg a vietnami amerikai agressziót. A határozat e©ebek között hangsúlyozza: <— A Ma©ar Országos Béketanács Elnöksége — a magyar nép és a világ né­peinek közös érdekétől ve­zéreltetve — követeli, hogy az Amerikai Egyesült Álla­mok kormánya szüntesse j meg a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság elleni há­borús agressziót. Tiltakozunk a genfi e©ezmények meg­sértése miatt, követeljük a szabadságáért, függetlenségé­ért harcoló dél-vietnami nép elleni háború megszünteté­sét, az amerikai csapatok és fe©verek kivonását Dél­Vietnamból. — Meg©őződésünk, ho© a világ békéjét mind erő­teljesebben veszélyeztető délkelet-ázsiai helyzet megnyugtató megoldása le­hetséges tárgyalások útján. Biztosítani kell, ho© Dél­Vietnam népe belső ü©eit a nemzeti függetlenség, a demokrácia elveinek alapján maga rendezze. Szolidaritásunkról bizto­sítjuk a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság népét, a szabadságukért, független­ségükért küzdő dél-vietnami népet. A vietnr^ i nép ü©e ©őzni fog — lejeződik be a nyilatkozat. Az ülés Harmatj Sándor­nak, az Országos Béketa­nács alelnökének zárszavá­val ért véget (MTI) R „Barátság vonata' útban Budapest felé Éjfélkor elindult Moszkvá­ból a „Barátság vonata", hc© az április 4-i ünnepségekre Budapestre hozza a 20 év előtti felszabadítási harcok résztvevőit, s a Magyaror­szág felszabadításáért vívott harcokban elesett szovjet ka­tonák hozzátartozóit. A Ma­gyar—Szovjet Baráti Társa­ság meghívására érkező 150 főnyi csoportban több mint 30 tábornok van, a csoport 23 tagja a Szovjetunió Hőse. Na© részüket a magyaror­szági harcokban tanúsított hősiességükért tüntettek ki ezzel a címmel. A „Barátság vonatával" utazik e©ebek között Za­mercev nyugalmazott vezér­őrna©, Budapest e©kcxri vá­rosparancsnoka, Valentyina Osztapenko, Osztapanko ka­pitánynak, az orvul meggyil­kolt szovjet parlamenternek leánya, Nyikolaj Birjukov altábornagy, Székesfehérvár feliszabaditója, Vaszilij Go­lovcov, a gellérthe©i fel­szabadulási emlékmű szovjet katona-alakjának egykori modellje, Alekszandr Koldu­nov repülővezéröma©, a Szovjetunió kétszeres hőse. Az éjszaka indult el Bu­dapestre e© nyolctagú szov­jet szakszervezeti küldöttség N. N. Romanovnak, a Szov­jet Szakszervezetek Központi Tanácsa titkárának veze­tésével, valamint a Szovjet Békebizottság és a Szovjet Nóbizottiság három-három tagú küldöttsége. A „Barátság vonatával" utazik haza Budapestre Erdei Zoltán, az MSZBT budapesti titkára. (MTI) x

Next

/
Thumbnails
Contents